پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

یکصد و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 29/11/1397)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وپنجمین (105) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 29/11/97 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 105:


 

* در ابتدا آقای محمد منتظری عضو محترم شورای اسلامی شهر به توضیحاتی پیرامون حق مشرفیت و اصلاح تعرفه 16 دفترچه عوارض محلی (ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی ) پرداختند و در نهایت مقرر گردید نماینده مطلع شهرداری پیرامون بحث ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی در جلسه رسمی شورا جهت بحث و تبادل نظر و در صورت امکان اصلاح تعرفه مذکور دعوت گردد .

*مقرر گردید در جلسه رسمی مورخ 13/12/97 از جناب آقای علیزاده ریاست محترم اداره آب و فاضلاب در جلسه شورا دعوت بعمل آید و پیرامون مصوبه شورا مورخ 5/11/92 درخصوص فاضلاب و بررسی تعهدات طرفین در اجرای پروژه فاضلاب گفتگو گردد .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1-نامه شماره 69507/97 مورخ 23/11/97 شهرداری ( به شماره 4376/97 مورخ 25/11/97 دبیرخانه شورای اسلامی شهر ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 81/172 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2026125) متعلق به آقای ... و خانم .... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 66680 مورخ 9/11/97 درخصوص تملک کل پلاک (در مسیر و باقیمانده ) فوق الذکر با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:

3611686 :Y 534118 :X شمالاً بطول 30/49 متر به پلاک -شرقاً بطول 21 متر به پلاک – جنوباً بطول 50/42 متر به پلاک و غرباً بطول 21 متر به گذر مساحت کل پلاک به گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت ارائه شده 81/944 مترمربع که به میزان 76/924 درمسیر احداث خیابان کشاورز و به میزان 05/22 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال شش دانگ پلاک 81/172 قطعه 10 ، متقابلاً شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 000/000/500 (پانصد میلیون ریال )و صدور مجوز امتیازی شناور حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بر روی هر پلاک و پرونده ای که مالک معرفی نماید تا سقف مبلغ 300/979/847 ریال (هشتصد و چهل و هفت میلیون و نهصد و هفتاد و نه هزار و سیصد ریال ) بر مبنای محاسبات سال 1397 و همچنین نسبت به واگذاری معوض ملکی عرصه 3 پلاک ثبتی 5489 و 5490 و 5491 بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 40/110 مترمربع عرصه و ارزش ریالی هر مترمربع 000/000/18 ریال و جمعاً به مبلغ 000/200/987/1 ریال به آدرس یزدانشهر – منطقه 4 واقع در بلوار شورا بلوک 9 اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین بوده درصورت ادعائی متعهد می گردند کلیه خسارات وارده به شهرداری پاسخگو باشد مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 70585 مورخ 27/11/97 شهرداری (به شماره 4407/97 مورخ 28/11/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه های شماره 144791/97 و 144792/97 مورخ 17/11/97 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد بانضمام یک جلد اصلاح بودجه سال 97 و یک جلد بودجه پیشنهادی سال 98 سازمان مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی اصلاح بودجه سال 97 و بودجه پیشنهادی سال 98 سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 70578 مورخ 27/11/97 شهرداری ( به شماره 4410/97 مورخ 28/11/97 دبیرخانه شورا) با عنایت به نزدیکی پایان سال و فرا رسیدن ایام عید نوروز در نظر است به روال سنوات قبل نسبت به برگزاری جشن خانواده بزرگ شهرداری و سازمانهای وابسته و تجلیل و تقدیر از زحمات شایسته پرسنل خدوم شاغل ، باز نشسته و همچنین فرزندان عزیز دانش آموز و دانشجوی ممتاز کارکنان و خانواده ایشان در این ایام اقدام گردد . مطرح که پس از بحث و بررسی با پرداخت هزینه های برگزاری جشن صدرالاشاره تا سقف مبلغ چهار میلیارد ریال و همچنین تأمین اعتبار و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 70583 مورخ 27/11/97 شهرداری (به شماره 4406/97 مورخ 28/11/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه های شماره 144795/97 و شماره 144790/97 مورخ 17/11/97 سازمان پایانه های مسافربری شهرداری نجف آباد بانضمام یک جلد اصلاح بودجه سال 97 و یک جلد بودجه پیشنهادی سال 98 سازمان مذکور با عنایت به مصوبه مورخ 20/10/97 مشترک هیئت مدیره و شورای محترم سازمان مذکور و باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 70580 مورخ 27/11/97 شهرداری (به شماره 4411/97 مورخ 28/11/97 دبیرخانه شورا)با عنایت به رونوشت نامه شماره 37560 مورخ 5/8/97 ریاست محترم سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع ابلاغ تصویب اساسنامه پیشنهادی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد توسط شورای اسلامی شهر ، شهرداری در نظر دارد پس از اجرای مراحل قانونی انحلال

1)سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی نجف آباد 2)سازمان پایانه های مسافربری شهرداری نجف آباد 3)سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه نسبت به بستن حسابها ، انتقال و تلفیق کلیه مانده حسابهای تراز مالی (بدهیها ، دارائی های جاری و ثابت ، اموال منقول و غیرمنقول ، سود و زیان انباشته و سنواتی ، دیون و تعمیرات با محل و بلا محل و غیره )منتهی به تاریخ 29/12/97 سه سازمان مذکور به تراز دوره مالی 1398 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر و همچنین تلفیق بودجه سنواتی سه سازمان طبق آیین نامه مالی شهرداریها و ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 54 قانون شهرداریها باستناد بندهای 8 ، 12 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 70587 مورخ 27/11/97 شهرداری ( به شماره 4408 /97 مورخ 28/11/97 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه های شماره 144818/97 و شماره 144824/97 مورخ 17/11/97 سازمان اتوبوسرانی نجف آباد و حومه بانضمام یک جلد اصلاح بودجه سال 97 و یک جلد بودجه پیشنهادی سال 98 سازمان مذکور مطرح که پس از بحث و بررسی اصلاح بودجه سال 97 و بودجه پیشنهادی سال 98 سازمان مذکور باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 69537/97 مورخ 23/11/97 شهرداری (به شماره 4378/97 مورخ 25/11/97 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 9331/1/2059 مورخ 1/11/97 فرمانداری محترم ویژه شهرستان نجف آباد بانضمام نرخ بهای خدمات شهری پیشنهادی اتباع خارجی در سال 98 ابلاغی مدیر کل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان که به شرح ذیل منعکس است :

                                                                                                                         

تعداد افراد خانوار      

مبلغ (ریال)               

تعداد افراد خانوار          

مبلغ (ریال )

 

1 نفر

000/600/2

4 نفر

000/900/2

2 نفر

000/700/2

5 نفر

000/000/3

3 نفر

000/800/2

6 نفر و بالاتر

000/100/3

مطرح که پس از بحث و بررسی نرخ بهای خدمات شهری پیشنهادی اتباع خارجی در سال 98 و اختصاص 50 درصد از هزینه دریافتی از اتباع مذکور به امور ساماندهی اتباع خارجی تحت نظارت اداره کل امور اتباع استان مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید . ضمناً خانواده های محترم شهداء ، ایثارگران و جانبازان مدافع حرم (شهدای اتباع ) از پرداخت این هزینه معاف می باشند .

ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.