پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و سی و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و سی و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه (20/8/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و سی و نهمین (139) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 20/8/98 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و دعوت به جشن وحدت که توسط حزب عدالت اتحاد ملت ایران در روز چهارشنبه در محل سالن شهروند برگزار می گردد ، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 139:


 

*پیرامون خرید خانه تاریخی حمله داری پشت کلینیک خانواده بحث و تبادل نظر گردید .

*گزارش جلسه دیدار با شورای جلال آباد ارائه گردید که مقرر شد آقایان مهندس گودرزی ، مهندس پزشکی و مهندس حجتی بعنوان نماینده این شورا معرفی گردند .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 47995/98 مورخ 18/8/98 شهرداری به شماره 2527/98 مورخ 18/8/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به قرارداد شماره 944/96 س ر مورخ 25/4/96 مربوط به واگذاری یک باب غرفه اغذیه فروشی در پارک کوهستان به طرف قرارداد ، نظر به انجام مکاتبات نامبرده با شورای اسلامی شهر و شهرداری مبنی عدم استطاعت مالی در پرداخت مطالبات شهرداری (سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی)که حدوداً برای مدت یکسال به مبلغ 000/660/186 (یکصد و هشتاد و شش میلیون و ششصد و شصت هزار ریال) می باشد و ذکر این نکته که از ابتدای قرارداد غرفه مورد نظر دچار حریق و آتش سوزی شده و عملاً بلا استفاده گردیده و ایشان نتوانسته است درآمدی از این طریق حاصل نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی بمنظور کمک و مساعدت به نامبرده با بخشودگی مال الاجاره و بدهی ایشان به مبلغ 000/660/186 ریال باستناد بند 2 و 30 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 48003/98 مورخ 18/8/98 شهرداری (به شماره 2528/98 مورخ 18/8/98 دبیرخانه شورا) با توجه به اینکه شهرداری و سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی) در نظر دارد فضاهای تبلیغاتی واقع در پایانه مسافربری جنوب شهر نجف آباد و سایبانهای سطح شهر(ایستگاههای اتوبوس)با قیمت کارشناس رسمی دادگستری از طریق مزایده و برای مدت یکسال با قابلیت تمدید سه ساله بصورت اجاره واگذار نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به صورتجلسه شماره 157 مورخ 3/7/98 هیأت مدیره محترم سازمان و باستناد بندهای 14و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 48010/98 مورخ 18/8/98 شهرداری ( به شماره 2529/98 مورخ 18/8/98 دبیرخانه شورا) با توجه به اینکه شهرداری (سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ) در نظر دارد نسبت به واگذاری اماکن و فضاهای مشروحه پیوست از طریق برگزاری مزایده عمومی با اجاره بهای ماهیانه و براساس قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری برای یک دوره یکساله با قابلیت تمدید سه ساله بصورت اجاره واگذار نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به صورتجلسه شماره 157 مورخ 3/7/98 هیأت مدیره محترم سازمان مذکور و باستناد بندهای 14و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 48044/98 مورخ 19/8/98 شهرداری (به شماره 2535/98 مورخ 20/8/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل ششدانگ پلاک ثبتی 2/263 و قسمتی از پلاک ثبتی 4/263 قطعه 11 نجف آباد به شماره کامپیوتری (3035187) واقع در خیابان امام غربی کوی باستانی ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 47698 مورخ 18/8/98 درخصوص تملک یک واحد مسکونی قدیمی و راهرو تحت شماره پلاکهای فوق به جهت حفظ ابنیه تاریخی در مجاورت خانه تاریخی مهرپرور با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک : 3610595 :y 53364 :x

شمالاً بطول 5/2 و 5/3 و 95/12 متر به گذر و پلاک . شرقاً بطول 19 متر به پلاک – جنوباً بطول 60/15 متر به پلاک و غرباً بطول 30/15 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند و گزارش واحد شهرسازی 77/284 مترمربع می باشد . مقرر گردید پس از تحویل و واگذاری و انتقال ششدانگ پلاک ثبتی 2/263 و یک دانگ مشاع از ششدانگ 4/263 ضمن اقرار نامه ترک دعوی بر روی یک دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 4/263 قطعه 11 (راهرو) در یکی از دفاتر اسناد رسمی سطح شهر ، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/300/4 (چهار میلیارد و سیصد میلیون ) ریال بصورت نقد و اقساط پس از طی مراحل قانونی در وجه مالکین اقدام نماید ، مطرح که پس ار بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 48592/98 مورخ 20/8/98 شهرداری ( به شماره 2534/98 مورخ 20/8/98 دبیرخانه شورا) پیرو نامه شماره 34726 مورخ 14/6/98 و با عنایت به بند ششم صورتجلسه شماره 136 شورای اسلامی شهر و کمیته انطباق به شماره 1073/1/2059 مورخ 14/8/98 لایحه اصلاحی شهرداری درخصوص بهای خدمات داخل حریم به شرح ذیل مطرح : همانگونه که مستحضرید پس از ابلاغ طرح جامع بازنگری شده شهر نجف آباد تغییرات زیادی از جمله کسر محدوده شهر و خارج شدن بیش از 2800 هکتار از اراضی داخل محدوده شهر و اضافه شدن به اراضی حریم شهر اتفاق افتاد که این اراضی بعضاً دارای کاربری های مختلفی از جمله مسکونی – تجاری – آموزشی و صنعتی و کارگاهی و تأسیسات شهری بوده و دارای حقوق مکتسبه بوده اند ، لذا شهرداری در نظر دارد در قالب بهای خدمات و در ازای خدمات عمومی گسترده­ای که ارائه می نماید نسبت به وصول بهای خدمات آن دسته از واحدهایی که قبل از طرح بازنگری طرح جامع مصوب مجوز گرفته باشند اقدام نماید که این موضوع در قوانین مختلف علی الخصوص تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم که عنوان می دارد : "در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید موظف به ارائه خدمات شهری می باشد." و یا در بند (ب) ماده( 174) قانون برنامه پنجساله پنجم توسط جمهوری اسلامی ایران که عنوان شده "تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه های خدمات عمومی و شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت های توسعه ، عمران شهری و حمل و نقل " اشاره شده است . لازم بذکر است از این املاک فوق الذکر عوارض نوسازی و عمران شهری وصول نخواهد شد . لذا به شرح ذیل تعرفه بهای خدمات حریم شهر به حضور ارسال میگردد .

نام تعرفه : بهای خدمات داخل حریم شهر M=(T*150%*10/000)

توضیحات فرمول :

1)M=بهای خدمات داخل حریم شهر (املاکی که از خدمات شهری استفاده می نمایند )

2)T= ارزش معاملاتی ملک :( Y*2S)+(X*1S)=T

1S=مساحت عرصه 2S=مساحت اعیان

X=قیمت ارزش معاملاتی عرصه براساس تقویم املاک شهرستان نجف آباد که هرساله به شهرداری ابلاغ میگردد

r=قیمت ارزش معاملاتی اعیان براساس تقویم املاک شهرستان نجف آباد که هرساله به شهرداری ابلاغ می گردد ، محاسبه می گردد .

B=بهای خدمات پسماند : براساس مصوبه شماره 96/4974 مورخ 13/12/96 شورای محترم اسلامی شهر محاسبه می گردد .

4)این تعرفه بصورت سالیانه از آن دسته واحدهایی که قبل از طرح بازنگری طرح جامع مصوب مجوز گرفته باشند اخذ می گردد و مالک موظف است سالیانه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید . در غیر اینصورت در زمان مراجعه به شهرداری کلیه مبالغ معوقه براساس سال جاری محاسبه و از مالک یا ذینفع اخذ خواهد شد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.