پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

چهل و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

چهل و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یکشنبه (6/12/1396)


پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) چهل و ششمین(46)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز یک شنبه مورخ 6/12/96 ساعت 16با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 46:
*در ابتدا جناب آقای مهندس منتظری شهردار محترم نجف آباد در جلسه رسمی شورا حضور بهم رساندند و ایشان از اعضای محترم شورای اسلامی شهر جهت شرکت در برنامه چهره های ماندگار نجف آباد دعوت بعمل آوردند . همچنین گزارشی از تکمیل و روند اجرائی زیرگذر شهیدان حجتی ارائه نمودند و گزارشی از درآمد ناشی از اخذ عوارض اتباع خارجی به شورا ارائه نمودند .


 

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 70727/96 مورخ 2/12/96 شهرداری ( به شماره 4810/96 مورخ 3/12/96 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 270 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2043017 متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض خیابان امام غربی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 68943 مورخ 25/11/96 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده بشرح ذیل منعکس است :
مختصات ملک 3610796:y            531475: x
شمالاً بطول 60/7 متر به گذر ، شرقاً بطول 05/18 متر به پلاک ، جنوباً بطول 60/7 متر به پلاک و غرباً بطول 20/18 متر به پلاک . مساحت کل پلاک به استناد گزارش واحد شهرسازی 75/137 مترمربع که 75/23 مترمربع در مسیر گذر و مقدار 114 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز تا مبلغ 000/750/99 (نود و نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ) ریال بصورت امتیازی در باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-    نامه شماره 71603/96 مورخ 6/12/96 شهرداری ( به شماره 4823/96 مورخ 6/12/96 دبیرخانه شورا ) نظر به اینکه کمیسیون ماده صد شهرداری (بدوی و تجدید نظر )یکی از کمیسیون های فعال درخصوص رسیدگی به پرونده های تخلفات ساختمانی ارجاعی از مناطق بوده و بدلیل افزایش تعداد پرونده ها ، امکان رسیدگی دقیق در سقف زمانی مشخص شده نمی باشد و لزوماً به جهت جلوگیری از وقفه و تسریع در رسیدگی به پرونده های مذکور نیاز به حضور اعضای محترم این کمیسیون ها در ساعات خارج از سقف مشخص شده می باشد لذا شهرداری در نظر دارد به روال سنوات قبل و همچنین 6 ماهه اول سال جاری جهت تقدیر و تشکر از زحمات و تلاشهای کمیسیون مذکور نسبت به پرداخت حق الجلسات مازاد حضور اعضاء محترم کمیسیون های یاد شده در 6 ماهه دوم سال 1396 از محل ردیف بودجه سال جاری شهرداری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت حق الجلسات ساعات مازاد حضور اضافه به مصوبه قبلی جهت هریک از اعضاء تا سقف مبلغ 000/000/15 ریال خالص به استناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 70779/96 مورخ 2/12/96 شهرداری ( به شماره 4812/96 مورخ3/12/96 دبیرخانه شورا) نظر به اینکه آقای ... مالک پرونده پلاک 28-16359  واقع در یزدانشهر مبلغ 000/000/20 ریال طی فیش شماره  4838بابت انصراف از دریافت پروانه توسعه بنا ساختمانی به حساب شهرداری منطقه 4 واریز نموده و طی نامه شماره 124529 مورخ 10/11/96 ضمن انصراف از اخذ پروانه ساختمان درخواست استرداد وجه را دارند مطرح که پس از بحث و بررسی با استرداد وجه به نامبرده پس از کسر 3% بابت بهای خدمات اقدامات انجام گرفته شهرداری از مبلغ000/000/20 ریال  به استناد بند 8 از ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 70780/96 مورخ 2/12/96 شهرداری ( به شماره 4811/96 مورخ 3/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 796و 1/ 632 و 632 قطعه 10 نجف آباد متعلق به آقای محمدرضا حری و شرکاء واقع در بلوار بهارستان ، نظر به اینکه شهرداری حسب صورتجلسه توافقی شماره 62810 مورخ 1/11/96 درخصوص تفکیک و میزان در مسیر پلاکهای فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
در اجرای نظریه کمیسیون توافقات شماره 14532 مورخ 20/3/96 درخصوص تفکیک پلاکهای ثبتی 796 و 1/632 و 632 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان (50325-28585-50324) به آدرس بلوار بهارستان – نبش کوچه فرهنگ متعلق به آقای ... و شرکاء جلسه ای در محل شهرداری منطقه 2 با حضور امضاء کنندگان زیر تشکیل و بشرح ذیل توافق گردید :
1)    برابر گزارش واحد نقشه برداری از کل پلاکهای فوق به مساحت 60/3078 متر مربع مقدار 39/383 متر مربع در مسیرخیابان و کوچه و مقدار 21/2695 باقیمانده دارد .
2)    در اجرای تبصره 3 و4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مقرر گردید قسمتی از باقیمانده فوق به مساحت 09/2658 مترمربع به 13 عرصه پلاک مسکونی تفکیک که عرصه دو پلاک به شماره ردیف های نقشه 1و2 جمعاً به مساحت 02/340 متر مربع در سهم شهرداری و 11 عرصه باقیمانده به شماره ردیف های نقشه 3 الی 13 جمعاً به مساحت 07/2318 متر مربع در سهم مالک قرار گرفت .
3)    مقرر گردید با توجه به خط بدنه گذر 10 متری احداثی در پلاک و باقی ماندن بخشی از پلاک مشارالیه ها در ضلع جنوب گذر مذکور حسب گزارش واحد نقشه برداری پیوست به مساحت 12/37 مترمربع در مجاورت پلاک شهرداری از قسمتی از باقیمانده پلاک قید شده در بند یک ، مالکین نسبت به تحویل ، واگذاری و انتقال مقدار فوق بنام شهرداری اقدام نماید .
4)    مقرر گردید به ازاء واگذاری و انتقال میزان درمسیرو مقدار 02/340 مترمربع از باقیمانده پلاک قید شده در ردیف 2 و همچنین مقدار 12/37 مترمربع از باقیمانده قید شده در ردیف 3 بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/150 (یکصد و پنجاه میلیون ) ریال توسط مالکین به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری ضمن صدور مجوز احداث دو واحد تجاری به مساحت 20 مترمربع در طبقه همکف قسمتی از پلاکهای شماره 3و 4 و همچنین نسبت به صدور مجوز احداث 11 واحد مسکونی دو طبقه در طبقات همکف و اول براساس طرح تفکیکی ضمیمه با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید .
5)    مقرر گردید مالکین نسبت به انتقال  سند عرصه در مسیر معابر و قسمتی از باقیمانده بنام شهرداری اقدام نمایند.
6)    پس از انتقال اسناد مالکیت قید شده در بند 4 مقرر گردید شهرداری نسبت تأیید نقشه تفکیکی پلاکهای صدرالاشاره برابر ضوابط و مقررات شهرسازی جهت ارائه به اداره ثبت اسناد و املاک اقدام نماید .
7)    مجوزات فوق بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از پرداخت عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی صادر خواهد شد و کلیه هزینه های انجام مراحل انتقال سند در دفترخانه و تفکیک در اداره ثبت اسناد بعهده مالکین می باشد .
8)    صورتجلسه فوق پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء می باشد .
مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 71599/96 مورخ 6/12/96 شهرداری ( به شماره 4824/96 مورخ 6/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 967 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 3038370 به نشانی بلوار طالقانی و خیابان 18متری مسجد عسگریین متعلق به آقای ... وکالتاً از طرف خانم ... نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 68976 مورخ 25/11/96 درخصوص کل پلاک در مسیر فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
حدود اربعه ملک : شماره مختصات 3609721:y    536645: X
شمالاً بطول 40/8 متر به گذر ، شرقاً بطول 05/5 متر به بلوار طالقانی ، جنوباً بطول 9متر به پلاک و غرباً  بطول 05/5 متر به پلاک . مساحت کل پلاک به استناد سند مالکیت و گزارش واحد شهرسازی 96/43 متر مربع عرصه که کلاً در مسیر پخ بلوار طالقانی و خیابان 18 متری قرار دارد . مقرر گردید پس از آزاد سازی ، تحویل و انتقال میزان در مسیر بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز بصورت شناور برروی املاک معرفی شده توسط مالک تا مبلغ 000/440/351(سیصد و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و چهل هزار ) ریال طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 71863/96 مورخ 6/12/96 شهرداری ( به شماره 4859/96 مورخ 6/12/96 دبیرخانه شورای اسلامی شهر) نظر به اینکه وصول عوارض خدمات شهری اتباع افغانی بصورت سالیانه و متمرکز در استان انجام و به حساب شهرداری واریز می گردد ، با عنایت به بخشنامه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان موضوع تخصیص حداقل 50% نرخ مصوب هزینه های خدمات شهری اتباع افغانی بابت دستگیری و اخراج اتباع افغانی غیرمجاز بصورت خرید خدمات مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت هزینه صدرالاشاره به استناد بندهای 4و8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس  محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7-نامه شماره 71686/96 مورخ 6/12/96 شهرداری ( به شماره 4826/96 مورخ 6/12/96 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه 68993 مورخ 25/11/96 ، نظربه اینکه برابر نظریه توافقات شهرداری به شماره 41805 مورخ 18/7/96 و مفاد صورتجلسه صدرالذکر مقرر گردید بدهی پرونده پلاک ثبتی 8 قطعه 8 نجف آباد به مبلغ 000/000/150 ریال متعلق به آقای ...(موضوع توافقنامه 14595 مورخ 18/10/96 بابت  مابه التفاوت ارزش معوضات امتیازی پلاک )، را با قسمتی از طلب نامبرده (موضوع صورتجلسه توافقی 60004 مورخ 18/10/96 بابت غرامت میزان در مسیر پلاک ثبتی 733 قطعه 4 نجف آباد )تهاتر و در این خصوص با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
در اجرای نظریه توافقات شهرداری به شماره 41805 مورخ 18/7/96 پیرامون توافقنامه شماره 81412 مورخ 18/12/95 و مصوبه 4385 مورخ 26/12/95 شورای اسلامی شهر نجف آباد درخصوص تهاتر قسمتی از طلب آقای ... قید شده در بند 2 صورتجلسه 60004 مورخ 18/10/96 باستناد درخواست شماره 61785 مورخ 26/10/96 بابت بدهی پرونده پلاک ثبتی 8 قطعه 8 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1053588 ) جلسه ای در محل شهرداری منطقه دو تشکیل و به شرح ذیل تصمیم گیری شد .
1)    برابر صورتجلسه توافقی 60004 مورخ 18/10/96 مبلغ طلب نامبرده به صورت معوض امتیازی بابت سهم غرامت میزان در مسیر ایشان از پلاک ثبتی 733 قطعه 4 نجف آباد واقع در طرح تعریض خیابان کشاورز 500/297/829/2 (دومیلیارد و هشتصد و بیست و نه میلیون و دویست و نود و هفت هزارو پانصد )ریال تعیین گردیده است .
2)    برابر توافقنامه 14595 مورخ 20/3/96 پرونده پلاک ثبتی 8 قطعه 8 صدرالاشاره متعلق به آقای ... وکالتاً از طرف وراث مرحومه ... مبلغ 000/000/150 (یکصد و پنجاه میلیون ) ریال بعنوان مابه التفاوت ارزش معوضات امتیازی را به شهرداری بدهکار می باشد .
3)    مقرر گردید مبلغ بدهی 000/000/150(یکصد و پنجاه میلیون ) ریال مشخص شده در ردیف 2 از مبلغ طلب نامبرده تعیین شده در ردیف یک کسر و برابر ضوابط و مقررات اقدام گردد .
4)    بدین ترتیب مانده طلب سهم نامبرده از صورتجلسه 60004 مورخ 18/10/96 مبلغ 500/297/679/2 (دو میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون و دویست و نود و هفت هزار و پانصد ) ریال می باشد که بر روی پرونده های ارائه شده بعدی توسط نامبرده اعمال و تهاتر می گردد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 4464/96 مورخ 8/11/96 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری (به شماره 4372/96 مورخ 11/11/96 دبیرخانه شورا ) موضوع 3 جلد بودجه 97 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری            نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی در اجرای بند 14 از ماده 12 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بودجه سازمان مذکور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

    9-نامه شماره 4465/96 مورخ 8/11/96 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ( به شماره 4373/96مورخ 11/11/96 دبیرخانه شورا) موضوع 3 جلد اصلاح بودجه سال 96 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی اصلاح بودجه سازمان مذکور در اجرای بند 14 از ماده 12 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

10-نامه شماره 71572/96 مورخ 6/12/96 شهرداری ( به شماره 4822/96 مورخ 6/12/96 دبیرخانه شورا )منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 7/892 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری1016429 به نشانی خیابان 17 شهریور نبش کوی بهار متعلق به آقای ... ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 68990 مورخ 25/11/96 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
مختصات ملک 535110:x      3610794:y
شمالاً بطول 50/10 متر به پلاک ، شرقاً بطول 15 متر به پلاک ، جنوباً بطول 50/10 متر به گذر و غرباً بطول 15 متر به گذر . مساحت کل پلاک به استناد سند مالکیت به مساحت 50/157 و گزارش واحد شهرسازی 92/79 مترمربع که مقدار 54/110 متر مربع عرصه در مسیر خیابان 17 شهریور و کوی بهار که به میزان 96/46 مترمربع باقیمانده دارد.مقرر گردید به ازاء واگذاری ، آزادسازی و تحویل زمین واقع در مسیر و انتقال میزان در مسیر از طریق اجرای ماده 45 قانون اداره ثبت اسناد و پرداخت مبلغ 000/000/400 (چهارصد میلیون ) ریال به حساب شهرداری منطقه با توجه به تخفیف مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 96/46 متر مربع در طبقه زیرزمین و یک واحد تجاری به میزان 96/46 متر مربع در طبقه همکف و یک واحد دفتر کار به میزان 96/46 مترمربع در طبقه اول برروی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید درضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

11-نامه شماره 71864 مورخ 6/12/96 شهرداری به شماره 4831/96 مورخ 6/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 1083 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 3051296 به نشانی بلوار طالقانی خیابان 25 متری مقابل شرکت اتوبوسرانی نجف آباد متعلق به آقای ... وکالتاً از طرف وراث محمد کرمی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 68941 مورخ 25/11/96 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
مختصات ملک : 536601:x       3608912:y
شمالاً بطول 50/15 و 90/16 و 05/12 متر به پلاک شرقاً بطول 05/13 متر به بلوار طالقانی جنوباً بطول 08/30 متر به گذر و  غرباً بطول 85/29 متر به پلاک مساحت کل پلاک باستناد سند ارائه شده و برابر گزارش واحد شهرسازی 70/657مترمربع می باشد که مقدار 80/226 متر مربع آن درمسیر خیابان 25 متری و مقدار 90/430مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزاد سازی ، تحویل و انتقال میزان درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/780/531/2 ( دومیلیارد و پانصد و سی و یک میلیون و هفتصد و هشتاد هزار)ریال به حساب شهرداری منطقه متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد تجاری بمیزان112 متر مربع در طبقه همکف ، یک واحد انباری تجاری بمیزان 90/318 متر مربع در طبقه همکف ، بالکن داخلی (انبار تجاری ) بمیزان 40متر مربع در طبقه همکف ، یک واحد دفتر کار بمیزان 20/134 مترمربع در طبقه اول ، یک واحد دفترکار بمیزان 55 مترمربع در طبقه دوم و بالکن درگذر به میزان 20/22 مترمربع روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید .درضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد .
مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.
غایب جلسه : جناب آقای عیدی محمد طرقی عضومحترم شورا که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی می گردد.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.