پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

نود و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

نود و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد / دوشنبه( 21/8/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، نود و دومین (92) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 21/8/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 92:

*در ابتدای جلسه اتحادیه کمپرسداران در جلسه رسمی شورا پیرامون نحوه عملکرد سازمان حمل و نقل و اتحادیه حضور بهم رساندند و به ارائه توضیحاتی درخصوص مشکلات خود پرداختند که در نهایت پس از بحث و بررسی مقرر گردید جلسه ای با حضور آقای رضائی مدیر عامل محترم سازمان حمل و نقل و بار مسافر شهرداری برگزار و موارد مطروحه بررسی گردد .


 

*در ادامه جلسه آقای اصلانی مدیر محترم واحد املاک شهرداری با دعوت و هماهنگی قبلی در جلسه رسمی شورا حضور بهم رساندند و پیرامون توافقنامه­های شماره 43734/97 مورخ 30/7/97 و 43731/97 مورخ 30/7/97 به ارائه توضیحاتی پرداختند .

*نامه شماره 38511/97 مورخ 8/7/97 موضوع فروش گذر متروکه متعلق به آقای ... و شریک مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید اعداد و ارقام توسط شهرداری اصلاح و جهت بررسی مجدد و تصویب به این شورا ارسال گردد .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 43731/97 مورخ 30/7/97 شهرداری (به شماره 2644/97 مورخ 1/8/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 228 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2054013) متعلق به آقای ... واقع در خیابان شهداء غربی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 39418 مورخ 11/7/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً بطول 90/6 متر به پلاک – شرقاً بطول 59/24 متر به پلاک – جنوباً بطول 80/5 متر به گذر و غرباً بطول 24/24 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 71/154 مترمربع عرصه که 38/58 مترمربع در مسیر گذر و مقدار 33/96 مترمربع باقیمانده در کاربری فضای سبز حاشیه­ای دارد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/200(دویست میلیون ) ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 33/96 مترمربع در طبقه همکف روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید .مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 43734/97 مورخ 30/7/97 شهرداری (به شماره 2645/97 مورخ 1/8/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 224 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (26189) متعلق به خانم .... واقع در خیابان شهداء غربی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 40917 مورخ 18/7/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً بطول 60/12 متر به گذر – شرقاً بطول 69/72 متر به پلاک – جنوباً بطول 20/15 متر به پلاک و غرباً بطول 76/69 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 990 مترمربع عرصه که مقدار 14/111 مترمربع در مسیر خیابان شهداء و مقدار 47/865 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری در قسمتی از باقیمانده پلاک به مساحت 23/206 مترمربع در طبقه همکف به مساحت 45 مترمربع و مابقی همکف بصورت یک واحد مسکونی با تأمین پارکینگ و راه پله طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . ضمناً کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . لازم بذکر است باقیمانده پلاک به غیر از مساحت توافق شده 23/206 مترمربع سایر عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق برابر بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 44182/97 مورخ 1/8/97 شهرداری (به شماره 2662/97 مورخ 2/8/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به اتمام قراردادهای اجاره کارگاه کله پاک کنی کشتارگاه به شماره 68586 مورخ 24/11/96 و اجاره یک واحد اغذیه فروشی واقع در کشتارگاه به شماره 50448 مورخ 1/9/96 در تاریخ های 3/10/97 و 30/8/97 و با توجه به درخواست معاونت خدمات شهری مبنی بر واگذاری واحدهای فوق الاشاره از طریق برگزاری آگهی مزایده عمومی با اخذ قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و براساس آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین پیش بینی طولانی شدن فرآیند برگزاری مزایده عمومی بدلایل کارشناسی مربوطه و غیره ، شهرداری در نظر دارد براساس ماده 3 قرارداد بهره برداری نسبت به تمدید قرارداد قبلی به مدت دو ماه و با افزایش 15% اجاره بهاء با بهره بردارهای فعلی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با تمدید قرارداد به مدت یکماه و با قیمت کارشناسی جدید باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 38451/97 مورخ 8/7/97 شهرداری (به شماره 2308/97 مورخ 9/7/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر صورتجلسه توافقی 72246 مورخ 7/12/96 پیرامون جابجایی محل چایخانه میدان میوه و تره بار قدیم با محل چایخانه میدان میوه و تره بار جدید در تصرف حسینعلی ملک زاده و شریک می باشد . که به شرح ذیل منعکس است :

صورتجلسه توافقی

در تاریخ 4/11/1396 درخصوص جابجائی چایخانه میدان میوه و تره بار قدیم با محل چایخانه میدان میوه و تره بار جدید جلسه ای در محل دفتر مشارکت های مردمی شهرداری تشکیل و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوع جابجایی محل چایخانه قدیم با حضور امضاء کنندگان زیر بشرح ذیل توافق بعمل آمد :

1-مقرر گردید محل چایخانه که طی دفترچه قرارداد اجاره شماره 80775 مورخ 4/10/1390 در اختیار آقای .... فرزند ... به شماره شناسنامه .... صادره از نجف آباد به شماره ملی ..... و آقای .... فرزند .... به شماره شناسنامه ... صادره از نجف آباد به شماره ملی .... به مساحت 50 مترمربع می باشد . با چایخانه واقع در میدان میوه و تره بار جدید به مساحت 80/96 مترمربع با سرویس های بهداشتی و نقاب در گذر مربوطه جابجا شود و پس از تحویل دفترچه مذکور به شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور قرارداد موقت یکساله چایخانه محل جدید اقدام و پس از تسویه حساب بدهی خود شهرداری نسبت به صدور دفترچه قطعی آن اقدام نماید . بدیهی است همزمان با صدور گواهی موقت یکساله اولیه کلیه اسناد و اوراق متعلق به میدان قدیم ابطال و بلااثر میگردد.

2- مقرر گردید برابر نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به شماره وارده دبیرخانه شهرداری 63123 مورخ 2/11/96 بابت مابه التفاوت ارزش سرقفلی چایخانه قدیم با ارزش سرقفلی چایخانه جدید ذکر شده در بند 1 آقایان ..... نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/150 (یکصد و پنجاه میلیون ) ریال که مبلغ 000/000/75 (هفتاد و پنج میلیون ) ریال آن نقداً و مابقی بصورت هفت قسط ماهیانه طی هفت (7) فقره چک به حساب شهرداری اقدام نمایند .

3-مقرر گردید ضمن پرداخت مبلغ 000/000/75 (هفتاد و پنج میلیون )ریال نقدی به حساب شهرداری براساس بند 2 آقایان .... نسبت به تخلیه و تحویل محل چایخانه قدیم تا تاریخ 4/11/96 اقدام و متقابلاً شهرداری نیز نسبت به تحویل چایخانه میدان میوه و تره بار جدید اقدام نماید .

4-درصورت عدم پرداخت هر یک از چک های اقساطی در موعد مقرر شهرداری می تواند نسبت به فسخ قرارداد چایخانه مزبور اقدام نماید .

5-انعقاد قرارداد با چایخانه جدید براساس دفترچه های قدیم اقدام می گردد و تعیین اجاره بهاء اولیه و تمدید اجاره بهاء براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد .

6-مقرر گردید شهرداری و مالک سرقفلی چایخانه میدان قدیم و جدید نسبت به انجام مراحل گردش مالی ارزش ریالی سرقفلی چایخانه قدیم براساس قیمت کارشناسی مربوطه و در قالب صورتجلسه توافقی جهت سرقفلی چایخانه میدان جدید اقدام نماید .

7-مفاد این صورتجلسه توافقی پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرائی دارد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نظر به اینکه بلوار کشاورز بصورت شمالی جنوبی در حال احداث می باشد طرح پیشنهادی اعضاء محترم شورا به شرح ذیل مطرح گردید . سطح این بلوار قبل از بلوار جمهوری اسلامی و تا بعد از خیابان قدس حداقل 5 متر پایین تر از سطح زمین احداث شود و خیابان هایی که تقاطع پیدا می کنند بصورت سقف از روی آن عبور نمایند بدین ترتیب مشکل تردد و تقاطع ها برای آینده حل خواهد شد (مانند طرح خیابان خیام و خرم اصفهان )

جلسه: جناب آقای مهندس پزشکی عضو محترم شورای اسلامی شهر که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی می گردد.

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.