پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

نوزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

نوزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (9/8/1396)
 
پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) نوزدهمین(19) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روزسه شنبه مورخ 9/8/96 ساعت 15:30 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام وخیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند:
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 19:
*درابتدا کمیسیون فنی شورا رأس ساعت 15:30 به ریاست جناب آقای مهندس پزشکی تشکیل گردید و موارد مربوط به این کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم گردید .
*درخواست آقای .... مالک پلاک به شماره ..... واقع در منطقه 2 به شماره 2725/96 مورخ 6/8/96 دبیرخانه شورا مطرح که مقرر گردید شهرداری طبق مصوبه شورای چهارم براساس محاسبه سال پرداخت بررسی و مساعدت نماید .
*درخواست اهالی انتهای خیابان سعدی به شماره 2202/96 مورخ 28/6/96 دبیرخانه شورا موضوع آسفالت مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی اقدام لازم بعمل آورد .
*درخواست آقای ..... به شماره ...... مورخ 9/8/96 دبیرخانه شورا موضوع محاسبه عوارض نوسازی مطرح که مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی صحت محاسبات اقدام لازم بعمل آورد ( اگر صحیح باشد شامل تخفیف نمی شود ) .
*درخواست خانم ....... مالک پلاک ثبتی به شماره ....... و 628/828 واقع در منطقه 3 به شماره 2823/96 مورخ 9/8/96دبیرخانه شورا مطرح که مقرر گردید به کمیسیون تجدید نظر ماده 100 ارجاع گردد .
*درخواست آقای ........ مالک پلاک ثبتی به شماره ....... واقع در قطعه 8 ( منطقه 3 ) مطرح و مقرر گردید شهرداری در خصوص تعداد کسر پارکینگ برابر ضوابط طرح جامع محاسبه و اقدام لازم بعمل آورد.
*درخواست آقای ......... مالک پلاک به شماره ..... واقع در منطقه 5 مطرح و مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی و مساعدت ، تقسیط بلند مدت بعمل آورد .
*درخواست خانم ......... مالک پلاک شماره ...... واقع در قطعه 8 ( منطقه 3 ) مطرح و مقرر گردید به شهرداری جهت بررسی و مساعدت ارسال گردد .
*درخصوص برنامه راهبردی شهرداری مقرر گردید جناب آقای مهندس حجتی نماینده شورا در سازمان بهسازی و نوسازی بررسی و به شورا گزارش دهند .
*درخصوص پرونده آقای ........ به شماره ..... مقرر گردید در جلسه رسمی روز یکشنبه مورخ 14/8/96 ایشان و آقای مرتضی محمدی ( مسئول امور اداری شهرداری ) بعنوان مطلع پرونده دعوت بعمل آید و اختلافات پرونده بررسی شود .
*درخواست آقای حمیدرضا کبیری به شماره 2818/96 مورخ 9/8/96 موضوع احداث مرکز معاینه فنی مطرح و مقرر گردید آقایان مغزی قائم مقام و معاون محترم مالی و شهیدی ریاست دفتر مشارکتها و شخص آقای کبیری روز یکشنبه 21/8/96 به جلسه رسمی شورا دعوت شوند و رسیدگی صورت پذیرد .
*درخصوص تهیه دستورالعمل فضاهای مفید ساختمانها جهت محاسبه عوارض شهرداری با حضور آقای احمدی معاونت شهرسازی بحث و بررسی بعمل آمد و مقرر گردید که دستورالعملی توسط معاونت شهرسازی درخصوص موضوع تهیه و به مناطق شهرداری جهت وحدت رویه ارسال گردد .
 
1- نامه شماره 45410 /96 مورخ 6/8/96 شهرداری ( به شماره 2740/96 مورخ 7/8/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاکهای ثبتی ..... قطعه 10 نجف آباد به شماره های کامپیوتری ....... متعلق به خانم ......... واقع در طرح تعریض خیابان مجاهد جنوبی و خیابان شهداء غربی نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره ....... مورخ 16/7/96 درخصوص میزان در مسیر پلاک 2/394 و کل پلاک در مسیر پلاک 423 فوق الذکر با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 20/36 متر به پلاک ، شرقاً بطول 40/8 متر به پلاک ، جنوباً بطول 30/36 متر به گذر ، غرباً بطول 80/8 متر به پلاک . مساحت کل پلاک 423 به استناد گزارش واحد شهرسازی و نقشه برداری 75/311 متر مربع که حسب گزارش واحد نقشه برداری کلاً در مسیر خیابان شهداء و خیابان کشاورز قرار دارد . و مساحت کل پلاک ثبتی 2/394 قطعه 10 نجف آباد 40/5408 متر مربع که حسب نقشه ثبتی میزان مالکیت نسبت به دو سهم مشاع از 13 سهم ششدانگ به مقدار 06/832 متر مربع می باشد که مقدار 21/322 متر مربع در مسیر خیابان مجاهد و مقدار 85/509 متر مربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال سند میزان در مسیر ، و پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات قید شده در بند ب ماده پنج طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید . ضمناً کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی برابر بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت به تصویب رسید .
 
2-نامه شماره 45446/96 مورخ 6/8/96 شهرداری ( به شماره 2738/96 مورخ 7/8/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی ....... قطعه 8 نجف آباد به نشانی ویلاشهر – بلوار آزادگان نرسیده به گلخانه متعلق به آقای ........ وکالتاً از طرف ....... نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 40112 مورخ 11/7/96 در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 30/23 متر به پلاک ، شرقاً بطول 50/6 به گذر ، جنوباً بطول 30/33 متر به پلاک ، غرباً بطول 50/6 متر به گذر . مساحت کل پلاک به استناد سند گزارش واحد شهرسازی 50/216 متر مربع عرصه که 50/149 متر مربع در مسیر بلوار آزادگان می باشند و حسب نامه شماره 2977/595/ص مورخ 2/9/95 به میزان 50/97 متر مربع در مسیر حریم کانال فرعی2G 13P شبکه آبیاری و زهکشی چپ نکو آباد قرارداد و مقدار 67 متر مربع باقیمانده دارد مقرر گردید پس از انتقال میزان در مسیر بنام شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز و یا تسویه حساب بر املاک معرفی شده توسط مالک تا پایان سال 1396 به مبلغ 000/500/448 ریال بدون اعمال تخفیف طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید لازم بذکر است باقیمانده پلاک 429 قطعه 8 ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی را حسب ارزیابی به شماره 26714 مورخ 10/5/96 بدهکار می باشند مطرح که پس از بحث و بررسی برابر بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید .
ختم جلسه: جلسه ساعت 19:30 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.
غائب جلسه: جناب آقای محمد منتظری عضو محترم شورای اسلامی شهر که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی می گردد.


+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.