پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

یکصد و بیستمین (120) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و بیستمین (120) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 27/3/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و بیستمین(120) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 27/3/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و خبر نگاران محترم دستور کار جلسه را مطرح نمودند .

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 120:

یکصد و بیستمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر با حضور جمعی از خبرنگاران و نماینده مطلع فرمانداری جهت معرفی گزینه­ های نهائی شهردار نجف آباد برگزار گردید و اعضاء محترم شورای اسلامی شهر به معرفی و ارائه رزومه کاری و سوابق اجرائی گزینه های پیشنهادی خود به شرح ذیل پرداختند.

آقای طرقی به ارائه رزومه آقای محمد مغزی که گزینه پیشنهادی ایشان و آقایان مهندس پزشکی، مهندس حجتی ، مهندس گودرزی و آسیابانی بود پرداخت .

آقای پوراسماعیلی رزومه آقایان محسن خلیلی و حمید شهبازی را ارئه نمودند .

آقای حاجی صادقیان به ارائه رزومه آقای احمد کرباسی پرداخت .

آقای منتظری از گزینه خود آقای سید رسول هاشمیان صرف نظر نمود .

آقایان محمد منتظری، محسن پوراسماعیلی، مهندس ابراهیم ابوترابی و مهدی حاجی صادقیان طی متنی درخواست خود مبنی بر حضور گزینه­های پیشنهادی ،آقایان حمید شهبازی و احمد کرباسی در صحن شورا جهت معرفی و ارائه برنامه های کاری خود را ارائه نمودند .

* مقرر گردید درخصوص بخشنامه شماره 210557 مورخ 13/11/97 وزیر محترم کشور درخصوص مدرک تحصیلی شهرداران از وزارت محترم کشور و معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام صورت گیرد و سپس گزینه ها مطابق قانون به صحن معرفی شوند .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 12485/98 مورخ 9/3/98 شهرداری (به شماره 808/98 مورخ 19/3/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری(5011568)متعلق به آقای .... واقع در طرح بلوار منتظری جنوبی صالح آباد ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 7381 مورخ 19/2/98 درخصوص میزان درمسیر فوق الذکر به نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک به شماره مختصات 3613025:y 529442 : x

شمالاً بطول 90/14 متر به پلاک – شرقاً بطول 80/10 متر به گذر –جنوباً بطول 40/12 متر پخ به پلاک و غرباً بطول 80/10 متر پخ به گذر . مساحت کل پلاک باستناد سند و گزارش واحد شهرسازی 42/147مترمربع عرصه که 22/101 مترمربع در مسیر طرح خیابان منتظری و مقدار 20/46 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/95 (نود و پنج میلیون) ریال به حساب شهرداری منطقه با توجه به کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد انباری تجاری به میزان 20/46 مترمربع در طبقه زیرزمین و یک واحد تجاری به میزان 20/46 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد دفترکار به میزان 20/46 مترمربع در طبقه اول روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی ، فضای سبز و آموزش و پرورش بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید. در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 12649/98 مورخ 11/3/98 شهرداری (به شماره 805/98 مورخ 19/3/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری (5009011) متعلق به آقایان ..... واقع در طرح تعریض خیابان شهید چمران منطقه 5 ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 8384 مورخ 22/2/98 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق الذکر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

361190:x 529985:y

شمالاً بطول 55/12 متر به پلاک – شرقاً بطول 68/26 متر به پلاک – جنوبا ً بطول 45/12 متر به گذر و غرباً بطول 65/25 متر به گذر 12 متری . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی و مدارک مالکیت ارائه شده و تفکیک به شماره 5694-2 مورخ 20/9/86 اداره ثبت و اسناد نجف آباد صادره 28/318 مترمربع که به میزان 39 مترمربع در مسیر پخ و طرح پارکینگ خیابان شهید چمران و کوچه شهید سلیمی و مقدار 28/279 مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزاد سازی و تحویل زمین واقع در مسیر و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/60 (شصت میلیون) ریال به حساب شهرداری با توجه به کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز دو واحد تجاری با تأمین پارکینگ به میزان 50 مترمربع در طبقه همکف ،4 واحد پارکینگ و راه پله به میزان 55/147 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد مسکونی با تأمین پارکینگ به میزان 55/147 مترمربع در طبقه اول روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش ، فضای سبز اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 12664/98 مورخ 11/3/98 شهرداری(به شماره 802/98 مورخ 19/3/98 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 9/31 قطعه 11 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1032297) متعلق به ..... واقع در طرح تعریض خیابان 17 شهریور ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 6377 مورخ 15/2/98 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک :3610917:y 533510:x

شمالاً بطول 70/10 متر به گذر – شرقاً بطول 15 متر به پلاک – جنوباً بطول 70/10 متر به گذر و غرباً بطول 80/14 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 43/159 مترمربع عرصه که کل پلاک مقدار 29 مترمربع در مسیر خیابان 17 شهریور و مقدار 29/21 مترمربع در مسیر کوچه و مقدار 14/109 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از آزاد سازی، تحویل و انتقال میزان عرصه در مسیر و یا اجرای ماده 45 بنام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهر نجف آباد و پرداخت مبلغ 600/686/117/1ریال (یک میلیارد و یکصد و هفده میلیون و ششصد و هشتاد و شش هزار و ششصد ) ریال متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد انباری تجاری به میزان 14/109 مترمربع در زیر زمین2- یک واحد تجاری به میزان 14/109 مترمربع در زیرزمین1– ،یک واحد تجاری به میزان 14/109 مترمربع در طبقه همکف یک واحد دفترکار به میزان 84/64 مترمربع در طبقه اول و یک واحد دفترکار به میزان 84/64 مترمربع در طبقه دوم طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و نوسازی و آموزش و پرورش اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-تفریغ بودجه سال 97 شورای اسلامی شهر نجف آباد شامل فرم های خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها – صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها و صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات مطرح که پس از بحث و بررسی تفریغ بودجه مذکور مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 12652/98 مورخ 11/3/98 شهرداری ( به شماره 804/98 مورخ 19/3/98 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 147 قطعه 6 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1054542)به نشانی بلوار فجر متعلق به آقای ... ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 8370 مورخ 22/2/98 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با مالک آن به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات ملک 535189 :x 3612001:y

شمالاً بطول 73/10متر به پلاک –شرقاً بطول 80/51 متر به پلاک – جنوباً بطول 80/10 متر به گذر و غرباً بطول 80/51 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 60/557 مترمربع که مقدار 108 مترمربع عرصه در مسیر بلوار فجر و مقدار 60/449 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و انتقال میزان درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/500/1(یک میلیارد و پانصد میلیون ) ریال با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب بصورت اقساط به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد انباری تجاری به میزان 60 مترمربع در زیرزمین – یک واحد تجاری به میزان 60 مترمربع در طبقه همکف – یک واحد مسکونی با تأمین پارکینگ به میزان 76/233 مترمربع در طبقه همکف – یک واحد مسکونی به میزان 84/155 مترمربع در طبقه اول روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده 5 ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی ، فضای سبز و آموزش و پرورش بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید . درضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 12658/98 مورخ 11/3/98 شهرداری (به شماره 803/98 مورخ 19/3/98 دبیرخانه شورا)منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک قولنامه­ای25-16347 به شماره کامپیوتری (4013031 ) متعلق به خانم .... واقع در طرح تعریض خیابان چناران فیروز آباد ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 6584 مورخ 16/2/98 درخصوص کل پلاک در مسیر فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

3610270:y 530861 : x شمالاً بطول 5/3 متر به پلاک – شرقاً بطول 8 متر به پلاک – جنوباً بطول 5/3 متر به گذر و غرباً بطول 8 متر به پلاک. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 28 مترمربع باستناد قولنامه که کل پلاک در مسیر خیابان چناران فیروزآباد قرار دارد، مقرر گردید مالک پس از واگذاری و اقرار ترک دعوی در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری مبلغ 000/000/140 ریال (یکصدو چهل میلیون ) ریال بصورت نقد و اقساط به مالک پرداخت نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.