پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه (18/9/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و چهل و دومین (142) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 18/9/98 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر ، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 142:


 

1-نامه شماره 52605/98 مورخ 11/9/98 شهرداری (به شماره 2724/98 مورخ 11/9/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 45623 مورخ 6/8/98 همچنین کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 12 قطعه 8 نجف آباد به نشانی بلوار ایزدی – کوچه هاتف ، که به شرح ذیل منعکس است :

در تاریخ 26/5/1398 در اجرای نظریه کمیته فنی شماره 25945 مورخ 6/5/98 پیرامون الحاق مقدار 56/28 مترمربع گذر متروکه تصرفی (باستناد ماده 19 قانون نوسازی ) به پلاک ثبتی 12 قطعه نجف آباد واقع در بلوار ایزدی کوچه هاتف جلسه ای با حضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید :

1) باعنایت به ارزیابی شماره 29704 مورخ 23/5/1398 مقدار 56/28 مترمربع گذر متروکه تصرفی از قرار هرمترمربع 000/000/4 (چهار میلیون) ریال جمعاً به مبلغ 000/240/114 (یکصد و چهارده میلیون و دویست و چهل هزار ) ریال برآورد و تعیین قیمت گردیده است .

2) مقرر شد پس از واریز مبلغ 000/240/114 (یکصد و چهارده میلیون و دویست و چهل هزار ریال ) به حساب شهرداری و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر متقابلاً شهرداری نسبت به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جهت الحاق گذر متروکه به پلاک فوق الذکر اقدام نماید .

3) مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا می باشد .

نظر به اینکه شهرداری قصد دارد نسبت به فروش مقدار 56/28 مترمربع گذر متروکه در تصرف پلاک فوق براساس نظریه ارزیابی شماره 29704 مورخ 23/5/98 جمعاً به مبلغ 000/240/114 ریال باستناد ماده 19 قانون نوسازی اقدام نماید ، مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 52831/98 مورخ 11/9/98 شهرداری (به شماره 2720/98 مورخ 11/9/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 223 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2043720) واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 51110 مورخ 4/9/98 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

3611680 :y 532282 :x

شمالاً بطول 7 متر به گذر 8 متری – شرقاً بطول 20/7 و 84/31 و 63/8 متر به پلاک – جنوباً بطول 39 متر به پلاک و غرباً بطول 96/15 متر به پلاک . مساحت کل دو پلاک به گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت ارائه شده 41/341 مترمربع که به میزان 63/267 مترمربع در مسیر احداث خیابان کشاورز و به میزان 78/73 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل ،آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/420 (چهارصد و بیست میلیون ریال ) با توجه به کاهش عوارضات مصوب به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز دو واحد انباری تجاری به میزان 78/73 مترمربع در زیرزمین، دو واحد تجاری به میزان 78/73 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد دفتر کار به میزان 78/73 مترمربع در طبقه اول پلاک ثبتی 223 قطعه 4 ضمن اخذ عوارضات نوسازی، آتش نشانی ، فضای سبز و آموزش و پرورش اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین بوده در صورت ادعائی متعهد گردند کلیه خسارات وارده به شهرداری را پاسخگو باشند . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 52823/98 مورخ 11/9/98 شهرداری (به شماره 2722/98 مورخ 11/9/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 12-90 به شماره کامپیوتری(409617) واقع در طرح بلوار پلیس راه خیابان 45 متری یزدانشهر، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 51117 مورخ 4/9/98 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق الذکر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً بطول 60/68 متر به پلاک مجاور – شرقاً بطول 64/11 متر به گذر 45 متری – جنوباً بطول 15/69 متر به پلاک مجاور – غرباً بطول 64/11 متر به گذر 16 متری. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 70/801 مترمربع که که مقدار 98/233 مترمربع آن در مسیر و مقدار 72/567 متر مربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از آزادسازی و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی و ظهور حق ثالث درخصوص میزان درمسیر در حق شهرداری و پرداخت مبلغ 800/244/383 (سیصدو هشتاد و سه میلیون و دویست و چهل و چهار هزار و هشتصد) ریال بصورت نقد و اقساط به حساب شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور تسویه حساب یک واحد کارگاه به میزان 30/458 مترمربع در طبقه همکف پلاک قولنامه­ای 12-90 در باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری به غیر از عوارضات آموزش و پرورش ، آتش نشانی و فضای سبز اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 52816/98 مورخ 11/9/98 شهرداری ( به شماره 2723/98 مورخ 11/9/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری (5017671) واقع در طرح تعریض بلوار جمهوری منطقه پنج ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 49995 مورخ 28/8/98 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق الذکر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

3612292 :y 530063 :x

شمالاً بطول 07/110 متر به خیابان جمهوری –شرقاً بطول 78/17 متر به گذر باغی – جنوباً بطول 55/59 و 38/2 و 78/51 متر به پلاک و غرباً بطول 87/15 متر به گذر باغی . مساحت کل پلاک به گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت ارائه شده 1950مترمربع می باشد که مقدار 31/1318 مترمربع آن در مسیر تعریض بلوار جمهوری و مقدار 69/106 مترمربع در مسیر معابر فرعی و مقدار 525 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز دوازده واحد تجاری به میزان 525 مترمربع در طبقه همکف در باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و درصورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج حسب ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی، آتش نشانی ، فضای سبز و آموزش و پرورش اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک بوده و در صورت طرح هر گونه ادعائی متعهد میگردد نسبت به کلیه خسارات وارده به شهرداری پاسخگو باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 52851/98 مورخ 11/9/98 شهرداری ( به شماره 2728/98 مورخ 11/9/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 419-8 به شماره کامپیوتری (5013236) واقع در طرح تعریض بلوار جمهوری منطقه پنج ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 51123 مورخ 4/9/98 درخصوص تملک نود دقیقه آب از چاه معروف به چاه یزدانی برشن 7 واقع در بلوار مذکور و همچنین میزان درمسیر پلاک فوق الذکر با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک 3612292: y 530063 : x

شمالاً بطول 60/70 متر به پلاک – شرقاً بطول 70/44 متر به پلاک – جنوباً بطول 73 متر به خیابان جمهوری و غرباً بطول 70/44 متر به پلاک . مساحت کل پلاک به گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت ارائه شده 46/3209 مترمربع که میزان 790 مترمربع آن در مسیر احداث بلوار جمهوری و مقدار 46/2419 مترمربع باقیمانده دارد و حسب طرح قطعی تنظیمی 13/1499 مترمربع متعلق به آموزش و پرورش که حسب بند 7 صلحنامه مذکور میزان درمسیر به مساحت 52/362 مترمربع در مالکیت و مقدار 60/1136 مترمربع در مالکیت آموزش و پرورش می باشد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر و انتقال نود دقیقه آب از چاه یزدانی واقع در بلوار جمهوری امیرآباد طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی نحوه ممکن ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز شش واحد تجاری به میزان 220 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد مسکونی با تأمین پارکینگ 55% در طبقه همکف حسب ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی ، فضای سبز و آموزش و پرورش اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین بوده و درصورت ادعائی متعهد میگردند کلیه خسارات وارده به شهرداری پاسخگو باشند . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 52612/98 مورخ 11/9/98 شهرداری ( به شماره 2726/98 مورخ 11/9/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 6/734 قطعه 4 نجف آباد از طرف واقع در خیابان 17 شهریور غربی، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 48531 مورخ 20/8/98 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک : 532069 : x 3610955 :y

شمالاً بطول های 05/5 مترو 30/12 متر به پلاک – شرقا ً بطول های96/2 متر و 16/24 و 37/23 متر به گذر و پلاک – جنوباً بطول های 83/14 متر و 33/2 متر به پلاک و گذر غرباً بطول های27/23 متر و 54/12 متر و 33/2 متر و 50/12متر و 35/0 متر و 15/3 متر به پلاک و گذر . مساحت کل پلاک طبق گزارش واحد شهرسازی 95/752 مترمربع عرصه که مقدار 33/394 مترمربع در مسیر خیابان 17 شهریور که مقدار 79/14 مترمربع باقیمانده در ضلع شمال و مقدار83/343 مترمربع در ضلع جنوب باقیمانده دارد . 1) مقرر گردید پس از واگذاری و انتقال میزان در مسیر بنام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز پارکینگ به مساحت 78/253+78/203 مترمربع در زیرزمین و همکف ، تجاری به مساحت 50 مترمربع در طبقه همکف – مسکونی به مساحت19/1343 مترمربع در طبقات اول، دوم، سوم ،چهارم ، پنجم (هر طبقه در دو واحد ) بالکن درگذر به مساحت 85/14 مترمربع طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ضمن رعایت بندهای 2و3 ماده الف اقدام نماید.

2)مقرر گردید مالک نسبت به پرداخت مبلغ 600/999/004/2 (دو میلیارد و چهارمیلیون و نهصد و نود و نه هزار و ششصد) ریال بازای مجوزات درخواستی و باقیمانده پلاک در وجه شهرداری بصورت نقد و اقساط اقدام نماید.

3)مقرر گردید شهرداری نسبت به پرداخت غرامت در مسیر به مبلغ 000/217/932/1 (یک میلیارد و نهصدو سی و دو میلیون و دویست و هفده هزار) ریال در وجه مالکین بصورت نقد و اقساط اقدام نماید .

4)رعایت حقوق ارتفاقی مجاورین و هرگونه ادعای احتمالی مالکیتی بعهده مالکین بوده و شهرداری هیچگونه تعهدی در قبال آن ندارد .

5) صدور مجوزات و یا گواهی عدم خلاف امتیازات ذیل بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از فضای سبز، آتش نشانی و آموزش و پرورش می باشد .

6) هرگونه تغییر متراژ براساس طرحهای آتی در مسیر و باقیمانده مجدداً بررسی و اصلاحیه توافق تنظیم میگردد .مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 53454/98 مورخ 14/9/98 شهرداری (به شماره 2793/98 مورخ 16/9/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست منطقه سه و عدم نقدینگی لازم و به لحاظ شرایط مالی و در جهت تأمین و پرداخت بخشی از مطالبات به پیمانکاران و دیون پروژه های عمرانی سطح شهر ، شهرداری در نظر دارد از طریق فرآیند برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش املاک متعلق به خود با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها و برابر نظریه کارشناسان رسمی دادگستری تاسقف مبلغ پانزده میلیارد ریال و همچنین پایدار نمودن درآمدهای حاصله از این محل در اصلاح بودجه سالیانه شهرداری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 52609/98 مورخ 11/9/98 شهرداری (به شماره 2725/98 مورخ 11/9/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 4/1020 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری(3052878) به نشانی خیابان شیخ بهائی جنوبی – نبش کوچه سلطانیان ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 50925 مورخ 3/9/98 درخصوص تملک ششدانگ پلاک واقع در مسیر فوق با مالکین آن به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات ملک 534476 :x 3609914:y

شمالاً بطول 3 متر به گذر – شرقاً بطول 5 متر به پلاک – جنوباً بطول 3 متر به پلاک و غرباً بطول 5 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد سند مالکیت و گزارش واحد شهرسازی 15 مترمربع که کلاً در مسیر خیابان قرار دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و انتقال ششدانگ پلاک واقع در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/900 (نهصد میلیون)ریال در وجه مالکین بصورت اقساط طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

9-نامه شماره 52826/98 مورخ 11/9/98 شهرداری ( به شماره 2721/98 مورخ 11/9/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت پلاک قولنامه­ای 124-32 به شماره کامپیوتری (5017419) واقع در طرح تعریض خیابان شریعتی امیرآباد ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 51102 مورخ 4/9/98 درخصوص تملک کل پلاک (میزان در مسیر و باقیمانده پلاک فوق الذکر ) با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

529369 :x 3612176:y

شمالاً بطول 50/3 متر به پلاک – شرقاً بطول 13 متر به پلاک – جنوباً بطول 50/3 متر به خیابان شریعتی و غرباً بطول 13 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 50/45 مترمربع می باشد که مقدار 50/31 مترمربع در مسیر و مقدار 14 متر باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال کل یک واحد تجاری (درمسیر و باقیمانده) واقع در طرح فوق به نحو ممکن و متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/970(نهصدو هفتاد میلیون ) ریال بصورت نقد و اقساط در وجه مالک اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

10-نامه شماره 52644/98 مورخ 11/9/98 شهرداری ( به شماره 2727/98 مورخ 11/9/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 405-25 به شماره کامپیوتری (5013205) واقع در طرح تعریض بلوار جمهوری تقاطع بلوار بسیج منطقه پنج نجف آباد، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 50016 مورخ 28/8/98 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق الذکر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

3612164:y 530432 :x

شمالاً بطول 4/2 ، 50/47 متر به خیابان جمهوری – شرقاً بطول 40/3 ، 70/34 متر به گذر – جنوباً بطول 50/48 متر به حریم دکل برق و پلاک و غرباً بطول 40 متر به حریم دکل برق . مساحت کل پلاک به گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت ارائه شده 20/1996 مترمربع که به میزان 300 مترمربع آن در مسیر احداث بلوار جمهوری و 24/966 مترمربع حسب نامه شماره 5014 مورخ 23/5/97 شرکت توزیع برق استان اصفهان در مسیر حریم دکل و بلوار بسیج و میزان 730 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نحو ممکن متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز بازسازی و تسویه حساب هشت واحد تجاری به میزان 390 مترمربع در طبقه همکف – تسویه حساب 6 واحد انباری تجاری به میزان 197 مترمربع در طبقه همکف –راه پله و تأمین سه واحد پارکینگ به میزان 40 مترمربع در طبقه همکف- احداث دو واحد مسکونی به میزان 160 مترمربع در طبقه اول – تسویه حساب یک واحد مسکونی به میزان 84 متر مربع در طبقه همکف- تسویه حساب یک واحد مسکونی به میزان 92/88 مترمربع در طبقه اول طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ صرفاً عوارضات نوسازی، آتش نشانی، فضای سبز و آموزش و پرورش اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین بوده درصورت ادعائی متعهد می گردند کلیه خسارات وارده به شهرداری پاسخگو باشند . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

11- نامه شماره 57375/405/98 مورخ 16/7/98 شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان درخصوص پیشنهاد استفاده موضوع تبصره 3 ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای آب و فاضلاب مطرح که پس از بحث و بررسی پیرو هماهنگیهای بعمل آمده در جلسه مورخ 9/7/98 استانداری اصفهان و تأکید استاندار محترم برای گذر از تبعات مخرب خشکسالی و همچنین ساخت و بهره برداری سریعتر از سامانه دوم آبرسانی اصفهان بزرگ و ضرورت تسریع در طرح مذکور با افزایش 20 درصد به مبالغ فعلی "تبصره 3 ماده واحده آب و فاضلاب " که در حال حاضر در شهر نجف آباد در حال اجراء می باشد (مصوبه به شماره 3207/95 مورخ 23/10/95 ) مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

مقرر گردید که 80% درآمد از این مصوبه در شهر نجف آباد بابت اصلاح و توسعه و تکمیل شبکه های آبرسانی و فاضلاب هزینه گردد و بحساب جداگانه ای ریخته و ماهیانه گزارش آن به شورای شهر منعکس و 20% جهت پروژه گلاب هزینه گردد.

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.