پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

یکصد و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و چهارمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد شنبه( 27/11/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وچهارمین  (104) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 27/11/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهرو تسلیت شهادت مدافعان مرزهای میهن اسلامی در سیستان و بلوچستان به دست منافقان کوردل  دستور کار جلسه را مطرح نمودند.


*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 104:
* نامه شماره 59668 مورخ 10/10/97 شهرداری موضوع اجرای عملیات احداث دوباب نمازخانه پیش ساخته مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید اعضاء محترم شورا به اتفاق شهردار و معاونین محترم ایشان از جانمائی دو نمازخانه و مرکز تولید پیش ساخته ها بازدیدی بعمل آورند و جناب آقای ابوترابی رئیس محترم شورای اسلامی شهر پیگیر این امر باشند .
*نامه شماره 11951/1/2059 مورخ 21/11/97 فرمانداری محترم ویژه شهرستان موضوع تأکید بر اعلام قبلی مرخصی و مأموریت مطرح و باطلاع اعضاء رسید .
*درخواست مساعدت آقای ... به شماره پلاک ثبتی 179 قطعه 9 (پرونده به شماره کامپیوتری 3049386) واقع در منطقه یک مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری بدهی ایشان را تقسیط نماید .
 سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی  بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
1- نامه شماره 63128/97 مورخ 24/10/97 با موضوع بودجه پیشنهادی سال 1398 شهرداری نجف آباد که از حیث درآمد و هزینه بالغ بر 000/000/000/340/1 ریال و همچنین سازمانهای وابسته موضوع ماده 54 قانون شهرداریها (1-سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 2-سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 3-سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی )که از حیث درآمد و هزینه جمعا بالغ بر 000/000/500/192 ريال اعلام گردیده ، پس از بررسی در کمیسیونهای مربوطه و باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و با رعایت ماده 11 و بندهای ذیل آن از آیین نامه اجرائی  در جلسه مورخ 27/11/97 شورای اسلامی شهر نجف آباد مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید و تعداد 4 نسخه بودجه مصوب که ذیل صفحات آن امضاء و مهر گردیده بانضمام ضوابط مالی ناظر بر عملیات بودجه جهت اجرا ابلاغ می گردد .ضمناً درخصوص فروش املاک و تخصیص آن به پروژه های عمرانی مورد نظر شورای اسلامی شهر مقرر گردید شهرداری املاک قابل فروش را به شورای اسلامی شهر جهت اختصاص به پروژه های مورد نظر شورا معرفی و پس از تصویب این شورا اقدامات لازم معمول دارد . همچنین روکش بودجه 98 شهرداری بشرح ذیل تصویب گردید.
بند 1)   به منظور پیشرفت امور و تسریع در انجام کارهای شهرداری و مردم ، در اجرای تبصره ذیل بند 14 از ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور اختیار صدور دستور مصرف کل اعتبارات مندرج در بودجه مصوب سال 1398 شهرداری با رعایت مفاد آئین نامه مالی شهرداریها و سایر مقررات مشمول موضوع به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 2)  در جهت تحقق وصول درآمدها با رعایت ماده 37 آئین نامه مالی شهرداریها و موضوع تبصره ذیل بند 12 از ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور  همت  نموده و درخصـوص انجام هزینه ها نیز با رعایت مواد 33 و 34 آئین نامه مالی شهرداریها و با در نظر گرفتن اولویت پروژه های عمران شهری و رعایت صرفه و صلاح شهرداری اقدام و گزارش های شش ماهه درآمد و هزینه را وفق مواد 71 و 79 قانون شهرداریها ارسال و نسخه ای از آن از طریق استانداری به وزارت کشور منعکس گردد .
بند 3)  مصرف اعتبارات و انجام هزینه ها باید با رعایت حد نصابهای قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 68 و ماده 79 قانون شهرداری و رعایت مفاد آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 و اصلاحات بعدی آن و به تناسب وصولی و توزیع آن در فصلهای مربوطه مجاز خواهد بود و رعایت صرفه جوئی در هزینه ها و کاهش و حذف هزینه های زائد و غیر ضروری و غیر مرتبط با وظایف قانونی شهرداری از الزامات قطعی است .
بند 4) پرداخت مازاد بر اعتبارات مصوب یا تأمین اعتبار از محل فصلهای نامناسب تجویز قانونی ندارد و اعمال هر گونه کاهش ، افزایش ، حذف یا اضافه در اقلام درآمد و هزینه ، مستلزم ارائه گزارش توجیهی و پیشنهاد و کسب مجوز از شورا و منظور نمودن آنها در اصلاح بودجه سال 1398 خواهد بود .
بند 5)  با توجه به ماده 20 مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداریها مصوب سال 1380 مجلس شورای اسلامی و تصویبنامه شماره ی 128761/ت50986 مورخ 29/10/1393 و شماره ی 18039/ت55344 ه  مورخ 22/02/1397 هیات محترم وزیران موضوع بند الف ماده 4 آئین نامه مذکور مبنی بر تجویز انجام معاملات تا مبلغ هشت میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه با تصویب شورای اسلامی شهر ، به منظور تسریع و تسهیل در انجام کارها ، اختیار شورای اسلامی شهر نیز در این باره تا سقف مبلغ چهار میلیارد ریال به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 6)  پرداخت حقوق و دستمزدها و سایر مزایای قانونی شهردار و کارکنان بر اساس احکام صادره یا قراردادهای تنظیمی و مستند و پرداخت اضافه کار ساعتی ، تعطیل کاری و شبکاری به کارکنان شهرداری بر اساس نظر شهردار خواهد بود . در این باره به شهردار نجف آباد اختیار داده می شود علاوه بر موارد ذیل ، به منظور ایجاد تحول و بهبود سیستم گردش کار در شهرداری و در قالب اعتبارات مربوطه در بودجه مصوب اتخاذ تصمیم نماید .  
تبصره 1 بند 6 )
پرداخت اضافه کار برابر روال و مصوبات جاری مجاز می باشد .
تبصره 2 بند 6 )
براساس مفاد بخشنامه بودجه شهرداریهای کشور ، اعطای تسهیلات و مساعدت مالی به کارکنان و صندوق قرض الحسنه کارکنان در حدود امکانات و ظرفیت بودجه مجاز می باشد .
تبصره 3 بند 6 )
بکارگیری کارگران جهت امور نکوسازی ، فضای سبز و گروه امانی با رعایت قانون کار و تأمین اجتماعی و از محل اعتبارات مربوطه مجاز می باشد .
تبصره 4 بند 6 )
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مامور از شهرداری نجف آباد به سایر شهرداریها و دستگاه های اجرایی بر حسب موافقت دستگاه متبوع درخواست کننده نیرو با تامین و واریز وجه حقوق و مزایای ماهیانه مامورین توسط شهرداری و دستگاه اجرایی مربوطه از محل اعتبارات بودجه شهرداری مجاز می باشد .
بند7 )  اعتبار منظور شده در ردیف اعتباری (( تامین اعتبار بودجه شورای اسلامی شهر )) در ذیل ماده 16 وظیفه خدمات اداری بودجه شهرداری بر اساس قسمت ج ( ضوابط کمک به بودجه شورای اسلامی شهر ) ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 98 شهرداریهای کشور به حساب جاری شماره 0106484662002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی نجف آباد بنام شورای اسلامی شهر واریز گردد .
بند 8 )  پرداخت هر گونه علی الحساب و پیش پرداخت موکول به اخذ تضمین های کافی ( ضمانتنامه های معتبر بانکی ) است و اسناد علی الحساب باید در اولین فرصت های ممکن قطعی گردد و همچنین میزان تنخواه گردان کارپردازان و عاملین مالی شهرداری و سایر موارد مرتبط با این امور ( مرکزی ، مناطق ، سازمانهای وابسته و واحدها)  بر اساس میزان و درصد مشخص شده در بند 16 از قسمت ب ( ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات ) ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 98 شهرداریهای کشور و با رعایت مفاد مندرج در دستورالعمل نحوه واگذاری ، میزان و واریز تنخواه گردان ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره 173501 مورخ 18/12/1395 و از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته قابل پرداخت میباشد
بند 9 )  کلیه پروژه های عمرانی بایستی دارای طرح ، نقشه و مشخصات کامل اجرایی و برآورد اولیه باشد و ارجاع کار به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه بندی مناسب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و صلاحیت ارجاع و انجام کار مورد پیمان و بر طبق فهرست آحاد بهای سال 1397 یا آخرین فهرست بهای ابلاغی و اصلاحات احتمالی بعدی آن و با صدور آگهی مناقصه صورت گیرد . همچنین جهت واگذاری کارهای عمرانی و خدماتی به پیمانکاران واجد شرایط و خرید و تدارکات مایحتاج و نیازمندیهای شهرداری با رعایت ضرورت و اولویت و مفاد آئین نامه مالی شهرداریها از طریق مناقصه نیاز به کسب مجوز از شورا نمی باشد . انجام کارهای امانی مستلزم رعایت مواد 4 و 15 آئین نامه مالی شهرداریها خواهد بود .
ترتیب اولویت اجرای طرحهای عمرانی از محل اعتبارات عمرانی بودجه مصوب بر اساس جلسات کمیته عمران و مالی شهرداری خواهد بود .
بند 10 )  به هنگام تنظیم اسناد قطعی و صدور چک تحت هر عنوان ابتدا باید کسورات قانونی متعلقه از قبیل : مالیات ، بیمه و غیره پرداخت و سپس وجه سند به ذینفع پرداخت گردد .
بند 11 )  بر حسب تاکیدات مکرر دولت و مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر ضرورت خودکفایی شهرداریها و در اجرای بند 5 از ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور بایستی در انجام  برنامه های عمرانی به ویژه آسفالت کوچه ها ، پیاده روسازی ، زیباسازی و اموری از این قبیل ، مشارکت و جلب خودیاری مردم و دریافت سهم شهروندان با نظر شهردار نجف آباد و درصدی از هزینه ها در سرلوحه برنامه های شهرداری منظور و به اجراء درآید .
بند 12)  در اجرای ماده 103 قانون شهرداری و حسب تأکیدات مکرر وزارت کشور و  براساس دستورالعملهای ابلاغ شده توسط کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی کشور ، مراقبت مستمر در جلوگیری از حفاریهای بدون مجوز و بی مورد بعمل آید و در حفظ آسفالت معابر کوشش وافی مبذول و به هنگام صدور مجوزات حفاری با کمال دقت و رعایت صرفه و صلاح شهرداری هزینه های ترمیم و خسارت وارده به ساخت معابر و هزینه تنظیف و حق نظارت شهرداری ، محاسبه و قبل از صدور مجوز دریافت گردد و در صورت هر گونه سهل انگاری و تخطی طبق قسمت اخیر ماده 103 قانون شهرداریها قاطعانه عمل گردد .
بند 13) در اجرای ماده 67 قانون شهرداری ، تفریغ بودجه سال 1397 تنظیم ، آماده و در موعد مقرر ارسال گردد .
بند 14) هرگونه کمک به موسسات عمومی و همچنین هزینه کرد در راستای باشگاه ورزشی شهرداری با ارائه لایحه از سوی شهرداری و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء میباشد .  
بند 15) در اجرای مصوبات موضوعه تخفیفات ویژه شورای اسلامی شهر در طول سال ، مساعدت به مودیان پرونده های ساختمانی و شهرسازی جهت پرداخت بدهی عوارضات خود به صورت نقد و اقساط کوتاه مدت و بلند مدت ( تا اقساط 36 ماهه ) با رعایت مفاد قانون شهرداریها و سایر مقررات مشمول این موضوع به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .  
بند 16)   به منظور پیشرفت امور و تسریع در انجام کارهای شهرداری و مردم ، در اجرای ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و همچنین تبصره ذیل بند 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اختیار صدور دستور انعقاد توافقنامه فی مابین شهرداری و سازمانها و ارگانهای مشمول این قانون از قبیل : سازمان همیاری شهرداریهای استان ، سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان ، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری و غیره براساس اعتبارات مندرج در بودجه مصوب سالیانه شهرداری و سایر مقررات مشمول موضوع به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .  
بند 17)   در راستای تکریم ارباب رجوع و به منظور تسریع در امور و جلوگیری از مکاتبات اداری ، صدور مجوز استرداد وجه آن تعداد از مودیان که در زمان محاسبه و پرداخت عوارض مبالغی را اضافه به حساب شهرداری واریز می نمایند ، پس از کنترل نهائی و تائید توسط واحد درآمد و  شهرسازی تا سقف مبلغ 000/000/100 ریال به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .  
بند 18)   با عنایت به اینکه بعضاً مواردی جهت پرداخت به تعداد خاصی از پرسنل به صورت موردی به عنوان کمک ، تشویق و غیره ایجاد میشود و همچنین اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر با توجه به طی مراحل قانونی مستلزم زمان طولانی میباشد ، در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و به منظور ارائه خدمات مطلوبتر پرسنل و تسریع در انجام و پیشبرد امور شهرداری و شهروندان و به استناد بندهای 8 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی ، مجوز پرداخت تا سقف مبلغ 000/000/10 ریال برای هر نفر / مورد به عنوان پاداش ، مساعدت ، تشویقی و غیره به صورت بلاعوض و از محل اعتبارات جاری سالیانه شهرداری به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .  
بند 19)  با عنایت به مفاد فصل اول قانون و مقررات شهرداریها مبنی بر تجویز انجام مراحل قانونی واگذاری قسمتی از وظایف و اختیارات شهردار به معاونین و سایر مسئولان شهرداری ، به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان و تکریم ارباب رجوع در حوزه معاونت ها ، مناطق و واحدهای مختلف شهرداری ، اختیار شورای اسلامی شهر نیز در این باره به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 20)   در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و به منظور تقدیر از زحمات شبانه روزی ، تلاش ، کوشش و عملکرد مطلوب و فعالیت چشمگیر پرسنل زحمتکش مجموعه شهرداری و ارائه خدمات مطلوبتر و تسریع در انجام و پیشبرد هر چه بهتر امور جاری ، اداری و مالی ، عملیاتی پروژه های عمرانی ، خدماتی ، شهری و غیره در حوزه واحد های مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته و به جهت تامین و جبران بخشی از مزایای نقدی و غیر نقدی ماهیانه کارکنان و افراد موثر در پیشبرد اهداف شهرداری در سال 1398 و با عنایت به ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته و همچنین رعایت مفاد ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 1398 شهرداریهای کشور و به استناد بندهای 8 ، 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی ، ضمن تصویب تخصیص اعتبار لازم ، مجوز پرداخت تا سقف میزان 20 درصد افزایش نسبت به آخرین مبالغ مصوبات شورای اسلامی شهر در سال 1397 به صورت خالص و به عنوان پاداش عملکرد ، پاداش پایان سال ، کمک هزینه سفر و تهیه لباس ، بن کارت خرید کالا جهت ماه مبارک رمضان و شب عید ، کمک هزینه اوقات فراغت و غیره از محل اعتبارات جاری بودجه سالیانه شهرداری به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .  
لذا خواهشمند است دستور فرمائید براساس خط مشی های اساسی و ضوابط مالی ناظر بر عملیات بودجه صدرالاشاره ، کمال دقت را در اعمال ضوابط تعیین شده معمول نمایند .
از خداوند متعال توفیق روز افزون جنـابعالی و  همکاران محتـرم را در اجرای وظایف محولـه مسئـلت می نمائیم .  
                                                                                                                                  
  من الله التوفیق
                                                                              ابراهیم ابوترابی
                                                                        رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد
رونوشت : بضمیمه 4 جلد بودجه مصوب مهمور به مهر شورای اسلامی شهر نجف آباد .
* جناب آقای غلامی سرپرست محترم  معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان جهت استحضار .
* جناب آقای راعی معاون محترم  استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد جهت استحضار .   

2-نامه شماره 63108 /97 مورخ 24/10/97 شهرداری (به شماره 4001/97 مورخ 24/10/97 دبیرخانه شورا )در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 67 قانون شهرداریها ، منضم به چهارجلد بودجه غیرنقدی پیشنهادی سال 98 شهرداری نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی چهار جلد بودجه غیرنقدی سال 98 شهرداری باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .
3-نامه شماره 68755/97 مورخ 17/11/97 شهرداری (به شماره 4325/97 مورخ 23/11/97 دبیرخانه شورا)منضم به صورتجلسه شماره 63286 مورخ 24/10/97 همچنین کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 19/785 قطعه 6 نجف آباد – به نشانی خیابان مولوی شمالی کوچه پوررحیم شرقی متعلق به خانم ... ، نظر به اینکه شهرداری قصد دارد نسبت به فروش مقدار 62/38 مترمربع گذر متروکه در تصرف پلاک فوق براساس نظریه کمیسیون ارزیابی شماره 58519 مورخ 6/10/97 جمعاً به مبلغ 000/480/154 ریال براساس ماده 19 قانون نوسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .
4-نامه شماره 68868 مورخ 17/11/97 شهرداری ( به شماره 4333/97 مورخ 23/11/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به بندهای 11 و 5 مصوبات مورخ 26/4/97 و مورخ 23/5/97 شورای محترم تأمین شهرستان با موضوع مساعدت لازم در راستای اجرای مطلوب طرح آرامش توسط نیروی انتظامی شهرستان و تأمین مالی قسمتی از هزینه های مراکز اقامتی و نگهداری سارقین سخت معتاد و ترک اعتیاد معتادین در طول سال جاری ، شهرداری در نظر دارد نسبت به تأمین قسمتی از هزینه فوق از محل ردیف کمکها و پرداخت ها به موسسات عمومی بودجه سال 97 و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت هزینه صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/300 ریال باستناد بندهای 4و 8 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .
5-نامه شماره 67762 مورخ 14/11/97 شهرداری(به شماره 4337/97 مورخ 23/11/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به اینکه پرسنل کارشناسان مدیران و همچنین افراد موثر در پیشبرد امور جاری و اهداف شهرداری با وقت گذاری و بررسی دقیق پرونده های مختلف راکد و در جریان خصوصاً در ساعات غیراداری و در حوزه¬های مختلف مجموعه شهرداری با ارائه راهکارهای مطلوب جهت پیگیری احقاق حقوق شهرداری تلاش بی وقفه¬ای         داشته اند ، شهرداری در نظر دارد به روال سنوات قبل نسبت به تقدیر و تشکر از زحمات و تلاشهای شبانه روزی ایشان در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و در قالب پاداش عملکرد در سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با تخصیص و پرداخت پاداش جهت موضوع صدرالاشاره در سال 97 تا سقف مبلغ 000/000/200/2 ریال خالص و از محل اعتبارات جاری بودجه شهرداری به استناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .
6-نامه شماره 69481/97 مورخ 23/11/97 شهرداری ( به شماره 4377/97 مورخ 25/11/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاکهای قولنامه ای 47-3 و 46-3 به شماره کامپیوتری های (2053390و 2053392 ) متعلق به خانم ... واقع در طرح تعریض خیابان شهیدان قاهری ، نظربه اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 68455 مورخ 16/11/97 درخصوص کل پلاکهای در مسیر فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
531727:x       3611328:y                                         531734 :x          3611362:y
پلاک 47-3 قولنامه¬ای                                                   پلاک 46-3 قولنامه¬ای
شمالاً :8/9 متر مربع به گذر 5 متری                        شمالاً :75/6 مترمربع به گذر
شرقا:ً 7/15 مترمربع به پلاک                                 شرقاً:20/14 مترمربع به ملک شهرداری
جنوباً : 80/9 مترمربع به گذر 8 متری                       جنوباً 75/6 مترمربع به پلاک
غرباً :70/15 مترمربع به گذر 10متری                         غرباً : 20/14 مترمربع به گذر 10متری      
مساحت دو پلاک قولنامه ای باستناد گزارش واحد شهرسازی 85/95 +86/153 مترمربع جمعاً به متراژ 71/249 مترمربع که در مسیر قرار دارد . مقرر گردید مالک پس از اقرار ترک دعوی میزان در مسیر در یکی از دفاتر رسمی  سطح شهر ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 21/83 مترمربع در طبقه زیرزمین یک واحد تجاری با بالکن در گذر به میزان 21/83 مترمربع در طبقه همکف – تأمین پارکینگ و راه پله به میزان 25مترمربع در طبقه همکف و یک واحد مسکونی به میزان 20/108 مترمربع در طبقه اول پلاک قولنامه ای      207  -1 در خیابان شریعتی غربی – خیابان شهیدان قاهری طبق ضوابط شهرسازی و کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .
7-نامه شماره 69485/97 مورخ 23/11/97 شهرداری (به شماره 4375/97 مورخ 25/11/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 265 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2050593) متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض ادامه کوی پروین اعتصامی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 68432 مورخ 16/11/97 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
حدود اربعه ملک: 3610968 :y          531937 :x
شمالاً بطول 9متر به پلاک – شرقاً بطول 16متر به پلاک – جنوباً بطول 9 متر به گذر و غرباً بطول 16 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 29/145 مترمربع عرصه که مقدار 27/50 مترمربع در مسیر و مقدار 57/94 مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز (شناور بر روی هر پلاک و  پرونده ای که مالک معرفی نماید) تا سقف مبلغ 000/345/266 ریال (دویست و شصت و شش میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار ) ریال بر مبنای محاسبات سال 1397 و حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هرگونه وجهی ضمن اخذ عوارضات فضای سبز ، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید .  ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .
8-نامه شماره 67764 مورخ 14/11/97 شهرداری (به شماره 4345/97 مورخ 24/11/97 دبیرخانه شورا ) با عنایت به تلاش و عملکرد مطلوب مدیران ، مسئولین واحدها و پرسنل زحمتکش شهرداری ، سازمانهای وابسته و افراد موثر در پیشبرد امورجاری و اهداف شهرداری و همچنین ایجاد تحول در سطح شهر ، شهرداری در نظر دارد به روال سنوات قبل نسبت به تکریم و تشویق ایشان در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و در قالب پاداش کمک هزینه سفر در سال 97 تا سقف مبلغ 000/000/750 ریال خالص و با قابلیت انتقال مازاد اعتبار به دوره های مالی متوالی با نظر شهردار از محل اعتبارات جاری شهرداری و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .
9-نامه شماره 68733/97 مورخ 17/11/97 شهرداری (به شماره 4327/97 مورخ 23/11/97 دبیرخانه شورا ) موضوع معرفی آقای ناصر مهدیه بعنوان مسئول امورمالی سازمان مدیریت حمل و نقل و بار و مسافر شهرداری باستناد مصوبه مشترک مورخ 13/11/97 و مستند به تبصره ذیل بند 6 ماده 11 اساسنامه سازمان مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
10-یک نسخه بودجه سال 98 شورای اسلامی شهر نجف آباد (خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها) به شماره  4369/97 مورخ 25/11/97 دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی جلد بودجه مذکور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .ضمناً با عنایت به بند 31 ماده 80 شورا موظف به انتشار صورت بودجه است لذا در صورت اجماع مقرر گردید بودجه منتشر گردد .
ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.