پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

چهل و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

چهل و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (8/12/1396)


پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) چهل و هفتمین(47)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 8/12/96 ساعت 16با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 47:
*درخصوص نتایج و اثرات مثبت حضورنمایندگان شورای شهر در مناطق 5 گانه مفصل بحث و تبادل نظر شد و مقرر گردید با همت بیشتر از مناطق بازدید و پیگیر امور شهروندان عزیز شد که اعضاء محترم شورا باتفاق به این موضوع تأکید نمودند .
*در خصوص افزایش کیفیت ملاقات مردمی اعضاء محترم شورا مقرر گردید بررسی های لازم بعمل آمده تا در سال 97 با ارائه طرح اجرایی جدید درخصوص ملاقات مردمی اعضاء اثربخشی بیشتری با حضور کارشناسان و مدیران شهرداری پیدا کند .
*درخصوص اهالی شهرک بهاران (به نمایندگی آقای سعید ذبحی ) موضوع کمبود فضای سبز ، کمبود فضای تفریحی کودکان و ... به شماره 4877/96 مورخ 7/12/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی، مساعدت لازم بعمل آورند .


 

*درخواست آقای ... به شماره 4889/96 مورخ 8/12/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی ، مساعدت لازم بعمل آورد .
* درخواست اهالی صالح آباد کوچه شهید فتح اله سبحانی به شماره 4919/96 مورخ 8/12/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی مساعدت ویژه درخصوص آسفالت محله مذکور بعمل آورد .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 72485/96 مورخ 8/12/96 شهرداری ( به شماره 4901/96 مورخ 8/12/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به اینکه اعضای محترم کمیسیون های مختلف شهرداری و افراد موثر در پیشبرد اهداف شهرداری و امور مربوط به این کمیسیون ها با صدور آراء خود و همچنین پیگیری احقاق حقوق شهرداری تلاش بی وقفه ای داشته اند شهرداری در نظر دارد به روال سنوات قبل نسبت به تقدیر و تشکر از زحمات و تلاشهای شبانه روزی کمیسیون های مختلف مجموعه شهرداری و افراد موثر در راستای اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و در قالب پاداش کمیسیون ها در سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تخصیص و پرداخت پاداش جهت موضوع صدرالاشاره در سال 96 از محل اعتبارات جاری بودجه شهرداری باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 72563/96 مورخ 8/12/96 شهرداری (به شماره 4935/96 مورخ 8/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 424 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 6010416 به نشانی بلوار آزادگان ویلاشهر – نرسیده به میدان معلم متعلق به آقای ...وکالتاً از طرف آقای ... نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 68964 مورخ 25/11/96 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
حدود اربعه ملک :3610535:y              538457:x
شمالاً بطول 50/38 متر به پلاک  ، شرقاً بطول 80/6 متر به گذر ، جنوباً بطول 50/38 متر به پلاک و غرباً بطول 80/6 متر  به گذر . مساحت کل پلاک باستناد سند گزارش واحد شهرسازی 80/261 مترمربع عرصه که 52/179 مترمربع در مسیر بلوار آزادگان می باشد و حسب نامه شماره 508/595 ص مورخ 25/2/96 به میزان 102 مترمربع درمسیر حریم کانال فرعی 2G13P شبکه آبیاری و زهکشی چپ نکوآباد قرار دارد و مقدار 28/82 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از آزادسازی ، تحویل و انتقال میزان در مسیر بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز برروی املاک معرفی شده توسط مالکین تا مبلغ 000/560/538 (پانصد و سی و هشت میلیون و پانصد و شصت هزار) ریال طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . لازم بذکر است باقیمانده پلاک 424 قطعه 8 ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی را حسب ارزیابی به شماره 57915 مورخ 9/10/96 بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات  وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 72574 /96 مورخ 8/12/96 شهرداری ( به شماره 4934/96 مورخ 8/12/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به بند 2 جدول شماره یک مصوبه 28510/51024 مورخ 9/3/94 هیأت محترم وزیران مبنی بر افزایش تدریجی نرخ عوارض پسماند تا سقف قیمت تمام شده جمع آوری ، حمل و دفن بهداشتی پسماندهای شهری ظرف مدت پنج سال نظر به اینکه نرخ بهای خدمات دریافتی در شهر نجف آباد به استناد مصوبه شماره 248 مورخ 17/3/95 مبلغ 000/250 ریال می باشد که با توجه به اینکه  مبلغ  تمام شده بهای خدمات فوق طی بررسی های کارشناسی بعمل آمده در شهر نجف آباد حدوداً 000/400/1 ریال می باشد و نظر به اینکه از تاریخ مصوبه هیأت وزیران سه سال سپری شده شهرداری پیشنهاد می نماید نسبت به اصلاح نرخ بهای فوق به شرح جدول ذیل اقدام نماید :

واحدهای غیرمسکونی

ردیف

متراژغیرمسکونی

مبلغ

ردیف

متراژغیرمسکونی

مبلغ

1

تا 25 مترمربع

000/300ریال

9

از 451 تا 600 مترمربع

000/900/1 ریال

2

از 26 تا 50 مترمربع

000/400 ریال

10

از 601 تا 800 مترمربع

000/300/2 ریال

3

از 51 تا 75 مترمربع

000/600 ریال

11

از 801 تا 1000 مترمربع

000/500/2 ریال

4

از 76 تا 100مترمربع

000/800 ریال

12

از 1001 تا 2000 مترمربع

000/700/2 ریال

5

از 101 تا 150مترمربع

000/000/1 ریال

13

از 2001 تا 3000 مترمربع

000/000/3 ریال

6

از 151 تا 200مترمربع

000/300/1 ریال

14

از 3001 تا 4000 مترمربع

000/300/3 ریال

7

از 201تا 300مترمربع

000/600/1 ریال

15

از 4001 تا 5000 مترمربع

000/500/3 ریال

8

از 301 تا 450 متر مربع

000/700/1 ریال

از 5001 مترمربع به بالا معادل 5/1 برابر عوارض نوسازی

 برای هرواحد مسکونی 000/400(چهارصد هزار) ریال برای سال97

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استناد بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 72480/96 مورخ 8/12/96 شهرداری ( به شماره 4902/96 مورخ 8/12/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به تلاش و عملکرد مطلوب مدیران ، مسئولین واحدها و پرسنل زحمتکش شهرداری و سازمانهای وابسته و افرد موثر در پیشبرد امور جاری و درجهت ایجاد تحول در سطح شهر، شهرداری در نظر دارد به روال سنوات قبل نسبت به تکریم و تشویق ایشان در راستای رعایت و اجرای مفاد 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و در قالب پاداش کمک هزینه سفر کارکنان اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری درخصوص تخصیص و پرداخت پاداش کمک هزینه سفر در سال 96 تا سقف مبلغ 000/000/630 ریال خالص و با قابلیت انتقال مازاد اعتبار به دوره های مالی متوالی با نظر شهردار از محل اعتبارات جاری شهرداری به استناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی  مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
5-یک نسخه بودجه سال 97 شورای اسلامی شهر نجف آباد ( خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها ) به شماره 4906/96 مورخ 8/12/96 دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی بودجه 97 شورای اسلامی شهر نجف آباد مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-عطف به نامه شماره 61285/96 مورخ 24/10/96 با موضوع بودجه پیشنهادی سال 97 شهرداری نجف آباد که از حیث درآمد و هزینه بالغ بر 000/000/000/ 150/1ریال اعلام گردیده ، پس از بررسی در کمیسیونهای مربوطه و               به استناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و با رعایت ماده 11 و بندهای ذیل آن از آیین نامه اجرایی در جلسه مورخ 29/11/96 شورای اسلامی شهر نجف آباد تصویب و تعداد چهار نسخه بودجه مصوب که ذیل صفحات آن امضاء و مهر گردیده بانضمام ضوابط مالی ناظر بر عملیات بودجه جهت اجرا ابلاغ می گردد . ضمناً روکش بودجه 97 شهرداری به شرح ذیل منعکس است .
   بند 1)   به منظور پیشرفت امور و تسریع در انجام کارهای شهرداری و مردم ، در اجرای تبصره ذیل بند 14 از ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور اختیار صدور دستور مصرف کل اعتبارات مندرج در بودجه مصوب سال 1397 شهرداری با رعایت مفاد آئین نامه مالی شهرداریها و سایر مقررات مشمول موضوع به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 2)  در جهت تحقق وصول درآمدها با رعایت ماده 37 آئین نامه مالی شهرداریها و موضوع تبصره ذیل بند 12 از ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور  همت  نموده و درخصـوص انجام هزینه ها نیز با رعایت مواد 33 و 34 آئین نامه مالی شهرداریها و با در نظر گرفتن اولویت پروژه های عمران شهری و رعایت صرفه و صلاح شهرداری اقدام و گزارش های شش ماهه درآمد و هزینه را وفق مواد 71 و 79 قانون شهرداریها ارسال و نسخه ای از آن از طریق استانداری به وزارت کشور منعکس گردد .
بند 3)  مصرف اعتبارات و انجام هزینه ها باید با رعایت حد نصابهای قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 68 و ماده 79 قانون شهرداری و رعایت مفاد آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 و اصلاحات بعدی آن و به تناسب وصولی و توزیع آن در فصلهای مربوطه مجاز خواهد بود و رعایت صرفه جوئی در هزینه ها و کاهش و حذف هزینه های زائد و غیر ضروری و غیر مرتبط با وظایف قانونی شهرداری از الزامات قطعی است .
بند 4) پرداخت مازاد بر اعتبارات مصوب یا تأمین اعتبار از محل فصلهای نامناسب تجویز قانونی ندارد و اعمال هر گونه کاهش ، افزایش ، حذف یا اضافه در اقلام درآمد و هزینه ، مستلزم ارائه گزارش توجیهی و پیشنهاد و کسب مجوز از شورا و منظور نمودن آنها در اصلاح بودجه سال 1397 خواهد بود .
بند 5)  با توجه به ماده 20 مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداریها مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی و تصویبنامه شماره ی 128761/ت50986 مورخ 29/10/1393 و شماره ی 12346/ت54225 ه  مورخ 06/02/1396 هیات محترم وزیران موضوع بند الف ماده 4 آئین نامه مذکور مبنی بر تجویز انجام معاملات تا مبلغ هفت میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه با تصویب شورای اسلامی شهر ، به منظور تسریع و تسهیل در انجام کارها ، اختیار شورای اسلامی شهر نیز در این باره تا سقف مبلغ چهار میلیارد ریال به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 6)  پرداخت حقوق و دستمزدها و سایر مزایای قانونی شهردار و کارکنان بر اساس احکام صادره یا قراردادهای تنظیمی و مستند و پرداخت اضافه کار ساعتی ، تعطیل کاری و شبکاری به کارکنان شهرداری بر اساس نظر شهردار خواهد بود . در این باره به شهردار نجف آباد اختیار داده می شود علاوه بر موارد ذیل ، به منظور ایجاد تحول و بهبود سیستم گردش کار در شهرداری و در قالب اعتبارات مربوطه در بودجه مصوب اتخاذ تصمیم نماید .  
تبصره 1 بند 6 )
پرداخت اضافه کار برابر روال و مصوبات جاری مجاز می باشد .
تبصره 2 بند 6 )
براساس مفاد بخشنامه بودجه شهرداریهای کشور ، اعطای تسهیلات و مساعدت مالی به کارکنان و صندوق قرض الحسنه کارکنان در حدود امکانات و ظرفیت بودجه مجاز می باشد .
تبصره 3 بند 6 )
بکارگیری کارگران جهت امور نکوسازی ، فضای سبز و گروه امانی با رعایت قانون کار و تأمین اجتماعی و از محل اعتبارات مربوطه مجاز می باشد .
بند7 )  اعتبار منظور شده در ردیف اعتباری (( تامین اعتبار بودجه شورای اسلامی شهر )) در ذیل ماده 16 وظیفه خدمات اداری بودجه شهرداری بر اساس قسمت ج ( ضوابط کمک به بودجه شورای اسلامی شهر ) ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 97 شهرداریهای کشور به حساب جاری شماره 0106484662002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی نجف آباد بنام شورای اسلامی شهر واریز گردد .
بند 8 )  پرداخت هر گونه علی الحساب و پیش پرداخت موکول به اخذ تضمین های کافی ( ضمانتنامه های معتبر بانکی ) است و اسناد علی الحساب باید در اولین فرصت های ممکن قطعی گردد . تنخواه گردان کارپردازان شهرداری ( مرکزی ، مناطق ، سازمانهای وابسته و واحدها ) بر اساس میزان و درصد مشخص شده در بند 14 از قسمت ب ( ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات ) ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 97 شهرداریهای کشور با رعایت مقررات مربوطه قابل پرداخت میباشد .  
بند 9 )  کلیه پروژه های عمرانی بایستی دارای طرح ، نقشه و مشخصات کامل اجرایی و برآورد اولیه باشد و ارجاع کار به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه بندی مناسب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و صلاحیت ارجاع و انجام کار مورد پیمان و بر طبق فهرست آحاد بهای سال 1396 یا آخرین فهرست بهای ابلاغی و اصلاحات احتمالی بعدی آن و با صدور آگهی مناقصه صورت گیرد . همچنین جهت واگذاری کارهای عمرانی و خدماتی به پیمانکاران واجد شرایط و خرید و تدارکات مایحتاج و نیازمندیهای شهرداری با رعایت ضرورت و اولویت و مفاد آئین نامه مالی شهرداریها از طریق مناقصه نیاز به کسب مجوز از شورا نمی باشد . انجام کارهای امانی مستلزم رعایت مواد 4 و 15 آئین نامه مالی شهرداریها خواهد بود .
ترتیب اولویت اجرای طرحهای عمرانی از محل اعتبارات عمرانی بودجه مصوب بر اساس جلسات کمیته عمران و مالی شهرداری خواهد بود .
بند 10 )  به هنگام تنظیم اسناد قطعی و صدور چک تحت هر عنوان ابتدا باید کسورات قانونی متعلقه از قبیل : مالیات ، بیمه و غیره پرداخت و سپس وجه سند به ذینفع پرداخت گردد .
بند 11 )  بر حسب تاکیدات مکرر دولت و مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر ضرورت خودکفایی شهرداریها و در اجرای بند 5 از ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور بایستی در انجام  برنامه های عمرانی به ویژه آسفالت کوچه ها ، پیاده روسازی ، زیباسازی و اموری از این قبیل ، مشارکت و جلب خودیاری مردم و دریافت سهم شهروندان با نظر شهردار نجف آباد و درصدی از هزینه ها در سرلوحه برنامه های شهرداری منظور و به اجراء درآید .
بند 12)  در اجرای ماده 103 قانون شهرداری و حسب تأکیدات مکرر وزارت کشور و  براساس دستورالعملهای ابلاغ شده توسط کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی کشور ، مراقبت مستمر در جلوگیری از حفاریهای بدون مجوز و بی مورد بعمل آید و در حفظ آسفالت معابر کوشش وافی مبذول و به هنگام صدور مجوزات حفاری با کمال دقت و رعایت صرفه و صلاح شهرداری هزینه های ترمیم و خسارت وارده به ساخت معابر و هزینه تنظیف و حق نظارت شهرداری ، محاسبه و قبل از صدور مجوز دریافت گردد و در صورت هر گونه سهل انگاری و تخطی طبق قسمت اخیر ماده 103 قانون شهرداریها قاطعانه عمل گردد .
بند 13) در اجرای ماده 67 قانون شهرداری ، تفریغ بودجه سال 1396 تنظیم ، آماده و در موعد مقرر ارسال گردد .
بند 14) هرگونه کمک به موسسات عمومی و همچنین هزینه کرد در راستای باشگاه ورزشی شهرداری با ارائه لایحه از سوی شهرداری و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء میباشد .  
بند 15) در اجرای مصوبات موضوعه تخفیفات ویژه شورای اسلامی شهر در طول سال ، مساعدت به مودیان پرونده های ساختمانی و شهرسازی جهت پرداخت بدهی عوارضات خود به صورت نقد و اقساط کوتاه مدت و بلند مدت ( تا اقساط 36 ماهه ) با رعایت مفاد قانون شهرداریها و سایر مقررات مشمول این موضوع به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .  
بند 16)   به منظور پیشرفت امور و تسریع در انجام کارهای شهرداری و مردم ، در اجرای ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و همچنین تبصره ذیل بند 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اختیار صدور دستور انعقاد توافقنامه فی مابین شهرداری و سازمانها و ارگانهای مشمول این قانون از قبیل : سازمان همیاری شهرداریهای استان ، سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان ، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری و غیره براساس اعتبارات مندرج در بودجه مصوب سالیانه شهرداری و سایر مقررات مشمول موضوع به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .  
بند 17)   در راستای تکریم ارباب رجوع و به منظور تسریع در امور و جلوگیری از مکاتبات اداری ، صدور مجوز استرداد وجه آن تعداد از مودیان که در زمان محاسبه و پرداخت عوارض مبالغی را اضافه به حساب شهرداری واریز می نمایند ، پس از کنترل نهائی و تائید توسط واحد درآمد و  شهرسازی تا سقف مبلغ 000/000/100 ریال به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .  
بند 18)   با عنایت به اینکه بعضاً مواردی جهت پرداخت به تعداد خاصی از پرسنل به صورت موردی به عنوان کمک ، تشویق و غیره ایجاد میشود و همچنین اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر با توجه به طی مراحل قانونی مستلزم زمان طولانی میباشد ، در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و به منظور ارائه خدمات مطلوبتر پرسنل و تسریع در انجام و پیشبرد امور شهرداری و شهروندان و به استناد بندهای 8 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی ، مجوز پرداخت تا سقف مبلغ 000/000/5 ریال برای هر نفر / مورد به عنوان پاداش ، مساعدت ، تشویقی و غیره به صورت بلاعوض و از محل اعتبارات جاری سالیانه شهرداری به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .  
بند 19)  با عنایت به مفاد فصل اول قانون و مقررات شهرداریها مبنی بر تجویز انجام مراحل قانونی واگذاری قسمتی از وظایف و اختیارات شهردار به معاونین و سایر مسئولان شهرداری ، به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان و تکریم ارباب رجوع در حوزه معاونت ها ، مناطق و واحدهای مختلف شهرداری ، اختیار شورای اسلامی شهر نیز در این باره به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
لذا خواهشمند است دستور فرمائید براساس خط مشی های اساسی و ضوابط مالی ناظر بر عملیات بودجه صدرالاشاره ، کمال دقت را در اعمال ضوابط تعیین شده معمول نمایند .
از خداوند متعال توفیق روز افزون جنـابعالی و  همکاران محتـرم را در اجرای وظایف محولـه مسئـلت می نمائیم .  
                                                                                                     من الله التوفیق


                                                                              مجتبی گودرزی
                                                                        رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد


رونوشت : بضمیمه 4 جلد بودجه مصوب مهمور به مهر شورای اسلامی شهر نجف باد .
* جناب آقای مقدس زاده سرپرست محترم  معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان جهت استحضار .
* جناب آقای مظفر نجفی معاون محترم  استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد جهت استحضار .   

 ختم جلسه: جلسه ساعت 19:30 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.
غائب جلسه: جناب آقای محمد منتظری عضو محترم شورای اسلامی شهر که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی می گردد.    

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.