پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و چهلمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و چهلمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه (4/9/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و چهلمین (140) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 4/9/98 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تبریک 5 آذر (هفته بسیج ) و اظهار تأسف از مسائل پیش آمده در هفته های گذشته ، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 140:

*نظر به اینکه برخی افراد سودجو اقدام به تبلیغ بر روی دیوارهای شهر با استفاده از اسپری رنگ می نمایند مقرر گردید شهرداری ضمن بررسی و اقدام لازم ، نتیجه را به این شورا ارسال نماید .

*نظر به استقبال مردم از صندلی های قرار داده شده در پیاده روهای سطح شهر مقرر گردید این طرح توسط شهرداری در دیگر خیابان های شهر نیز پیاده گردد.

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:


 

1-نامه شماره 46669 مورخ 11/8/98 شهرداری ( به شماره 2473/98 مورخ 13/8/98 دبیرخانه شورا) موضوع طرح ساماندهی میدان امام (ره ) نجف آباد که با حضور آقایان مهندس احمدی معاونت محترم شهرسازی و معماری و مهندس فاضل معاونت محترم امور زیربنائی و حمل و نقل شهری و مشاور طرح مذکور که به تأیید اداره کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان رسیده است مطرح که طرح مذکور به این صورت که شکل کلی باغ ملی (میدان امام)(ره ) حفظ و آسفالت و پیاده روها سنگ فرش گردد مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.ضمناً مقرر گردید فاز 2 طرح مذکور ، طراحی و به این شورا ارسال گردد.

2-نامه شماره 50766/98 مورخ 2/9/98 شهرداری (به شماره 2638/98 مورخ 3/9/98 دبیرخانه شورا ) با توجه به نامه شماره 1120/1/2059 مورخ 26/8/98 هیأت تطبیق شهرستان با عنایت به درخواست شهرداری منطقه یک و به جهت تأمین و پرداخت بخشی از دیون عمرانی منطقه ، شهرداری در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش یک واحد تجاری واقع در خیابان امام (ره ) ،طبقه همکف پاساژ ملت تحت پلاک ثبتی 14/1784 قطعه 2بخش 11ثبت اصفهان به مساحت 77/17مترمربع با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها و برابر شرایط مندرج در ارزیابی و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 118-98 ش مورخ 19/4/98 (تصویر پیوست) تا سقف مبلغ 000/000/100/1 ریال و همچنین پایدار نمودن درآمدهای حاصله از این محل در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بررسی باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 50768/98 مورخ 2/9/98 شهرداری (به شماره 2639/98 مورخ 3/9/98 دبیرخانه شورا ) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ، شهرداری در نظر دارد براساس مفاد مصوبه مورخ 20/6/98 هیأت مدیره محترم سازمان مذکور" 1- با توجه به اینکه تاکنون به میزان 7 % از فروش اعتبار کارت بلیت توسط سازمان به باجه داران پرداخت میگردیده ، مقرر گردید من بعد از محل ردیف بودجه جاری مربوطه به میزان 5/3 درصد به باجه داران (درصورتی که از نیروهای غیرسازمانی بکارگیری شوند) اختصاص و پرداخت و به میزان 5/3 درصد به بهره برداران ناوگان اتوبوسرانی در قالب یارانه و کمک به بخش خصوصی اختصاص و پرداخت گردد .2- چنانچه براساس مفاد قرارداد فیمابین سازمان و شرکت داده مهندسی فرادیس البرز برای سالهای بعد نرخ کارمزد بیشتر از 7 درصد محاسبه شود مقرر گردید میزان پرداختی به باجه داران درصورتیکه تراکنش آنها افزایش یابد کمتر از 5/3 درصد محاسبه و پرداخت شود و یارانه بخش خصوصی به نسبت افزایش نرخ کارمزد ، محاسبه و توسط سازمان با طی مراحل قانونی پرداخت گردد " نسبت به تأمین و پرداخت هزینه کارمزد فروش شارژ کارت شهروندی از محل ردیف بودجه سالیانه کمک به ناوگان بخش خصوصی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 ، 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 50764/98 مورخ 2/9/98 شهرداری (به شماره 2612/98 مورخ 3/9/98 دبیرخانه شورا) به منظور ادامه عملیات پیاده رو پروژه نکوسازی خیابان امام خمینی(ره ) شرقی منطقه یک و به جهت بهینه سازی مصالح مصرفی در پروژه مذکور با استفاده از سنگ هتن آباد که از دوام و کیفیت بیشتر نسبت به سنگ لایبید برخوردار می باشد و با عنایت به تکمیل سقف اعتباری پروژه فوق با ابلاغ 25 % افزایش آن، شهرداری در نظر دارد با توجه به محدودیت زمانی جهت برگزاری مناقصه و با در نظر گفتن صرفه و صلاح شهرداری و اعلام آمادگی شرکت اکسین راه سپاهان (پیمانکار فعلی اجرای قرارداد شماره 29047 مورخ 18/5/96 با موضوع عملیات ساماندهی خیابان امام خمینی (ره ) شرقی با دارا بودن حسن سابقه و توان اجرائی بالا و صلاحیت پیمانکاری ، نسبت به واگذاری ادامه عملیات مذکور با حذف پرداخت هزینه اجرای سنگ لایبید مازاد بر مساحت انجام شده در پروژه قبلی با هزینه ای به مبلغ ده میلیارد ریال با احتساب هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه بصورت مقطوع و به ازای هر متر مربع از سنگ هتن آباد به ضخامت چهار سانتیمتر به مبلغ 000/430/1 ریال و باضافه سی درصد ضریب بالا سری بدون تعدیل و مابه التفاوت از محل اعتبارات عمرانی ردیف بودجه به شماره 330120 شهرداری در سال 1398 و از طریق ترک تشریفات مناقصه با تأمین اعتبار ردیف بودجه فوق از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 50078/98 مورخ 29/8/98 شهرداری (به شماره 2619/98 مورخ 2/9/98 دبیرخانه شورا ) با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد براساس درخواست سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی نسبت به واگذاری اماکن و فضاهای در اختیار سازمان (به شرح جدول پیوست ) از طریق فرآیند برگزاری مزایده عمومی به افراد واجد الشرایط و بصورت استیجاری و با اجاره بهای ماهیانه براساس قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری برای یک دوره یکساله با قابلیت تمدید برای سه بار متوالی و هر بار به مدت یکسال شمسی اقدام نماید ، مطرح که پس ار بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با عنایت به صورتجلسه شماره 157 مورخ 3/7/98 هیأت مدیره محترم سازمان مذکور و باستناد بندهای 14و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 46324/98 مورخ 11/8/98 شهرداری (به شماره 2467/98 مورخ 13/8/98 دبیرخانه شورا) موضوع طرح بلوار کشاورز که با حضور جناب آقایان مهندس احمدی معاون محترم شهرسازی و معماری و مهندس فاضل معاون محترم امور زیربنائی و حمل و نقل شهری و مشاور طرح مذکور به بررسی 5 گزینه پیشنهادی مهندسان مشاور راهبرد تردد فردا پیرامون طرح بلوار کشاورز پرداخته شد و در نهایت گزینه اجرای هم سطح با عرض 55 متر و با اولویت اجرای فضای سبز و پیاده رو عریض و محور دوچرخه رفت و برگشت در دو طرف مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7-نامه شماره 49018/98 مورخ22/8/98 شهرداری ( به شماره 2564/98 مورخ 25/8/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به نیاز و لزوم بهسازی و نکوسازی بلوار شهید حججی منطقه دو (حدفاصل خیابان صانعی تا خیابان فرهنگ) ، شهرداری در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد الشرایط و اجرای عملیات فوق الذکر با هزینه ای به میزان مبلغ 000/000/000/6 ریال از محل ردیف شماره 33133 اعتبارات عمرانی بودجه سال 1398 شهرداری و از طریق فرآیند برگزاری مناقصه عمومی و همچنین تأمین کسری اعتبار لازم ردیف بودجه مذکور از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن ان در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 50096/98 مورخ 29/8/98 شهرداری ( به شماره 2618/98 مورخ 2/9/98 دبیرخانه شورا ) با عنایت به درخواست معاونت خدمات شهری ، شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری از آغل های دامی کشتارگاه دام شهرداری از طریق برگزاری فرآیند مزایده عمومی با اخذ قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و براساس آئین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

9-نامه شماره 49248/98 مورخ 23/8/98 شهرداری ( به شماره 2563/98 مورخ 25/8/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 146 قطعه 2 نجف آباد به شماره کامپیوتری 1038544 متعلق به اداره اوقاف نجف آباد تحت عنوان مجتمع تجاری ارشاد ، نظر به اینکه شهرداری در اجرای مفاد نظریه 63067 مورخ 1/11/96 توافقات شهرداری با تنظیم صورتجلسه توافقی شماره 25236 مورخ 3/5/98 ضمن رعایت مفاد مندرج در بند دو نسبت به کان لم یکن شدن دیگر تعهدات شهرداری از جمله واگذاری یک واحد تجاری از تجاریهای پارکینگ میرداماد که به جهت صرف نظر نمودن کلیه دعاوی مطروحه پیرامون اجرای رواق بازار میرداماد در مجاورت پاساژ مذکور مندرج در بند 1 صورتجلسه توافق دستی مورخ 11/2/91 پیش بینی شده بود و با تأیید و امضاء صورتجلسه توافقی 25236 فوق الذکر اعلام رضایت کامل و بدون قید و شرط ریاست محترم اداره اوقاف حاصل گردیده به توافق رسیده مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

10-نامه شماره 50121/98 مورخ 29/8/98 شهرداری ( به شماره 2621/98 مورخ 2/9/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به گزارش و درخواست سازمان مدیریت و حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد با موضوع عدم حصول نتیجه از برگزاری دو مرحله فرآیند مزایده عمومی واگذاری بهره برداری از مسیر خط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به ایستگاه صمدیه و فرایبورگ اصفهان (انصراف برنده مزایده نوبت دوم از عقد قرارداد بهره برداری ) شهرداری در نظر دارد براساس مصوبه مورخ 8/8/1398 هیأت مدیره سازمان مذکور نسبت به واگذاری بهره برداری از خط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد – به ایستگاه صمدیه و فرایبورگ اصفهان با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها بمدت یکسال و از طریق برگزاری مزایده عمومی و براساس کارشناسی مجدد اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

11-نامه شماره 50767 /98 مورخ 2/9/98 شهرداری ( به شماره 2629/98 مورخ 3/9/98 دبیرخانه شورا) با توجه به رونوشت نامه شماره 9843/1/2059 مورخ 24/7/98 هیأت محترم تطبیق شهرستان نجف آباد، با عنایت به درخواست سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی نجف آباد و لزوم ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و ضرورت برنامه ریزی فرهنگی برای مددجویان زندان مرکزی نجف آباد به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه ، شهرداری در نظر دارد نسبت به راه اندازی سومین کتابخانه مشارکتی در محل زندان نجف آباد وفق آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه عمرانی شماره 360302 ( با عنوان تکمیل و تجهیز کتابخانه های سطح شهر ) از محل افزایش درآمدها و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سالیانه شهرداری اقدام نماید . لذا در راستای کمک به امور فرهنگی شهر و رعایت و اجرای مفاد بندهای 6 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها با اختصاص و پرداخت کمک هزینه خرید و تجهیز کتابخانه صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/200 ریال باستناد بندهای 4، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

12-نامه شماره 50765/98 مورخ 2/9/98 شهرداری ( به شماره 2613/98 مورخ 3/9/98 دبیرخانه شورا ) با توجه به نامه شماره 11202/1/2059 مورخ 26/8/98 هیأت محترم تطبیق شهرستان نجف آباد وبا عنایت به نامه شماره 5144/410/98 مورخ 7/5/98 دفتر نمایندگی محترم ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی استان اصفهان با موضوع انعقاد قرارداد جمع آوری اجزای حرام استحصالی از کشتارگاه دام شهرداری نجف آباد با شرکت های دارای مجوز از نماینده محترم ولی فقیه در زمینه صادرات اجزای حرام در سطح استان ، شهرداری در نظر دارد براساس ضوابط و مقررات و دستورات و از طریق برگزاری فرآیند مزایده عمومی طبق آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب و واگذاری اجرای عملیات جمع آوری و تحویل اجزای حرام استحصالی روزانه به شرکت واجد الشرایط زیر نظر ناظرین شرعی و بهداشتی اداره کل دامپزشکی استان اصفهان و همچنین تأمین قسمتی از هزینه های کشتارگاه دام از محل درآمد حاصله از وجوه فروش و واگذاری فرآیند آلایش اجزای حرام استحصالی از کشتارگاه دام شهرداری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات،

وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.