پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

جلسه 50 شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پنجاهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یک شنبه (20/12/1396)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)  پنجاهمین(50)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز یک شنبه مورخ 20/12/96 ساعت 16با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 50:
*درخواست آقای ... به شماره 5011/96 مورخ 15/12/96 دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید درخواست ایشان که در مورد تعطیلی پمپ بنزین واقع در خیابان امام – جنب چهارراه بیمارستان می باشد به شرکت نفت جهت بررسی ارسال گردد .
*سپس با دعوت و هماهنگی قبلی جناب آقای مهندس فردوسی مدیرعامل محترم سازمان رفاهی تفریحی در جلسه رسمی شورا حضور و به سوالات اعضاء محترم شورا پیرامون برنامه تجلیل از فرهیختگان ماندگار پاسخ ارائه نمودند .
جناب آقای مهندس منتظری شهردار محترم باتفاق جناب آقای مغزی قائم مقام و معاونت محترم مالی اداری شهرداری در جلسه رسمی حضور و توضیحاتی پیرامون زیرگذر شهیدان حجتی – آماده سازی شهر جهت ایام نوروز – برنامه های سازمان رفاهی تفریحی و بحث بودجه و اصلاح بودجه سازمان پرداختند .


 

*درخواست خانم ... مالک پلاک ثبتی 407 قطعه 6 (شماره کامپیوتری 1052390) واقع در منطقه یک مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید با توجه به اشتباه تراکم سطح محاسبات اصلاح و نظر به مراجعه ایشان و واریز وجه کاهش عوارض به میزان 40% اعمال و مابقی در اقساط بلندمدت دریافت گردد .
*نامه شماره 13719/1/2059 مورخ 14/12/96 فرمانداری محترم ویژه شهرستان موضوع 22 اسفند روز بزرگداشت شهداء مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید دبیرخانه در مکاتبات ارسالی اقدام لازم بعمل آورد.
*نامه شماره 14000/1/2/2059 مورخ 17/12/96 معاون ادارات و کارخانجات ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان مطرح که پس از بحث و بررسی جناب آقای آسیابانی عضو محترم شورای اسلامی شهر بعنوان نماینده این شورا جهت عضویت در شورای امر به معروف و نهی از منکر معرفی گردیدند .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 70489/96 مورخ 30/11/96 شهرداری ( به شماره 4801/96 مورخ 3/12/96 دبیرخانه شورای اسلامی شهر) منضم به یک جلد دفترچه پیشنهادی بهای خدمات سال 97 سازمان رفاهی تفریحی شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی دفترچه مذکور با عنایت به صورتجلسه 734 مورخ 25/10/96 هیئت مدیره این سازمان و صورتجلسه 736 مورخ 28/10/96 شورای سازمان رفاهی تفریحی و به استناد بند 26 از ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 60415/96 مورخ 20/12/96 شهرداری ( به شماره 5019/96 مورخ 15/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به یک جلد بودجه پیشنهادی سال 97 سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد به مبلغ 000/000/000/30 ریال (سی میلیارد ریال ) مطرح که پس از بحث و بررسی بودجه سال 97 سازمان مذکور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 76405/96 مورخ 20/12/96 شهرداری ( به شماره 5105/96 مورخ 20/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به یک جلد اصلاح بودجه سال 96 سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی اصلاح بودجه سازمان مذکور به استناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 62774/96 مورخ 30/10/96 شهرداری (به شماره 4184/96 مورخ 1/11/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 123881/96 مورخ 30/10/96 سازمان خدمات موتوری شهرداری و یک جلد بودجه پیشنهادی سال 97 سازمان مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی بودجه سازمان خدمات موتوری شهرداری سال 97 به استناد بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 62773/96 مورخ 30/10/96 شهرداری ( به شماره 4183/96 مورخ 1/11/96 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 123880/96 مورخ 30/10/96 سازمان خدمات موتوری شهرداری نجف آباد و یک جلد اصلاح بودجه سال 96 سازمان مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی اصلاح بودجه سال 96 سازمان خدمات موتوری شهرداری نجف آباد به استناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 76416/96 مورخ 20/12/96 شهرداری ( به شماره 5110/96 مورخ 20/12/96 دبیرخانه شورا ) حسب درخواست شماره 76086 مورخ 19/12/96 منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 212 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2052468 متعلق به آقای مهدی حاجی صادقیان فرزند محمود واقع در بلوار جمهوری بعد از کوچه مکتب با عنایت به مطرح شدن پرونده مشارالیه در کمیسیون ماده صد و صدور رأی جریمه و عوارضات به مبلغ 000/642/318 مالک پس از پرداخت مبلغ 000/000/120 ریال با احتساب عوارضات آتش نشانی و فضای سبز متقاضی تهاتر الباقی مبلغ بدهی با میزان در مسیر انتقال یافته بنام شهرداری معادل 61/69 مترمربع می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی با تهاتر مبلغ 000/298/211 ریال با میزان در مسیر انتقال یافته به شهرداری به استناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 76026/96 مورخ 19/12/96 شهرداری ( به شماره 5098/96 مورخ 20/12/96 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر درخواست شماره 72836 مورخ 9/12/96 بنیاد نخبگان شهرستان نجف آباد با موضوع ملزومات و تجهیزات اداری مورد نیاز ، شهرداری در نظر دارد نسبت به تأمین تجهیزات و ملزومات اداری بصورت امانت و به مدت دو سال جهت استفاده نخبگان شهرستان در اختیار این بنیاد علمی فرهنگی قرار دهد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استناد بندهای 4و8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 76428/96 مورخ 20/12/96 شهرداری ( به شماره 5111/96 مورخ 20/12/96 دبیرخانه شورا ) با عنایت به نامه شماره 527621 مورخ 28/11/96  سرپرست محترم دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان اصفهان درخصوص مکانی برای راه اندازی نمایندگی آستان قدس رضوی جهت انجام امور فرهنگی و عام المنفعه در شهرستان های استان اصفهان مطرح که پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تحویل دو باب از مغازه های متعلق به شهرداری واقع در پاساژ ملت (موضوع صورتجلسه تملکی 47959 مورخ 3/7/92 فی مابین شهرداری و اداره اطلاعات شهرستان نجف آباد) به مدت یکساله و بصورت رایگان به آدرس خیابان امام شرقی تحت شماره های ثبتی 24/1783 و 25/1783 و 26/1783 و 1784 قطعه 2 نجف آباد بخش11 ثبت اصفهان مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
      ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.