پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

نود و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

نود و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد / دوشنبه( 28/8/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، نود و سومین (93) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 28/8/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 93:

* پیرامون لوایح و واگذاری پروژه ها از طریق ترک تشریفات مناقصه بحث و تبادل نظر گردید مقرر گردید شهرداری توضیحات لازم را درخصوص دلایل واگذاری از طریق ترک تشریفات را کتباً به این شورا ارسال نماید و یا نماینده­ای مطلع جهت ارائه توضیحات به این شورا ارسال نماید .


 

*نامه شماره 8200/1/2059 مورخ 30/8/97 فرمانداری محترم ویژه شهرستان موضوع اعتراض به جوابیه مصوبه اول جلسه 82 مبنی بر توافق صورت گرفته فیمابین شهرداری و آقای .... مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری پاسخ لازم تهیه و به فرمانداری و این شورا ارسال نماید .

*نامه شماره 8184/1/2059 مورخ 19/8/97 فرمانداری محترم ویژه شهرستان موضوع اعتراض به جوابیه مصوبه دوم جلسه 41 مبنی بر توافق صورت گرفته فیمابین شهرداری نجف آباد و آقای ... مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری پاسخ لازم تهیه و به فرمانداری و این شورا ارسال نماید .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 47269/97 مورخ 19/8/97 شهرداری (به شماره 2887/97 مورخ 19/8/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 5/1454 قطعه 2 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری(3004127) به نشانی خیابان قدس مرکزی متعلق به آقای ... وکالتاً از طرف آقای .... ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 45898 مورخ 10/8/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالک آن به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات ملک 3610504=y 5342076= x

شمالاً بطول 5/2 متر به پلاک – شرقاً بطول 2 و 80/7 متر به پلاک – جنوباً بطول 05/3 متر به گذر و غرباً بطول 60/4 و 20/1 و 30/3 و 1و2متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند ارائه شده و گزارش واحد شهرسازی 50/31 مترمربع که مقدار 40/12 مترمربع آن در مسیر خیابان قدس و مقدار 10/19 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/100 (یکصد میلیون ) ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد انباری تجاری به میزان 10/19 مترمربع در زیرزمین و بازسازی یک واحد تجاری به میزان 10/19 مترمربع در طبقه همکف حسب ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی ، فضای سبز و آموزش و پرورش اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 46187/97 مورخ 12/8/97 شهرداری (به شماره 2792/97 مورخ 12/8/97 دبیرخانه شورا) نظربه اینکه شهرداری جهت عوارض صدور پروانه ساختمانی و تراکم ساختمانی مجاز نسبت به اعمال 50 درصد تخفیف برای کاربری های مسکونی موضوع این ماده( در محدوده بافت فرسوده مصوب کل شهر) تا پایان بهمن ماه سال جاری باستناد ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و همچنین ماده 46 آیین نامه اجرایی این قانون مصوب 1388 و با توجه به درخواست های مردمی در راستای احیاء بافت فرسوده شهری اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی با اعمال 50 درصد تخفیف و بافت فرسوده موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 47233/97 مورخ 19/8/97 شهرداری (به شماره 2886/97 مورخ 19/8/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به انجام مراحل قانونی انعقاد قرارداد خرید یکدستگاه بالابر 28 متری جهت عملیات های امداد و نجات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و همچنین نیاز و لزوم خرید یک دستگاه شاسی آمیکو مدل 1929 M باری با کاربری بالابر جهت نصب دستگاه فوق الذکر و به جهت عدم ایجاد وقفه و تسریع در روند اجرائی ساخت دستگاه بالابر و نظر به محدویت زمان جهت برگزاری فرآیند مناقصه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و اعلام آمادگی شرکت آمیکو با دارا بودن حسن سابقه و توان اجرایی بالا شهرداری در نظر دارد نسبت به خرید یکدستگاه شاسی آمیکو مدل 1929 Mبا هزینه ای تا سقف مبلغ 000/000/000/4 ریال از محل ردیف شماره 380101 (خرید ماشین آلات عمرانی) اعتبارات عمرانی شهرداری مرکزی و از طریق ترک تشریفات مناقصه و واگذاری به شرکت مزبور و همچنین پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به ماده 4 آیین نامه مالی شهرداریها و اصلاحات بعدی باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 47257/97 مورخ 19/8/97 شهرداری( به شماره 2888/97 مورخ 19/8/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه سازمان پایانه های مسافربری شهرداری در نظر دارد براساس مصوبه مورخ 7/8/97 هیأت مدیره پس از اخذ نظر کارشناسی نسبت به واگذاری بهره برداری از غرفه­ های شماره 11و 24 حمل و نقل پایانه از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره بهاء اقدام نماید ، مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 47168/97 مورخ 19/8/97 شهرداری ( به شماره 2885/97 مورخ 19/8/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویرکروکی محل قسمتی از پلاک ثبتی 215 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2054820) متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض خیابان شهداء غربی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 44554 مورخ 2/8/97 درخصوص میزان درمسیر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً بطول 8 متر به گذر – شرقاً بطول 06/29 متر به پلاک – جنوباً بطول 8 متر به پلاک و غرباً بطول 45/29 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی و حسب تقسیم نامه 86/233مترمربع عرصه که 92/75 مترمربع در مسیر گذر و مقدار 94/157 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به مساحت 40 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد انباری تجاری در زیرزمین به مساحت 40 مترمربع و مابقی در طبقه همکف پارکینگ و یک واحد مسکونی در طبقه اول در باقیمانده پلاک 94/157 مترمربع طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ مبلغ 000/000/100 ریال (یکصدمیلیون) ریال و ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نمائید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه و ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 48749/97 مورخ 26/8/97 شهرداری (به شماره 2986/97 مورخ 26/8/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به عدم نقدینگی لازم و درخواست شهرداری منطقه دو و به جهت تأمین و پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران منطقه دو از جمله شرکت الماس رنگ ، دیون پروژه های عمرانی سطح شهر و غیره، شهرداری در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش یک واحد تجاری متعلق به خود واقع در کوی ملاصدرا ، مجتمع تجاری الماس ، به مساحت 31/20 مترمربع تحت شماره پلاک ثبتی 25/77 قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری تا سقف مبلغ 000/000/000/3 ریال و همچنین پایدارنمودن درآمدهای حاصله از این محل در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 45728 مورخ9/8/97 شهرداری (به شماره 2762/97 مورخ 12/8/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به مذاکرات صورت گرفته در صحن علنی شورا با موضوع نیاز و لزوم انجام مراحل کلیات مطالعات و مدیریت زیست محیطی حوزه هوا و مدلسازی آلودگی هوای شهر نجف آباد و به جهت عدم ایجاد وقفه و تسریع در روند اجرایی این پروژه و نظر به محدودیت زمان جهت برگزاری فرآیند مناقصه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و اعلام آمادگی شرکت بوم پایش اصفهان با دارا بودن حسن سابقه و توان اجرائی بالا شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات کلیات مدیریت زیست محیطی حوزه هوا و مدلسازی آلودگی هوای شهر نجف آباد به مبلغ000/000/000/2 ریال از محل ردیف شماره 310311 اعتبارات عمرانی و از طریق ترک تشریفات و مناقصه و واگذای به شرکت مزبور و همچنین تأمین اعتبار ردیف بودجه فوق از محل افزایش درآمد و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید .مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به ماده 4 آیین نامه مالی شهرداریها و اصلاحات بعدی و باستناد بند 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

8- نامه شماره 38463/97 مورخ 8/7/96 شهرداری ( به شماره 2309/97 مورخ 9/7/97 دبیرخانه شورا ) منضم به صورتجلسه توافقی 71867 مورخ 6/12/96 پیرامون جابجایی خشکبار میدان میوه و تره بار قدیم با میدان میوه و تره بار جدید که در تصرف بخشعلی فروزان می باشد به شرح ذیل منعکس است :

صورتجلسه توافقی

در تاریخ 4/11/1396 درخصوص جابجائی غرفه خشکبار میدان میوه و تره بار قدیم با محل غرفه خشکبار میدان میوه و تره بار جدید جلسه­ای در محل دفتر مشارکت های مردمی شهرداری تشکیل و پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون موضوع جابجایی و اینکه محل غرفه خشکبار قدیم دارای پروانه احداث بنای شماره 28844/333 مورخ 19/10/1379 بنام آقای ... بوده و کلیه زیر بنای احداث شده نیز توسط ایشان انجام شده با حضور امضاء کنندگان زیر بشرح ذیل توافق بعمل آمد .

1-مقرر گردید محل غرفه خشکبار که طی دفترچه قرارداد اجاره شماره 46537 مورخ 20/9/87 در اختیار آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از نجف آباد به شماره ملی 1090794363 به مساحت 46 مترمربع با بالکن های مربوطه می باشد . با غرفه خشکبار واقع در میدان میوه و تره بار جدید به مساحت 52 مترمربع و 35 مترمربع کنسول جابجا شود و پس از تحویل دفترچه مذکور به شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور قرارداد موقت یکساله غرفه خشکبار محل جدید اقدام و پس از تسویه حساب بدهی خود شهرداری نسبت به صدور دفترچه قطعی آن اقدام نماید. بدیهی است همزمان با صدور گواهی موقت یکساله اولیه کلیه اسناد و اوراق متعلق به میدان قدیم ابطال و بلااثر میگردد.

2-مقرر گردید برابر نظریه هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به شماره وارده دبیرخانه شهرداری 63380 مورخ 2/11/96 بابت مابه التفاوت ارزش سرقفلی غرفه خشکبار قدیم با ارزش سرقفلی غرفه خشکبار جدید ذکر شده در بند 1 آقای... نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/200/1(یک میلیارد و دویست میلیون ) ریال که مبلغ 000/000/200(دویست میلیون ) ریال آن نقداً و مابقی بصورت اقساط ماهیانه 000/000/50 (پنجاه میلیون ) ریال طی بیست (20) فقره چک به حساب شهرداری واریز نمایند .

3-مقرر گردید پس از پرداخت مبلغ 000/000/200 (دویست میلیون )ریال نقدی به حساب شهرداری براساس بند 2 آقای ... نسبت به تخلیه و تحویل محل غرفه خشکبار قدیم تا تاریخ 4/11/96 اقدام و متقابلاً شهرداری نیز نسبت به تحویل غرفه خشکبار میدان میوه و تره بار جدید اقدام نماید .

4-در صورت عدم پرداخت هر یک از چک های اقساطی در موعد مقرر شهرداری می تواند نسبت به فسخ قرارداد غرفه خشکبار مزبور اقدام نماید .

5-انعقاد قرارداد با غرفه داران بر اساس دفترچه های قدیم اقدام می گردد و تعیین اجاره بهاء اولیه و تمدید اجاره بهاء بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد .

6-مقرر گردید شهرداری و مالک سرقفلی غرفه خشکبار میدان قدیم و جدید نسبت به انجام مراحل گردش مالی ارزش ریالی سرقفلی غرفه خشکبار قدیم براساس قیمت کارشناسی مربوطه و در قالب صورتجلسه توافقی جهت سرقفلی غرفه خشکبار میدان جدید اقدام نماید .

7-مقرر شد پروانه احداث بنای صدرالاشاره تحویل شهرداری گردیده و با امضاء این صورتجلسه توافقی بلااثر میگردد .

8-مفاد این صورتجلسه توافقی پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرائی دارد .

مطرح که پس از بحث و بررسی صورتجلسه فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.