پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

نود و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

نود و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 26/9/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، نود و هفتمین (97) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 26/9/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید و با حضور خبرنگار محترم نشریه تیتر یک آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تسلیت وفات حضرت معصومه (س) دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 97:


 

* نامه شماره 55550/97 مورخ 25/9/97 شهرداری موضوع معرفی نماینده شورای اسلامی شهر در اولین مرحله قرعه کشی چهارمین جشنواره شهروندان خوش حساب عوارض نوسازی و عمران شهری سال 97 مطرح که آقای محسن پوراسماعیلی بعنوان نماینده این شورا معرفی گردیدند .

*نامه شماره 9142/1/2059 مورخ 17/9/97 فرمانداری محترم ویژه شهرستان موضوع اطلاع رسانی پاسخگویی فرماندار شهرستان از طریق سامانه تلفنی 111 مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید به شهرداری پیشنهاد گردد طرح پاسخگویی تلفنی شهردار محترم و اعضاء محترم شورای اسلامی شهر عملیاتی گردد .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 55706/97 مورخ 25/9/97 شهرداری (به شماره 3500/97 مورخ 26/9/97 دبیرخانه شورا )منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 3/443 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2053689 متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض بلوار بهارستان، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 51466 مورخ 8/9/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

3609447=y 532871=x

شمالاً بطول 38/7متر به گذر – شرقاً بطول 44 متر به گذر . جنوباً بطول 10/7 متر به گذر و غرباً بطول 81/43 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 90/317 مترمربع و مقدار 92/148 مترمربع در مسیر بلوار بهارستان و مقدار 37/70 کوچه لادن و مقدار 61/98 مترمربع باقیمانده در کاربری مسکونی قرار دارد. مقرر گردید بازاء واگذاری –آزادسازی و تحویل زمین واقع در مسیر و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 30مترمربع در طبقه همکف در باقیمانده طبق ضوابط شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و فضای سبز اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 55713/97 مورخ 25/9/97 شهرداری (به شماره 3499/97 مورخ 26/9/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاکهای ثبتی 5/986 و 986 قطعه 7 نجف آباد به شماره کامپیوتری 3049845 متعلق به آقایان ... و ... و ... و ... و ... و ... شهرتین ... و وراث ... و ... واقع در طرح تعریض خیابان منتظری جنوبی ، نظر به اینکه شهرداری حسب صورتجلسه توافقی شماره 52219 مورخ 11/9/97 درخصوص واگذاری مقدار 70/112 مترمربع راهرو متروکه در تصرف جهت الحاق به باقیمانده پلاکهای فوق الذکر باستناد ماده 19 قانون نوسازی و همچنین عرصه میزان در مسیر پلاکهای فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

در تاریخ 23/5/95 در اجرای نظریه کمیسیون توافقات مورخ 20/5/95 با حضور امضاء کنندگان زیر پیرامون توافق بر روی قسمتی از پلاکهای ثبتی 1/986 و 986 قطعه 7 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 49845 متعلق به آقایان .. و ... و .. و ... و ... و ... .... و وراث ... و .... واقع در مسیر احداث خیابان منتظری جنوبی بعد از بلوار بهارستان جلسه ای تشکیل و به شرح ذیل تصمیم گیری بعمل آمد :

ششدانگ پلاکهای 5/986 و 986 بر اساس تقسیم مفروز الرعیه سهم مالکیت و در تصرف نامبردگان 4413مترمربع می باشد .

مقرر گردید شهرداری نسبت به الحاق مقدار 70/112 مترمربع راهرو و آبرو متروکه به پلاک 986 پس از اخذ رضایت مجاورین اقدام نماید که پس از الحاق میزان فوق مساحت کل پلاک جمعاً 70/4525 مترمربع می باشد .

از کل سهم مالکیت نامبردگان به مساحت 70/4525 مترمربع مقدار 65/2798 مترمربع در مسیر احداث خیابان منتظری و معابر فرعی و مقدار 05/1727 مترمربع باقیمانده دارد .

مقرر گردید بازاء غرامت آزادسازی میزان در مسیر متقابلاً شهرداری نسبت به تفکیک عرصه باقیمانده پلاک به مساحت 05/1727 مترمربع طبق نقشه ضمیمه مورد تأیید واحد شهرسازی بصورت عرصه پنج پلاک مسکونی به مساحت 750مترمربع و عرصه 34 پلاک تجاری به مساحت 05/977 مترمربع طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید.

مقرر گردید شهرداری نسبت به صدور پروانه احداث بنای پنج عرصه مسکونی و سی و چهار عرصه تجاری قید شده در بند 4 فوق ضمن اخذ عوارضات آموزش و پرورش و آتش نشانی و بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید .

مقرر گردید مالکین سند میزان در مسیر را به طریق ممکن از اسناد مالکیت کسر و یا به شهرداری منتقل نمایند .

مفاد این صورتجلسه توافقی پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء می باشد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 55567/97 مورخ 25/9/97 شهرداری (به شماره 3507/97 مورخ 26/9/97 دبیرخانه شورا ) پیرو نامه شماره 100395/90 مورخ 3/12/90 منضم به تصویر صورتجلسه 21807 مورخ 24/4/96 درخصوص توافقنامه صورت گرفته جهت پلاکهای ثبتی 3213 و 3279/790 قطعه 8 نجف آباد واقع در منطقه 3 (ویلاشهر)و تملک کل قدرالسهم مالکیت آقای ... به میزان 60/39 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاکهای فوق الذکر که به شرح ذیل منعکس است :

بتاریخ 10/7/96 دراجرای صورتجلسه شماره 21807 مورخ 24/4/96 و مصوبه شماره 1751 مورخ 21/5/96 جلسه ای با حضور امضا کنندگان زیر در محل شهرداری نجف آباد تشکیل و جهت حل مشکل پیش آمده برای شهرداری و معوض گیرندگان و خریداران از پلاک های ثبتی 3279و 1213/790 قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان (قدرالسهم مالکیت آقای ... ) با عنایت به ارزیابی های انجام شده پس از بحث و بررسی موضوع بشرح ذیل توافق گردید :

برابر ارزیابی انجام شده مقدار 60/39 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک 3213 /790 مالکیت آقای ...از قرار هر متر مربع 000/600/5 ریال و جمعاً 000/432/011/13 ریال مورد تأیید و توافق شد .

برابر ارزیابی انجام شده مقدار 60/39 حبه از 72 حبه ششدانگ پلاک 3279/790 مالکیت آقای ....از قرار هر متر مربع000/425/6 ریال و جمعاً 250/784/755/9 ریال مورد تأیید و توافق شد.

برابر ارزیابی انجام شده عرصه چهار پلاک مسکونی متعلق به شهرداری از پلاک ثبتی 259/790 که اسناد مالکیت آنها بنام آقای ... صادر و در حال حاضر در ید و اختیار ایشان می باشد از قرار هر متر مربع000/000/7 ریال و جمعاً 000/050/760/3 ریال مورد تأیید و توافق شد.

برابر بندهای 1و2 بالا طلب آقای فتحی مبلغ 000/061/761/23 ریال تعیین که پس از کسر مبلغ 000/050/760/3 ریال ارزش ریالی پلاکهای شهرداری موضوع بند 3 بالا باقیمانده طلب آقای ... 000/000/000/19 ریال مشخص و مورد تأیید و مقرر گردید بابت آن شهرداری نسبت به صدور مجوز احداث بنا براساس درخواست آقای ...برروی پلاک های معرفی شده از ناحیه ایشان اقدام نماید.

با عنایت به اینکه اسناد مالکیت پلاک های شهرداری از پلاک ثبتی 259/790 بنام آقای ... صادر و در حال حاضر در ید ایشان می باشد مقرر گردید نامبرده نسبت به انتقال مقدار 60/39 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ هر پلاک 3279 و 3213/790 بنام شهرداری نجف آباد اقدام نماید .

مقرر گردید آقای ...نسبت به ارائه و تحویل اصل تقسیم نامه خود فی مابین مالکین به شهرداری نجف آباد اقدام نماید ( تقسیم نامه پلاک های 3213 و 3279 ) مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 47280/97 مورخ 19/8/97 شهرداری ( به شماره 2884/97 مورخ 19/8/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر صورتجلسه توافقی شماره 24160 مورخ 3/5/97 با موضوع مجتمع مسکونی آپادانا متعلق به شهرداری نجف آباد و آقای ... که به شرح ذیل منعکس است :

صورتجلسه مجتمع مسکونی آپادانا مورخ 2/4/97

با عنایت به توافق قبلی بعمل آمده درخصوص پلاک های ثبتی واقع در اراضی غرب بلوار آزادگان موضوع صورتجلسه توافقی به شماره 16265 مورخ 27/3/96 و مصوبه شماره 1171/96 مورخ 17/4/96 و با توجه به طی مراحل قانونی تغییرکاربری و تفکیک براساس نقشه امضاء شده توسط طرفین (شهرداری و آقای ...)و به جهت تعیین روند اجرایی صدور اسناد مالکیت به نسبت سهم هریک از طرفین و همچنین تعیین وضعیت نحوه اجرای عملیات زیربنایی و روبنایی پروژه مذکور جلسه ای با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل و موارد ذیل مورد توافق طرفین قرار گرفت :

1-پس از تأیید و امضاء نقشه تعیین سهم طرفین براساس توافق انجام شده و مورد تصویب شورای محترم اسلامی شهر اقدامات لازم جهت تفکیک و صدور اسناد مالکیت با ارسال تقاضای کتبی و پیگیری مراحل اداری آن از دو طرف مورد توافق (شهرداری نجف آباد و آقای ...) ظرف مدت سه ماه از تاریخ امضا این صورتجلسه از طریق حضور و تنظیم تقسیم نامه در دفترخانه اسناد رسمی و ادامه کار در اداره ثبت اسناد و املاک صورت پذیرد . جهت انجام امر فوق نماینده تام الاختیار طرفین توافق و همچنین نقشه تقسیم بندی پلاکها به نسبت سهم هر یک از طرفین پس از امضاء و تأیید ظرف مدت دو روز به شهرداری جهت طی مراحل اخذ سند مالکیت اعلام و ارسال گردد .

2-به جهت انجام یکپارچه خدمات زیربنائی و روبنائی پروژه مقرر گردید شهرداری نسبت به پیگیری و انجام عملیاتهای مذکور (خدمات آب، برق ، تلفن و گاز و جدول گذاری – زیرسازی و پیاده روسازی و آسفالت و اجرای فضای سبز ) به نمایندگی از طرف شریک آقای ... که میزان و شروط طرفین در توافقات بعدی مشخص و معین خواهد گردید نسبت به سهم ایشان اقدام و هزینه­های اجرائی آن به نسبت سهم مالکیت براساس مستندات ارائه شده که مورد تأیید دستگاه نظارت متشکل از نمایندگان شهرداری و آقای ... تأیید و مبلغ آن از طرف ایشان بصورت ریالی و در صورت تمایل ایشان و طی مراحل قانونی بصورت زمین دارای کاربری مجاز قابل پرداخت به شهرداری می باشد . لازم بذکر است دستگاه نظارت می تواند بصورت انتخاب مهندسین مشاور مورد تأیید طرفین انجام که مستندات آن باید به تأیید مقامات ذیصلاح شهرداری برسد و درخصوص مدیر پروژه و حدود مسئولیت آن با توافق طرفین انجام خواهد پذیرفت .

3-با توجه به تهیه نقشه های فاز یک و دو اجرایی پروژه توسط آقای ... مقرر گردید فایل نقشه های مذکور و آنالیز برآورد اجرای پروژه آن جهت انجام مناقصه و طی مراحل قانونی آن ظرف مدت یک هفته پس از امضاء صورتجلسه به واحد معاونت شهرسازی شهرداری ارسال گردد .

لازم بذکر است نقشه های مذکور جهت بررسی در کمیسیون طرح های شهرداری مطرح و آنالیز آن به تأیید معاون عمران شهرداری رسیده و در صورت نیاز یه اصلاح موارد ظرف مدت یک هفته انجام و به شهرداری ارسال گردد .

مفاد این صورتجلسه جهت تصویب شورای محترم اسلامی شهر ارسال گردد و مفاد ملزم به اخذ مصوبه پس از تصویب و ابلاغ قابل اجراء می باشد .

با عنایت به اینکه شهرداری حسب صورتجلسه فوق الذکر درخصوص تعیین روند اجرائی صدور اسناد مالکیت به نسبت سهم هریک از طرفین و همچنین نحوه اجرای عملیات زیربنائی و روبنائی پروژه مذکور با آقای ...به توافق رسیده مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 1و9 از ماده 55 قانون شهرداریها و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.