پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

یکصد و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 1/11/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و یکمین (101) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 1/11/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تسلیت ایام شهادت دخت گرانقدر نبی اکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام فاطمیه دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 101:سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی بشرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید:

*نامه شماره 63096/97 مورخ 24/10/97 شهرداری ( به شماره 4005/97 مورخ 24/10/97 دبیرخانه شورا ) عطف به مصوبه 468 مورخ 1/3/87 منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 272 قطعه 3 نجف آباد متعلق به آقای ... واقع در انتهای خیابان سعدی، نظربه اینکه شهرداری در اجرای نظریه توافقات به شماره 60935 مورخ 23/10/96 درخصوص تعیین تکلیف اختلاف متراژ زیربنای تجاری طبقه همکف (قید شده در توافقنامه و پروانه صادره) با آخرین وضعیت استفاده شده براساس گزارش بازدید حسب صورتجلسه توافقی شماره 60251 مورخ 12/10/97 به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

صورتجلسه توافقی 60251 مورخ 12/10/97با عنایت به درخواست شماره 79385 مورخ 28/12/96 در اجرای نظریه توافقات شماره 60935 مورخ 23/10/96 پیرامون تعیین ارزش معوض امتیازی شش واحد تجاری با زیربنای 31/404 مترمربع قید شده در توافقنامه 7578 مورخ 21/2/87 براساس گزارش واحد شهرسازی بمیزان 40/357 مترمربع بر روی باقیمانده پرونده پلاک ثبتی 272 قطعه 3 نجف آباد به شماره کامپیوتری 1007217 (پلاک موضوع توافق) متعلق به آقای ... استفاده گردیده است .جلسه ای در محل شهرداری منطقه دو تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید:

1)مقرر گردید مبلغ 500/966/140 ریال بدهی قید شده در صورتحساب مورخ 9/4/97 بابت کسری ارزش متراژ تجاری استفاده شده در طبقه همکف بمیزان 91/46 مترمربع تهاتر و بنابراین هیچگونه مبلغی بغیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش دریافت نگردد و لذا مالک نیز هیچگونه ادعائی در مورد 91/46 مترمربع کسری امتیاز تجاری نداشته و ندارد .

2)مقرر گردید شهرداری نسبت به صدور گواهی عدم خلاف بر مبنای زیربناهای قید شده در صورتحساب مورخ 9/4/97 اقدام نماید .

3) صورتجلسه فوق پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء می باشد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

*نامه شماره 61100 مورخ 16/10/97 شهرداری ( به شماره 3869/97 مورخ 17/10/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 142283 مورخ 8/10/97 سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه بانضمام یک جلد طرح پیشنهادی ساماندهی مینی بوسهای مسیر نجف آباد به اصفهان مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به مصوبه مورخ 27/9/97 هیأت مدیره محترم سازمان مذکور و در راستای ارائه خدمات مطلوب و افزایش کیفیت سرویس دهی به شهروندان عزیز طرح پیشنهادی فوق باستناد بندهای 5 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

*نامه شماره 61103 مورخ 16/10/97 شهرداری (به شماره 3868/97 مورخ 17/10/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 1093/97 مورخ 9/4/97 شورای اسلامی شهر، منضم به تصویر نامه شماره 1091 مورخ 17/9/97 سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه با موضوع اصلاحیه اجرای طرح کارت شهروندیRFP از روش BOT به روش مشارکت سازمان و شرکت واجد شرایط مجری طرح کارت شهروندی با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها از طریق فرآیند برگزاری مناقصه عمومی و براساس پیش نویس قرارداد پیشنهادی اجرای طرح مذکور (تصویر پیوست )، با توجه به مصوبه مورخ 26/8/97 هیئت مدیره محترم سازمان مذکور و همچنین شرایط خاص اقتصادی اجرای پروژه مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 14و30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

*نامه شماره 63090/97 مورخ 24/10/97 شهرداری ( به شماره 4004/97 مورخ 24/10/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 174 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری(2054964) متعلق به آقای .. وکالتاً از طرف خانم ... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 60298 مورخ 13/10/97 درخصوص تملک کل پلاک در مسیر فوق الذکر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات 3609883 :Y 532231:X

شمالاً بطول 50/8 متر به گذر – شرقا ً بطول 24 متر به پلاک – جنوباً بطول 50/8 متر به پلاک و غرباً بطول 24متر به پلاک – مساحت کل پلاک به گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت و پاسخ استعلام نقل و انتقال شماره 17179 مورخ 23/4/84 ارائه شده 204 مترمربع که کلاً در مسیر احداث خیابان کشاورز قرار دارد. مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر طرح فوق به نحو ممکن ، متقابلاً شهرداری ضمن صدور مجوز امتیازی شناور حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بر روی هر پلاک و پرونده ای که مالک معرفی می نماید تا سقف مبلغ 000/000/60 (شصت میلیون ) ریال بر مبنای محاسبات سال 97 نسبت به واگذاری معوض ملکی عرصه پلاک ثبتی 5428 بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 80/36 مترمربع واقع در یزدانشهر – بلوار شورا – بلوک 9 و معوض امتیازی : یک واحد تجاری همکف و یک واحد دفتر کار طبقه اول به میزان 80/36 مترمربع در طبقات همکف و اول پلاک ثبتی 5428 بخش 12 ثبت اصفهان واقع در یزدانشهر بلوار شورا – فاز 7 بلوک 9 طبق ضوابط شهرسازی بدون اخذ هرگونه وجهی با اخذ عوارضات فضای سبز، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید. همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

*نامه شماره 61107 مورخ 16/10/97 شهرداری (به شماره 3870/97 مورخ 17/10/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه های شماره 49927 ،شماره 49929 و شماره 49930 مورخ 30/8/97 فیمابین شهرداری و شرکت مخابرات ایران (مدیریت منطقه اصفهان ) با موضوع بهره برداری از تعداد چهار قطعه زمین 35 مترمربعی واقع در مناطق شمال : 1- منطقه دو ، انتهای بهارستان غربی2-منطقه دو ، انتهای خیابان منتظری شمالی ، مجاورت پارک گلها 3- منطقه دو ، بلوار بهارستان در مجاورت فرهنگسرای خارون و 4- منطقه چهار ، بلوار خیام بین بوستان 17 و 19 بمنظور نصب و بهره برداری دکل و آنتن و تجهیزات سیستم BTSتلفن همراه با اجاره بهاء به مبلغ 000/000/340 ریال ، مبلغ 000/000/420 ریال، مبلغ 000/000/380ریال و مبلغ 000/000/300 ریال برای یک دوره دو ساله، از تاریخ 1/11/97 لغایت 30/10/99 مطرح که پس از بحث و بررسی توافقنامه های صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

*نامه شماره 61281 /97 مورخ 17/10/97 شهرداری ( به شماره 3896/97 مورخ 18/10/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاکهای ثبتی 353و 11/418 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2054449) متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض خیابان گلبهار ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 55858 مورخ 26/9/97درخصوص میزان در مسیر پلاکهای فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک 04/3610352 :Y 2/532361:X

شمالاً بطول 15 و 13 متر به گذر – شرقا ً بطول 75/26 و 18 متر به پلاک و راهرو – جنوباً بطول 70/28 متر به گذر و غرباً بطول 75/18 و 25/27 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 58/923 مترمربع عرصه که 44/236 مترمربع در مسیر خیابان گلبهار کوچه شهید ملکی که مقدار 14/687 مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید مالک پس از انتقال ، تحویل و واگذاری میزان عرصه در مسیر و پرداخت مبلغ 000/000/720 (هفتصد و بیست میلیون ) ریال به صورت نقد و اقساط در وجه شهرداری منطقه متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات به این شرح که باقیمانده پلاک به مساحت 14/687 مترمربع به چهار قسمت تفکیک که در پلاکهای شمالی به شماره 4و3 حسب نقشه تفکیکی پیوست مجوز احداث مسکونی همکف و طبقه اول با تأمین پارکینگ هر پلاک و در پلاکهای 2و1 بصورت یک طبقه مسکونی در همکف با رعایت تأمین پارکینگ طبق ضوابط شهرسازی اقدام گردد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.