پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

سی و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

سی و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه (1/11/1396)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) سی و نهمین(39)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز یک شنبه مورخ 1/11/96 ساعت 16با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهرو میهمانان ارجمند دستور کار جلسه را مطرح فرمودند .
میهمانان شورای اسلامی شهر مهندس منتظری شهردار محترم نجف آباد به همراه آقای مغزی قائم مقام و معاونت مالی و اداری ، آقای مهندس احمدی معاونت شهرسازی ، مهندس فاضل معاونت عمرانی ، آقای مهندس بیگدلی معاونت خدمات شهری و آقای رضایی مدیر روابط عمومی شهرداری
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 39:
* در ابتدای جلسه آقای منتظری شهردار محترم نجف آباد بهمراه معاونین که جهت تقدیم بودجه پیشنهادی سال 1397 شهرداری و گزارش عملکرد 9 ماهه سالجاری در صحن شورا حضور یافته بودند ، گزارشی از روند تهیه بودجه سال 1397 به شورای شهر که با توجه به وضعیت اقتصادی و شرایط موجود با یک رشد طبیعی و منطقی بودجه سال 1397 را با 5/12% رشد نسبت به بودجه سال 1396 تهیه و به صحن شورا ارائه نمودند.


 

سال

بودجه غیر نقدی (ریال)

بودجه نقدی (ریال)

1396

000/000/000/200

000/000/000/000/1

1397

000/000/000/200

000/000/000/150/1

که از بودجه نقدی 115 میلیارد تومانی 67% معادل 77 میلیارد تومان سهم اعتبارات عمرانی و 33% معادل 38 میلیارد تومان سهم اعتبارات جاری شهرداری در سال 1397 پیشنهاد گردیده است. و 20 میلیارد تومان بودجه غیرنقدی شهرداری شامل توافقاتی است که شهرداری با مالکین در مسیر طرحهای عمرانی انجام و به جای پرداخت وجه نقد آزادسازیهای انجام شده معادل ارزیابی های صورت گرفته مجوزات (تغییر کاربری تفکیک ، تراکم ، پروانه ساختمانی ) صادر می نماید.
آقای مغزی معاون اداری مالی و اداری شهرداری نیز گزارشی از عملکرد 9 ماهه سالجاری شهرداری ارائه نمودند که وصولی نقدی شهرداری تا پایانه آذرماه سالجاری 69 میلیارد تومان بوده که نسبت به کل بودجه نقدی سالجاری 69% و نسبت به 9 ماهه 92% بودجه نقدی وصول گردیده است. که با توجه به وضعیت موجود اقتصادی ، شهرداری نجف آباد وضعیت مطلوبی داشته و نشان از عملکرد خوب شهرداری و تلاش شهردار محترم و پرسنل زحمت کش شهرداری و همکاری خوب شهروندان فهیم و بزرگوار نجف آباد بزرگ می باشد.که از 69 میلیارد تومان وصولی 9 ماهه 21 میلیارد تومان هزینه های جاری شهرداری و 48 میلیارد تومان بابت اعتبارات عمرانی شهرداری هزینه گردیده است.
وصولی شهرداری مرکز و مناطق نسبت به بودجه سالانه بشرح جدول زیر می باشد.

 

شهرداری مرکز

منطقه 1

منطقه 2

منطقه 3

منطقه 4

منطقه 5

%104

%52

%58

%41

%34

%39


  که پس از ارائه گزارش بودجه پیشنهادی سال 97 و عملکرد 9 ماهه شهرداری در سال 96 ریاست و اعضای محترم شورای اسلامی شهر از تلاشهای شهردار محترم ، معاونین و مدیران شهرداری و تمام پرسنل زحمت کش شهرداری تقدیر و تشکر نموده و تأکید در حفظ همدلی موجود و تلاش و کوشش بیشتر جهت خدمت رسانی بهتر و شایسته تر به شهروندان عزیز و بزرگوار شهر شهیدان را داشتند.  


*پیام تشکر معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه نجف آباد از حضور حماسی مردم در راهپیمایی با شکوه وحدت و عزت و تشییع پیکر مطهر شهید مدافع ولایت و امنیت پاسدار شهید سجاد شاهسنایی قرائت و به اطلاع اعضاء محترم شورای اسلامی شهر رسید .
* نامه شماره 75332/34/20 مورخ 23/10/96 مدیرکل محترم مدیریت بحران استانداری اصفهان موضوع صرفه جویی مصرف آب مطرح که مقرر گردید شهرداری از طریق واحد محترم روابط عمومی و سازمان رفاهی تفریحی درخصوص صرفه جویی و مدیریت مصرف آب اطلاع رسانی و آگاهی لازم بعمل آورند . ضمناً مقرر گردید نامه مذکور برای مدیرعامل محترم سازمان آب و فاضلاب شهرستان نجف آباد جهت اطلاع و اتخاذ تدابیر لازم ارسال گردد.
*نامه شماره 11920/1/2059 مورخ 27/10/96 فرمانداری ویژه شهرستان موضوع صورتجلسه ستاد دهه مبارک فجر مورخ 26/10/96 مطرح که مقرر گردید شهرداری مواردی که مربوط به این حوزه می باشد را انجام و اقدام لازم بعمل آورد .
*نامه شماره 10560/1/2059 مورخ 27/10/96 فرمانداری ویژه شهرستان موضوع صورتجلسه مصوبات پنجم کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان پیرامون ساماندهی پرنده فروشی ها مورخ 14/9/96 مطرح که مقرر گردید مواردی که از نظر قانونی برعهده شهرداری است اقدام نماید .
*پرونده آقای مجید مصطفایی مالک پرونده به شماره کامپیوتری 3050969 واقع در منطقه یک با حضور جناب آقای مهندس احمدی معاونت محترم شهرسازی و همچنین پرونده آقای محسن فاضل به شماره کامپیوتری 51944 واقع در منطقه دو بررسی که در نهایت با توجه به صدور رأی تجدید نظر کمیسیون ماده صد مقرر گردید مالکین راهنمایی گردند از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری نمایند .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح  و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 62887/96 مورخ 1/11/96 شهرداری ( به شماره 4188/96 مورخ 1/11/96 دبیرخانه شورای اسلامی شهر ) منضم به تصویر نظریه کمیته فنی به شماره 17245 مورخ31/3/96 همچنین کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 11 و 10/703 قطعه 3 نجف آباد به نشانی خیابان معرفت نبش کوچه محبت متعلق به آقای .... ، نظر به اینکه شهرداری قصد دارد نسبت به فروش مقدار 54/3 متر مربع گذر متروکه در تصرف پلاک فوق بر اساس نظریه کمیسیون ارزیابی شماره 28547 مورخ 17/5/96 از قرار هر متر مربع 000/000/10 ریال جمعاً به مبلغ 000/400/35 ریال براساس ماده 19 قانون نوسازی اقدام نموده مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق برابر بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 62793 /96 مورخ 1/11/96 شهرداری ( به شماره 4187/96 مورخ 1/11/96 دبیرخانه شورا ) موضوع درخواست استرداد وجه آقای ...... مالک پرونده شماره 16521 به شماره 120256 مورخ 29/8/96 که بابت انصراف از پروانه ساختمانی خود مبلغ 000/669/172 ریال به حساب شهرداری منطقه 3 داشته اند مطرح که پس از بحث و بررسی با استرداد وجه مذکور باستناد بند 8 ماده 81 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی  مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 62949/96 مورخ 1/11/96 شهرداری ( به شماره 4174/96 مورخ 1/11/96 دبیرخانه شورا )منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی تجمیعی 5/446 و 2/448 قطعه 4 نجف آباد متعلق به آقای ....و شریک و نامه شماره 390181/12/1396  مورخ 24/4/96 اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نجف آباد مبنی بر اجرای ماده 45 و الحاق 59/0 سانتیمتر مربع گذر متروکه به پلاکهای فوق در کمیسیون توافقات شماره 45284 مورخ 6/8/96 مطرح و با عنایت به قرار گرفتن مقدار 53/43 متر مربع در مسیر معابر و درخواست مالک به شماره 48301 مورخ 22/8/96 مقرر گردید حسب نقشه اداره ثبت با توجه به میزان در مسیر بدون اخذ هزینه جوابیه اداره ثبت مبنی بر الحاق گذر متروکه به پلاکهای صدر الاشاره صادر گردد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 62775/96 مورخ 30/10/96 شهرداری ( به شماره 4177/96 مورخ 1/11/96 دبیرخانه شورا ) نظر به اینکه خانم مهری گل نوریان وکالتاً از طرف خانم مینا نوریان حسب قرارداد واگذاری وهبه قطعی شماره 59407 مورخ 16/10/96 نسبت به واگذاری یک دانگ مشاع از ششدانگ یک واحد مسکونی قدیمی تحت پلاک ثبتی 992 قطعه 10 نجف آباد واقع در بخش11 ثبت اصفهان به آدرس خیابان منتظری جنوبی جنب بانک ملی خیام به شهرداری اقدام نموده که به شرح ذیل منعکس است :  
 در تاریخ 11/9/96 جلسه ای در شهرداری نجف آباد تشکیل و نظر به اینکه خانم مهری گل نوریان وکالتاً از طرف خانم مینا نوریان اعلام داشته اند که قصد واگذاری یک دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه ملک تحت پلاک ثبتی 992 قطعه 10نجف آباد واقع در خیابان منتظری جنوبی جنب بانک خیام را بمنظور استفاده در امور فرهنگی و عام المنفعه تا مادام العمر با نام آقای سید حسن نوریان بصورت بلا عوض به شهرداری نجف آباد را دارد لذا این قرارداد فیمابین طرفین بشرح ذیل تنظیم و منعقد گردیده
واهب : خانم مهری گل نوریان فرزند سید مصطفی به شناسنامه 711 نجف آباد وکالتاً از طرف خانم مینا نوریان فرزند مصطفی
متهب : شهرداری نجف آباد به تصدی آقای مسعود منتظری نجف آبادی

عین موهبه :
تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 992 قطعه 10 نجف آباد واقع در خیابان منتظری جنوبی با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن بدون استتثناء و بانضمام کلیه حقوقات اهداء کننده به نسبت مزبور از سهم خود و عین موهبه  بصورت بلا عوض و مجاناً باقرارها تحویل شهرداری گردید و کلیه شرایط صحت عقد هبه قطعی و اجرای صیغه ، به اظهار و غیره عملی گردیده و به سائقه احتیاط کافه اختیارات  خصوصا ً خیار غبن هر چند فاحش از طرفین اسقاط شده است و ضمن العقد اهدا کننده حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو بعنوان  تضرر و غیره را از خود سلب و ساقط نموده و منافع عین موهوبه قبلاً به کسی واگذار نشده و متهب پس از رویت با وقوف کامل از محل وقوع حدود مشخصات (مشاعی بودن ) اقرار به تصرف و عین موهوبه را قبض نموده و ضمن العقد خارج لازم واهب شرط و موافقت نمود قطعه واگذاری را به شهرداری انتقال قطعی و رسمی نماید و هزینه های آن بعهده شهرداری می باشد . مفاد این قرارداد پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرائی دارد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 62777/96 مورخ 30/10/96 شهرداری( به شماره 4176 مورخ 1/11/96 دبیرخانه شورا ) نظر به اینکه خانم مهری گل نوریان وکالتاً از طرف خانم مینا نوریان حسب قرار داد واگذاری وهبه قطعی شماره 59404 مورخ 16/10/96 نسبت به واگذاری 1000 ( هزار ) متر مربع قسمتی از یک قطعه ملک تحت پلاک ثبتی 86/172 قطعه 10 نجف آباد اقدام نموده که به شرح ذیل منعکس است :
در تاریخ 11/9/96 جلسه ای در شهرداری نجف آباد تشکیل و نظر به اینکه خانم مهری گل نوریان وکالتاً از طرف خانم مینا نوریان اعلام داشته اند که قصد واگذاری و انتقال سند مالکیت 1000 ( هزار ) متر مربع قسمتی از یک قطعه ملک تحت پلاک ثبتی  86/172 قطعه 10 نجف آباد را به منظور مجموعه فرهنگی عام المنفعه تا مادام العمر به نام آقای سید مصطفی نوریان بصورت بلاعوض به شهرداری نجف آباد را دارد لذا این قرارداد فی مابین طرفین به شرح ذیل تنظیم و منعقد می گردد .
واهب : خانم مهری گل نوریان فرزند سید مصطفی به شناسنامه 711 نجف آباد وکالتاً از طرف مینا نوریان فرزند مصطفی
متهب : شهرداری نجف آباد به تصدی آقای مسعود منتظری نجف آبادی
عین موهبه :
تمامت1000 مترمربع از پلاک ثبتی 86/172قطعه 10نجف آباد واقع باجمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه آن بدون استثناء و بانضمام کلیه حقوقات اهداء کننده به نسبت مزبور از سهم خود و عین موهبه بصورت بلا عوض و مجاناً باقراره تحویل شهرداری گردید و کلیه شرایط صحت عقد هبه و اجرای صیغه ، به اظهار و غیره عملی گردیده و به سائقه احتیاط کافه اختیارات خصوصاً خیار غبن هرچند فاحش از طرفین اسقاط شده است و ضمن العقد اهدا کننده حق هرگونه ادعا و اعتراض بعدی و احتمالی ولو بعنوان تضرر و غیره را از خود سلب و ساقط نموده و منافع عین موهوبه قبلاً به کسی واگذار نشده و متهب پس از رویت با وقوف کامل از محل وقوع حدود مشخصات ( مشاعی بودن ) اقرار به تصرف  و عین موهوبه را قبض نموده و ضمن العقد خارج لازم واهب شرط و موافقت نمود قطعه واگذاری را به شهرداری انتقال قطعی و رسمی نماید و هزینه های آن بعهده شهرداری می باشد مفاد این قرار داد پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرایی دارد  مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
  ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.