پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

یکصد و شانزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد(فوق العاده)

یکصد و شانزدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد(فوق العاده) شنبه(28/2/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد وشانزدهمین (116) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد "فوق العاده" روز شنبه مورخ 28/2/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توفیق بهره مندی از لحظات این ماه عزیز را آرزونمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 116:

*جناب آقای طرقی نائب رئیس محترم شورای اسلامی شهر که جلسه گذشته شورا را اداره نموده بودند گزارشی از مذاکرات و تصمیمات جلسه گذشته ارائه نمودند و بعد از آن اعضاء همگی درخصوص موضوع استعفاء شهردار محترم نقطه نظرات خود را بیان نمودند . اعضاء محترم شورا به بیان نظرات مخالف و موافق استعفاء پرداختند و در نهایت مقرر گردید تصمیم گیری نهائی روز دوشنبه انجام شود .


 

*سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مطرح که پس از بحث و بررسی بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 9114 مورخ 25/2/98 شهرداری (به شماره 547/98 مورخ 26/2/98 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 79549 مورخ 25/12/97 همچنین کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 948 قطعه 10 نجف آباد به نشانی خیابان منتظری جنوبی بن بست صفری متعلق به آقای .... و شریک، نظر به اینکه شهرداری قصد دارد نسبت به فروش مقدار 20 مترمربع گذر متروکه در تصرف پلاک فوق براساس نظریه کمیسیون ارزیابی شماره 77727 مورخ 20/12/97 جمعاً به مبلغ 000/000/100 ریال باستناد ماده 19 قانون نوسازی اقدام نماید ، مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 9118 مورخ 25/2/98 شهرداری (به شماره 548/98 مورخ 26/2/98 دبیرخانه شورا ) عطف به شماره 2974مورخ26/8/97 در اجرای نظریه توافقات شهرداری (به شماره 3854مورخ 3/2/98 پیرامون تعیین تکلیف ارقام و اعداد مربوط به فروش گذر متروکه با حضور نمایندگان محترم شورا بررسی و مشخص گردید که ارزش هرمترمربع گذر متروکه ارزیابی شده طی نظریه شماره 76097 مورخ 4/10/91 از قرار هرمترمربع 000/000/1(یک میلیون)ریال صحیح و جمعاً به مبلغ 000/870/7 (هفت میلیون و هشتصد و هفتاد هزار) ریال بوده است . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماد 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 8015/98 مورخ 22/2/98 شهرداری (به شماره 516/98 مورخ 24/2/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 759 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2053393) متعلق به خانم ... وکالتاً از ... واقع در مسیر تعریض خیابان شهیدان قاهری ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 1928 مورخ 25/1/98 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک : 3611301:y 531726:x

شمالاً بطول 50/19 متر به گذر 8 متری – شرقاً بطول 23 متر به پلاک – جنوباً بطول 80/18 متر به پلاک و غرباً بطول 23 متر به گذر 10متری مساحت کل پلاک باستناد سند و گزارش واحد شهرسازی 440مترمربع عرصه که 80/208 مترمربع در مسیر و مقدار 58/226 مترمربع باقیمانده دارد و مقدار 62/4 مترمربع در مسیر کوچه قرار دارد . مقرر گردید پس از واگذاری و تحویل میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری در باقیمانده به مساحت 58/226 مترمربع در طبقه همکفنسبت به صدور مجوز احداث یک واحد تجاری به مساحت 50 مترمربع و مابقی طبقه همکف بصورت مسکونی با تأمین پارکینگ مسکونی و طبقه اول مسکونی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 7933/98 مورخ 21/2/98 شهرداری ( به شماره 1514/98 مورخ 24/2/98 دبیرخانه شورا) منضم به یک نسخه صورتجلسه مورخ 2/2/98 فیمابین شهرداری و فرمانداری محترم ویژه شهرستان نجف آباد در خصوص الحاق 80 هکتار اراضی واقع در جنوب غرب شهر نجف آباد جهت احداث کشتارگاه طبق نقشه پیوست به حریم شهر نجف آباد در ازای موافقت شهرداری با افزایش حریم روستاهای جلال آباد و همت آباد مطرح که پس از بحث و بررسی در اجرای بند 34 از ماده 76 قانون تشکیلات، شوراهای اسلامی کشور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 8008/98 مورخ 22/2/98 شهرداری(به شماره 515/98 مورخ 24/2/98 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 1522 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2055246) متعلق به آقایان .... وکالتاً از طرف آقای ... در مسیر تعریض بلوار شهداء غربی بعد از بیشه و قسمتی از پلاک 591 قطعه 7 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2022216) متعلق به آقای ... وکالتاً از طرف خانم ... واقع در مسیر احداث خیابان 18 متری بوستان زندگی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 1922 مورخ 25/1/98 درخصوص تملک میزان در مسیر و باقیمانده پلاک 591 قطعه 7 و همچنین تملک میزان در مسیر پلاک 1522 قطعه 10 نجف آباد با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

پلاک ثبتی 1522 قطعه 10 پلاک 591 قطعه 7 (202221)

3608934:y532939:x 3610256:y531486:x

شمالاً بطول 15 متر به گذرشمالاً بطول 6/13 متر به گذر

شرقاً بطول 30/76 متر به پلاک شرقاً بطول 5/14 متر به پلاک

جنوباً بطول 15 متر به گذر جنوباً بطول 5/13 متر به پلاک

غرباً بطول 40/79 متر به پلاکغرباً بطول 5/14 متر به پلاک

مساحت کل پلاک 1522 قطعه 10 باستناد گزارش واحد شهرسازی 36/1148 مترمربع عرصه که مقدار 17/195 مترمربع در مسیر و مقدار 19/953 مترمربع باقیمانده دارد . مساحت کل پلاک 591 قطعه 7 باستناد گزارش واحد شهرسازی 2/197 مترمربع عرصه که مقدار 82/193مترمربع در مسیر و مقدار 38/3 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال اراضی باقیمانده و در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز امتیاز سه واحد تجاری در طبقه همکف در باقیمانده پلاک 1522 قطعه 10 به مساحت 186 مترمربع طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و رعایت گذر بندی حسب طرحهای آتی بدون اخذ هرگونه وجهی ضمن اخذ عوارضات فضای سبز، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق استناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.