پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (12/3/1399)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و شصت و پنجمین (165) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 12/3/99 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 165:
در مورد شروع ملاقات مردمی اعضاء بحث و تبادل نظر گردید و مقرر گردید با رعایت پروتکل های بهداشتی روزهای شنبه ، دوشنبه و پنج شنبه برگزار گردد .
*نامه شماره 100/7/50403 مورخ 28/2/99 معاون محترم پردیس و سرپرست مرکز آموزش عالی شهید آیت مطرح که مقرر گردید برای جلسه رسمی شورا روز دوشنبه مورخ 19/3/99 به مدت نیم ساعت دعوت گردند.
*مقرر گردید فرد مطلع ییرامون ارائه گزارش میدان میوه و تره بار و نحوه انجام عملیات و پیمانکاران روز دوشنبه مورخ 26/3/99 به شورا دعوت و گزارش ارائه دهند .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 13040/99 مورخ 11/3/99 شهرداری ( به شماره 607/99 مورخ 12/3/99 دبیرخانه شورا  با عنایت به مصوبه شماره 2190/98 مورخ 20/7/98 با موضوع مجوز انجام خدمت بیمه تکمیلی کارکنان (کمک هزینه درمان) از طریق صندوق داخلی مشارکت درمان شهرداری نجف آباد و در سیستم مالی و حسابداری ، شهرداری در نظر دارد در سال جاری و در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و بمنظور ایجاد و ارتقاء سطح تسهیلات رفاهی و تسریع و تسهیل در ارائه خدمات مطلوبتر بیمه تکمیلی و پرداخت کمک هزینه درمان کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته طبق شرایط و آئین نامه داخلی عضویت اعضاء متقاضی خدمات بیمه تکمیلی ، نسبت به افزایش میزان سرانه حق بیمه ماهیانه بصورت 50 درصد سهم کارکنان و 50 درصد سهم شهرداری از هر نفر جمعاً به مبلغ 000/700 ریال (مربوط به دوره معین از تاریخ 1/4/98 لغایت 31/3/99 ) به هر نفر جمعاً به مبلغ 000/800 ریال و همچنین تأمین و تخصیص اعتبار لازم ردیف بودجه جاری مربوطه از محل افزایش درآمدها و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه  سالیانه شهرداری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 ، 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
2-نامه شماره 13056/99 مورخ 11/3/99 شهرداری ( به شماره 608/99 مورخ 12/3/1399 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی   7،5،9، 4/42و 19، 22/45 قطعه 3 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2005379) متعلق به آقای ......... و خانم ....... واقع در خیابان شریعتی ، خیابان رجائی شمالی ، کوی نورمحمدی نظر به اینکه برابر مفاد صورتجسه شماره 2667 مورخ 30/1/99 مقرر گردید شهرداری باستناد ماده 19 قانون نوسازی نسبت به فروش مقدار 57/4 مترمربع گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید که به شرح ذیل منعکس است :
* در تاریخ 15/12/98 در اجرای نظریه کمیته فنی شماره 63554 مورخ 28/10/98 پیرامون الحاق مقدار 57/4 مترمربع گذر متروکه تصرفی (باستناد ماده 19 قانون نوسازی ) به پلاک ثبتی 7،5،9، 4/42-19، 22/45 قطعه 3 نجف آباد متعلق به آقای .......و .......... واقع در خیابان رجایی شمالی کوچه نورمحمدی جلسه¬ای با حضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید:
1-با عنایت به ارزیابی شماره 76029 مورخ 13/12/1398 مقدار 57/4 مترمربع گذر متروکه تصرفی از قرار هرمترمربع 000/500/7 (هفت میلیون و پانصد هزار ) ریال  جمعاً به مبلغ 000/275/34 (سی و چهارمیلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار) ریال برآورد و تعیین قیمت گردیده است :
2-مقرر شد پس از واریز مبلغ 000/275/34 (سی و چهار میلیون و دویست و هفتاد و پنج هزار ) ریال به حساب شهرداری و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر متقابلاً شهرداری نسبت به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جهت الحاق گذر متروکه به پلاک فوق الذکر اقدام نماید .
3-مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا می باشد .
مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 8 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 13037/99 مورخ 11/3/99 شهرداری ( به شماره 605/99 مورخ 12/3/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 145/99 مورخ 1/2/99 شورای اسلامی شهر و برنامه ریزی لازم در جهت اجرای عملیات عمرانی روکش آسفالت معابر اصلی و فرعی و لزوم اجرای عملیات زیرسازی مناسب در معابر سطح شهر قبل از اجرای عملیات روکش آسفالت شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و از طریق فرآیند برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکاران واجدالشرایط و اجرای عملیات فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار کسری اعتبار ردیف بودجه شماره 40201001 (باعنوان پروژه زیرسازی و جدول گذاری معابر ) از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 99 شهرداریهای مناطق پنجگانه جمعاً به مبلغ چهل میلیارد ریال (مناطق 1، 2 ،5  هر کدام به میزان مبلغ ده میلیارد ریال و مناطق 3و4 هرکدام به میزان مبلغ پنج میلیارد ریال ) از محل فروش املاک متعلق به خود از طریق برگزاری مزایده عمومی با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری و پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از واگذاری دارائیهای سرمایه ای در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 13047/99 مورخ 11/3/99 شهرداری (به شماره 606/99 مورخ12/3/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 2/168 و 168 قطعه 11 نجف آباد به شماره کامپیوتری(2054136) متعلق به آقای .......وکالتاً از طرف ......... واقع در خیابان هفده شهریور ، نرسیده به خیابان باهنر ، انتهای کوچه شبنم نظر به اینکه برابر مفاد صورتجلسه شماره 2664 مورخ 30/1/99 مقرر گردید شهرداری باستناد ماده 19 قانون نوسازی نسبت به فروش مقدار 58/44 مترمربع گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید . که به شرح ذیل منعکس است:
در تاریخ 19/12/98 در اجرای نظریه کمیته فنی شماره 13411 مورخ 16/3/96 پیرامون الحاق مقدار 58/44 مترمربعگذر متروکه تصرفی (باستناد ماده 19 قانون نوسازی ) به پلاک ثبتی 168- 2/168 قطعه 11 نجف آباد متعلق به آقای رضا حقیقی وکالتاً از طرف وراث غلامرضا میرزائیان واقع در خیابان 17 شهریور جلسه ای با حضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید :
1-با عنایت به ارزیابی شماره 76027 مورخ 13/12/98 مقدار 58/44 مترمربع گذر متروکه تصرفی از قرار هرمترمربع 000/000/5 (پنج میلیون ) ریال جمعاً به مبلغ 000/900/222 (دویست و بیست و دومیلیون و نهصد هزار ) ریال برآورد و تعیین قیمت گردیده است .
2-مقرر شد پس از واریز مبلغ 000/900/222 (دویست و بیست و دو میلیون و نهصد هزار ) ریال به حساب شهرداری و اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر متقابلاً شهرداری نسبت به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جهت الحاق گذر متروکه به پلاک فوق الذکر اقدام نماید .
3-مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا می باشد .
مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.