پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

هفتاد و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

هفتاد و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد / دوشنبه ( 22/5/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، هفتادو ششمین(76) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 22/5/97 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس گودرزی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء و میهمانان محترم دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 76:

* درخواست آقای ابراهیم صبوریان مدیرعامل شرکت ساختمانی دفایان به شماره 1594/97 مورخ 16/5/97 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید موضوع از طریق شهرداری و هیأت امناء آرامستان بررسی و گزارش به این شورا ارسال گردد .

*نامه شماره 4717/1/2059 مورخ 17/5/97 فرمانداری محترم ویژه شهرستان موضوع درخواست آقایان ابوالفضل اسکندری و رسول خسروی درخصوص راه اندازی طرح فرهنگی – هنری کافی شاپ لنج سیمرغ دریا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری درخصوص جانمائی در پارک آبشار از طریق مشارکت اقدام نماید .

*نامه شماره 35355/32/20 مورخ 1/5/97 معاون هماهنگی امور عمرانی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری موضوع آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری مطرح که مقرر گردید جلسه­ای با حضور نماینده فرمانداری – شهرداری – ریاست اداره صنعت و معدن – ریاست اتاق اصناف و اعضاء شورای شهر تشکیل و موضوع جانمائی زمین برای مشاغل مزاحم شهری پیگیری گردد .

*درخواست اهالی خیابان منتظری شمالی- خیابان هشت بهشت – خیابان امید- کوی الفت – بن بست عدل به شماره 1534/97 مورخ 10/5/97 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری موضوع ایشان را پیگیری و نتیجه را به این شورا منعکس نماید .

*سپس با دعوت و هماهنگی قبلی جناب آقایان جمشیدیان ریاست محترم واحد حراست شهرداری و مهندس فاضل معاون محترم امور زیربنائی و حمل و نقل شهری در جلسه رسمی شورا حضور بهم رساندند و درخواست آقای اردشیر شیاسی پیمانکار شرکت سراگستر شاهان کوه مبنی بر مطالبات ایشان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت مقرر گردید جناب آقای مهندس پزشکی عضو محترم شورای اسلامی شهر ظرف مدت یک ماه موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام نماید .


 

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 27547/97 مورخ 17/5/97 شهرداری (به شماره 1615/97 مورخ 20/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 15/292 قطعه 4 نجف آباد متعلق به آقای ...واقع در خیابان مجاهد شمالی کوی عابدینی ، نظر به اینکه شهرداری با عنایت به مفاد صورتجلسه 19212 مورخ 14/4/97 که به شرح ذیل منعکس است قصد دارد نسبت به فروش مقدار 90/9 مترمربع عرصه کوچه متروکه در تصرف پلاک فوق براساس ماده 19 قانون نوسازی اقدام نماید .

صورتجلسه 19212 مورخ 14/4/97

در تاریخ 29/3/97 در اجرای نظریه کمیته فنی شماره 7725 مورخ 24/2/97 پیرامون الحاق مقدار 90/9 مترمربع گذر متروکه تصرفی (باستناد ماده 19 قانون نوسازی) به پلاک ثبتی 15/292 قطعه 4 نجف آباد متعلق به آقای ... واقع در خیابان مجاهد شمالی کوی عابدینی جلسه­ای با حضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید .

1)با عنایت به ارزیابی شماره 11180مورخ 7/3/97 مقدار 90/9 مترمربع گذر متروکه تصرفی از قرار هر مترمربع 000/500/6 (شش میلیون و پانصد هزار )ریال جمعا ً به مبلغ 000/350/64 (شصت و چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار ) ریال برآورد و تعیین قیمت گردیده است .

2)مقرر شد پس از واریز مبلغ 000/350/64 (شصت و چهار میلیون و سیصد و پنجاه هزار) ریال به حساب شهرداری و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر متقابلاً شهرداری نسبت به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جهت الحاق گذر متروکه به پلاک فوق الذکر اقدام نماید .

3)مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء می باشد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 27546/97 مورخ 17/5/97 شهرداری(به شماره 1620/97 مورخ 20/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به درخواست شماره 133503/97 مورخ 9/5/97 منطقه یک شهرداری منضم به درخواست آقای ... مالک پرونده پلاک شماره 3/1772 واقع در منطقه یک با موضوع انصراف مالک از اخذ پروانه ساختمان و درخواست استرداد وجه واریزی به مبلغ 800/927/504 ریال به حساب شهرداری منطقه سه سابق ، باعنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد ضمن کسر 3% بهای خدمات از وجه فوق الذکر نسبت به استرداد مابقی مبلغ واریزی در وجه مالک اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 27533/97 مورخ 17/5/97 شهرداری (به شماره 1621/97 مورخ 20/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 661/97 مورخ 9/5/97 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد بانضمام یک جلد تفریغ بودجه سال 96 که بر اساس صورتجلسه مورخ 24/4/97 شورای محترم سازمان مذکور بتصویب رسیده است مطرح که پس از بحث و بررسی تفریغ بودجه سال 96 سازمان مذکور باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. ضمناً مقرر گردید شهرداری مفاد کامل تفریغ بودجه سال 96 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی را در سایت شورا و شهرداری منتشر نماید.

4-نامه شماره 27517/97 مورخ 17/5/97 شهرداری (به شماره 1617/97 مورخ 20/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 457 مورخ 9/5/97 سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه بانضمام یک جلد تفریغ بودجه سال 96 که بر اساس صورتجلسه مورخ 29/3/97 شورای محترم سازمان مذکور بتصویب رسیده مطرح که پس از بحث و بررسی تفریغ بودجه سال 96 سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. ضمناً مقرر گردید شهرداری مفاد کامل تفریغ بودجه سال 96 سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه را در سایت شورا و شهرداری جهت اطلاع عموم منتشر نماید .

5-نامه شماره 27456/97 مورخ 17/5/97 شهرداری (به شماره 1626/97 مورخ 20/5/97 دبیرخانه شورا ) موضوع فروش گذر متروکه جهت الحاق به پلاک ثبتی 344 قطعه 7 نجف آباد به شماره کامپیوتری (3021560 ) واقع در بلوار شهید حججی – کوی خوارزمی متعلق به خانم ... در اجرای نظریه توافقات شماره 20068 مورخ 19/4/97 باستناد ماده 19 قانون نوسازی و سوابق پیوست ارسالی از جمله نظریه کمیسیون ارزیابی شماره 52492 مورخ 21/7/92 مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق برابر بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 27550/97 مورخ 17/5/97 شهرداری ( به شماره 1616/97 مورخ 20/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 371 مورخ 9/5/97 سازمان پایانه های مسافربری شهرداری نجف آباد بانضمام یک جلد تفریغ بودجه سال 96 که براساس صورتجسه مورخ 24/4/97 شورای سازمان بتصویب رسیده است ، مطرح که پس از بحث و بررسی تفریغ بودجه سازمان مذکور باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید . ضمناً مقرر گردید شهرداری مفاد کامل تفریغ بودجه سال 96 سازمان پایانه های مسافربری شهرداری نجف آباد را در سایت شورا و شهرداری منتشر نماید.

7-نامه شماره 28142/97 مورخ 20/5/97 شهرداری (به شماره 1655/97 مورخ 20/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 735 قطعه 4 نجف آباد متعلق به آقای ... و شرکاء به آدرس خیابان کشاورز نبش کوی فروردین ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 26858 مورخ 15/5/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً بطول 12 متر به پلاک – شرقاً بطول 80/22 متر به خیابان – جنوباً بطول 20/12متر به کوچه فروردین ، غرباً بطول 10/22 متر به پلاک – مساحت کل پلاک باستناد سند ارائه شده و برابر گزارش واحد شهرسازی 50/271 مترمربع عرصه که کلاً در مسیر و طرح بلوار کشاورز قرار دارد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری ، آزاد سازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز تا مبلغ 000/750/850/2 (دو میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ) ریال بصورت شناور بر روی هر پرونده و پلاکی که مالکین تا پایان سال 97 معرفی نمایند . حسب ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام گردد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 28140/97 مورخ 20/5/97 شهرداری ( به شماره 1656/97 مورخ 20/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1/123 قطعه 1 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1000091)متعلق به خانم ... واقع در تعریض خیابان ملاصدرا ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 26869 مورخ 15/5/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً به طول 5/7 مترمربع به پلاک – شرقاً به طول 40/16 مترمربع به پلاک-جنوباً به طول 60/7 مترمربع به گذر و غرباً به طول 40/16 مترمربع به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 28/136 مترمربع که مقدار 48/12 در مسیر و مقدار 78/123 باقیمانده دارد . مقرر گردید شهرداری بازاء غرامت میزان در مسیر به مبلغ 000/760/149 ریال از محاسبات و جرائم پیوست مورخ 19/2/97 پس از اعمال تخفیفات قانونی کسر و مابقی مبلغ 340/554/105 ریال توسط مالک به حساب شهرداری منطقه دو پرداخت نماید . ضمناً میزان در مسیر در زمان پایانکار از طریق اجرای ماده 45 قانون ثبت و اسناد به شهرداری اقدام گردد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

9-نامه شماره 28130/97 مورخ 20/5/97 شهرداری ( به شماره 1651/97 مورخ 20/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 1/533 قطعه یک نجف آباد به شماره کامپیوتری (1053371) متعلق به آقای ... واقع در تعریض گذر فرعی (کوچه شریفیانا ) نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 26862 مورخ 15/5/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات ملک : 3611150=y 534195=x

شمالاً به طول 90/10 متر به پلاک – شرقاً به طول 30/18 متر به پلاک – جنوباً به طول 90/10متر به پلاک و غرباً به طول 30/18 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی مقدار 47/199 مترمربع عرصه که 42 مترمربع آن در مسیر گذر و مقدار 47/157 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز تا مبلغ 000/000/126 (یکصدو بیست و شش میلیون ) ریال بصورت امتیازی در باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی، آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

10-نظر به اینکه پروژه میرداماد یکی از مهمترین پروژه­های سالهای اخیر شهرداری نجف آباد می باشد طرح لایحه اعضاء محترم شورای اسلامی شهر به شرح ذیل مطرح :

نسبت به شروع مجدد پروژه در جهت تکمیل طرح اقدام گردد .

نسبت به بازگشت المان (یادبود )طرح که در عید امسال جمع آوری شده اقدام گردد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

11-نظر به اینکه یکی از ورودی های پرتردد و مهم شهر میادین شهداء و شهدای دانشجو بوده و بلوارهای حد فاصل آن به نوعی چشم شهر محسوب می شود طرح لایحه اعضاء محترم شورا به شرح ذیل مطرح: رنگ آمیزی و زیباسازی و دیوار نگاری حدفاصل میدان شهداء دانشجو تا میدان شهداء و تخصیص اعتبار زیرسازی و همچنین ورودی کلیه مدارس سطح شهر خط کشی و رنگ آمیزی گرددکه پس از بحث و بررسی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

12- نامه شماره 28134/97 مورخ 20/5/97 شهرداری (به شماره 1662/97 مورخ 21/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 643 قطعه 6 نجف آباد به شماره کامپیوتری 1038726 متعلق به وراث حسین ... شماره 26873 مورخ 15/5/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شماره مختصات 535889089 :x 3611499002:y

شمالاً بطول 37/6 متر به پلاک – شرقاً به طول 60/19 متر به پلاک – جنوباً بطول 37/6 متر به گذر و غرباً به طول 37/6 متر به گذر – مساحت کل پلاک به استناد گزارش واحد شهرسازی 125 متر مربع عرصه که 65 متر مربع در مسیر خیابان پوررحیم شرقی و گذر 16 متری مهرگان و مقدار 60 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید مالک پس از انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد تجاری و راه پله به میزان 60 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد دفترکار به میزان 60 مترمربع در طبقه اول روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، نوسازی و آموزش و پرورش اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

13-نظر به اینکه استفاده از تکنولوژی های نوین در مسیریابی نیاز به ایجاد اطلاعات توسط کاربران می باشد و از طرفی ثبت چنین اطلاعاتی موجب کاهش هزینه­های ایاب و ذهاب و دسترس سریعتر به نیازهای روزمره مردم می شود و توسعه گردشگری نیز یکی از اهداف این چنین نرم افزازهایی است طرح لایحه اعضای محترم شورای اسلامی شهر به یکی از دو روش ذیل جهت ثبت اطلاعات اماکن گردشگری و خدماتی مطرح :

1)واحد انفورماتیک شهرداری با استفاده از پیمانکاران واجد شرایط این اقدام را عملی نماید که البته می تواند از ممیزی اخیر نیز استفاده شود .

2)کارگاههای آموزشی مناسب جهت استفاده عموم ایجاد گردد . شایان ذکر است این کار توسط کاربران در حال انجام است ولی کیفیت و کمیت مناسبی ندارد ، که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

14-نامه شماره 28141/97 مورخ 20/5/97 شهرداری ( به شماره 1653/97 مورخ 20/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 226 قطعه 10 به شماره کامپیوتری (53423) متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض خیابان شهداء غربی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 26704 مورخ 15/5/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً به طول 90/14 متر به پلاک – شرقاً به طول 70/23 متر به پلاک – جنوباً به طول 90/14 متر به گذر و غرباً به طول 70/23 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 49/354 مترمربع عرصه که مقدار 85/122 مترمربع در مسیر گذر و مقدار 64/231 مترمربع باقیمانده در کاربری فضای سبز دارد . مقرر گردید پس از تحویل، واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز احداث دو واحد تجاری در طبقه همکف در قسمتی از باقیمانده پلاک به مساحت 50 مترمربع طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید . لازم بذکر است باقیمانده پلاک به غیر از مساحت توافق شده 50 مترمربع ، سایر عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد . ضمناً کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

15-طرح پیشنهادی مرکز پاسخگوئی به شهروندان در امور خرید و فروش و احداث مسکن که با حضور جناب آقای مهندس احمدی معاونت محترم شهرسازی شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت نتایج ذیل مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید :

1)مقرر گردید 3 ماه تابلوهای شهروندی سازمان رفاهی تفریحی به اطلاع رسانی قوانین شهرسازی و اخطارهای قانونی به پرهیز از خرید و فروش­های غیرقانونی و ساخت و سازهای غیرقانونی اختصاص یابد.

2)مقرر گردید قوانین مهم شهرسازی به ویژه تخلفات ساخت و ساز در یک تابلو بزرگ آماده و از طریق اتحادیه­ها و اصناف بنگاههای املاک سطح شهر موظف به نصب این اطلاعیه در محل بنگاه باشند.

3)مقرر گردید در بودجه سال آینده " طرح الکترونیکی کردن پرونده های شهرداری " دیده شود .

16-نامه شماره 28138/97 مورخ 20/5/97 شهرداری (به شماره 1654/97 مورخ 20/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک قولنامه­ای 102-29 به شماره کامپیوتری (53792) متعلق به خانم ... واقع در تعریض خیابان شهداء غربی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 26863 مورخ 15/5/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً به طول 40/23 متر به گذر – شرقاً به طول 62 و60/9 و 20/46 متر به پلاک – جنوباً به طول 33 متر به پلاک و غرباً به طول 20/109 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 80/2998 مترمربع عرصه که 95/290 مترمربع در مسیر گذر و مقدار 85/2707 مترمربع باقیمانده دارد که از این مقدار 80/397 مترمربع در کاربری فضای سبز حاشیه­ای و پیاده رو و مابقی در کاربری باغ و اراضی کشاورزی می باشد . مقرر گردید پس از انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/450 ریال توسط مالک به حساب شهرداری ضمن رعایت حقوق ارتفاقی و گذر بندی حسب طرحهای آتی و مشرفیت و سایه اندازی با ارائه نقشه تفکیکی مورد تأیید شهرداری و مالک ، متقابلاً شهرداری قسمتی از باقیمانده پلاک به مساحت 80/397 مترمربع به دو پلاک مسکونی تفکیک و در طبقه همکف هر پلاک مقدار 30 مترمربع تجاری و مابقی همکف بصورت یک واحد مسکونی بر اساس %60 با تأمین پارکینگ و راه پله ضمن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید . لازم بذکر است عوارضات و هزینه­های متعلقه باقیمانده پلاک به غیر از مساحت توافق شده 80/397 مترمربع در زمان صدور پروانه و یا تسویه حساب قابل وصول می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

17-نامه شماره 28143/97 مورخ 20/5/97 شهرداری (به شماره 1652/97 مورخ 20/5/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویرکروکی موقعیت محل پلاک قولنامه­ای 10-132 به شماره کامپیوتری (13264) متعلق به خانم ... واقع در امیرآباد – بلوار جمهوری – چهارشنبه بازار ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 26855 مورخ 15/5/97 درخصوص تملک کل پلاک واقع در طرح فوق با نامبرده به توافق رسده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً به طول 3 متر به گذر – شرقاً به طول 50/18 متر به پلاک – جنوباً به طول 3 متر به گذر و غرباً به طول 50/18 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 50/55 مترمربع می باشد مقرر گردید پس از تحویل و آزادسازی و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی کل پلاک در طرح متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز بر روی املاک معرفی شده توسط مالک تا مبلغ 000/500/166 (یکصد و شصت و شش میلیون و پانصد هزار) ریال طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

غائبین جلسه : جناب آقایان حسن آسیابانی ، مهندس ابوترابی و عیدی محمد طرقی اعضاء محترم شورای اسلامی شهر که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی می گردد .+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.