پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پنجاه و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 27/1/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) پنجاه وپنجمین(55)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 27/1/97 ساعت 30/17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.


 

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 55:

*نامه شماره 110/123-س مورخ 21/1/97 یادواره 110 شهید یزدانشهر موضوع مساعدت مالی در تهیه جوائز مسابقه کتابخوانی خورشید را نمی توان دید مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری و سازمان رفاهی تفریحی ضمن بررسی، اقدام لازم بعمل آورند .

*سپس با دعوت و هماهنگی قبلی جناب آقای دکتر مجلسی ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد باتفاق معاونین محترم ایشان در جلسه رسمی شورا حضور بهم رساندند و پیرامون موضوعات :1) دیوار دانشگاه و حدود آن 2) تفاهم نامه همکاری فیمابین دانشگاه آزاد ، شهرداری و شورای اسلامی شهر نجف آباد به بحث و تبادل نظر پرداختند . جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن تبریک سال نو از فعالیت های گسترده علمی و آموزشی در دانشگاه آزاد تقدیر نمودند و اعلام نمودند که وجود این دانشگاه در جوار نجف آباد باعث رونق و شکوفائی علمی منطقه و کشور گردیده است . جناب آقای دکتر مجلسی نیز ضمن تبریک متقابل سال نو به پیگیری های انجام گرفته برای راه­اندازی بیمارستان دانشگاه اشاره نمودند و اینکه مجوزها و مراحل اداری برای تکمیل بیمارستان در حال انجام است . پیرامون مسئله مترو به ذکر این نکته پرداختند که اقدامات کارشناسی جهت ایستگاه قطار شهری توسط دانشگاه صورت گرفته است. مهندس قدیریان معاون محترم عمران دانشگاه درخصوص مسئله دیوار دانشگاه چنین توضیح دادند که در کنار توافقی که برای مترو انجام می­گیرد درخصوص اصلاح جاده کنارگذر غربی دانشگاه و اصلاح گذر و همچنین دیوار دانشگاه نیز توافقاتی انجام پذیرد .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 2322/97 مورخ 27/1/97 شهرداری ( به شماره 95/97 مورخ 27/1/97 دبیرخانه شورا ) عطف به مصوبه 737 مورخ 14/4/93 و پیرو شماره 20317 مورخ 1/4/93 منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 126و 127 قطعه 1 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان بصورت مجتمع تجاری متعلق به شهرداری و آقای .... واقع در خیابان منتظری مرکزی کوی ملاصدرا ، نظر به اینکه شهرداری حسب متمم شماره 68999 مورخ 25/11/96 پیرامون اصلاحیه توافقنامه 86563 مورخ 4/12/92 درخصوص تأیید صورت مجلس تفکیکی تنظیمی در اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد و تعیین تکلیف، بابت کسری قدرالسهم شهرداری با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

در اجرای نظریه شماره 42658 مورخ 23/7/96 کمیسیون توافقات جلسه ای پیرامون اصلاحیه توافقنامه 86563 مورخ 4/12/92 و مصوبه شماره 3521 مورخ 17/12/92 شورای اسلامی شهر و اصلاحیه توافقنامه شماره 19887 مورخ 29/3/93 و مصوبه شماره 737 مورخ 14/4/93 شورای اسلامی شهر درخصوص تأیید صورت مجلس تفکیکی تنظیمی در اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد به شماره پلاک های ثبتی 126 و 127 واقعان در قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان متعلق به شهرداری و آقای .... به آدرس خیابان منتظری مرکزی کوی ملاصدرا جلسه ای در محل شهرداری منطقه تشکیل و پس از بحث و بررسی بشرح ذیل توافق گردید :

1) با عنایت به نقشه ثبتی تهیه شده در اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد و اینکه در قدرالسهم طرفین اختلاف متراژ مشخص گردیده مقرر گردید بابت کسری قدرالسهم شهرداری به مقدار 23/6 مترمربع در طبقه زیرزمین و 35/3 مترمربع در طبقه همکف براساس نظریه کمیسیون توافقات فوق الذکر یک واحد تجاری که قبلاً قرار بوده سرویس بهداشتی بصورت مشترک در سهم شهرداری و مالک باشد لیکن مالک آن را بصورت تجاری درآورده است لذا مالک متعهد گردید سهم خود از آن واحد تجاری به شماره ردیف 9 به مساحت 09/4 مترمربع را که در طبقه زیرزمین می باشد علاوه بر واگذاری­های قبلی به شهرداری واگذار نماید و در واقع ششدانگ یک واحد تجاری واقع در زیرزمین به مساحت 18/8 مترمربع به سهم شهرداری اضافه می­گردد .

2) مقرر گردید متقابلاً شهرداری نسبت به تأیید نقشه تفکیکی و امضاء صورت مجلس مجموعه تجاری مذکور که براساس آن تعداد 14 واحد تجاری در طبقه زیرزمین جمعاً با زیربنای 89/162 مترمربع می باشد که مقدار 60/65 مترمربع آن بصورت 6 واحد تجاری در سهم شهرداری و مقدار 29/97 مترمربع آن بصورت 8 واحد تجاری در سهم مالک و همچنین تعداد 12 واحد تجاری در طبقه همکف جمعاً با زیربنای 59/146 مترمربع می باشد که مقدار 38/58 مترمربع آن بصورت 5 تجاری در سهم شهردای و مقدار 21/88 مترمربع آن بصورت 7 تجاری در سهم مالک و تعداد 14 واحد تجاری در طبقه اول جمعاً بازیربنای 07/166 مترمربع می­باشد که مقدار 83/101مترمربع آن بصورت 9 واحد تجاری در سهم شهرداری و مقدار 24/64 مترمربع بصورت 5 واحد تجاری در سهم مالک و همچنین طبقه دوم جمعاً با زیربنای 82/187 مترمربع بصورت یک واحد تجاری در سهم مالک قرار گرفت. ضمناً اتاق تأسیسات در طبقه زیرزمین به مساحت 30/5 مترمربع بصورت مشترک بین شهرداری و مالک می باشد و همچنین کلیه فضاهای مشاعی مجتمع تجاری بصورت مشترک بین مالک و شهرداری می باشد .

3) شرایط و وضعیت کلیه تجاری­های سهم شهرداری ازجمله نماسازی، برق و غیره براساس مفاد توافقنامه 27186 مورخ 26/6/84 لازم الاجراء می باشد.

4) مفاد صورتجلسه مذکور پس از تأیید و تصویب شورای محترم اسلامی شهر قابل اجرا می باشد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 2375/97 مورخ 27/1/97 شهرداری (به شماره 97/97 مورخ 27/1/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویرکروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 942 قطعه 3 نجف آباد به نشانی خیابان 20متری سیلاوی بعد از خیابان ابوذر متعلق به آقای ...، نظربه اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 1156 مورخ 20/1/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک : مختصات 3612574:y 534799:x

شمالاً بطول 60/9 متر به گذر ، شرقاً بطول 20/35 متر به پلاک ، جنوباً بطول 30/9متر به پلاک و غرباً بطول 20/35 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند مالکیت به مساحت 500 و گزارش واحد شهرسازی 65/332 مترمربع که مقدار 34/244 مترمربع عرصه در مسیر خیابان سیلاوی و میزان 66/255 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری، آزاد سازی و تحویل زمین واقع در مسیر و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/30 (سی میلیون ) ریال به حساب شهرداری با توجه به کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد مسکونی با تأمین پارکینگ 40/153 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد مسکونی با تأمین پارکینگ به میزان 26/102مترمربع در طبقه اول روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش، فضای سبز اقدام نماید. درضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 2383/97 مورخ 27/1/97 شهرداری (به شماره 96/97 مورخ 27/1/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک قولنامه­ای به شماره 95-1 به نشانی ویلاشهر - بلوار آزادگان متعلق به خانم ... نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 71489 مورخ 5/12/96 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شماره مختصات : 3610785:y 538558:x

شمالاًبطول 65/18 متر به پلاک ، شرقاً بطول 4متر به آبرو، جنوباً بطول 65/18 متر به پلاک ، غرباً بطول 4متربه بلوار آزادگان . مساحت کل پلاک باستناد سند گزارش واحد شهرسازی 60/74 مترمربع عرصه که 20/31 مترمربع در مسیر بلوار آزادگان می باشد و حسب نامه شماره 508/595/96 ص مورخ 25/2/96 به میزان 80 مترمربع در مسیر حریم کانال فرعی 2G13P شبکه آبیاری و زهکشی چپ نکوآباد قرار دارد و مقدار 40/43مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید پس از آزاد سازی ، تحویل و انتقال میزان در مسیر بنام شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز برروی املاک معرفی شده توسط مالکین تا مبلغ 000/000/78(هفتاد وهشت میلیون) ریال طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . لازم بذکر است باقیمانده پلاک قولنامه­ای به شماره 95-1 و شماره کامپیوتری (3054519) ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی را حسب ارزیابی به شماره 68429 مورخ 23/11/96 بدهکار می­باشد .مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 1578/97 مورخ 22/1/97 شهرداری ( به شماره 79/97 مورخ 23/1/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به آغاز سال 97 و درپیش بودن مناسبت­های ملی و مذهبی در تقویم سال ، شهرداری در نظر دارد به روال سنوات قبل و در مناسبت های روز زن ، روز مرد ، روز کارگر ، روز کارمند ، روز جانباز و ایثارگر ، روز خبرنگار و غیره نسبت به تقدیر و سپاس از زحمات عزیزان شاغل در شهرداری و سازمانهای وابسته در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهردایهای کشور و در قالب تهیه کارت هدیه اقدام و در طول سال جاری در مناسبت های مختلف به این عزیزان اهداء نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص ، تهیه و اهداء کارت هدیه به هر نفر از کارکنان و در هر مناسبت به مبلغ 000/000/3 ریال جهت موضوع صدرالاشاره در سال 97 و از محل اعتبارات جاری شهرداری باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 1571/97 مورخ 22/1/97 شهرداری (به شماره 78/97 مورخ 23/1/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 251/51 مورخ 19/12/96 ستاد اقامه نماز شهرستان نجف آباد با موضوع پرداخت حق القدم ائمه جماعات اعزامی به پارکها جهت برگزاری نماز جماعت و فعالیت­های فرهنگی و مشاوره دینی در پارکهای سطح شهر در سال 96، با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به تأمین هزینه مذکور از محل ردیف پرداخت حق الجلسات و حق الوکاله و ... بودجه سال جاری اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی با پرداخت هزینه صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/63 ریال باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.