پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

چهل و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

چهل و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه (29/11/1396)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) چهل و پنجمین(45)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز یک شنبه مورخ 29/11/96 ساعت 16با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی نائب رئیس محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 45:
*در ابتدا لوایح و نامه های مربوط به کمیسیون فرهنگی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
* نامه شماره 89042/32/20 مورخ 16/11/96 دفتر امور شهری و شوراهای استانداری موضوع محاسبه عوارض سالیانه خودرو و جرائم متعلقه مفاد ماده 43 قانون مالیات برارزش افزوده مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ماده قانونی مذکور را رعایت نماید .


 

*نامه شماره 96115/11 مورخ 14/11/96 موسسه فرهنگی هنری فرهنگ سازان معاصر پیرامون تابلو موسسه مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری و سازمان رفاهی تفریحی مساعدت لازم در این زمینه بعمل آورند.
* نامه شماره 13124 مورخ 28/11/96 فرمانداری محترم ویژه شهرستان نجف آباد موضوع ارسال گزارش و لیست کشیک اعضاء ستاد نوروزی  سال 97 مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری اقدام لازم در این خصوص انجام و نتیجه را به فرمانداری ارسال نماید .
*گزارشی توسط جناب آقای محمد منتظری عضو محترم شورای اسلامی شهر در مورد پروژه سیتی سنتر به شورا ارائه گردید که مقرر شد جناب آقای مهندس منتظری شهردار محترم به اتفاق آقای یاری مسئول محترم دفتر مشارکت های شهرداری گزارشی از اقدامات و مذاکرات صورت گرفته با سرمایه گذار را به این شورا ارسال نماید .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 68642/96 مورخ 24/11/96 شهرداری ( به شماره 4600/96 مورخ 24/11/96 دبیرخانه شورا ) عطف به شماره 2281 مورخ 8/8/95 و پیرو نامه شماره 46424 مورخ 28/7/95 منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 215 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2054141 متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض خیابان شهداء غربی ، نظر به اینکه شهرداری حسب اصلاحیه توافقنامه شماره 63692 مورخ 3/11/96 درخصوص افزایش میزان در مسیر و کاهش مساحت باقیمانده پلاک با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 85/28 و 80/1 متر به گذر ، شرقاً بطول 35/30 متر به پلاک  ، جنوباً بطول 11/35 متر به پلاک و غرباً بطول 89/28متربه پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 71/968 مترمربع عرصه که مقدار 84/423 مترمربع در مسیرگذر و مقدار 87/544 مترمربع باقیمانده در کاربری فضای سبز دارد. مقرر گردید پس از تحویل و واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 000/000/250 (دویست و پنجاه میلیون ) ریال در وجه مالک نسبت به تفکیک باقیمانده پلاک به مساحت 87/544 به سه پلاک مسکونی که در طبقه همکف هر پلاک مجوز احداث یک واحد مسکونی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی با تأمین پارکینگ و درصورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده 5 پس از اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری صادر گردد . که مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
2-نامه شماره 68822/96 مورخ 24/11/96 شهرداری (به شماره 4620/96 مورخ 26/11/96دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر درخواست آقای ... به شماره 64187 مورخ 5/11/96 مبنی بر استرداد وجه مازاد واریزی بابت مزایده فروش چوب خشک موجود در انبار مرکزی ، شهرداری در نظر دارد با توجه به بند 10 آگهی مزایده نوبت دوم مبنی بر مشخص نبودن وزن چوبها و برآورد و محاسبه تقریبی وجه و همچنین اعلام مبلغ دقیق پس از بارگیری و توزین و تحویل به خریدار نسبت به استرداد و واریز مبلغ 800/590/33 ریال مازاد واریزی مشارالیه به حساب شهرداری بابت مزایده شماره 76640 مورخ 3/12/95 (تصویر گزارش و فیش واریزی پیوست ) را در وجه آقای ... اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با استرداد وجه به نامبرده به استناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
3-نامه شماره 68789 /96 مورخ 24/11/96 شهرداری (به شماره 4621/96 مورخ 26/11/96 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر درخواست شماره 65153 مورخ 9/11/96 کانون فرهنگی و هنری شهداء با موضوع معافیت از پرداخت کلیه عوارض متعلقه به پلاک ثبتی شماره 17/366 قطعه 3 نجف آباد واقع در خیابان خرم غربی نبش خیابان بصیرت که بصورت یک مجموعه قرآنی ، فرهنگی و هنری احداث گردیده ، نظر به اینکه پرونده پس از طی مراحل قانونی و پس از ارجاع به کمیسیون ماده صد و صدور رأی برائت ، مشمول پرداخت عوارض گردیده است (تصاویر پیوست ) مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به بند 22 از ماده 55 قانون شهرداریها و همچنین عام المنفعه بودن این کانون و در راستای تشویق و ترغیب مردم جهت احداث و گسترش اینگونه مکانها با معافیت از پرداخت کلیه عوارض به مبلغ 000/680/226 ریال به استناد بندهای 6 و 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
4- نامه شماره 68694/96 مورخ 24/11/96 شهرداری ( به شماره 4603/96 مورخ 24/11/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 1/168 و 4/168 قطعه 11 نجف آباد به شماره کامپیوتری 39482 متعلق به ورثه ..... و آقای ... و ... اصالتاً و وکالتاً از طرف ... و آقای ... اصالتاً و وکالتاً از طرف خانم ... احدی از ورثه ...و ... واقع در طرح تعریض خیابان 17 شهریور غربی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 63682 مورخ 3/11/96 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
مختصات پلاک : 05/3610968=y     8779/532451=x
شمالاً بطول 34،6،34 متر به گذر ، شرقاً بطول 80/14 متر به گذر ، جنوباً بطول 67 متر به پلاک و غرباً بطول 90/17 متر به گذر . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی و نقشه برداری 27/1116 مترمربع عرصه که مقدار 21/464 مترمربع در مسیر و مقدار 06/652 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز دو واحد تجاری به میزان 58 مترمربع در طبقه همکف روی قسمتی از باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید . لازم بذکر است باقیمانده پلاک به غیر از مساحت توافق شده 58 مترمربع ، سایر عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
5-نامه شماره 68675/96 مورخ 24/11/96 شهرداری ( به شماره 4602/96 مورخ 24/11/96 دبیرخانه شورا ) عطف به شماره 2281 مورخ 8/8/95 و پیرو 46424 مورخ 28/7/95 منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 215 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2053413 متعلق به ... واقع در طرح تعریض خیابان شهداء غربی ، نظر به اینکه شهرداری ، حسب اصلاحیه توافقنامه شماره 63687 مورخ 3/11/96 درخصوص افزایش مساحت میزان در مسیر و کاهش باقیمانده پلاک با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 34/24 و 92/4 و 06/6 متر به گذر شرقاً بطول 89/28 متر به پلاک ، جنوباً بطول 80/29 متر به پلاک و غرباً بطول 70/23 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 52/749 متر مربع عرصه که مقدار 68/266 مترمربع در مسیر خیابان شهداء و مقدار 43/51 مترمربع در مسیر گذر 10متری و مقدار 70/435 مترمربع باقیمانده در کاربری فضای سبز دارد . مقرر گردید پس از تحویل واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز سه واحد تجاری به میزان 110 متر مربع درطبقه همکف روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و درصورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده 5 ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . لازم بذکر است باقیمانده پلاک به غیر از مساحت توافق شده 110 مترمربع ، کلیه عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
6- نامه شماره 68774/96 مورخ 24/11/96 شهرداری (به شماره 4622/96 مورخ 26/11/96 دبیرخانه شورا ) موضوع صورتجلسه شماره 66871 مورخ 16/11/96 درخصوص بررسی و رفع مشکلات و مطالبات فیمابین شهرداری نجف آباد و شرکت پیشگام انرژی پویا پرشین مورد قرارداد شماره 29158 مورخ 17/5/95 با موضوع بهره برداری از جایگاههای سی ان جی کمربندی جنوبی و خیابان امام (ره ) که به شرح ذیل منعکس است :
با عنایت به پایان مدت زمان تمدیدی قرارداد شماره 29158 مورخ 17/5/95 فی مابین شهرداری نجف آباد و شرکت پیشگام انرژی پویا پرشین جلسه ای با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید .
1-    مقرر گردید با توجه به اعلام پیمانکار مبنی بر تعطیلی 25 روزه در زمان قرارداد شماره 29158 مورخ 17/5/95 و همچنین تعطیلی 86 روز در زمان تمدیدی قرارداد از تاریخ 14/6/96 لغایت 14/11/96 و اینکه تعطیلی جایگاههای CNG به علت بدهی پیمانکار قبلی، اورهال جایگاهها و غیره بوده و تقصیری از این بابت متوجه شرکت پیشگام انرژی پویا پرشین نمی باشد . لذا مبلغ 000/000/828/1 ریال بابت اجاره تعداد 111 روز تعطیلی جایگاه از بدهی اجاره جایگاه کسر می گردد .
2-    مقرر گردید شرکت پیشگام انرژی پویا پرشین نسبت به پرداخت مبلغ 000/750/419/2 ریال بابت اجاره بهای 5 ماهه با توجه به کسر تعطیلی جایگاهها طبق بند یک ظرف مدت یک هفته اقدام نماید .
3-    مقرر گردید پیمانکار تا تاریخ 14/11/96 نسبت به رفع موانع قانونی فعالیت اقدام نماید در غیر اینصورت نسبت به تسویه حساب و اتمام فعالیت خود در جایگاههای شهرداری نجف آباد اقدام نماید .
4-    مقرر گردید طلب پیمانکار بابت سوخت رسانی به اتوبوسهای شهرداری تا تاریخ 30/10/96 مبلغ 000/600/726 ریال توسط سازمان اتوبوسرانی تسویه حساب گردد .
5-    مفاد صورتجلسه مذکور پس از تأیید شورای محترم اسلامی شهر قابل اجراء می باشد .
مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره به استناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای محترم اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
7-نامه شماره 68666/96 مورخ 24/11/96 شهرداری ( به شماره 4601/96 مورخ 24/11/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نظریه کمیته فنی به شماره 39365 مورخ 5/7/96 همچنین کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی11/191 قطعه 3 نجف آباد به نشانی خیابان نمازی روبروی نانوایی متعلق به آقای ... ، نظر به اینکه شهرداری قصد دارد نسبت به فروش مقدار 10/27 متر مربع گذر متروکه در تصرف پلاک فوق را براساس نظریه کمیسیون ارزیابی شماره 51729 مورخ 9/9/96 از قرار هر مترمربع 000/500/1 ریال و جمعاً به مبلغ 000/650/40 ریال باستناد ماده 19 قانون نوسازی اقدام نماید مطرح و پس از بحث و بررسی با فروش گذر متروکه به استناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
8-نامه شماره 70162/96 مورخ 29/11/96 شهرداری ( به شماره 4727/96 مورخ 29/11/96 دبیرخانه شورا ) موضوع پیشنهاد شهرداری جهت اصلاح نحوه محاسبه زیربنای ساختمانی و کاهش عوارض مسکونی و تجاری در دفترچه عوارض محلی سال 96 که به شرح ذیل منعکس است :
-مبنای محاسبه زیربنای ساختمانی جهت عوارض مسکونی و تجاری براساس ضوابط ذکر شده در بند 5-1-12 طرح جامع بازنگری محاسبه گردد .
-نحوه کاهش عوارض برمبنای تعرفه شماره 59 دفترچه عوارض محلی سال 96                     
 مطرح که پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری در اجرای ماده 9 آیین نامه اجرایی وضع و وصول عوارض با اصلاح و کاهش تعرفه عوارض محلی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .
9-نامه شماره 70170/96 مورخ 29/11/96 شهرداری ( به شماره 4726/96 مورخ 29/11/96 دبیرخانه شورا ) منضم به نامه شماره 12052/1/2059 مورخ 11/11/96 فرمانداری محترم شهرستان نجف آباد درخصوص بهای خدمات شهری اتباع خارجی که تعرفه های مندرج در ذیل نامه شماره 11585/70 مورخ 30/10/96 اداره کل اتباع خارجی به شرح ذیل منعکس است :
تعداد نفرات         مبلغ (ریال )        تعداد نفرات        مبلغ (ریال )
1 نفره             000/600/2        4 نفره             000/900/2
2نفره             000/700/2        5 نفره             000/000/3
3 نفره             000/800/2        9نفره و بالاتر        000/100/3
مطرح که پس از بحث و بررسی تعرفه های فوق مورد موافقت قرار گرفت و مقرر گردید خانواده شهدای مدافع حرم (پدر ، مادر ، همسر و فرزندان ) و جانبازان مشمول قانون جانبازی جمهوری اسلامی ایران از پرداخت عوارض اتباع بیگانه معاف (رایگان) باشند که به تصویب رسید .
10-نامه شماره 61285 /96مورخ 24/10/96 شهرداری ( به شماره 4014/96 مورخ 24/10/96 دبیرخانه شورا ) موضوع چهار جلد بودجه پیشنهادی سال 97 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به مفاد ماده 67 قانون شهرداریها به استناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
11-نامه شماره 61268/96 مورخ 24/10/96 شهرداری(به شماره 4015/96 مورخ 24/10/96 دبیرخانه شورا) موضوع چهار جلد بودجه غیر نقدی پیشنهادی سال 97 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی به استناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.
غایب جلسه : جناب آقای محسن پور اسماعیلی خزانه دار محترم شورا که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی می گردد.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.