پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و پنجاه و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و پنجاه و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه (19/12/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و پنجاه و ششمین (156) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روزدوشنبه مورخ 19/12/98 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 156:


 

*در ابتدای جلسه آقای بیگدلی معاونت محترم خدمات شهری شهرداری توضیحاتی راجع به اقدامات انجامی توسط شهرداری جهت مقابله با بیماری کرونا و سم پاشی همزمان 5 منطقه اصلی شهر پرداختند. سپس توضیحاتی در رابطه با لایحه شهرداری با موضوع واگذاری جمع آوری اجزاء حرام کشتار به بخش خصوصی ارائه نمودند.

*اعضاء محترم شورای اسلامی شهر ضمن تأیید و تأکید بر پویش مردمی مبارزه با کرونا حمایت خود را از این اقدام مردمی در جهت کاهش آسیب­های این بیماری و تسری به مردم اعلام نمودند و بیانیه این پویش به شرح ذیل می باشد :

همانطورکههمگانمطلعهستندمبارزهباانتشارویروسکورنایکیازنیازهایروزجامعهایرانیاستوهمهبایدبهاندازهتواندراینراهتلاشکنند

ازهمینرواینپویشمردمیباابتکارمردمنجفآباددرجهتکمکبهمدیریتوعدمانتشاربیشازپیشبیماریراهاندازیگردیدهاستوازهمهافرادتاثیرگذاردعوتمیگرددمردمراهمراهیکنند.

روشهایپیشنهادیجهتمدیریتمردمیموضوعبهشرحذیلاعلاممیگردد:

الف : فعالشدنبیشازپیشفروشگاههایاینترنتیدرجهتخدماترسانیبهمردم

ب: کمکبهکسبوکارهایخُردجهتایجادبسترمجازیجهتفروشکالاهایخودبهصورتایمن

ج: همراهیوتلاشبرایمدیریتمراجعهمردمبهفروشگاههایارزانیبزرگسطحشهرازطریقامادهسازیبسترهایمجازیتامیننیازهایمردمازطریقفروشاینترنتی

د : همراهیدهیارانمحترمجهتمدیریتخریدوتامیننیازبراساسسلیقهافرادوباکمکازروشتحویلدربمنزل

ن : همراهیصنفمحترمخبازجهتتحویلنانمصرفیبارعایتنکاتبهداشتیدربمنزل

و : همراهیصنفمحترمگوشتومرغجهتتحویلاقلاممصرفیبارعیاتنکاتبهداشتیدربمنزل

ه : همراهیصنفمحترماجیلوشیرینیجهتبسترسازیوامکانتحویلدربمنزلمحصولاتخود

ی:همراهیشورایمحترمبازاردرجهتمدیریتمراجعهمردمبهبازاروهمچنینحمایتازکسبهاسیبپذیروهمراهنمودنبنکدارانجهتمساعدتدربازپرداختها

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 77480/98 مورخ 17/12/98 شهرداری (به شماره 3936/98 مورخ 17/12/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه از نیمه دوم سال 94 تا کنون ( براساس مصوبه شماره 993 مورخ 5/5/94 شورای اسلامی شهر) افزایش قیمتی در باب بهای خدمات کشتارگاه دام اعمال نشده و همچنان وصول عوارض براساس مقررات قبل مطابق ردیف های مندرج در ذیل اقدام می گردد ( با گزارش مقایسه با شهرهای همجوار) شهرداری در نظر دارد با توجه به تورم قیمتها و هزینه های قبلی و جانبی کشتارگاه ، کشتار ناقص کشی و کامل کشی دام سبک و دام سنگین ( گوساله و گاو ) و بمنظور رعایت مسائل شرعی و احکام فقهی و در جهت پیشگیری از سرایت بیماریهای دامی به انسان و معافیت از خروج اجزاء حرام استحصالی کشتار دام از کشتارگاه و نیز ایجاد سد توزیع آن اجزاء و بلحاظ عرضه بی دغدغه لاشه های بهداشتی گوشت به بازار و تأمین بخشی از هزینه های جاری کشتارگاه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری ، نسبت به انتخاب پیمانکار و واگذری اجرای عملیات جمع آوری اجزاء حرام کشتار به بخش خصوصی و شرکت واجد شرایط تحت نظارت ناظر شرعی و کارشناس بهداشتی براساس ضوابط و مقررات و از طریق فرآیند مزایده عمومی طبق آئین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید.

ردیف

شرح

مبلغ حق العمل

(ریال)

مبلغ عوارض

شهرداری(ریال)

مبلغ کل(ریال )

1

کشتار دام سبک ناقص کشی

000/68

100/34

100/102

2

کشتار دام سبک کامل کشی

000/100

100/34

100/134

3

(گاو و گوساله )کشتار دام سنگین

000/600

000/230

000/830

توضیح

1:

بهای خدمات کشتار دام سبک در کشتارگاههای شهرهای همجوار

 مبلغ 000/150 الی مبلغ  000/160 ریال می باشد  .

توضیح

1:

بهای خدمات کشتار دام سنگین در کشتارگاههای شهرهای همجوار

مبلغ  000/000/2 ریال الی مبلغ  000/500/3  ریال می باشد .

 

 

مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 8 ، 14 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 74261/98 مورخ 7/12/98 شهرداری (به شماره 3786/98 مورخ 8/12/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1832 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2046730) واقع در طرح تعریض خیابان شهدای غربی بعد از بیشه ، نظر به اینکه شهرداری برابر توافقنامه 73944 مورخ 6/12/98 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق الذکر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک 3610154 :y 531268 :x

شمالاً بطول 35/94 متر به خیابان شهداء – شرقاً بطول 9/98 متر به پلاک – جنوباً بطول 8/95 متر به گل انداز و گذر – غرباً بطول 5/57 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند مالکیت ارائه شده و گزارش واحد شهرسازی 7254 مترمربع عرصه که مقدار 42/2659 مترمربع در مسیر و مقدار 58/4594 مترمربع باقیمانده دارد . 1) مقرر گردید مالک پس از تحویل و واگذاری و انتقال میزان در مسیر بنام شهرداری و یا کسر اجرای ماده 45 قانون ثبت اسناد، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز چهارده واحد تجاری به میزان 580 مترمربع در طبقه همکف ضلع شمالی و مسکونی با تأمین پارکینگ در پنج پلاک به میزان 909 مترمربع در طبقه همکف ضلع جنوبی و دیوارکشی باغ مسکونی در دو پلاک به مساحت 58/3105 مترمربع و در هر پلاک با زیربنای صد مترمربع و دسترسی باغ از ضلع شمال و جنوب به میزان 58/3105 مترمربع پلاک ثبتی1832 قطعه 10 به آدرس خیابان شهداء در باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج و خرید و تحویل 3000 عدد بلوک دیواری اقدام نماید .

2) مقرر گردید مالک نسبت به پرداخت مبلغ 490/500/239/7 (هفت میلیارد و دویست و سی و نه میلیون و پانصد هزار و چهارصد و نود ) ریال با اعمال کاهش عوارضات بازای مجوزات درخواستی در باقیمانده پلاک در وجه شهرداری بصورت نقد و اقساط اقدام نماید .

3) مقرر گردید شهرداری نسبت به پرداخت غرامت در مسیر به مبلغ 490/500/239/7 (هفت میلیارد و دویست و سی و نه میلیون و پانصد هزار و چهارصد و نود ) ریال بابت ردیفهای درخواستی مندرج در بند ب ماده 5 این توافقنامه در وجه مالک بصورت نقد و اقساط اقدام نماید .

4) رعایت حقوق ارتفاقی مجاورین و هرگونه ادعای احتمالی مالکیت بعهده مالکین بوده و شهرداری هیچگونه تعهدی در مقابل آن ندارد .

5) صدور مجوزات و یا گواهی عدم خلاف امتیازات ذیل بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی می باشد .

6) هر گونه تغییر متراژ براساس طرحهای آتی در (مسیر و یا باقیمانده ) مجدداً بررسی و اصلاحیه توافق تنظیم می گردد .

7) مقرر گردید شهرداری نسبت به ارسال نامه و نقشه تفکیکی براساس ضوابط و مقررات شهرسازی به اداره ثبت اسناد اقدام نماید ، مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 77396/98 مورخ 17/12/98 شهرداری (به شماره 3934/98 مورخ 17/12/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری استیجاری از غرفه شماره 24 سالن حمل و نقل پایانه مسافربری براساس قیمت پایه اجاره بهاء کارشناس رسمی دادگستری و از طریق برگزاری فرآیند مزایده عمومی و طبق آئین نامه مالی شهرداریها و همچنین ضوابط و مقررات ابلاغی جهت سازمانهای پایاهانه­های مسافربری کشور اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با توجه به مفاد مصوبه مورخ 6/12/98 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره محترم سازمان مذکور ، باستناد بندهای 14و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 77475/98 مورخ 17/12/98 شهرداری (به شماره 3933/98 مورخ 17/12/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 77082 مورخ 15/12/98 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل ششدانگ پلاک ثبتی 1559 و سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 1/1560 واقع در قطعه یک نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری (1002135) و شرکاء واقع در خیابان شریعتی (برجهای دوقلو صفا ) ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص تملک پلاک فوق الذکر با نامبردگان بصورت پرداخت مبلغ 000/000/300/46 (چهل و شش میلیارد و سیصد میلیون ) ریال در وجه وراث و مالکین به نسبت قدرالسهم مالکیت هر یک از ایشان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه پلاکهای 1559 و 1/1560 مختصات 3611001 : y 534827 :x

شمالاً بطول 45/25 متر به گذر فرعی – شرقاً بطول 28 متر به پلاک مجاور – جنوباً بطول50/21 متر به خیابان شریعتی و غرباً در سه قسمت بطول های 25/24 و 75/4 و 75/3 متر به پلاکهای مجاور . مساحت ششدانگ پلاک 1559 باستناد گزارش واحد شهرسازی و ارزیابی انجام شده 81/353 مترمربع می باشد . مساحت ششدانگ پلاک 1/1560باستناد گزارش واحد شهرسازی و ارزیابی انجام شده 80/254 مترمربع که سهم سه دانگ وراث و مالکین برابر 40/127 مترمربع می باشد ( از شمال به جنوب سهم وراث ضلع شرقی پلاک می باشد). مقرر گردید همزمان پس از تحویل و واگذاری و انتقال سند مالکیت ششدانگ پلاک 1559 و سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک 1/1560 به همراه واگذاری کلیه حقوق ارتفاقی مالکین و وراث بنام شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/300/46 (چهل و شش میلیارد و سیصد میلیون ) ریال در وجه حساب هر کدامیک از وراث و مالکین به اسامی مندرج در ماده دو اقدام نماید . ضمناً کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 77150/98 مورخ 17/12/98 شهرداری ( به شماره 3914/98 مورخ 17/12/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 3/1560 قطعه یک نجف آباد به شماره کامپیوتری (1002136) به نشانی خیابان شریعتی بعد از کوچه صفا ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 74761 مورخ 8/12/98 درخصوص تملک چهار دانگ مشاع از ششدانگ پلاک فوق الذکر واقع در طرح آثار تاریخی میراثی و فرهنگی با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات 3611001 :y 534827:x

شمالاً بطول 30/3 متر به خیابان شریعتی و غرباً بطول 8 متر به پلاک مجاور . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 40/26 مترمربع که برابر شده مالکیت چهار دانگ مالکیت را دارا می باشند همراه واگذاری کلیه حقوق ارتفاقی خود اقدام و همزمان شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 000/000/640/2 (دو میلیارد و ششصد و چهل میلیون ) ریال در وجه وکیل وراث نسبت به صدور گواهی عدم خلاف به میزان 71/275 مترمربع در طبقه زیرزمین – همکف – نیم طبقه پلاک ثبتی 1/897 قطعه 6 واقع در خیابان شریعتی بن بست شهید محسن هادی قبل از خیابان بهمن طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید . ضمناً کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 77812/98 مورخ 19/12/98 شهرداری ( به شماره 3942/98 مورخ 19/12/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 4868/97 مورخ 27/12/97 و با عنایت به تکمیل فاز اول عملیات احداث میدان ورودی غرب نجف آباد و همچنین برنامه ریزی لازم و تکمیل عملیات طراحی جهت اجرای المان میدان شامل : سازه ، تأسیسات مکانیکی و برقی و محوطه اطراف میدان در فاز دوم واقع درمنطقه پنج ، شهرداری درنظر دارد با توجه به کسری اعتبار مورد نیاز نسبت به اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه عمرانی شماره 10303003 شهرداری (با عنوان پروژه ورودی غرب شهر ) به مبلغ 000/000/000/120 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال 99 اقدام و همچنین از طریق فرآیند برگزاری مناقصه عمومی طبق آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار و شروع عملیات فوق اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7- نامه شماره 76485/98 مورخ 14/12/98 شهرداری (به شماره 3903/98 مورخ 15/12/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 71207 مورخ 27/11/98 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 3279/790 قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری( 6009020 ) وکالتاً از شرکت راه و ساختمان راه آژند واقع در منطقه سه ، بلوار باهنر خیابان پاسداران ، که به شرح ذیل منعکس است :

حدود اربعه ملک 3279/790 شماره ردیف 10

شمالاً بطول 8 متر به گذر متری 539280 :x 3613976 :y

شرقاً بطول 24 متر به پلاک موقت 11-جنوباً بطول 8 متر به پلاک موقت 13 و غرباً بطول 24 متر به پلاک موقت مجاور . مساحت کل پلاک آقای صادق باقری استناد به گزارش واحد شهرسازی و تقسیم نامه 192 مترمربع می باشد مقرر گردید برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 66941 مورخ 12/11/91 نسبت به تحویل و واگذاری کلیه مدارک مرتبط با حقوق خود از پلاک ثبتی 3279/790 قطعه 8 نجف آباد به شهرداری اقدام و متقابلاً شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 000/000/354 ریال در وجه آقای صادق باقری و نسبت به واگذاری و انتقال معوض ملکی عرصه دو پلاک مسکونی پلاک ثبتی 6198 و 6199 بخش 12 ثبت اصفهان مساحت 302 مترمربع به ارزش ریالی هر مترمربع 000/000/9 ریال و ارزش کل 000/000/718/2 ریال واقع در یزدانشهر – شهرک امام علی – فاز 4 بلوک 13 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید .

تبصره : اصالتاً و وکالتاً اقرار می نمایند با اطلاع کامل از مفاد این صورتجلسه توافقی آن را قبول نموده و حق هر گونه اعتراض و شکایت اعم از حقوقی و کیفری در این مورد را در آینده یا هر موضوع از خودم سلب و ساقط نمودم و پس از امضاء و تأیید این صورتجلسه اعتراضی از ما مسموع و پذیرفته نمی باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8- نامه شماره 76540/98 مورخ 14/12/98 شهرداری (به شماره 3901/98 مورخ 15/12/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر اصلاحیه توافقنامه شماره 73940 مورخ 6/12/98 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 3279/790 قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری (6009020) واقع در منطقه سه، بلوار باهنر خیابان پاسداران ، درخصوص اصلاح بندهای الف و ب ماده پنج توافقنامه 62466 مورخ 23/10/98 با توجه به اینکه یکی از معوضات ملکی به شماره پلاک ثبتی 6203 به مساحت 152 مترمربع قبلاً از طرف شهرداری واگذار گردیده و در حال حاضر در مالکیت شهرداری نمی باشد که به شرح ذیل منعکس است :

اصلاحیه توافقنامه شماره 73940 مورخ 6/12/98

در تاریخ 27/11/98 جلسه ای رأس ساعت 14 درخصوص اصلاح بندهای الف و ب ماده پنج توافقنامه 62466 مورخ 23/10/98 با توجه به اینکه پلاک 6203 به مساحت 152 مترمربع را قبلاً از طرف شهرداری واگذار گردیده و در حال حاضر در مالکیت شهرداری نمی باشد . جلسه ای با حضور امضاء کنندگان در محل شهرداری نجف آباد تشکیل و به شرح ذیل تصمیم گیری و توافق شد .

1)مقرر گردید به عوض عرصه 4 پلاک مسکونی به مساحت 608 مترمربع از قرار هر مترمربع 000/500/8 ریال قید شده در بند ب ماده پنج توافقنامه 62466 شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 000/000/524 (پانصد و بیست و چهار میلیون ) ریال در نسبت به واگذاری و انتقال اسناد مالکیت عرصه 3 پلاک مسکونی جمعاً به ارزش 000/000/876/3 ( سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و شش میلیون ) ریال به شماره های ثبتی 6200 الی 6202 واقع در فاز 4 بلوک 13 شهرک امام علی منطقه 4 بنام ایشان اقدام نماید .

2) به غیر از بندهای الف و ب ماده پنج اصلاح شده مذکور در بند یک کلیه مفاد توافقنامه شماره 62466 مورخ 23/10/98 کماکان به قوت خود باقی است .

3)مفاد این اصلاحیه توافقنامه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

9-نامه شماره 17760/1/2059 مورخ 13/12/98 فرمانداری ویژه شهرستان منضم به تصویر نامه شماره 2956/5 مورخ 10/12/98 رئیس محترم شورای اسلامی شهرستان نجف آباد درخصوص پرداخت دو درصد شورای شهرستان مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.