پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

یکصد و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و سومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد شنبه( 13/11/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و سومین (103) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 13/11/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 103:


 

* درخواست بهره برداران اتوبوسرانی نجف آباد و حومه (خط 102 امیرآباد ) به شماره 4231/97 مورخ 10/11/97 دبیرخانه شورا موضوع اعتراض به مسیر و ساعت حرکت اتوبوسهای امیرآباد و آزادگان مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری و سازمان اتوبوسرانی ضمن بررسی ، اقدام لازم بعمل آورد .

*درخواست اهالی خیابان چمران واقع در بلوار آیت اله ایزدی پیرامون مسائل و مشکلات موجود من جمله نبود تقاطع - عدم وجود پل هوایی – عدم آسفالت – عدم جدول کشی و ...به شماره 4247/97 مورخ 11/11/97 دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید موضوع در شورای ترافیک مطرح گردد .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-نامه شماره 67058 مورخ 10/11/97 شهرداری ( به شماره 4240/97 مورخ 11/11/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 66639/97 مورخ 9/11/97 با موضوع همکاری و مساعدت لازم با موسسه خیریه بین المللی سلامت وثوق زیتون در جهت احداث بیمارستان جامع سرطان زیتون واقع در کمربندی شمالی نجف آباد ، لذا با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به انجام مراحل صدور پروانه ساختمانی جهت پروژه بیمارستانی 64 تخت خوابی برابر نقشه ارائه شده و با رعایت ضوابط شهرسازی اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره با توجه به عام المنفعه بودن این مکان درمانی و همچنین تأمین هزینه های صدور پروانه ساختمانی از محل اعتبارات دولتی و ... و در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 6 و 8 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 4و 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 64355/97 مورخ 30/10/97 شهرداری (به شماره 4095/97مورخ 2/11/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 174 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2054933) متعلق به آقای ...وکالتاً از طرف آقای ... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 60301 مورخ 13/10/97 درخصوص کل پلاک در مسیر فوق الذکر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک : 3609883:y 532231:x

شمالاً بطول 70/8 متر به گذر – شرقاً بطول 24 متر به پلاک – جنوباً بطول 7/8 متر به پلاک و غرباً بطول 24 متر به پلاک . مساحت کل پلاک به گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت و پاسخ استعلام نقل و انتقال شماره 17179 مورخ 23/4/84 ارائه شده 80/208 مترمربع که کلاً در مسیر احداث خیابان کشاورز قراردارد . مقرر گردید بازاء تحویل ،آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر طرح فوق به نحو ممکن متقابلاً شهرداری ضمن صدور مجوز امتیازی شناور حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بر روی هر پلاک و پرونده­ای که مالک معرفی نماید تا سقف مبلغ 000/000/60 (شصت میلیون ) ریال بر مبنای محاسبات سال 97 نسبت به واگذاری معوض ملکی عرصه به مساحت 80/36 مترمربع پلاک ثبتی 5429 بخش 12 ثبت اصفهان واقع در یزدانشهر – منطقه 4 واقع در بلوار شورا بلوک 9و صدور مجوز یک واحد تجاری همکف و یک واحد دفتر کار طبقه اول به میزان 80/36 مترمربع پلاک ثبتی 5428 بخش 12 ثبت اصفهان واقع در یزدانشهر- بلوار شورا –فاز 7 بلوک 9 طبق ضوابط شهرسازی بدون اخذ هرگونه وجهی با اخذ عوارضات فضای سبز، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 67063 مورخ 10/11/97 شهرداری ( به شماره 4242/97 مورخ 11/11/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 144013/97 مورخ 3/11/97 سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد با موضوع واگذاری مجموعه باغ موزه شهر نجف آباد واقع در میدان شهداء جنب مجموعه تفریحی باغ بانوان را جهت انجام فعالیت های بوم گردی متل ، رستوران ،فروشگاههای صنایع دستی ، سنتی ،تاریخی و ....(مطابق نقشه و طرح مصوب پیوست ) بصورت استیجاری و از طریق مزایده عمومی حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری به افراد واجدالشرایط با اجاره بهای ماهیانه برای یک دوره یکساله با قابلیت تمدید تا ده سال و هر بار نسبت به سال قبل با افزایش درصدی طی مراحل قانونی ، مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به صورتجلسه شماره 828 مورخ 5/10/97 هیأت مدیره محترم سازمان مذکور باستناد بند 14 از ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4- نامه شماره 64363/97 مورخ 30/10/97 شهرداری ( به شماره 4096/97 مورخ 2/11/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 3/585 قطعه 3 نجف آباد متعلق به آقای ... واقع در خیابان منتظری شمالی چهارراه نوبهار، نظر به اینکه شهرداری با عنایت به صورتجلسه توافقی 60261 مورخ 12/10/97 که به شرح ذیل منعکس است قصد دارد نسبت به واگذاری و فروش مقدار 80/15 مترمربع عرصه باقیمانده از پلاک ثبتی 1/585 قطعه 3 نجف آباد متعلق به خود را جهت الحاق به پلاک 3/585 مذکور براساس ماده 19 قانون نوسازی اقدام نماید :

صورتجلسه توافقی شماره 60261 مورخ 12/10/97

در اجرای نظریه توافقات شماره 77664 مورخ 23/12/96 پیرامون واگذاری و انتقال مقدار 80/15مترمربع عرصه باقیمانده از پلاک ثبتی 1/585 قطعه 3 نجف آباد متعلق به شهرداری به آقای ... باستناد بند ب ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1390 هیئت وزیران جهت الحاق به پلاک ثبتی 3/585 قطعه 3 به آدرس منتظری شمالی چهارراه نوبهار، جلسه ای در محل شهرداری منطقه یک تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل توافق گردید :

1)مقرر گردید پس از پرداخت مبلغ 000/000/000/4 (چهار میلیارد) ریال به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به واگذاری و انتقال عرصه 80/15 مترمربع از پلاک ثبتی 1/585 قطعه 3 نجف آباد اقدام نماید .

2) با توجه به درخواست مالک درخصوص اخذ مجوزات برروی باقیمانده پلاکهای 3و 1/585 قطعه 3 نجف آباد به مساحت 61/183 مترمربع مقرر گردید با عنایت به مصوبه کسر عوارضات پس از پرداخت مبلغ 000/000/400/1 (یک میلیارد و چهارصد میلیون) ریال به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد انباری تجاری در طبقه زیرزمین با زیربنای 61/183 مترمربع و یک واحد تجاری در طبقه همکف با زیربنای 61/183 مترمربع طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید .

3) مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرائی دارد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب قوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 64402/97 مورخ 30/10/97 شهرداری ( به شماره 4098/97 مورخ 2/11/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به لزوم ساماندهی بلوار جانبازان مناطق چهار و پنج شهرداری جهت تسهیل در رفت و آمد و رفاه حال شهروندان و نظر به محدودیت زمانی جهت برگزاری فرآیند مناقصه و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و اعلام آمادگی شرکت پایا سازه پارس زاینده رود با دارا بودن حسن سابقه و توان اجرائی بالا و صلاحیت پیمانکاری ، شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای عملیات فوق با هزینه ای به مبلغ 000/000/300/8 ریال با احتساب هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بصورت برآورد مقطوع با ضریب پیمان 20/1 ( بیست درصد بالاتر از فهرست بهاء سال 97 )و سی درصد ضریب بالاسری بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح از محل اعتبارات عمرانی ردیف بودجه به شماره 331201 شهرداری در سال 1397 و از طریق ترک تشریفات مناقصه و واگذاری به شرکت مزبور و همچنین تأمین اعتبار ردیف بودجه فوق از محل افزایش درآمد و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید .مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد ماده 4 آیین نامه مالی شهرداریها و اصلاحات بعدی و بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافق بعمل آمد و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 66953/97 مورخ 10/11/97 شهرداری ( به شماره 4238/97 مورخ 11/11/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به تلاش ، کوشش و عملکرد مطلوب و فعالیت چشمگیر پرسنل زحمتکش و پرتلاش مجموعه شهرداری در پیشبرد امور جاری اداری و مالی ، عملیاتی پروژه های عمرانی ، خدماتی ، شهری و غیره در حوزه معاونت ها و واحدهای مختلف شهرداری در طول سال جاری ، شهرداری در نظر دارد در پایان سال و به روال سنوات قبل به جهت جبران قسمتی از مزایای سالیانه و تقدیر از زحمات شبانه روزی این عزیزان و در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان مجموعه شهرداری و در قالب پرداخت پاداش پایان سال کارکنان اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور با تخصیص و پرداخت پاداش جهت موضوع صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/000/7 ریال خالص جهت کلیه شاغلین کارگر و کارمند و از محل اعتبارات جاری بودجه شهرداری ، باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 65904/97 مورخ 6/11/97 شهرداری (به شماره 4185/97 مورخ 7/11/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک قولنامه­ای 48-3 به شماره کامپیوتری (2053391) متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض خیابان شهیدان قاهری ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه 60255 مورخ 12/10/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

531741 :x 3611346 :y

شمالاً بطول 30/26 متر به پلاک – شرقاً بطول 20/13 متر به پلاک – جنوباً بطول 30/26 متر به گذر و غربا ً بطول 20/13 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد قولنامه و معرفی مالک و گزارش واحد شهرسازی 96/336 مترمربع عرصه که 27/182 مترمربع در مسیر خیابان و مقدار 63/141 مترمربع باقیمانده دارد و مقدار 06/13 مترمربع در گذر فرعی در مسیر قرار دارد . مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزاد سازی اراضی واقع در مسیر و همچنین اقرار ترک دعوی در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به مساحت 25 مترمربع در طبقه همکف و مابقی طبقه همکف بصورت مسکونی با تأمین پارکینگ مسکونی و طبقه اول مسکونی در باقیمانده به مساحت 63/141 مترمربع طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید و همچنین طلب امتیازی مالک به مبلغ 200/437/150 ریال بابت بدهی پلاک ثبتی 749 قطعه 4 به شماره کامپیوتری (2051200)تهاتر و اقدام گردد .

تبصره 1: با توجه به عدم ارائه اسناد مالکیت و اولویت اجرای طرح و هرگونه ادعای مالکیت به عهده شخص توافق کننده بوده و شهرداری هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 64819/97 مورخ 1/11/97 شهرداری (به شماره 4107/97 مورخ 2/11/97 دبیرخانه شورا) پیرو نامه شماره 46187/97 مورخ 12/8/97 مبنی بر تخفیف عوارض ساختمانی جهت صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده، شهرداری در نظر دارد به منظور رفاه حال شهروندان نسبت به اعمال تخفیف مذکور (عوارض زیربنا و تراکم ) به پرونده های تمدید پروانه صدور گواهی عدم خلاف و دارای رأی کمیسیون ماده صد و همچنین تمدید تا پایان سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

9-نامه شماره 64848/97 مورخ 1/11/97 شهرداری (به شماره 4105/97 مورخ 2/11/97 دبیرخانه شورا) در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور ، شهرداری در نظر دارد به روال سنوات قبل نسبت به تأمین و پرداخت بهای ملبوس سالیانه کارکنان زحمتکش در قالب کمک هزینه تهیه لباس اقدام نماید، مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت کمک هزینه تهیه لباس سالیانه کارگران (اضافه بر تهیه و تحویل لباس کار سالیانه کارگران تعمیرگاهی و خدماتی موضوع مقررات قانون کار ) و کارمندان شهرداری و سازمانهای وابسته در سال 97 و برمبنای پرداختی به کارگران تا سقف مبلغ 000/500/7 ریال و به کارمندان تا سقف مبلغ 000/500/22ريال از محل اعتبارات بودجه شهرداری باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

10-نامه شماره 65917/97 مورخ 6/11/97 شهرداری ( به شماره 4184/97 مورخ 7/11/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 391 قطعه 8 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1054151) به نشانی بلوار ایزدی متعلق به آقای ... ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 63734 مورخ 26/10/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالک به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:

مختصات ملک 538277 :x 3610414 :y

شمالاً بطول 41/10 متر به پلاک – شرقاً بطول 95/35 متر به پلاک – جنوباً بطول 35/10 متر به گذر و غرباً بطول 95/34 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند ارائه شده و گزارش واحد شهرسازی 97/367 مترمربع عرصه که مقدار 97/105 مترمربع آن در مسیر خیابان و مقدار 262 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزاد سازی و انتقال میزان در مسیر و تنظیم سند اقرار ترک دعوی در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری صرفاً نسبت به عدم دریافت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی باقیمانده پلاک به مساحت 262 مترمربع اقدام نماید . بدیهی است باقیمانده پلاک کلیه عوارضات متعلقه و قدر السهم شهرداری ناشی از رعایت تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها را بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی ، مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

11-نامه شماره 64855/97 مورخ 1/11/97 شهرداری (به شماره 4103/97 مورخ 2/11/97 دبیرخانه شورا) در راستای رعایت و اجرای مفاد مواد 36و44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور ، شهرداری در نظر دارد به روال سنوات قبل و در جهت برنامه های رفاهی کارکنان از تلاش و کوشش فرزندان عزیز کارمندان شاغل بازنشسته و کارگران شهرداری و کلیه سازمانهای وابسته دارای رتبه ممتاز در مقاطع مختلف تحصیلی سال 97-96 و براساس مبالغ اعلام شده طی نامه شماره 89880/32/20 مورخ 16/10/97 دفتر محترم امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان قدردانی و تجلیل نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص ، تأمین و پرداخت هزینه تشویقی صدرالاشاره از محل اعتبارات جاری بودجه شهرداری باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

12-نامه شماره 64372/97 مورخ 30/10/97 شهرداری (به شماره 4092/97 مورخ 2/11/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1/83 قطعه 3 نجف آباد به نشانی خیابان 15 خرداد شمالی کوی آگاهی ، نظر به اینکه شهرداری برابر صورتجلسه شماره 60249 مورخ 12/10/97 که به شرح ذیل منعکس است با توجه به اعلام اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد نسبت به فروش مقدار 14مترمربع گذر متروکه در تصرف پلاک فوق براساس نظریه هیأت ارزیابی شماره 40586 مورخ 16/7/97 از قرار هر مترمربع 000/000/15 ریال جمعاً به مبلغ 000/000/210 ریال براساس ماده 19 قانون نوسازی اقدام نموده است :

صورتجلسه 60249 مورخ 12/10/97

در تاریخ 7/9/97 در اجرای مصوبه 5304 مورخ 27/12/96 شورای اسلامی شهر و نظریه کمیته فنی شماره 51268 مورخ 7/9/96 پیرامون الحاق مقدار 14 مترمربع گذر متروکه تصرفی (باستناد ماده 19 قانون نوسازی) به پلاک ثبتی 1/83 قطعه 3 نجف آباد متعلق به آقای .... و خانم ... واقع در خیابان پانزده خرداد شمالی کوچه آگاهی جلسه ای با حضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید :

با عنایت به ارزیابی شماره 40586 مورخ 16/7/97 مقدار 14 مترمربع گذر متروکه تصرفی از قرار هر مترمربع 000/000/15 ریال جمعا ًبه مبلغ (000/000/210) ريال برآورد و تعیین گردیده است .

مقرر شد پس از واریز مبلغ فوق الذکر (000/000/210) ريال به حساب شهرداری و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر متقابلاً شهرداری نسبت به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جهت الحاق گذر متروکه به پلاک فوق الذکر اقدام نماید .

مفاد این صورتجلسه پس ا تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء می باشد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

13-نامه شماره 64845/97 مورخ 1/11/97 شهرداری ( به شماره 4106/97 مورخ 2/11/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به نزدیکی پایان سال و فرا رسیدن ایام عید نوروز شهرداری در نظر دارد به روال سنوات قبل نسبت به تخصیص ، تهیه و اهداء سبد کالا جهت کارکنان شاغل مجموعه شهرداری و سازمانهای وابسته و همچنین بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق بازنشستگی کشوری (بیمه خدمات درمانی ) و افراد موثر در پیشبرد امور جاری شهرداری و در قالب سبد کالای عید (بن کارت خرید کالا ) و در جهت ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان مجموعه شهرداری اقدام نماید .مطرح که پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تخصیص و تهیه بن کارت خرید کالا جهت موضوع صدر الاشاره با سرانه هر نفر تا سقف مبلغ 000/000/10 ريال از محل اعتبارات جاری بودجه شهرداری باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و در راستای رعایت و اجرای مفاد 44 آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

14-نامه شماره 67107 مورخ 10/11/97 شهرداری (به شماره 4239/97 مورخ 11/11/97 دبیرخانه شورا) نظر به اینکه شهرداری در نظر دارد به روال سنوات قبل و به منظور ارائه خدمات رفاهی ، مساعدت و پرداخت بخشی از هزینه های اوقات فراغت کارکنان و خانواده محترم ایشان در سال 97 و در قالب کمک هزینه اوقات فراغت اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی با پیشنهاد شهرداری مبنی بر تخصیص و پرداخت کمک هزینه صدرالاشاره تا سقف دو نفر و به ازای هر نفر مبلغ 000/500/2ريال از محل اعتبارات بودجه جاری شهرداری در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

16- نامه شماره 63101/97 مورخ 24/10/97 شهرداری ( به شماره 4006/97 مورخ 24/10/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 61672/32/20 مورخ 21/7/97 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اصفهان با موضوع ابلاغ نامه شماره 128225 مورخ 17/7/97وزیر محترم کشور درخصوص بخشنامه وحدت رویه در تعیین میزان و نحوه پرداخت حق الجلسات کمیسیونهای موضوعه مصرح و در قوانین و مقررات ، لذا با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد در راستای رعایت و اجرای مفاد بند 8 از ماده 55 قانون شهرداریها و همچنین ماده 22 آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به پرداخت حق الجلسات کمیسیونهای موضوعه براساس ضوابط و مواد بخشنامه اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد بخشنامه مذکور و تأمین و تخصیص اعتبار لازم جهت پرداخت و هزینه کرد از محل اعتبارات جاری بودجه سالانه شهرداری مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید و با عنایت به بخشنامه وزارت کشور درخصوص حق الجلسات کمیسیونها بدینوسیله مفاد مصوبه شماره 1696/95 مورخ 29/6/95 دوره چهارم شورای اسلامی شهر نجف آباد و بند 3 مصوبه دویست و چهل و ششمین جلسه مورخ 10/10/97 کان لم یکن تلقی می گردد و مقرر گردید شهرداری براساس بخشنامه وزارت کشور از تاریخ بخشنامه 128225 مورخ 17/7/97 نسبت به پرداخت حق الجلسات کمیسیونهای مقرر در بخشنامه اقدام نماید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.