پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

یکصدمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصدمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 17/10/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصدمین (100) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 17/10/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر  دستور کار جلسه را مطرح نمودند. 

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 100:
* در ابتدا با دعوت و هماهنگی قبلی آقای شکری زاده از موسسه دقیق تراز سپاهان در جلسه رسمی شورا حضور بهم رساندند و به ارائه توضیحات تکمیلی پیرو مصوبه شماره 2094/97 مورخ 24/6/97 (بند 3 جلسه 81) پیرامون گزارش حسابرس مستقل برای سال منتهی به 29/12/96 شهرداری پرداختند و در نهایت مقرر گردید :
1) شهرداری ماهیانه گزارشی از درآمد و هزینه وفق ماده 80 قانون شهرداریها به شورا ارائه نماید .
2)مقرر گردید گزارش جامع توسط نماینده مطلع از شهرداری هر 6 ماه یکبار به این شورا ارائه گردد.
3)مقرر گردید سیستم جامع اموال و املاک شهرداری باتوجه به گزارش حسابرس تکمیل و نتیجه به این شورا ارسال گردد.
4)لازم است شهرداری پس از پایان هر پروژه قیمت تمام شده پروژه را به این شورا گزارش نماید .
5) مقرر گردید سازمانهای وابسته به شهرداری از بابت ذخیره سنوات کارکنان با توجه به اینکه تعهدات برعهده شهرداری خواهد بود ذخیره ای در حسابها ننماید .
6)سازمانها موظفند الزامات اخذ دفاتر قانون جهت ثبت و ضبط عملیات مالی در دفاتر قانونی اقدام نمایند.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی  بشرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید:
1-نامه شماره 58125/97 مورخ 5/10/97 شهرداری (به شماره 3682/97 مورخ 8/10/97 دبیرخانه شورا)  شهرداری در نظر دارد براساس صورتجلسه مورخ 25/6/97 هیأت مدیره محترم سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه نسبت به اخذ حق بهره برداری ماهیانه از ناوگان بخش خصوصی خطوط درآمد زا و کمک به خطوط کم درآمد (داخلی) طبق جدول ذیل که در گزارش جامع مستند آماری و تحلیلی ناوگان اتوبوسرانی (به شرح پیوست)  مطرح که پس از بحث و بررسی نرخ حق بهره برداری ماهیانه صدرالاشاره باستناد بند 30 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

جدول حق بهره برداری ماهیانه خطوط درآمد زا براساس مصوبه هیأت مدیره سازمان

مصوبه مورخ 13/2/1396

مصوبه مورخ 25/6/1397

نام خط

مبلغ به ریال

میزان کاهش

مبلغ به ریال

نجف آباد- فولاد شهر

000/000/5

%50

000/500/2

نجف آباد-آزادگان

000/500/4

%50

000/200/2

نجف آباد-گلدشت

000/250/4

%50

000/100/2

نجف آباد-صالح آباد

000/750/3

%50

000/900/1

ویلاشهر - اصفهان

000/250/3

%50

000/600/1

نجف آباد - جوزدان

000/250/3

%50

000/600/1

نجف آباد فیروزآباد جلال آباد

000/000/3

%50

000/500/1

نجف آباد- قلعه سفید

000/000/3

%50

000/500/1

نجف آباد- امیرآباد

000/750/2

%50

000/300/1

نجف آباد-یزدانشهر

000/500/2

%50

000/200/1

نجف آباد- نهضت آباد

000/500/2

%50

000/200/1

نجف آباد-حاجی آباد

000/750/2

%50

000/300/1

نجف آباد- کهریز سنگ

000/500/2

%50

000/200/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-نامه شماره 60595/97 مورخ 15/10/97 شهرداری (به شماره 3838/97 مورخ 15/10/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به اینکه سازمان اتوبوسرانی شهرداری در نظر دارد باستناد مصوبه مورخ 19/7/97 هیأت مدیره پس از اخذ نظریه کارشناسی رسمی دادگستری نسبت به واگذاری بهره برداری از کارت پارک ساعتی در خیابان شریعتی حدفاصل سه راهی فرهنگ تا مرکز دندانپزشکی قائم و از ابتدای آموزش و پرورش تا چهارراه الله اکبر بصورت اجاره بها از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 60622 مورخ 15/10/97 شهرداری (به شماره 3835/97 مورخ 15/10/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه ، شهرداری در نظر دارد از طریق فرآیند برگزاری مزایده عمومی نسبت به واگذاری بهره برداری از خط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به ایستگاه صمدیه اصفهان با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها به مدت یکسال و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق با عنایت به مصوبه مورخ 11/10/97 هیأت مدیره محترم سازمان مذکور و باستناد بندهای 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 60623 مورخ 15/10/97 شهرداری ( به شماره 3840/97 مورخ 15/10/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد ، شهرداری در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به واگذاری بهره برداری از تاکسی تلفنی واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها به مدت یکسال و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به مصوبه مورخ 12/10/97 هیأت مدیره محترم سازمان مذکور و باستناد بندهای 14و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

 5-نامه شماره 60557/97 مورخ 15/10/97 شهرداری (به شماره 3837/97 مورخ 15/10/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 2377/97 مورخ 14/7/97 شورای اسلامی شهر منضم به تصویر نامه شماره 1107 مورخ 21/9/97 سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه با موضوع عدم امکان برگزاری مزایده حضوری جهت فروش قطعات و کالاهای بلااستفاده و اسقاطی سازمان بدلیل تنوع زیاد قطعات و با عنایت به مصوبه شماره 2458 مورخ 11/11/96 هیأت مدیره محترم سازمان مذکور و همچنین مشکلات پیش روی برگزاری مزایده حضوری و پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان جهت خرید تقریبی تعداد 470 قلم کالای مورد مزایده مطرح که پس از بحث و بررسی با فروش قطعات، کالاهای بلااستفاده و اسقاطی صدر الاشاره از طریق فرآیند برگزاری مزایده عمومی باستناد بندهای 14و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 60717 /97 مورخ 15/10/97 شهرداری (به شماره 3842/97 مورخ 15/10/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به عدم نقدینگی لازم و به لحاظ شرایط مالی و به جهت تأمین و پرداخت بخشی از مطالبات پیمانکاران و دیون پروژه های عمرانی و خدماتی سطح شهر و غیره شهرداری در نظر دارد در مقاطع مختلف و بنا به نیاز از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش املاک متعلق به خود و با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری تا سقف مبلغ دویست میلیارد ریال و همچنین پایدار نمودن درآمدهای حاصله از این محل در اصلاح بودجه سالیانه شهرداری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 59926/97 مورخ 12/10/97 شهرداری ( به شماره 3802 /97 مورخ 13/10/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 4/1019 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2052477 ) متعلق به آقای ... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 55849 مورخ 26/9/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
حدود اربعه ملک : مختصات 3613459 = y          532625 = x        
شمالاً بطول 70/66 متر به پلاک - شرقاً بطول80/37 متر به گذر – جنوباً بطول 67 متر به پلاک وغرباً بطول 20/28 متر به پلاک. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی و مدارک مالکیت ارائه شده و پاسخ استعلام نقل و انتقال شماره 33144 مورخ 19/5/93 صادره 05/2206 مترمربع که به میزان 70/925 مترمربع آن در مسیر احداث خیابان کشاورز و مقدار 35/1280 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل آزاد سازی و انتقال اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز امتیازی شناور (بر روی هر پلاک و پرونده ای که مالک معرفی نماید ) تاسقف مبلغ 000/100/777/2 (دومیلیارد و هفتصد و هفتاد و هفت میلیون و یکصد هزار) ریال  بر مبنای محاسبات سال 97 و حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هرگونه وجهی ضمن اخذ عوارضات فضای سبز ، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد ( در ضمن مالک ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی را حسب تعرفه 16 بند (ب) دفترچه محاسبات( کارشناسی یا ارزیابی ) بدهکار می باشد ) مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

8- نامه شماره 59938/97 مورخ 12/10/97 شهرداری ( به شماره 3803/97 مورخ 13/10/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای قولنامه ای 263-25 به شماره کامپیوتری (5011045) متعلق به آقای ... واقع در طرح تقاطع بلوار جمهوری و بلوار طالقانی نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 55856 مورخ 26/9/97 درخصوص تملک کل پلاک (میزان در مسیر و باقیمانده ) با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3612145=y    53023=x
شمالاً بطول 10متر به گذر – شرقاً بطول 30/12 متر به پلاک جنوباً بطول 10متر به پلاک و غرباً بطول 30/12 متر به پلاک مساحت کل پلاک باستناد قولنامه و گزارش واحد شهرسازی 123مترمربع عرصه که به مقدار 20/29 مترمربع در مسیر به میزان 80/93 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر و باقیمانده به نحو ممکن در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز شناور تا مبلغ 000/000/100/1 (یک میلیار و یکصد میلیون )ریال برروی املاک معرفی شده توسط مالک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

9-نامه شماره 60574/97 مورخ 15/10/97 شهرداری (به شماره 3839/97 مورخ 15/10/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نظریه کارشناس رسمی دادگستری درخصوص ارزیابی دو ساعت (سهم ) از 144 سهم آب چاه برشن 6 با کلیه ملزمات و ملحقات مربوطه معروف به چاه شریف آباد واقع در بلوار پرستار نبش بلوار جوی خارون متعلق به آقای ... ، نظر به اینکه شهرداری برابر صورتجلسه شماره 51495 مورخ 8/9/97 که به شرح ذیل منعکس است و به تأیید و امضاء مسئول فضای سبز شهرداری رسیده درخصوص تملک دوساعت آب چاه موصوف اقدام نموده است :
در اجرای دستور شماره 23977 مورخ 3/5/97 ذیل درخواست آقای ... پیرامون تملک دو ساعت (دو سهم از 144 سهم ) آب چاه معروف به شریف آباد برشن 6 واقع در فیروز آباد – بلوار چناران بنام شهرداری که تملک آن توسط کارشناس فضای سبز ذیل نظریه کارشناس رسمی دادگستری وارده به دبیرخانه شهرداری تحت شماره 24750 مورخ 6/5/97 از قرار هر ساعت یکصد و پنجاه میلیون ریال و جمعاً به مبلغ سیصد میلیون ریال با کلیه ملحقات و منضمات مشخصات قید شده در نظریه کارشناسی فوق الذکر تأیید شده جلسه ای در محل شهرداری منطقه دو تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل توافق تنظیم گردید .
1)    مقرر گردید مبلغ000/000/80 ( هشتاد میلیون) ریال از کل مبلغ 000/000/300 ریال بصورت معوض ریالی در وجه آقای ... پرداخت گردد .
2)    مقرر گردید بابت بدهی پرونده پلاک ثبتی 333 قطعه 4 بعنوان مسجد انبیاء مبلغ 500/393/40 (چهل میلیون و سیصد و نود وسه هزار و پانصد ) ریال پس از اعمال کاهش عوارضات مصوب تهاتر گردد . بدیهی است عوارضات آتش نشانی را بدهکار می باشد .
3)    مقرر گردید باقیمانده طلب آقای ... بمبلغ 500/606/179 (یکصد و هفتاد و نه میلیون و ششصد و شش هزار و پانصد) ریال بصورت معوض امتیازی شناور در نظر گرفته شود که با معرفی مالک برروی هر پرونده و ملکی توسط نامبرده با تنظیم صورتجلسه تهاتر می گردد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

10-نامه شماره 57353 مورخ 2/10/97 شهرداری( به شماره 3606/97 مورخ 3/10/97 دبیرخانه شورا) منضم به لیست بهاء خدمات سال 97 واحد موتوری سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری نجف آباد که به تصویب هیأت مدیره و شورای سازمان رسیده است :

فهرست اجاره و بهاء خدمات و کارکرد ماشین آلات سازمان در شش ماهه دوم سال 97

ردیف

نوع خودرو

شرح کارکرد

واحد

قیمت واحد (ریال)

واحد 2

قیمت واحد (ریال)

1

لودر90            

بارگیری تسطیح

ساعت

000/800

روزانه

***

2

لودر120

بارگیری تسطیح

ساعت

000/950

روزانه

***

3

لودر کوماتسو

بارگیری، تسطیح

ساعت

000/650

روزانه

***

4

بلدوزر155

حفاری ، تسطیح

ساعت

***

روزانه

000/000/6

5

غلطک ویبره

انواع زیرسازی آسفالت

ساعت

000/650

روزانه

000/500/4

6

تراکتور بیل دار

بارگیری و تسطیح

ساعت

000/350

روزانه

000/300/2

7

گریدر

انواع زیرسازی آسفالت

ساعت

000/700

روزانه

000/400/5

8

بیل مکانیکی

انواع حفاری ، تخریب ، بارگیری

ساعت

000/800

روزانه

***

9

کامیون کمپرسی 10تن

بارگیری و حمل انواع مصالحو ضایعات به...

سرویس

000/550

روزانه

000/000/3

10

کامیون کمپرسی 10تن

بارگیری و حمل ماکادام از دفن 20به مناطق

سرویس

000/600

روزانه

***

11

کامیون بازو غلطان

حمل انواع مصالح و ضایعات با اتاق مخصوص

سرویس

000/650

روزانه

000/200/3

12

کامیون تانکر فضولاتکش

تخلیه انواع چاه و فضولات

سرویس

000/650

روزانه

***

13

کامیون تانکر آب 12000لیتری

حمل آب کشاورزی و فضای سبز

سرویس

000/500

روزانه

***

14

کامیون تانکر آبپاش

انواع زیر سازی آسفالت

سرویس

000/850

روزانه

000/500/2

15

تانکر آب

انواع شستشوی( معابر ، خیابان ، مسجد)

سرویس

000/750

روزانه

000/400/2

16

کامیون خاور کمپرسی

حمل زباله و ضایعات

ساعت

***

روزانه

000/700/1

17

کامیون خاور کمپرسی

حمل زباله و ضایعات در شب

ساعت

***

شب

000/000/2

18

کامیون 6 تن (فوتون ، مان)

دارای اتاق و  سیستم پرس مخصوص زباله

ساعت

***

روزانه

000/800/2

19

کامیون 10 تن فان

دارای اتاق و  سیستم پرس مخصوص زباله

ساعت

***

روزانه

000/800/2

20

جرثقیل لیلاند 5تن

انواع کار جرثقیل

ساعت

000/550

روزانه

***

21

بیل مکانیکی و انواع لودر

انواع حفاری ، خاکبرداری

متر مکعب

000/40

روزانه

***

22

تراکتور ،کمپرسی 10تن

بارگیری حمل نخاله ، ضایعات

سرویس

000/800

روزانه

***

23

بیل بکهو

انواع حفاری

ساعت

000/800

روزانه

***

24

بیل بکهو بیل مکانیکی

حفاری قبر

یک طبقه

000/700

روزانه

***

25

بیل بکهو بیل مکانیکی

حفاری قبر

دو طبقه

000/600/1

روزانه

***

26

بیل بکهو -بیل مکانیکی

حفاری قبر

سه طبقه

000/400/2

روزانه

***

تبصره یک : میزان کارکرد هریک از ماشین آلات ردیف های 1،2،3،5،6،7،8،20،23حداقل سه ساعت محاسبه میگردد .
تبصره دو : میزان کارکرد روزانه هریک از ماشین آلات 8 ساعت میباشد و کارکرد مازاد برآن بصورت ساعتی محاسبه میگردد.
مطرح  که پس از بحث و بررسی لیست بهاء خدمات سال 97 سازمان باستناد بندهای 8 و 9 از ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

11-گزارش حسابرس مستقل بانضمام صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 96 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی جلد مذکور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

12-نامه شماره 61099 مورخ 16/10/97 شهرداری (به شماره 3848/97 مورخ 17/10/97دبیرخانه شورا )  با عنایت به مصوبه شماره 998/97 مورخ 2/4/97 شورای اسلامی شهر با موضوع مجوز اختصاص و واگذاری دو قطعه زمین جهت اسکان امام جمعه محترم یزدانشهر و احداث دفتر مراجعات مردمی شهرداری در نظر دارد نسبت به تغییر شرایط لایحه قبلی و پرداخت کمک و مساعدت مذهبی و تأمین هزینه های احداث محل اسکان و دفتر مراجعات مردمی امام جمعه محترم یزدانشهر از محل ردیف کمکها و پرداختها به موسسات عمومی (کمک امور مذهبی ) بودجه سال جاری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال 97 و همچنین تأمین منابع مالی و وجه مورد نیاز از محل فروش و واگذاری دو قطعه پلاک به شماره های4024 و 4025 به مساحت 300 مترمربع از اراضی متعلق به خود واقع در فاز یک شهرک امام علی (ع) منطقه چهار از طریق برگزاری مزایده عمومی وفق آیین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 22 از ماده 55 قانون شهرداریها و باستناد بندهای 4 ،8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید . ضمناً مصوبه شماره 998/97 مورخ 2/4/97 این شورا کان لم یکن تلقی می گردد .
ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.
      

 

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.