پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

چهل و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

چهل و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه (15/12/1396)


پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)  چهل و نهمین(49)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 15/12/96 ساعت 16با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 49:
*نامه شماره 70489 /96 مورخ 30/11/96 شهرداری موضوع دفترچه بهای خدمات سازمان رفاهی تفریحی جهت بررسی بیشتر به آقای مهدی حاجی صادقیان عضو محترم شورای اسلامی شهر ارائه گردید .
*نامه شماره 60415 /96 مورخ 20/10/96 شهرداری موضوع بودجه پیشنهادی سال 97 سازمان رفاهی تفریحی نیز به آقای  مهدی حاجی صادقیان عضو محترم شورای اسلامی شهر ارائه گردید .


 

*نامه شماره 13036/1/2059 مورخ 30/11/96 فرمانداری ویژه شهرستان درخصوص ایمنی ساختمانها و خدمت رسانی بی وقفه در ساختمانهای مهم به اطلاع اعضاء محترم شورا رسید و مقرر گردید به شهرداری جهت رعایت مفاد بخشنامه ارسال گردد .
* نامه شماره 4894/96 مورخ 8/12/96 دبیرخانه شورا موضوع درخواست آقای ... مطرح که مقرر گردید جناب آقای منتظری عضو محترم شورا درخواست ایشان را بررسی و مشاوره نماید .
*نامه شماره 4957/96 مورخ 13/12/96 دبیرخانه شورا موضوع درخواست آقای ... مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید جناب آقای پوراسماعیلی عضو محترم شورای اسلامی شهر درخواست ایشان را بررسی نماید
*درخواست آقای ... ( ورثه ... ) مالک پلاک ثبتی 94 قطعه 10 (پرونده به شماره کامپیوتری2053740) واقع در منطقه دو به شماره 4938/96 مورخ 9/12/96 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به پرداخت قبلی مقرر گردید ضمن اعمال 35% کاهش عوارض بدهی ایشان را تقسیط 15 ماهه نماید .
*نامه اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نجف آباد پیرامون جوابیه نامه شماره 4734/96 مورخ 30/11/96 درخصوص سوء استفاده تعدادی از مالکین صالح آباد از برخی خرده مالکان مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر با نماینده و فرماندار محترم شهرستان رایزنی و تدبیری در این خصوص اندیشیده شود .
* پرونده ورثه ... به شماره کامپیوتری 2053774 ( پلاک ثبتی 518 قطعه 7 ) واقع در منطقه دو مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن اعمال 25% کاهش عوارض مانده بدهی را تقسیط 15 ماهه نماید سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-درخصوص حسابرسی شهرداری و سازمانهای وابسته بحث و تبادل نظر گردید که با توجه به عملکرد مثبت و رضایت بخش شرکت دقیق تراز سپاهان به مدیرعاملی جناب آقای مهندس ایزدی و پیشنهاد این شورا در مقایسه  سایر شرکت ها با رتبه یک انعقاد قرارداد با شرکت دقیق تراز سپاهان جهت حسابرسی  سال 97، مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 75155/96 مورخ 15/12/96 شهرداری ( به شماره 5034/96 مورخ 15/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 84017/32/20 مورخ 8/11/96 و نامه شماره 47731 مورخ 27/10/96 مدیرکل محترم دفتر نوسازی ، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور درخصوص اساسنامه های پیشنهادی سازمانهای وابسته به شهرداری بدینوسیله جلد اساسنامه جدید سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به مکاتبات فوق الذکر و به استناد بند 15 ماده 70 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 75156/96 مورخ 15/12/96 شهرداری ( به شماره 5031/96 مورخ 15/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 84017/32/20 مورخ 8/11/96 و نامه شماره 47731مورخ 27/10/96 مدیر کل محترم دفتر نوسازی ، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور درخصوص اساسنامه پیشنهادی سازمانهای وابسته به شهرداری اساسنامه جدید سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به مکاتبات فوق الذکر به استناد بند 15 ماده 70 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 75153/96 مورخ 15/12/96 شهرداری ( به شماره 5032/96 مورخ 15/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 84017/32/20 مورخ 8/11/96 و نامه شماره 47731 مورخ 27/10/96 مدیرکل محترم دفترنوسازی ، تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درخصوص     اساسنامه های پیشنهادی سازمانهای وابسته به شهرداری ، بدینوسیله اساسنامه جدید سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به مکاتبات فوق الذکر و به استناد بند 15 ماده 70 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 75157 /96 مورخ 15/12/96 شهرداری ( به شماره 5033/96 مورخ 15/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 84017/32/20 مورخ 8/11/96 و نامه شماره 47731 مورخ 27/10/96 مدیرکل محترم دفتر نوسازی ، تحول اداری ، و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درخصوص اساسنامه های پیشنهادی سازمانهای وابسته به شهرداری ، بدینوسیله اساسنامه جدید سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به مکاتبات فوق الذکر و به استناد بند 15 ماده 70 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 75152/96 مورخ 15/12/96 شهرداری (به شماره 5030/96 مورخ 15/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر تفاهم نامه شماره 73759/96 مورخ 13/12/96 فیما بین شهرداری نجف آباد و سازمان بهسازی و نوسازی شهر نجف آباد با موضوع واگذاری اجرای عملیات جدول و بلوک فرش جنب باند کندرو بلواراستقلال به سازمان بهسازی و نوسازی شهر نجف آباد و همچنین براساس فهرست بهاء راه و باند و ابنیه سال 95 و با ضریب پیمان 15 درصد (15%) اضافه برآورد فهرست بهاء راه و باند و ابنیه سال 95 (و تنها با اعمال ضریب 20% ضریب بالا سری بدون تجهیز کارگاه و بدون تعدیل مابه التفاوت از محل اعتبارات عمرانی سال 96 ردیف شماره 330201 (پروژه پیاده روسازی معابر سطح شهر ) شهرداری منطقه یک و همچنین تأمین اعتبار ردیف بودجه فوق از محل افزایش درآمد و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری که به شرح ذیل منعکس است : این توافقنامه براساس ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و درخواست شماره 121402/96 مورخ 22/9/96 شهرداری منطقه یک و اعلام برآورد و درخواست و دستور شماره 61692 مورخ 25/10/96 معاونت فنی و عمرانی بین شهرداری نجف آباد که در این تفاهم نامه کارفرما نامیده می شود و اقامتگاه آن نجف آباد ، خیابان امام (ره)، چهارراه شهرداری ، شهرداری مرکزی ، تلفن3- 42640041 به نمایندگی آقای مسعود منتظری شهردار از یک طرف و سازمان بهسازی و نوسازی شهر نجف آباد به شماره شناسه ملی 14005037034که در این توافقنامه پیمانکار نامیده می شود و اقامتگاه آن نجف آباد ، خیابان فردوسی مرکزی ، بن بست پولادی پلاک 117 –طبقه دوم تلفن 42643044 به نمایندگی آقای بهزاد محمودی سرپرست سازمان از طرف دیگر توافقنامه ذیل منعقد می گردد .
ماده یک : موضوع توافقنامه
موضوع توافقنامه عبارت است اجرای عملیات جدول و بلوک فرش جنب باند کندرو بلوار استقلال براساس فهرست بهاء راه و باند و ابنیه سال 1395 و مقادیر تقریبی برآورد منضم به توافقنامه
ماده دو : اسناد و مدارک
الف )توافقنامه ب) آیین نامه مالی شهرداری ج) شرایط عمومی پیمان (نشریه 4311) (به غیر از ماده 36) فهرست بهاء و مقادیر تقریبی برآورد منضم به تفاهم نامه 5) برنامه زمانبندی کلی و ) مشخصات فنی عمومی و خصوصی (نشریات 55 و 101 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و فهرست بهای پایه راه و باند و ابنیه سال 95                  ز) دستورالعملها  ح) استانداردهای فنی و اسناد تکمیلی حین اجرای کار
ماده سه : مبلغ توافقنامه و نحوه پرداخت :
مبلغ این توافقنامه بالغ بر (بعدد)000/000/300/1 ریال (به حروف یک میلیارد و سیصد میلیون ریال ) پس ا ز اعمال 20% (20درصد ) بالا سری و ضریب پیمان 15 درصد (15% ) اضافه بر فهرست بهاء راه و باند قابل پرداخت خواهد بود .
تبصره 2- درصورت افزایش مبلغ اولیه توافقنامه مطابق توضیحات فوق الذکر ، مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه افزایش نخواهد یافت .
تبصره 3- به این توافقنامه هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت قیمت تعلق نمی گیرد .
تبصره 4-به این توافقنامه پیش پرداخت تعلق نخواهد گرفت . کلیه کسورات قانونی برعهده پیمانکار می باشد .
تبصره 5- کلیه مباحث ترافیکی از قبیل (مسدود نمودن جاده ، علائم مربوطه و غیره ) و هماهنگی با راهنمایی و رانندگی بعهده پیمانکار می باشد .
تبصره 6- هماهنگی با ادارات خدمات رسان (آب ، برق ، مخابرات و گاز) درصورت لزوم به جابجایی تأسیسات بعهده کارفرما می باشد .
تبصره 7- صورت وضعیت ها براساس صورت جلسات تنظیم و ابلاغ شده مطابق فرمت و دستورالعمل معاون فنی و عمرانی شهرداری  توسط سازمان بهسازی و نوسازی ، ناظر و حوزه معاونت فنی و عمرانی ، مبلغ از محل اعتبارات عمرانی سالیانه ردیف شماره 330201 (پیاده روسازی معابر سطح شهر ) شهرداری منطقه یک وفق آیین نامه مالی شهرداریها به حساب پیمانکار(سازمان بهسازی و نوسازی)  واریز می گردد .
ماده چهار : مدت
مدت اجرای عملیات موضوع توافقنامه 2 ماه (60روز ) می باشد این مدت از تاریخ تصویب و ابلاغ این وافقنامه توسط شورای اسلامی شهر نجف آباد مصوب شده و تابع تغییرات موضوع ماده 30 شرایط عمومی پیمان می باشد.
ماده پنج :حل اختلاف
هرگونه اختلاف راجع به این توافقنامه و تفسیر آن حتی المقدور با مذاکره طرفین حل و فصل خواهد شد .
ماده شش : نظارت بر اجرای کار
نظارت برحسن انجام کار براساس مشخصات فنی بعهده ناظر شهرداری منطقه یک و نظارت عالیه حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری نجف آباد می باشد . با توجه به مواد 32و 33 شرایط عمومی پیمان انجام می شود . درضمن موارد و دستورات کتبی ناظر و حوزه معاون فنی و عمرانی لازم الاجرا می باشد .
ماده هفت : توزیع نسخ
این توافقنامه در هفت ماده و هفت تبصره و در سه نسخه تنظیم ، که پس از امضاء طرفین و پس از تصویب توسط  شورای محترم اسلامی شهر نجف آباد لازم اجراء می باشد و هرکدام حکم واحدی دارند .
مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و به استناد بند 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مفاد توافقنامه فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 75150/96 مورخ 15/12/96 شهرداری ( به شماره 5029/96 مورخ 15/12/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به بند 9 صورتجلسه توافقی شماره 29254 مورخ 19/5/96 که طی مصوبه شماره 1790/96 مورخ 23/5/96 شورای اسلامی شهر ، شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای بند مذکور براساس صورتجلسه شماره 70877 مورخ 2/12/96 با موضوع انجام مراحل قانونی گردش مالی ارزش ریالی سرقفلی غرفه های قدیم و جدید میدان میوه و تره بار که به شرح ذیل منعکس است : در تاریخ 25/11/96 در اجرای بند 9 صورتجلسه توافقی 29254 مورخ 19/5/1396 و مصوبه 1790 مورخ 23/5/96 شورای اسلامی شهر پیرامون انجام مراحل قانونی گردش مالی ارزش ریالی سرقفلی غرفه های میدانهای قدیم و جدید تره بار براساس ارزیابی انجام شده توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به شماره و تاریخ ذیل ، جلسه ای فی مابین شهرداری و آقای ناصر اطرج فرزند رحیم و آقای قربانعلی غیور فرزند اسداله وکالتاً از طرف اتحادیه و غرفه داران میوه و تره بار قدیم تحت شماره وکالت 48930 مورخ 28/12/95 تنظیمی در دفترخانه شماره 179 اسناد رسمی نجف آباد و نمایندگی شماره 1271 مورخ 10/12/95 اتحادیه در محل شهرداری نجف آباد تشکیل و پس از بحث و بررسی بشرح ذیل توافق گردید :
1-مقرر گردید با عنایت به نظریه هیأت کارشناسی شماره 22332 مورخ 25/4/96 که ارزش سرقفلی تعداد 44 غرفه تره بار میدان میوه و تره بار قدیم  را به مبلغ 000/300/062/489( چهارصد و هشتاد و نه میلیارد و شصت و دومیلیون و سیصد هزار) ریال برآورد و اعلام نظر نموده اند . شهرداری نسبت به صدور چک و پرداخت مبلغ سرقفلی برآورد شده برای هر یک از غرفه های مذکور در وجه صاحبان و متصرفین قانونی غرفه اقدام نماید .
2-مقرر گردید با عنایت به نظریه هیأت کارشناسی شماره 22332 مورخ 25/4/96 که ارزش سرقفلی تعداد 44 غرفه تره بار میدان میوه و تره بار جدید بمبلغ 000/300/262/612 (ششصد و دوازده میلیارد و دویست و شصت و دومیلیون و سیصد هزار ) ریال برآورد و اعلام نظر نموده اند ، هریک از غرفه داران نسبت به پرداخت مبلغ سرقفلی برآورد شده برای هریک از غرفه های تصرفی خود دروجه شهرداری نجف آباد اقدام نمائید .
3-مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرا دارد .
 مطرح که پس از بحث و بررسی صورتجلسه فوق باستناد بند 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
      ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.