پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

پنجاه و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پنجاه و هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد شنبه( 8/2/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، پنجاه و هشتمین(58)جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روزشنبه مورخ 8/2/97 ساعت 30/17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تبریک ولادت حضرت علی اکبر ( ع ) و روز جوان و همچنین تبریک پیشاپیش روز شوراها "نهم اردیببهشت " دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.


 

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 58:

* در ابتدا جناب آقای مهندس گودرزی با اهداء لوح یادبود و شاخه گل" نهم اردیبهشت روز ملی شوراها "را به همه اعضاء محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد که با وظیفه شناسی در حل مشکلات شهر تلاش می نمایند و با امانت ،کفایت ، درایت و کیاست و حسن سلوک برای نیل به جامعه شهروند مدار خالصانه و عاشقانه کوشش می نمایند و در جهت بالندگی ، شکوفایی ، عمران و آبادانی قدم برمی دارند تبریک و تهنیت عرض نمود .

*نامه شماره 249/97/4 مورخ 26/1/97 هیأت مذهبی ناشنوایان علمدار حسین (ع) شهرستان نجف آباد موضوع درخواست کمک مالی جهت مخارج ضیافت افطاری به تعداد 300 نفر مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری و سازمان رفاهی تفریحی ضمن بررسی ، اقدام لازم بعمل آورد .

*نامه شماره 8/94771 مورخ 27/1/97 هنرستان فنی آیت اله طالقانی موضوع درخواست نصب وسایل ورزشی مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی ، نتیجه را به این شورا گزارش نماید .

*درخواست آقای ... به شماره 155/97 مورخ 30/1/97 دبیرخانه شورا مطرح که مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی ، مساعدت لازم بعمل آورد .

*نامه شماره 433/1/2059 مورخ 27/1/97 فرمانداری محترم ویژه شهرستان موضوع دستورالعمل بزرگداشت سی و ششمین سالروز حماسه آزاد سازی خرمشهر مطرح که مقرر گردید شهرداری گزارش برنامه هایی که در این روز دارد را به شورا ارسال نماید .

*نظر به مراجعه جمعی از رانندگان سرویس مدارس به این شورا و درخواست تشکیل جلسه برای رسیدگی به مشکلات ایشان مقرر گردید جلسه­ای توسط جناب آقای رضائی مدیر عامل محترم سازمان اتوبوسرانی برگزار و اعضاء این شورا نیز دعوت بعمل آید .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 4821/97 مورخ 8/2/97 شهرداری (به شماره 264/97 مورخ 8/2/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 2و 1/959 قطعه 7 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2054317 متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض خیابان شاهد ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 2467 مورخ 27/1/97 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات ملک : 3609233:y 534265:x

شمالاً به طول 1/7 متر به پلاک ، شرقاً به طول 80/23 متر به پلاک ، جنوباً به طول 10/7 متر به گذر و غرباً به طول 90/23 متر به گذر . مساحت کل پلاک به استناد گزارش واحد شهرسازی 12/170 مترمربع عرصه که مقدار 39/22مترمربع در مسیر گذر و مقدار 73/147 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/90 (نود میلیون ) ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد مسکونی به میزان 73/147 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد مسکونی به میزان 73/147 مترمربع در طبقه اول روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشیکلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 4820/97 مورخ 8/2/97 شهرداری ( به شماره 261/97 مورخ 8/2/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 954 قطعه 3 نجف آباد واقع در بلوار فجر کوی لطفعلیان کوی فرعی متعلق به آقای ... ، نظر به اینکه شهرداری حسب صورتجلسه شماره 81987 مورخ 19/12/95 درخصوص اجرای تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها ضمن آزاد سازی عرصه های واقع در مسیر معابر اصلی و فرعی نسبت به تفکیک باقیمانده پلاک فوق بصورت عرصه 6 پلاک مسکونی به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

در اجرای نظریه توافقات مورخ 12/8/95 رعیات تبصره های 4و3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها به منظور تفکیک قسمتی از پلاک ثبتی 954 قطعه 3 نجف آباد به مساحت 7/889 مترمربع متعلق به آقای .... واقع در خیابان بلوار فجر کوی لطفعلیان کوی فرعی جلسه­ای در شهرداری منطقه یک تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1) مقرر گردید پس از پرداخت مبلغ 000/000/600 (ششصد میلیون ) ریال به حساب شهرداری و انتقال قسمتی از پلاک 953 قطعه 3 به شماره مختصات 534844: x 534844:y به متراژ 112 مترمربع که به عنوان گذر می باشد ، متقابلاً شهرداری نسبت به تفکیک عرصه باقیمانده پلاک به مساحت 70/889 متر مربع به 6 پلاک مسکونی حسب نقشه تفکیکی مورد تأیید واحد شهرسازی به شماره پلاکهای (11-10-9-8-7-2 ) با رعایت گذربندی و پخ برابر ضوابط و مقررات شهرسازی مورد موافقت قرار گرفت .

2) عوارضات و هزینه­های متعلقه 70/889 مترمربع به غیر از تفکیک عرصه حسب بند 1 پس از تصویب کمیسیون ماده پنج و در هنگام صدور پروانه و یا تسویه حساب قابل وصول می باشد .

3) هرگونه اختلاف ملکی و کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد .

4) تأیید نقشه تفکیکی جهت صدور سند مالکیت پس از تعیین تکلیف هزینه تفکیک (ماده 101) مابقی مالکین ششدانگ با رعایت ضوابط و مقررات انجام خواهد شد .

5) مفاد صورتجلسه مذکور پس از تأیید و تصویب شوراهای اسلامی شهر قابلیت اجرائی دارد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 4819/97 مورخ 8/2/97 شهرداری ( به شماره 262/97 مورخ 8/2/97 دبیرخانه شورا ) موضوع واگذاری اماکن و فضاهای سازمان رفاهی تفریحی شهرداری طبق جدول ذیل و از طریق برگزاری مزایده عمومی براساس قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری مورخ 21/12/96 و مصوبه هیأت مدیره محترم این سازمان برای یک دوره یکساله با قابلیت تمدید ، برای دوبار به مدت یک سال با نظر کارشناسی و طی مراحل قانونی:

ردیف

شرح مزایده

مساحت

متر مربع

قیمت پایه

ریال

1

اجاره فضای  یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در پارک شهید کبیرزاده واقع در منطقه سه (ویلاشهر )

10 مترمربع

000/500/3ریال

2

اجاره فضای  یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در بوستان خدمت واقع در منطقه یک

15 متر مربع

000/000/4ریال

3

اجاره فضای  یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در ضلع غربی پارک کوهستان واقع در منطقه یک

30 متر مربع

000/000/12 ریال

4

اجاره فضای  یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در پارک آبشار واقع در منطقه سه (ویلاشهر)

30 متر مربع

000/000/8ریال

5

 اجاره فضای  یک باب غرفه اغذیه فروشی واقع در پارک ملت واقع در منطقه پنج (امیرآباد )

15 مترمربع

000/000/2 ریال

6

اجاره مجموعه خانه فرهنگ فردوسی واقع در منطقه سه (ویلاشهر )

250مترمربع

000/000/5 ریال

7

اجاره فضای تعداد بیست عدد تابلوی تبلیغاتی کوچک در سطح شهر هرکدام به متراژ 2 مترمربع در ابعاد 2*1

هرکدام دومترمربع

000/000/30 ریال

8

اجاره قسمتی از مجموعه ورزشی امین شامل زمین چمن ، زمین رو باز بسکتبال و والیبال استخر ، جهت فعالیت های ورزشی

7560مترمربع

000/000/10 ریال

اجاره فضاها و اماکن فوق مربوط به سال اول قرارداد می باشد و در صورت رضایت سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد و با مصوبه هیأت مدیره سازمان تا سه سال قابل تمدید می باشد .

براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری برای هر سال 20% به مبلغ قرارداد سال قبل اضافه می گردد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استناد بندهای 14و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 3690/97 مورخ 3/2/97 شهرداری (به شماره 209/97 مورخ 3/2/97 دبیرخانه شورا ) نظر به اینکه براساس ماده واحده نحوه خرید و تملک اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداریها و تبصره ذیل آن شهرداری موظف است نسبت به تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای مرتبط با شهرداری و تعیین اولویت اجرای طرح اقدام نماید و این امر تا پایان دوره چهارم شورای اسلامی براساس مصوبه شماره 3298 مورخ 10/12/92 تنفیذی شورای اسلامی شهر پس از طرح در کمیته کارشناسی شهرسازی و امضاء شهردار صورت پذیرفته است . لذا موضوع تنفیذ اولویت بندی اجرای طرح های مرتبط با شهرداری به شهردار و ابلاغ آن به مناطق شهرداری پس از بحث و بررسی ضمن تأیید در کمیته فنی شهرداری و با تأکید به اینکه 3 نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر در کمیته فنی حضور دارندو با رأی موافق 2(دو) عضو از اعضاء شورای اسلامی شهر در کمیته فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.