پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

سی و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

سی و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (19/10/1396)
  • پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سی و پنجمین(35)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 19/10/96 ساعت 16با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. س جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند :

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 35:

* درابتدا کمیسیون فنی شورا ساعت 30/15به ریاست آقای مهندس پزشکی برگزار گردید و لوایح مربوط به این کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم گردید .


 

*نامه شماره 23656/ن مورخ 11/10/96 دفتر نماینده محترم شهرستان موضوع درخواست خانم ......مالک پلاک ثبتی واقع در خیابان آبشار کوی بوستان مطرح که مقرر گردید شهرداری ضمن اعمال کاهش 25% عوارض و تقسیط بدهی ، پاسخ استعلامات آب ، برق و گاز ایشان صادر گردد .

*نامه شماره 3955/96مورخ 19/10/96 دبیرخانه شورای اسلامی شهر موضوع درخواست آقای ..... مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی و اقدام لازم ، نتیجه را به این شورا ارسال نماید . رونوشت معاونت خدمات شهری

* نامه شماره 4431/64/12/ب مورخ 6/10/96 شبکه بهداشت ودرمان شهرستان موضوع زمین های مراکز بهداشتی که در طرح تعریض خیابان قرار گرفته مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری موارد فوق را در کمیسیون توافقات مطرح نماید .

*درخواست ...... مالک پلاک ثبتی 3/916 و 929 قطعه 7 ( پرونده به شماره کامپیوتری 3022500) واقع در منطقه یک مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن اعمال 25% کاهش عوارض دفترچه ، مانده بدهی را تقسیط نماید .

*درخواست آقای ....... ( بازنشسته شهرداری ) مالک پلاک ثبتی واقع در منطقه 5 به شماره 3954/96 مورخ 19/10/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید پرونده ایشان جهت طرح در کمیسیون توافقات شهرداری قرار گیرد .

*پیرو نامه شماه 3696/96 مورخ 28/9/96 موضوع درخواست آقای ..... مالک پلاک قولنامه ای91/1 واقع در منطقه 3 مقرر گردید پرونده ایشان مجدداً در کمیسیون توافقات مطرح گردد .

*عطف به نامه شماره 59254/96 مورخ 14/10/96 موضوع جوابیه نامه شماره 1076/96 مورخ 3/4/96 این شورا درخصوص درخواست آقای ....... مالک پلاک ثبتی 542/8 ( پرونده به شماره کامپیوتری 5015730) واقع در صالح آباد مقرر گردید پرونده ایشان در کمیسیون توافقات مطرح گردد .

*درخواست آقای ........ (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ) مالک پلاک ثبتی 898/859 قطعه 4 واقع در منطقه 5 به شماره 3842/96 مورخ 10/10/96 دبیرخانه شورا مطرح که مقرر گردید شهرداری با اعمال قانونی کاهش عوارض طبق تعرفه دفترچه عوارض اقدام نماید .

*درخواست آقای ..... مالک پلاک قولنامه ای 12/16279(پرونده به شماره کامپیوتری 10137 ) واقع در منطقه 4 به شماره 3811/96 مورخ 6/10/96 دبیرخانه شورا ( پیرو نامه شماره 2743/96 مورخ 7/8/96) مطرح که مقرر گردید شهرداری پیرو نامه قبلی بررسی و نتیجه را به این شورا منعکس نماید .

* درخواست آقای ..... مالک پلاک ثبتی 3/821 و1/822 قطعه 3(پرونده به شماره کامپیوتری 1052647) واقع در منطقه 2 بانضمام نامه شماره 4325/820/3024 مورخ 11/6/96 بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مطرح که مقرر گردید با توجه به پیگیری ایشان در چهارماهه دوم سال 35% کاهش عوارض اعمال و مانده بدهی تقسیط بلند مدت گردد .

*درخواست آقای ..... (بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ) مالک پلاک ثبتی 898/859 قطعه 4 واقع در منطقه 5 ( پرونده به شماره کامپیوتری 5017000) مطرح که مقرر گردید از آنجائیکه پرونده وموضوع درخواست ایشان قبل از الحاق امیرآباد به شهرداری می باشد مشمول عوارض کسر پارکینگ نمی گردد ، لذا محاسبات اصلاح و نتیجه به این شورا ارسال گردد .

*درخواست آقای ......(بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ) مالک پلاک ثبتی 898/859 قطعه 4 واقع در منطقه 5 (پرونده به شماره کامپیوتری 5017008) مطرح و از آنجائیکه پرونده و موضوع ایشان قبل ازالحاق امیرآباد به شهرداری است مشمول عوارض کسر پارکینگ نمی گردد که مقرر گردید محاسبات اصلاح و نتیجه به شورا ارسال گردد .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 59903/96 مورخ 17/10/96 شهرداری ( به شماره 3938/96 مورخ 18/10/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نظریه کمیته فنی شماره 57733 مورخ 22/9/95 کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 19-18/1007 قطعه 10 نجف آباد به نشانی خیابان منتظری جنوبی نرسیده به چهارراه شهداء متعلق به آقای ...... ، نظربه اینکه شهرداری قصد دارد برابر نظریه ارزیابی شماره 65799 مورخ 28/10/95 مقدار 24/3 متر مربع کوچه متروکه در تصرف را از قرار هرمترمربع 000/000/17 ریال و جمعاً به مبلغ 000/080/55 ریال جهت الحاق به پلاک فوق الذکر به نامبرده براساس ماده 19 نوسازی و عمران شهری قانون شهردایها واگذار نماید مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 58850/96 مورخ 12/10/96 شهرداری (به شماره 3919/96 مورخ 18/10/96دبیرخانه شورا ) نظر به پیگیری های شهرداری جهت احداث کشتارگاه صنعتی بزرگ غرب استان ازمحل اعتبارات دفتر مقام معظم رهبری اقدامات خوب و موثری صورت گرفته است و در حال حاضر شهرداری به منظور احداث مجتمع صنایع تبدیلی کشتارگاه درخواست 80 هکتار دیگر از اراضی ملی دولتی مجاور کشتارگاه صدرالاشاره را تحت پلاک ثبتی 2416 بخش 9 ثبت اصفهان از طریق مدیر کل محترم امور اقتصادی و دارائی استان اصفهان را نموده که موضوع در حال پیگیری می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به مدارک درخواستی اداره کل مذکور و همچنین بند 21 ماده 55 قانون شهرداریها مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوارهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماه 59902/96 مورخ 17/10/96 شهرداری ( به شماره 3936/96 مورخ 18/10/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 4/416 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 6006938 به نشانی بلوار آزادگان روبروی کارخانه ساعت سازی متعلق به آقای ..... ، نظربه اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 58695 مورخ 11/10/96 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک : 3611868 :Y 538663:X

شمالاً بطول 90/41 متر به پلاک ، شرقاً بطول 10/20 متر به گذر ، جنوباً بطول 90/41 متر به پلاک و غرباً بطول 10/20 متر به گذر ، مساحت کل پلاک باستناد سند گزارش واحد شهرسازی 19/842 متر مربع عرصه که 60/321 مترمربع در مسیر بلوار آزادگان و معابر فرعی و مقدار 03/521 متر مربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از انتقال میزان در مسیر به نام شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز بر روی املاک معرفی شده توسط مالک به مبلغ 000/500/901 (نهصد و یک میلیون و پانصد هزار ) ریال حسب ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید .لازم بذکر است باقیمانده پلاک 4/416 قطعه 8 ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی را حسب ارزیابی به شماره 39840 مورخ 11/7/96 بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 59901/96 مورخ 17/10/96 شهرداری (به شماره 3937/96 مورخ 18/10/96 دبیرخانه شورا) منضم به تصویرکروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 301-28 به شماره کامپیوتری 3053912 به نشانی خیابان رسالت جنوبی کوی شهید قنبری متعلق به آقای ..... ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 58168 مورخ 9/10/96 درخصوص میزان در مسیر فوق با مالکین به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است .

مختصات : 3610082:Y 536253:X پلاک پرونده 3053912

شمالاً بطول 41 متر به پلاک ، شرقاً بطول 28 متر به پلاک ، جنوباً بطول 49 متر به پلاک و غرباً بطول 28 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 86/1400 متر مربع که مقدار 61/579 متر مربع آن در مسیر ادامه رسالت و معابر فرعی و مقدار 25/821 متر مربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری باقیمانده ضلع شرق ، آزاد سازی و تحویل اراضی واقع در مسیر ضمن تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی و ظهور حق ثالث و کشف هرگونه فساد در حق شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/340 ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات چهار پلاک مسکونی یک واحد با تأمین و پارکینگ %60 + 20/1 به میزان 21/814 متر مربع عرصه در طبقه همکف و چهار پلاک مسکونی یک واحد با تأمین و پارکینگ %60 + 20/1 به میزان 21/814 متر مربع عرصه در طبقه اول برروی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، نوسازی ، آموزش و پرورش و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید (در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد ) مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

  • جلسه: جلسه ساعت 19 ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.
    غائبین جلسه: جناب آقای حاجی صادقیان عضو محترم شورای اسلامی شهر که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی می گردد.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.