پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هفتاد و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

هفتاد و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه ( 8/5/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هفتادو چهارمین(74) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 8/5/97 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.


 

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 74:

* در ابتدا باتوجه به تشکیل کمیسیون­های فنی و فرهنگی شورای شهر در روزهای شنبه هر هفته گزارشی از لوایح که در این کمیسیون­ها بررسی گردید به صحن علنی شورا ارئه گردید و همچنین توضیحاتی پیرامون حضور جناب آقای ابراهیمی ریاست محترم کمیته امداد و جناب آقای بیگدلی ریاست محترم خدمات شهری شهرداری که در کمیسیون فرهنگی شورا روز شنبه مورخ 6/5/97 حضور داشتند به صحن علنی داده شد .

*سپس با هماهنگی و دعوت قبلی آقایان صادقی – ربیعی و مهدیه از کانون بازنشستگان در جلسه شورا حضور بهم رساندند و گزارشی از ساختمان کانون ارائه نمودند و عنوان کردند که ساختمان کانون تا پایان شهریورماه به بهره برداری خواهد رسید .

*درخواست آقای ... به شماره 1228/97 مورخ 19/4/97 دبیرخانه شورا مطرح که مقرر گردید از جناب آقایان مهندس فاضل معاونت محترم عمرانی شهرداری و جمشیدیان رئیس محترم واحد حراست شهرداری با حضور ارباب رجوع دعوت بعمل آید .

*نامه شماره 35352/32/20 مورخ 6/5/97 معاونت هماهنگی امور عمرانی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری موضوع دستورالعمل واگذاری اتوبوس و بهره­برداری از خطوط شهری و حومه به بخش غیردولتی مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید سازمان اتوبوسرانی ضمن بررسی، گزارش را به این شورا ارسال نماید . ضمناً جناب آقایان پوراسماعیلی و منتظری پیگیر این امر باشند.

*نامه شماره 36117/32/20 مورخ 2/5/97 معاونت هماهنگی امور عمرانی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری موضوع واگذاری اتوبوس و بهره برداری از خطوط اتوبوسهای شهری به بخش غیردولتی مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری و سازمان اتوبوسرانی نسبت به واگذاری خطوط به بخش خصوصی اقدام و گزارش به این شورا ارسال گردد .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 24159/97 مورخ 3/5/97 شهرداری(به شماره 1426/97 مورخ 6/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه توافقی 62016 مورخ 27/10/96 فیمابین شهرداری و آقای دکتر مصطفی مهدیه درخصوص تملک غرفه خشکبار و چایخانه میدان میوه و تره بار جدید توسط شهرداری که به شرح ذیل منعکس است :

صورتجلسه توافقی

در تاریخ 27/10/96 درخصوص تملک غرفه خشکبار و چایخانه میدان میوه و تره بار جدید با عنایت به اینکه در قرارداد مشارکتی تنظیم شده میدان میوه و تره بار جدید فیمابین شهرداری و شریک غرفه خشکبار و چایخانه میدان میوه جدید در قدرالسهم آقای دکتر مصطفی مهدیه واقع است و نیاز شهرداری به جابجائی غرفه خشکبار و چایخانه میدان قدیم به محل جدید که تأثیر و نقش بسزایی در جابجائی کل میدان میوه دارد مقرر گردید براساس توافق فی مابین، شهرداری بابت تملک غرفه خشکبار(با زیربنای 52 مترمربع و 35مترمربع کنسول ) و چایخانه ( با زیربنای کل 80/96 مترمربع با سرویس بهداشتی و نقاب در گذر مربوطه) نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/150/4(چهارمیلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ) ریال در وجه آقای دکتر مصطفی مهدیه اقدام نماید .

1) مقرر گردید پس از پرداخت مبلغ 000/000/150/4 (چهار میلیون و یکصد و پنجاه میلیون)ریال در وجه آقای دکتر مصطفی مهدیه متقابلاً ایشان نسبت به واگذاری مالکیت غرفه­های خشکبار و چایخانه بنام شهرداری اقدام نماید .

2)مقرر گردید شهرداری با درخواست آقای دکتر مصطفی مهدیه نسبت به انجام گردش مالی و تهاتر مبلغ ارزش مالکیت و سرقفلی غرفه های خشکبار و چایخانه بعنوان طلب خود با بدهی های ایشان به شهرداری اقدام نماید .

3)مفاد این صورتجلسه توافقی پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرائی دارد.

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

نامه شماره 24096/97 مورخ 3/5/97 شهرداری(به شماره 1431/97 مورخ 6/5/97 دبیرخانه شورا) موضوع درخواست مرخصی شهردار محترم جناب آقای مهندس منتظری از تاریخ 18/5/97 لغایت 18/6/97 جهت انجام فریضه حج مطرح که مرخصی ایشان مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 24102/97 مورخ 3/5/97 شهرداری ( به شماره 1431/97 مورخ 6/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 10/422 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری2054384 متعلق به ورثه ... و آقای ... وکالتاً از طرف ... واقع در طرح تعریض خیابان شهداء غربی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 15661 مورخ 29/3/97 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً بطول 20/8 متر به پلاک ، شرقاً بطول 60/33 متر به پلاک ، جنوباً بطول 90/8 متر به گذر و غرباً بطول 60/33 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 28/287 مترمربع عرصه که 09/76 مترمربع درمسیر گذر و مقدار 09/208 مترمربع باقیمانده دارد که از این مقدار 81/144 مترمربع در کاربری فضای سبز و مابقی در کاربری باغ و اراضی کشاورزی می باشد . مقرر گردید پس از تحویل و واگذاری انتقال میزان درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 35 مترمربع در طبقه همکف و صدور مجوز دیوارکشی بطول 34/51 متر طول رروی قسمتی از باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . لازم بذکر است بغیر از مساحت توافق شده 35 مترمربع و محاسبه عوارض دیوارکشی بطول 34/51 متر طول ، باقیمانده پلاک کلیه عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 24120/97 مورخ 3/5/97 شهرداری (به شماره 1430/97 مورخ6/5/97دبیرخانه شورا)منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 226 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2054096 متعلق به آقای ... وکالتاً از طرف ... از ورثه ... واقع در طرح تعریض خیابان شهدای غربی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 15657مورخ 29/3/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً بطول 10/7 متر به پلاک – شرقاً بطول 24متر به پلاک – جنوباً بطول 10/7 متر به گذر و غرباً بطول 24 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 40/170 مترمربع عرصه که 13/56 مترمربع درمسیر گذر و مقدار 08/114 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و با توجه به رأی تخریب صادره به شماره 9601817 مورخ 5/10/96 پس از اجرای حکم تخریب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز احداث یک واحد تجاری به مساحت 40 مترمربع در قسمتی از باقیمانده پلاک در طبقه همکف طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی، آموزش و پرورش و نوسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید . ضمناً کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . لازم بذکراست باقیمانده پلاک بغیر از مساحت توافق شده 40 مترمربع سایر عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستنادبند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 24151/97 مورخ 3/5/97 شهرداری ( به شماره 1429/97 مورخ 6/5/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 9405 مورخ 31/2/97 فیمابین شهرداری نجف آباد و اداره کل پست اصفهان با موضوع واگذاری توزیع قبوض عوارض نوسازی کلیه اماکن شهر نجف آباد صادره توسط واحد نوسازی شهرداری بر مبنای هزینه توزیع هر برگ قبض عوارض نوسازی باضافه 9% مالیات برارزش افزوده متعلقه جمعاً به مبلغ 161/3 (سه هزار و یکصد و شصت و یک) ریال از محل اعتبارات جاری سال 97 شهرداری مرکزی مطرح که پس از بحث و بررسی توافقنامه مذکور با عنایت به ماده 19 آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و باستناد بند 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 24060/97 مورخ 3/5/97 شهرداری ( به شماره 1434/97 مورخ 6/5/97 دبیرخانه شورا ) عطف به مصوبه شماره 5330 مورخ 17/12/89 منضم به تصویر نظریه کمیسیون توافقات 11096 مورخ 7/3/97 پیرامون پرونده پلاک ثبتی 550 قطعه 3 متعلق به خانم ... بوکالت آقای ... واقع در خیابان معرفت، با عنایت به اینکه شماره پلاکهای ثبتی معوض ملکی قید شده در بند ب ماده پنج توافقنامه 94820 مورخ 8/12/89 اشتباهاً 1/661 و 661 تایپ شده ، بدینوسیله شماره درست و صحیح پلاکهای ثبتی 146/144 و 147/146 تعیین واصلاح می گردد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

7-طرح جناب آقای محمد منتظری عضو محترم شورای اسلامی شهر با عنوان "طرح مساعدت در ترویج، توسعه و احداث مراکز عرضه کتاب و کتابفروشیها" به استناد بند 6 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و مفاد مواد آیین نامه اجرائی نحوه رفع و وصول عوارض توسط شورای شهر جهت ترویج و توسعه و احداث مراکز کتابفروشی ها به شرح ذیل مطرح گردید :

کلیه عوارضات صدور پروانه اعم از زیربنا ، پذیره ، ارزش افزوده بر تراکم تغییر کاربری ، حذف پارکینگ و هزینه های تفکیک و عوارض ماده 101 اصلاحی و قدیم قانون شهرداری و امثالهم برای احداث مراکز عرضه کتاب و کتابفروشی با ارائه معرفی نامه از اداره ارشاد اسلامی شهرستان نجف آباد و رعایت ضوابط شهرسازی ، از پرداخت عوارض معاف گردند .

تبصره یک : در پروانه صادره تصریح گردد که در صورت تغییر شغل عوارضات متعلقه به بهای روز دریافت خواهد شد و بازگشت مجدد به کتابفروشی مانع از دریافت عوارض نیست .

تبصره دو : کاربری های دیگر (مسکونی ، تجاری و ... ) در صورت تبدیل محل به کتابفروشی با رعایت مفاد مصوبه فوق الذکر نیز مشمول این معافیت خواهد بود .

که پس از بحث و بررسی طرح فوق برای کسانی که صرفاً درخواست احداث یا تأسیس کتابفروشی(نه لوازم التحریر) دارند تا مادامیکه کتابفروشی است موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.