پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

یکصد و بیست و هشتمین(128) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و بیست و هشتمین(128) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه (14/5/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و بیست و هشتمین(128) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 14/5/98 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس ابوترابی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم دستور کار جلسه را مطرح نمودند و پس از بحث و تبادل نظر جناب آقای مهندس مجید پزشکی به عنوان رئیس سنی جلسه و جناب آقای محمد منتظری به عنوان دبیر سنی جلسه انتخاب گردیدند و نتیجه انتخابات سومین سال دوره پنجم شورای اسلامی شهر به شرح ذیل بدست آمد :


 

1)رئیس شورا: از بین دو کاندیدای ریاست شورا جناب آقای محسن پوراسماعیلی و جناب آقای عیدی محمد طرقی ،جناب آقای عیدی محمد طرقی با اکثریت آراء به ریاست شورا انتخاب گردیدند.

2)نائب رئیس شورا: از بین دو کاندیدای نائب رئیس شورا جناب آقای مهندس مجتبی گودرزی و جناب آقای محمد منتظری ،که جناب آقای مهندس مجتبی گودرزی با اکثریت آراء به سمت نائب رئیس شورا انتخاب گردیدند .

3)خزانه دار شورا: از بین دو کاندیدای خزانه داری شورا جناب آقای مهندس جواد حجتی و جناب آقای مهندس ابراهیم ابوترابی ،که جناب آقای مهندس جواد حجتی با اکثریت آراء به سمت خزانه داری شورا انتخاب گردیدند .

4)دبیر شورا : از بین دو کاندیدای دبیر شورا جناب آقای مهندس مجید پزشکی و جناب آقای مهدی حاجی صادقیان، که جناب آقای مهندس مجید پزشکی با اکثریت آراء به سمت دبیر شورا انتخاب گردیدند .

*نامه های شماره 1371/98-1508/98-1456/98 -1432/98-1377/98 و 1511/98 دبیرخانه شورا باطلاع اعضاء رسید .

*نامه شماره 1509/98 مورخ 14/5/98 دبیرخانه شورا موضوع درخواست شرکت تعاونی یک هزار و هشت سهم (کشاورزان اسلام آباد و مزرعه یزدانشهر و توابع ) مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید به شهرداری جهت بررسی و ارائه نتیجه به این شورا ارسال گردد .

*نامه شماره 6142/1/2059 مورخ 12/5/98 فرمانداری محترم ویژه شهرستان موضوع بزرگداشت دومین سالگرد شهادت پاسدار شهید محسن حججی مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید شهرداری همکاری لازم بعمل آورد .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 27565/98 مورخ 13/5/98 شهرداری (به شماره 1496/98 مورخ 13/5/98 دبیرخانه شورا ) عطف به مصوبه شماره 1537 مورخ 2/6/92 منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1700 قطعه یک نجف آباد به شماره کامپیوتری (1002258 )به نشانی خیابان شیخ بهایی تقاطع خیابان 17 شهریور متعلق به آقای ... نظر به اینکه شهرداری حسب اصلاحیه توافقنامه شماره 25485 مورخ 5/5/98 درخصوص تملک کل پلاک فوق (میزان در مسیر و باقیمانده )با مالک آن به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

534526 :x 3610840:y

شمالاً بطول 10/9 متر به پلاک مجاور – شرقاً بطول 50/5 متربه گذر –جنوباً اول بصورت پخ بطول 44/11 متر و 50/1 متر به گذر 20متری – غرباً بطول 13 متر به پلاک مجاور. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی و پروانه صادره 45/91 مترمربع که مجدداً مقدار 95/71 مترمربع آن در مسیر و مقدار 50/19 متر مربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از آزادسازی و تحویل کل پلاک 1700 قطعه یک و تحویل و انتقال مالکیت یکدستگاه خودرو پژو پارس اتوماتیک صفر توسط مالک متقابلاً شهرداری ضمن تحویل معوض املاکی هشت واحد پارکینگ در طبقه همکف – دو واحد مسکونی در طبقه اول - دو واحد مسکونی در طبقه دوم- دو واحد مسکونی در طبقه سوم - دو واحد مسکونی در طبقه چهارم پلاک ثبتی 14/835 قطعه 3 به آدرس خیابان لابه­شماره ردیف 27و26 تفکیکی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از عوارضات آموزش و پرورش و آتش نشانی بر روی پلاکهای معوض فوق اقدام نماید. بدیهی است نقل و انتقال اسناد مالکیت عوض و معوض همزمان و در یکی از دفاتر اسناد رسمی نجف آباد صورت می گیرد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 26480/98 مورخ 8/5/98 شهرداری (به شماره 1450/98 مورخ 9/5/98 دبیرخانه شورا) منضم به درخواست شماره 149537/98 مورخ 2/3/98 منطقه سه شهرداری منضم به درخواست آقای ... مالک پرونده پلاک شماره 8619 ، 8620 ، 8621 واقع در منطقه سه با موضوع عودت اضافه پرداختی مالک و درخواست استرداد اضافه واریزی به حساب منطقه به مبلغ 250/758/194 ریال با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به استرداد مبلغ اضافه واریزی در وجه مالک اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی با استرداد وجه فوق باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 25887/98 مورخ 6/5/98 شهرداری( به شماره 1432/98 مورخ 7/5/98 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 19432 مورخ 11/4/98 فیمابین شهرداری نجف آباد و اداره کل پست استان اصفهان با موضوع واگذاری توزیع قبوض عوارض نوسازی کلیه اماکن شهر نجف آباد صادره توسط واحد نوسازی شهرداری بر مبنای هزینه توزیع هربرگ قبض عوارض نوسازی باضافه 9% مالیات بر ارزش افزوده متعلقه جمعاً به مبلغ 360/4 (چهارهزار و سیصد و شصت ) ریال از محل اعتبارات جاری سال 98 شهرداری مرکزی مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره با عنایت به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 26881/98 مورخ 9/5/98 شهرداری ( به شماره 1458/98 مورخ 12/5/98 دبیرخانه شورا) نظر به اینکه شهرداری برابر صورتجلسه شماره 23379 مورخ 27/9/97 قصد دارد نسبت به فروش و الحاق مقدار 20/7 مترمربع گذر متروکه در تصرف پلاک 17/477 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2045054 متعلق به آقای ... واقع در خیابان 15خرداد جنوبی براساس نظریه هیأت ارزیابی شماره 78691 مورخ 22/12/97 از قرار هر مترمربع 000/000/14 ریال و جمعاً به مبلغ 000/800/100 ریال باستناد ماده 19 قانون نوسازی اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات برمحمد وآل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.