پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

پنجاه و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پنجاه و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد شنبه( 1/2/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص) پنجاه وششمین(56)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روزشنبه مورخ 1/2/97 ساعت 30/17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تبریک ولادت حضرت ابالفضل العباس (ع) و روز جانبارو اعیاد شعبانیه دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.


 

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 56:

*درابتدا جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر روز جانباز را خدمت جناب آقایان مهندس حجتی ، مهندس پزشکی، آسیابانی و پوراسماعیلی اعضاء محترم شورای اسلامی شهر(جانبازان معزز) تبریک عرض نمودند و با اهداء لوح یادبود از ایشان تقدیر بعمل آمد .

*سپس با دعوت و هماهنگی قبلی جناب آقایان مغزی قائم مقام و معاونت محترم اداری مالی شهرداری باتفاق جناب آقای مهندس احمدی معاونت محترم شهرسازی شهرداری پیرامون تسهیل قوانین شهرسازی و بویژه ماده 101 درجلسه رسمی شورا حضور بهم رساندند . پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید : 1) ضوابط شهرسازی درخصوص تراکم سطح ، تراکم ارتفاع ، زیربنای مفید و ... طی دستورالعملی که توسط حوزه معاونت شهرسازی تهیه می گردد به همه مناطق شهرداری جهت جلوگیری از دوگانگی عمل شدن ابلاغ گردد .

2)درخصوص هزینه تفکیک ماده 101 مقرر گردید جلسه ای دیگر در شهرداری پیرامون موضوع برگزار و پس از جمع بندی نتیجه جهت بررسی و تصویب به این شورا ارسال گردد .

و درنهایت سئوالات اعضاء محترم شورای اسلامی شهر درخصوص ضوابط شهرسازی و نحوه محاسبات هزینه ها و عوارض پرداختی شهروندان مطرح و از طرف معاونین محترم پاسخ داده شد .

*با درخواست سازمان عدالت و آزادی نجف آباد جهت حضور در جلسه موافقت گردید و مقرر گردید برای روز دوشنبه مورخ 3/2/97 ساعت 18 درجلسه شورا دعوت گردند .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 2549/97 مورخ 27/1/97 شهرداری (به شماره 119/97 مورخ 28/1/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک قولنامه ای به شماره 20-90 به نشانی ویلاشهر – بلوار آزادگان متعلق به آقای اکبر خدادادی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 72924 مورخ 9/12/96 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک : شماره مختصات 3612363:y 538707:X

شمالاً به طول 90/8 متر به پلاک ، شرقاً به طول 75/6 متر به حریم کانال ، جنوباً به طول 90/8 متر به پلاک و غرباً به طول 75/6 متر به پلاک . مساحت کل پلاک به استناد سند گزارش واحد شهرسازی 70/60 مترمربع عرصه که 47/18 مترمربع در مسیر بلوار آزادگان می باشد و حسب نامه شماره 2993/595/96ص مورخ 12/9/96 به میزان 25/236مترمربع در مسیر حریم کانال فرعی 2G13p شبکه آبیاری و زهکشی چپ نکوآباد قرار دارد و مقدار 60/41 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید به ازاء واگذاری باقیمانده ضلع شرق ، آزادسازی و تحویل اراضی واقع در مسیر ضمن تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی و ظهور حق ثالث و کشف هرگونه فساد در حق شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز برروی براملاک معرفی شده توسط مالکین تا مبلغ 000/570/27(بیست و هفت میلیون و پانصد و هفتاد هزار ) ریال طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید.لازم بذکر است باقیمانده به شماره کامپیوتری (3054554 و 3054581) ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی را حسب ارزیابی به شماره 72727 مورخ 9/12/96 بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید

2-نامه شماره 2563/97 مورخ 27/1/97 شهرداری (به شماره 121/97 مورخ 28/1/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 21/101 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 3013322 به نشانی خیابان 22 بهمن بعد از کوی شهید دیانی متعلق به خانم ...، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 1715 مورخ 22/1/97 درخصوص تملک کل مالکیت (در مسیر و باقیمانده ) پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک : شماره مختصات 3610279 :y 535255:x

شمالاً به طول 70/11 متربه پلاک ، شرقاً به طول 70/6 متر به خیابان 22 بهمن ، جنوباً به طول 60/11 متر به پلاک و غرباً به طول 75/6 متر به پلاک . مساحت کل پلاک به استناد سند و گزارش واحد شهرسازی 34/78 مترمربع که مقدار 22/44 متر مربع عرصه و اعیان در مسیر خیابان 22 بهمن و مقدار 12/34 مترمربع باقیمانده دارد که سهم خانم .... نسبت به سند ارائه شده 52/6 مترمربع می باشد . مقرر گردید پس از انتقال میزان در مسیر بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز شناور تا مبلغ 000/440/143(یکصد و چهل و سه میلیون و چهارصد و چهل هزار ) ریال برروی املاک معرفی شده توسط مالک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 2363/97 مورخ 27/1/97 شهرداری ( به شماره 93/97 مورخ 27/1/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 19/101 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 3013320 به نشانی خیابان 22 بهمن بعد از کوی شهید دیانی متعلق به آقای ..... . نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 72916 مورخ 9/12/96 درخصوص تملک کل مالکیت نامبرده در مسیر و باقیمانده پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک : شماره مختصات 3610283:y 535258:x

شمالاً به طول 80/11 متر به گذر ، شرقاً به طول 25/4 متر به خیابان 22بهمن ، جنوباً به طول 80/11 متر به پلاک و غرباً به طول 40/4متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند مالکیت و گزارش واحد شهرسازی 05/51 مترمربع عرصه و اعیان که مقدار 83/42 مترمربع عرصه در مسیر خیابان 22 بهمن و مقدار22/8 مترمربع باقیمانده دارد . که سهم آقای ... نسبت به سند ارائه شده 50/8 مترمربع می باشد . مقرر گردید پس از انتقال سهم مالکیت به نام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز شناور تا مبلغ 000/000/187 (یکصد و هشتاد و هفت میلیون ) ریال بر روی املاک معرفی شده توسط مالک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 2560/97 مورخ 27/1/97 شهرداری ( به شماره 140/97 مورخ 28/1/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 19/101 قطعه 5 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 3013320 به نشانی خیابان 22 بهمن بعد از کوی شهید دیانی متعلق به خانم مریم کاظمی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 1720 مورخ 22/1/97 درخصوص تملک کل مالکیت (درمسیر و باقیمانده) پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک : شماره مختصات 3610283: y 535258:x

شمالاً به طول 80/11 متر به گذر ، شرقاً به طول 25/4 متر به خیابان 22 بهمن ، جنوباً به طول 80/11متر به پلاک و غرباً به طول 40/4 متر به پلاک مساحت کل پلاک به استناد سند مالکیت و گزارش واحد شهرسازی 05/51 مترمربع عرصه و اعیان که مقدار 83/42 مترمربع عرصه در مسیر خیابان 22 بهمن و مقدار 22/8 مترمربع باقیمانده دارد که سهم خانم مریم کاظمی نسبت به سند ارائه شده 25/4 مترمربع می باشد . مقرر گردید پس از انتقال سهم مالکیت بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز شناور تا مبلغ 000/500/93 (نود و سه میلیون و پانصد هزار ) ریال بر روی املاک معرفی شده توسط مالک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.