پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و شصت و ششمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (26/3/1399)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و شصت و ششمین (166) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 26/3/99 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 166:
با دعوت و هماهنگی قبلی آقایان مهندس احمدی معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری و مهدیه  سرمایه گذار محترم میدان میوه و تره بار در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر حضور بهم رساندند و توضیحاتی پیرامون سرمایه گذاری و نحوه اجراء ارائه دادند .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 16097/99 مورخ 22/3/99 شهرداری (به شماره 742/99 مورخ 24/3/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به شیوع بیماری کرونا و محدودیت های اعلام شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا و کاهش تردد شهری و توقف فعالیت ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و درخواست مساعدت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در نظر دارد با توجه به مفاد مصوبه مورخ 6/3/99 جلسه مشترک شورا و هیأت مدیره محترم سازمان مذکور و وضعیت خاص پیش آمده و عدم وصول درآمد دوره¬ای  سرویس دهی  بهره برداران ناوگان خطوط درون شهری و همچنین نظر به اینکه قراردادهای قبلی تعداد 6 نفر بهره بردار خطوط صالح آباد ، یزدانشهر ، آزادگان و امیرآباد دارای شرایط کسر حق بهره برداری نمی باشند . نسبت به کمک ، مساعدت و اختصاص بن خرید کالا جمعاً به میزان مبلغ 000/000/30 ریال (هر بهره بردار مبلغ پنج میلیون ریال ) جهت بهره برداران خطوط مذکور اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای کمک به جبران ضرر و زیان و تأمین قسمتی از هزینه های تعمیر و نگهداری و همچنین ارائه خدمات سرویس دهی مطلوب ناوگان حمل و نقل عمومی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 ، 14و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
2-نامه شماره 15455/99 مورخ 20/3/99 شهرداری (به شماره 730/99 مورخ 24/3/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 9269 مورخ 25/2/99 همچنین کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 50 قطعه 6 نجف آباد به نشانی خیابان امیرکبیر –کوچه شادان –متعلق به آقای ......... ، نظر به اینکه شهرداری براساس نظریه ارزیابی شماره 3702 مورخ 2/2/99 اقدام به واگذاری گذر متروکه تصرفی به متراژ 80/15 مترمربع از قرار هر مترمربع 000/000/5 ریال و جمعاً به مبلغ 000/000/79 ریال باستناد ماده 19 قانون نوسازی اقدام نموده مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
3-نامه شماره 14708/99 مورخ 18/3/99 شهرداری (به شماره 663/99 مورخ 19/3/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ، شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری از پارکینگ عمومی واقع در ورودی بیمارستان الزهرا نجف آباد به افراد واجد شرایط و بصورت استیجاری و براساس قیمت پایه اجاره بهای ماهیانه کارشناس رسمی دادگستری برای یک دوره یکساله و از طریق فرآیند مزایده عمومی طبق آئین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با توجه به مفاد مصوبه مورخ 23/2/99 جلسه مشترک شورا و هیأت مدیره محترم سازمان مذکور باستناد بندهای 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
4-نامه شماره 15210/99 مورخ 19/3/99 شهرداری ( به شماره 708/99 مورخ 21/3/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به مفاد مصوبه شماره 30/1/2059 مورخ 27/2/99 جلسه شورای محترم هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان نجف آباد و درخواست شماره 1257/99/523 مورخ 11/3/99 ریاست محترم اداره بهزیستی شهرستان نجف آباد با موضوع مساعدت لازم در جهت اجرای مطلوب طرح آرامش نوروز 98 و تأمین مالی قسمتی از هزینه های بستری و ترک اعتیاد معتادین در مراکز اقامتی و کمپ های درمان اعتیاد شهرستان ، شهرداری در نظر دارد نسبت به تأمین قسمتی از هزینه فوق از محل ردیف شماره 601003 با عنوان کمک به بخش عمومی از مأموریت اجتماعی و فرهنگی اعتبارات جاری بودجه سال 99 شهرداری و همچنین تأمین اعتبار لازم از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی هزینه صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/500 ریال در راستای رعایت و اجرای مفاد بند 5 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بندهای 4و 8 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
5-نامه شماره 15924/99 مورخ 22/3/99 شهرداری (به شماره 738/99 مورخ 24/3/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 465 قطعه 6 نجف آباد (به شماره کامپیوتری 1038249) به نشانی خیابان آبشار کوی ولیعصر –گذر 12 متری متعلق به خانم ...... ، نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه 10623 مورخ 30/2/99 درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با مالک آن به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
مختصات :3611172 :y                  536574:x
شمالاً بطول 13 متر به پلاک – شرقاً بطول 19 متر به پلاک – جنوباً بطول 13 متر به گذر و غرباً بطول 19 متر به گذر . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 247 مترمربع که 65/103 مترمربع درمسیر و مقدار 35/143 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از واگذاری ، آزاد سازی و انتقال میزان درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز ، یک واحد مسکونی به میزان 2/1 پخ +60 % در طبقه همکف – یک واحد مسکونی به میزان 2/1 پخ +60 % در طبقه اول و یک واحد مسکونی به میزان 2/1 پخ +60 % در طبقه دوم روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط شهرسازی درصورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده 5 ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد ، مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 15133/99 مورخ 19/3/99 شهرداری ( به شماره 673/99 مورخ 19/3/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه آقای ......... و شریک مالک ششدانگ سرقفلی شماره 70 میدان میوه و تره بار شهرداری نجف آباد به علت مشکلات مالی فراوان و بدهی ناچار به واگذاری غرفه مذکور به طلبکاران گردیده  و از طرفی طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 000/000/650/3 ریال بابت هزینه 10 % نقل انتقال حسب مفاد دفترچه قرارداد اجاره و مصوبه شورای اسلامی شهر به شهرداری بدهکار می باشد و تاکنون 50 % از مبلغ فوق را پرداخت نموده اند و از پرداخت نقدی الباقی ناتوان می باشند و طی درخواست پیوست تقاضای تقسیط مابقی بدهی خود را دارد مطرح که پس از بحث و بررسی بمنظور صدور دفترچه قرارداد اجاره غرفه از طرف شهرداری بنام خریدار با تقسیط مانده بدهی ایشان تا تاریخ 15/6/1400 موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 14764/99 مورخ 18/3/99 شهرداری ( به شماره 665/99 مورخ 19/3/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ، شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری از پارکینگ عمومی میرداماد نجف آباد به افراد واجد شرایط و بصورت استیجاری و براساس قیمت پایه اجاره بهای ماهیانه کارشناس رسمی دادگستری برای یک دوره یکساله و از طریق فرآیند مزایده عمومی طبق آئین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با توجه به مفاد مصوبه مورخ 23/2/99 جلسه مشترک شورا و هیأت مدیره محترم سازمان مذکور باستناد بندهای 14و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 16786/99 مورخ 25/3/99 شهرداری ( به شماره 790/99 مورخ 26/3/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر نامه شماره 13981206001 مورخ 6/12/98 ستاد محترم اقامه نماز شهرستان نجف آباد با موضوع پرداخت حق القدم ائمه جماعات اعزامی به پارکها جهت برگزاری نماز جماعت و فعالیت های فرهنگی و مشاوره دینی در پارکهای سطح شهر در سال 98 ، لذا با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد نسبت به تأمین هزینه مذکور از محل ردیف شماره 503003 با عنوان پرداخت حق الجلسات ، حق الوکاله و ... از مأموریت خدمات مدیریت اعتبارات جاری بودجه سال 99 شهرداری اقدام نماید ، مطرح که پس از بحث و بررسی هزینه صدرالاشاره تا سقف مبلغ 000/000/96 ریال باستناد بند 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت  و بتصویب رسید .  

9-نامه شماره 14775/99 مورخ 18/3/99 شهرداری (به شماره 664/99 مورخ 19/3/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به نیاز و تکمیل و ادامه ساماندهی خیابان ساحل شهرداری منطقه پنج ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آیین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط و اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 40801014 ( با عنوان ساماندهی خیابان ساحل ) از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 99 شهرداری منطقه پنج به مبلغ 000/000/000/8 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت  و بتصویب رسید .  

10-نامه شماره 15209/99 مورخ 19/3/99 شهرداری ( به شماره 706/99 مورخ 21/3/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست های مکرر امام جمعه محترم ویلاشهر با موضوع تأمین هزینه های دفتر مراجعات مردمی منطقه سه ، شهرداری در نظر دارد نسبت به تأمین قسمتی از هزینه های محل اسکان و دفتر مراجعات مردمی امام جمعه محترم ویلاشهر و پرداخت کمک و مساعدت مذهبی تا سقف مبلغ 000/000/000/1) ریال از محل ردیف شماره 601003 با عنوان کمک به بخش عمومی ( کمک امور مذهبی ) از مأموریت اجتماعی و فرهنگی اعتبارات جاری بودجه سال 99 شهرداری و همچنین تأمین اعتبار لازم از محل فروش املاک متعلق به خود براساس نظریه و قیمت کارشناس  رسمی دادگستری و از طریق برگزاری مزایده عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 22 از ماده 55 قانون شهرداریها باستاد بندهای 8،4 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت  و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.