پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و پنجاه و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و پنجاه و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه (25/1/1399)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و پنجاه و نهمین (159) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روزدوشنبه مورخ 25/1/99 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از  کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر،  دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 653/99 مورخ 18/1/99 شهرداری (به شماره 32/99 مورخ 18/1/99 دبیرخانه شورا ) بازگشت به نامه شماره 2/99 مورخ 10/1/99 با موضوع نهضت فراگیر آسفالت و نیاز و لزوم اجرای عملیات عمرانی روکش آسفالت ، لکه گیری و ترمیم معابر اصلی و فرعی سطح شهر ، شهرداری در نظر دارد از طریق فرآیند برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد الشرایط و اجرای عملیات فوق الذکر از محل ردیف های شماره 40201001 و شماره 40201002 مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 99 مناطق شهرداری و همچنین تأمین اعتبار لازم ردیف های بودجه مذکور و پرداخت مطالبات پیمانکاران عمرانی و دیون پروژه های عمرانی از محل فروش املاک متعلق به خود از طریق برگزاری مزایده عمومی، با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها و براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری تا سقف مبلغ دویست میلیارد ریال و پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از واگذاری دارایی سرمایه¬ای در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره به این صورت که به نسبت معابر خاکی هر منطقه و با اولویت معابر خاکی باستناد بندهای 8 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 980/99 مورخ 20/1/99 شهرداری (به شماره 56/99 مورخ 24/1/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 668-21 به شماره کامپیوتری (5017992 ) متعلق به آقای .............. واقع در طرح تعریض بلوار جمهوری منطقه پنج ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 78059 مورخ 20/12/98 درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق الذکر با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
529907 :x         3612330 :y
شمالاً بطول 60/15 متر به گذر – شرقاً بطول 42 متر به پلاک –جنوباً بطول 30/17 متر به پلاک و غرباً بطول 40/42 متر به گذر –مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 707 مترمربع عرصه که مقدار 49/152 مترمربع درمسیر بلوار و مقدار 51/122 مترمربع در مسیر گذر فرعی و مقدار 432 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید بازاء واگذاری، آزاد سازی و تحویل زمین و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی تا پنجاه سال شمسی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و همچنین پرداخت مبلغ 000/530/400/1 (یک میلیارد و چهارصد میلیون و  پانصد و سی هزار ) ریال به حساب شهرداری منطقه و متقابلاً نسبت به صدور مجوزات یک واحد تجاری به میزان 397 مترمربع در طبقه همکف – پارکینگ و راه پله و آسانسور به میزان 35 مترمربع در طبقه همکف یک واحد مسکونی به میزان 60/237 مترمربع در طبقه اول – یک واحد مسکونی به میزان 60/237 مترمربع در طبقه دوم پلاک قولنامه ای 668-27 واقع در بلوار جمهوری امیرآباد حسب ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش ، فضای سبز اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 842/99 مورخ 20/1/99 شهرداری ( به شماره 77 /99 مورخ 24/1/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر نامه شماره 13778/1/2059 مورخ 12/10/98 فرمانداری محترم ویژه شهرستان نجف آباد بانضمام نامه شماره 11138/70 مورخ 5/10/98 مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان با موضوع ابلاغ نرخ دریافت بهای خدمات پیشنهادی اتباع خارجی در سال 99 مطرح که پس از بحث و بررسی با موارد ذیل باستناد بندهای 4، 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید:

الف)نرخ خدمات پیشنهادی اتباع خارجی درسال 99 به شرح ذیل :

تعداد افراد خانوار

مبلغ (ریال )

تعداد افراد خانوار

مبلغ (ریال )

ا نفر

000/900/2

4 نفر

000/200/3

2 نفر

000/000/3

5 نفر

000/300/3

3 نفر

000/100/3

6 نفر و بالاتر

000/500/3

 

 

 

 

تعیین و تخصیص قدرالسهم طرفین و تخصیص حداقل 50 درصد از نرخ مصوب هزینه¬های خدمات شهری دریافتی از اتباع مذکور به امور ساماندهی اتباع خارجی تحت نظارت اداره کل امور اتباع استان بصورت خرید خدمات و همچنین تأمین و پرداخت سهم تعداد 6 شهرداری شهرستان از محل 50 درصد مابقی براساس درصد تعداد اتباع ساکن در هر شهر.
 ب) تصمیم گیری درخصوص اعمال تخفیف یا معافیت اتباع آسیب پذیر از پرداخت هزینه خدمات شهری براساس موارد ابلاغی وزارت کشور با اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان تفویض اختیار گردد .
ج)شماره حساب 0104544156001 نزد بانک ملی شعبه مرکزی نجف¬آباد جهت واریز یارانه تخصیصی امور ساماندهی اتباع خارجی ساکن در شهرستان نجف آباد به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی معرفی گردد .  

4-نامه شماره 985/99 مورخ 20/1/99 شهرداری (به شماره 55/99 مورخ 24/1/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 4/41 و 40 قطعه 3 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2005373) متعلق به آقای ........ واقع در خیابان شریعتی خیابان رجایی شمالی ، کوی مقداد، نظر به اینکه برابر مفاد صورتجلسه شماره 74711 مورخ 8/12/98 مقرر گردیده شهرداری به استناد ماده 19 قانون نوسازی نسبت به فروش مقدار 24 مترمربع گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید که به شرح ذیل منعکس است :
در تاریخ 26/10/98 در اجرای نظریه کمیته فنی شماره 42587 مورخ 24/7/97 پیرامون الحاق مقدار 24 مترمربع گذر متروکه تصرفی (باستناد ماده 19 قانون نوسازی ) به پلاک ثبتی 4/41 و 40 قطعه 3 نجف آباد متعلق به آقای ..... واقع در خیابان شریعتی خیابان رجایی شمالی کوی مقداد جلسه ای با حضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید:
1)-با عنایت به ارزیابی شماره 55601 مورخ 25/9/97 مقدار 24 مترمربع گذر متروکه تصرفی از قرار هر مترمربع 000/500/3 (سه میلیون و پانصد هزار ) ریال جمعاً به مبلغ 000/000/84 (هشتاد و چهار میلیون ) ریال برآورد و تعیین قیمت گردیده است . مقرر گردید پس از واریز مبلغ 000/000/84 (هشتاد و چهار میلیون ) ریال به حساب شهرداری و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر متقابلاً شهرداری نسبت به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جهت الحاق گذر متروکه به پلاک فوق الذکر اقدام نماید.
2)-مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا می باشد.
مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 969 /99 مورخ 20/1/99 شهرداری ( به شماره 54/99 مورخ 24/1/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک شماره 2509 فرعی از 87 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری (4002579 )متعلق به آقای ........ واقع در یزدانشهر – بلوار شورا –نبش 30 متری طالقانی، نظر به اینکه شهرداری برابر توافقنامه 371 مورخ 17/1/99 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق الذکر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3610328 : y        528388 : x
شمالاً بطول 30/8 متر به پلاک – شرقاً بطول 15/25 متر به پلاک – جنوباً بطول 60/8 متر به گذر – غرباً بطول 15/25 متر به گذر –مساحت کل پلاک باستناد مدارک مالکیت 23/211 مترمربع که مقدار 32 مترمربع درمسیر خیابان و مقدار 179 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل، آزاد سازی و انتقال میزان درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، ضمن پرداخت مبلغ 000/850/200/1(یک میلیارد و دویست میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت  به صدور مجوز 5 واحد تجاری مجزی به میزان 179 مترمربع پلاک ثبتی 2509/87 واقع در بلوار شورا بدون اخذ هر گونه وجهی ( اعم از تفکیک و ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی و غیره ) طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجهی ( اعم از تفکیک و ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی و غیره ) بغیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش، نوسازی و فضای سبز اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 1087/99 مورخ 23/1/99 شهرداری (به شماره 93/99 مورخ 25/1/99 دبیرخانه شورا ) عطف به مصوبه شماره 453 مورخ 7/4/85 منضم به تصویر اصلاحیه توافقنامه شماره 78699 مورخ 22/12/98 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 318 قطعه 10 نجف آباد (سهم مالکیت متعلق به آقای.......... واقع در طرح تعریض بلوار کشاورز، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر مجدد (سهم مالکیت نامبرده ) به توافق رسیده و به شرح ذیل منعکس است :
حدود اربعه ملک  3610569 : y     532161 : x
شمالاً بطول 4 و 80/3 و 30/2 متر به پلاک و گذر – شرقاً بطول 30/13 و 10/2 متر به گذر 36 متری کشاورز – جنوباً بطول 50/7 متر به پلاک – غرباً بطول10/15 متر به پلاک . مساحت کل پلاک حسب گزارش واحد شهرسازی 12/131 مترمربع که کل پلاک در مسیر خیابان کشاورز می باشد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، همزمان با انتقال معوض ، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/000/2 (دو میلیارد ) ریال بصورت نقد و اقساط در وجه مالک اقدام و همچنین نسبت به صدور مجوز امتیازی شناور حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بر روی هر پرونده¬ای و پلاک که مالک معرفی نماید تا سقف مبلغ 000/000/000/2 (دو میلیارد) ریال بر مبنای محاسبات سال 98 و واگذاری معوض ملکی عرصه دو واحد تجاری پلاک ثبتی 5431 و 5430 فاز 7 بلوک 7 به مساحت 60/73 مترمربع واقع در یزدانشهر – بلوار شورا و نسبت به صدور معوض امتیازی دو واحد تجاری به میزان 60/73 مترمربع در طبقه همکف و دو واحد دفتر کار به میزان 60/73 مترمربع در طبقه اول پلاک ثبتی 5430 و 5431 فاز 7 بلوک 7 واقع در یزدانشهر – بلوار شورا – حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هرگونه وجهی بغیر از عوارضات فضای  سبز – آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7-نامه شماره 1115/99 مورخ 23/1/99 شهرداری ( به شماره 94/99 مورخ 25/1/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 991 قطعه 7 نجف آباد به شماره کامپیوتری(3022911) متعلق به .... واقع در بلوار بهارستان – کوی غفوری ، فرعی پنجم نظر به اینکه برابر مفاد صورتجلسه شماره 76054 مورخ 13/12/98 مقرر گردیده شهرداری باستناد ماده 19 قانون نوسازی نسبت به فروش مقدار 23/37 مترمربع گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید که به شرح ذیل منعکس است :
در تاریخ 26/10/1398 در اجرای نظریه کمیته فنی شماره 22640 مورخ 24/4/98 پیرامون الحاق مقدار 23/37 مترمربع گذر متروکه تصرفی (باستناد ماده 19 قانون نوسازی) به پلاک ثبتی 991 قطعه 7  نجف آباد متعلق به خانم .... واقع در بلوار بهارستان کوی غفوری فرعی پنجم جلسه¬ای با حضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید :
1)-با عنایت به ارزیابی شماره 31113 مورخ 30/5/98 مقدار 23/37 مترمربع گذر متروکه تصرفی از قرار هر مترمربع 000/500/8 (هشت میلیون و پانصد هزار) ریال جمعاً به مبلغ 000/455/316 (سیصدو شانزده میلیون و چهارصدو پنجاه و پنج هزار) ریال برآورد و تعیین قیمت گردیده است .
2)-مقرر شد پس از واریز مبلغ 000/455/316 (سیصد و شانزده میلیون و چهارصدو پنجاه و پنج هزار) ریال به حساب شهرداری و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر متقابلاً شهرداری نسبت به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جهت الحاق گذر متروکه به پلاک فوق الذکر اقدام نماید .
3)-مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا می باشد .
مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 1073/99 مورخ 23/1/99 شهرداری ( به شماره 53/99 مورخ 24/1/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 78694 مورخ 22/12/98 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 64 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2054159 متعلق به آقای ........ فرزند ... واقع در طرح احداث خیابان کشاورز با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک  فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3612405 : y                  532434 :x
شمالاً بطول 60 متر به پلاک – شرقاً بطول 30 متر به گذر باغی – جنوباً بطول 60 متر به پلاک و غرباً بطول 30 متر به گذر باغی . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی و مدارک مالکیت ارائه شده 1800 مترمربع ، که به میزان 662 مترمربع آن در مسیر احداث خیابان کشاورز و مقدار 95/1137 مترمربع باقیمانده دارد . که سهم آقای حسین یزدانی نسبت به سند ارائه شده 600 مترمربع که 220 مترمربع در مسیر طرح فوق و 380 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزاد سازی و انتقال اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز امتیاز شناور ( بر روی هر پلاک و پرونده ای که مالک معرفی نماید ) تاسقف مبلغ 000/000/440 (چهارصد و چهل میلیون) ریال بر مبنای محاسبات سال 98 و حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هر گونه وجهی ضمن اخذ عوارضات فضای سبز، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد (ضمناً مالک ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی را حسب تعرفه 16 بند (ب) دفترچه محاسبات (کارشناسی یا ارزیابی ، بدهکار می باشد) . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

9-نامه شماره 970/99 مورخ 20/1/99 شهرداری ( به شماره 52/99 مورخ 24/1/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 78686 مورخ 22/12/98 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 350  قطعه 10 نجف آباد متعلق به آقای ........... واقع در طرح تعریض خیابان شهداء غربی ، خیابان ایثار ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیرپلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
حدود اربعه ملک : 3610359 : y               532520 : x
شمالاً بطول 60/1 و پخ 61/9 متر به گذر – شرقاً بطول 70/28 متر به پلاک – جنوباً بطول 9 متر به پلاک و غرباً بطول 8/22 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 74/279 مترمربع عرصه که مقدار 37/42 در مسیر و مقدار 37/237 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید مالک پس از نقل و انتقال میزان درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، شهرداری متقابلاً نسبت به صدور مجوزات یک واحد مسکونی به میزان 35/102 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد پارکینگ به میزان 15 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد مسکونی نیم طبقه به میزان 93/70 مترمربع در طبقه اول پلاک ثبتی 350 قطعه 10 به آدرس خیابان شهداء غربی – خیابان ایثار بدون اخذ هر گونه وجهی بغیر از عوارضات آتش نشانی ،آموزش و پرورش و نوسازی و همچنین تا سقف مبلغ 000/000/25 (بیست و پنج میلیون) ریال طلب امتیازی بر روی پرونده های معرفی مالک براساس محاسبات سال 98  اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

10- پیشنهاد آقای مهدی حاجی صادقیان عضو محترم شورای اسلامی شهر با موضوع "متوقف نمودن اجرای طرح المان ورودی غرب نجف آباد در میدان نجف اشرف " مطرح ، بررسی و به رأی گذاشته شد و با 7 رأی مخالف از دستور کار خارج گردید و اعضاء شورا بر اجرای کامل " پروژه ورودی غرب نجف آباد همراه با المان میدان نجف اشرف " طبق مصوبه شورا و سایر پروژه های مهم شهر طبق بودجه مصوب شورا تأکید نمودند و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.