پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

یکصد و بیست و سومین (123) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و بیست و سومین (123) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه( 17/4/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و بیست و سومین(123) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 17/4/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح نمودند .

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 123:


 

*نامه شماره 4311/1/2059 مورخ 9/4/98 فرمانداری محترم ویژه شهرستان موضوع صورتجلسه مورخ 4/4/98 شورای هماهنگی ترافیک شهرستان باطلاع اعضاء رسید .

*نامه شماره 692/98 س مورخ 5/4/98 سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری موضوع آگهی تجدید مزایده باطلاع اعضاء شورا رسید .

*نامه شماره 17549/98 مورخ 2/4/98 شهرداری موضوع جوابیه نامه شماره 820/98 مورخ 20/3/98 باطلاع اعضاء رسید .

*نامه شماره 20003/98 مورخ 13/4/98 شهرداری موضوع رعایت استانداردهای حسابداری بخش عمومی باطلاع اعضاء رسید .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 19967/98 مورخ 13/4/98 شهرداری (به شماره 1108/98 مورخ 15/4/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 1522 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2054751) متعلق به خانم ... واقع در طرح تعریض خیابان شهداء غربی بعد از بیشه ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 10305 مورخ 30/2/98 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً بطول 20/108 متر به گذر ، شرقاً بطول 3/35 ،3/23 ، 7/57 متر به پلاک – جنوباً بطول 5/87 متر به گذر و غرباً بطول 50/111 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 95/9839 مترمربع عرصه که 46/1179 مترمربع در مسیر گذر و مقدار 78/1474مترمربع باقیمانده در کاربری باغات و کشاورزی دارد . مقرر گردید پس از انتقال و میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ضمن رعایت حقوق ارتفاقی و گذربندی حسب طرحهای آتی و مشرفیت و سایه اندازی با ارائه نقشه تفکیکی مورد تأیید شهرداری و مالک ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات در باقیمانده پلاک به مساحت 78/1474 مترمربع در چهار قسمت تفکیک که در هر پلاک 40مترمربع تجاری و مابقی طبقه همکف بصورت پارکینگ و در طبقات اول و دوم هر پلاک در حد 60 درصد برروی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 20100/98 مورخ 13/4/98 شهرداری به شماره (1121/98 مورخ 15/4/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک قولنامه­ای 101-29 به شماره کامپیوتری (53762) متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض خیابان شهداء غربی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 10306 مورخ 30/2/98 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً بطول 65 متر به گذر – شرقاً بطول 70/61 متر به گذر – جنوباً بطول 67 متر به پلاک و غرباً بطول 70/61 متر به پلاک مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 20/4072 مترمربع عرصه که 20/776 مترمربع در مسیر گذر و مقدار 30/3295 مترمربع باقیمانده دارد که از این مقدار 43/1116 مترمربع در کاربری فضای سبز و پیاده رو و مابقی در کاربری باغ و اراضی کشاورزی می باشد مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و تنظیم سند اقرار ترک دعوی در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی در حق شهرداری ضمن رعایت حقوق ارتفاقی و گذربندی حسب طرحهای آتی و مشرفیت و سایه اندازی با ارائه نقشه تفکیکی مورد تأیید شهرداری و مالک ، متقابلاً شهرداری در باقیمانده پلاک به مساحت 43/1116 مترمربع مقدار 60 مترمربع بصورت دو واحد تجاری و مابقی به مساحت 43/1056 مترمربع بصوت شش پلاک مسکونی تفکیک و در طبقه همکف هر پلاک مسکونی 60%+ پخ 2/1 مترمربع با تأمین پارکینگ و راه پله و تأمین مصالح و دیوار کشی ضلع شمال پلاک ، ضمن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی بدون اخذ هرگونه وجه دیگری مجوزات را صادر نماید . لازم بذکر است عوارضات و هزینه های متعلقه باقیمانده پلاک به غیر از مساحت توافق شده 43/1116 مترمربع در زمان صدور پروانه و یا تسویه حساب قابل وصول می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 20107/98 مورخ 13/4/98 شهرداری (به شماره 1122/98 مورخ 15/4/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست منطقه 5 شهرداری و لزوم بهسازی و ساماندهی بلوار شریعتی (حدفاصل بلوار منتظری صالح آباد تا گلزار شهداء ) و به جهت تسریع و عدم ایجاد وقفه در اجرای مراحل عمرانی پروژه شهرداری در نظر دارد نسبت به اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه عمرانی شماره 330137 شهرداری منطقه پنج (با عنوان ساماندهی بلوار شریعتی ) به مبلغ 000/000/500/9 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی شهرداری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری و همچنین انتخاب پیمانکاران واجد الشرایط و ادامه عملیات فوق از طریق فرآیند برگزاری مناقصه عمومی طبق آیین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره19973/98 مورخ 13/4/98 شهرداری (به شماره 1107/98 مورخ 15/4/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 11193مورخ 4/3/98 همچنین کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 24 و 1/25 و 4/39 قطعه 6 نجف آباد به نشانی خیابان امیرکبیر متعلق به آقایان ... نظر به اینکه شهرداری قصد دارد نسبت به فروش مقدار 56/17 متر مربع گذر متروکه در تصرف پلاک فوق بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 125 مورخ 29/2/98 جمعاً به مبلغ 000/360/105 ریال باستناد ماده 19 قانون نوسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 19345/98مورخ 11/4/98 شهرداری (به شماره 1087/98 مورخ12/4/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 302/97 مورخ 10/2/97 شورای اسلامی شهر درخصوص تنفیذ اختیار جهت انجام اولویت بندی طرحهای مرتبط با شهرداری به شهردار وقت جناب آقای مهندس مسعود منتظری و به جهت استمرار امر مذکور و جلوگیری از ایجاد وقفه در انجام امور موضوع تنفیذ اولویت بندی اجرای طرحهای مرتبط با شهرداری به جناب آقای محمد مغزی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.

غایب جلسه : جناب آقای محمد منتظری عضو محترم شورا که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی می گردد.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.