پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و شصت و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (2/4/1399)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و شصت و هفتمین (167) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 2/4/99 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 167:
*در ابتدای جلسه با دعوت و هماهنگی قبلی آقای مهندس فردوسی مدیرعامل محترم سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری پیرامون ارائه توضیحاتی درخصوص موزه دفاع مقدس در جلسه رسمی شورای اسلامی حضور بهم رساندند .
*با دعوت و هماهنگی قبلی  رئیس محترم دانشگاه فرهنگیان نجف آباد (مرکز شهید آیت ) جناب آقای دکتر حاج صادقیان و رئیس حراست دانشگاه جناب آقای دکتر عابدی درجلسه رسمی شورا حضور یافتند و ضمن تشکر از عملکرد مطلوب مجموعه مدیریت شهری ، مشکلات دانشگاه فرهنگیان را به شرح زیر مطرح نمودند :
1-همجواری جمعه بازار امیرآباد با دانشگاه فرهنگیان و برخی مشکلات مانند جمع شدن زباله در کنار دیوار دانشگاه و یا ریختن زباله به داخل حیاط دانشگاه
2-احداث پارک ساحلی همجوار دیوار دانشگاه و آبیاری این پارک باعث آسیب به دیوار دانشگاه می شود .
3- احداث پارک ساحلی در همجواری دیوار دانشگاه  باعث کوتاه شدن دیوار دانشگاه شده که این موضوع ناامنی دانشگاه را در پی داشته است مانند سرقت و ..
4-حلقه های چاه  سپتینگ کنار دیوار، درهای چاه کنده شده در کنار دیوار دانشگاه و نخاله های ریخته شده در این چاهها مشکلاتی را برای دانشگاه ایجاد کرده است
5- اصلاح ورودیهای دانشگاه
6-اصلاح تابلو و نام پارک ساحلی
7-زیباسازی دیوار دانشگاه
8-کسبه امیرآباد که در کنار دانشگاه هستند برای سرویس بهداشتی مکرراً وارد دانشگاه می شوند که مشکلاتی در پی داشته است و ..پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید با توجه به حضور آقای مهندس فردوسی در این جلسه و با توجه به اهمیت دانشگاه فرهنگیان آقای فردوسی و آقای بهارلوئی مدیر محترم منطقه پنج مشترکاً بازدیدی از دانشگاه بعمل آورند و جهت حل مشکلات فوق همکاری لازم بعمل آید و نتیجه به این شورا گزارش گردد .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 19123/99 مورخ 2/4/99 شهرداری (به شماره 905/99 مورخ 2/4/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 14243مورخ 17/3/99 بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل قسمتی از پلاکهای ثبتی 1528و 3و2و1/1528 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2056004 متعلق به ....و شرکاء واقع در بلوار شهداء نبش خیابان خوجه نصیرالدین طوسی ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:     
حدود اربعه ملک:  3610019 :y                    544101 :x
شمالاً بطول 40/13 متر به پلاک – شرقاً بطول 60/7 متر به پلاک – جنوباً بطول 90/12 متر به خیابان و غرباً بطول 40/7 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد سند و گزارش واحد شهرسازی 77/103 مترمربع عرصه که 36/55 مترمربع در مسیر خیابان شهداء و پخ و مقدار 41/48 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری، آزاد سازی و تحویل زمین و انتقال میزان درمسیر از طریق ماده 45 قانون اداره ثبت ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز سه واحد تجاری به میزان 87/48 مترمربع در طبقه همکف روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش و فضای سبز اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای  8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 18709/99مورخ 1/4/99 شهرداری به شماره 903/99 مورخ 2/4/99 دبیرخانه شورا ) با عنایت به نیاز و تشکیل پروژه ساماندهی بلوار باهنر و میدان آیت اله حجت شهرداری منطقه سه ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط و اجرای عملیات پروژه های فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 40801012  ( با عنوان ساماندهی و اجرای بلوار باهنر ) از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 99 شهرداری منطقه سه به مبلغ 000/000/000/5 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستنادبندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 17217/99 مورخ 26/3/99 شهرداری ( به شماره 805/99 مورخ 26/3/99 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر صورتجلسه مورخ 1/3/99 تفاهم شده فیمابین نماینده محترم شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی و شهرداری با موضوع پیگیری اجرائی شدن طرح  ساماندهی و عملیات عمرانی پروژه زیرگذر میدان شهداء دانشجو شهر نجف آباد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره باستناد بندهای 8،4 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 19095/99 مورخ 2/4/99 شهرداری (به شماره 904/99 مورخ 2/4/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه توافقی 18875 مورخ 2/4/99 همراه با کروکی موقعیت محل ششدانگ پلاک ثبتی 220/828 و قسمتی از پلاک 94/790واقع در قطعه 8 نجف آباد به شماره کامپیوتری (6003865) متعلق به خانم ....... به آدرس بلوار آزادگان نبش کانال آب (منطقه سه) و نظر به اینکه شهرداری برابر مفاد صورتجلسه توافقی فوق الذکر درخصوص رعایت بندهای 3و4 ماده 101 قانون شهرداریها و تعیین قدرالسهم خود با مالک به توافق رسیده  که به شرح ذیل منعکس است:
در تاریخ 12/3/99 در اجرای تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها بمنظور تعیین قدرالسهم شهرداری برروی ششدانگ پلاک ثبتی 220/828 و قسمتی از پلاک 94/790 واقعان در قطعه 8 نجف آباد بخش11 ثبت اصفهان جمعاً به مساحت 86/52787 مترمربع متعلق به خانم ........ فرزند .... جلسه¬ای با حضورامضاء کنندگان زیر در محل شهرداری نجف آباد تشکیل و پس از بحث و بررسی و تبادل نظرات بشرح ذیل توافق شد :
1)برابر نقشه تفکیکی ارائه شده ضمیمه مورد تأیید از کل 86/52787 مترمربع عرصه تعداد دو پلاک بعنوان فضای خدماتی جمعاً به مساحت 99/4880 مترمربع و مقدار 69/17392 مترمربع بعنوان سطح معابر طرح تفکیکی و تعداد 110 پلاک به مساحت 18/30514 مترمربع بعنوان عرصه باقیمانده دارد .
2)مقرر گردید عرصه دو پلاک خدماتی به مساحت 99/4880 مترمربع و همچنین کلیه معابر طرح تفکیکی به مساحت 69/17392 مترمربع در سهم شهرداری واقع شود و مالک متعهد می گردد نسبت به انتقال سند مالکیت آن به نحو ممکن به شهرداری اقدام نماید .
3)مقرر گردید مالکه ضمن خرید و تحویل یکدستگاه پژو 5TU صفر کیلومتر اتوماتیک نسبت به پرداخت مبلغ یکصد میلیارد ریال طی چهار قسط ماهیانه به حساب شهرداری اقدام نماید .
4)-انجام کلیه خدمات داخلی طرح تفکیکی موصوف از جمله آسفالت ، جدول ، آب ، برق و گاز و غیره بعهده مالکه می باشد.
5)-در صورت تصویب این صورتجلسه توافقی و موافقت شورای اسلامی شهر با اولویت بالای پنج سال کاربری زمین مقرر گردید :
درصورت درخواست مالکه جهت اخذ پروانه ساختمانی نسبت به پرداخت کلیه عوارضات متعلقه بابت صدور پروانه ساختمانی باستثنای هزینه ناشی از اجرای 101 قانون شهرداریها اقدام نماید .
6) مقرر گردید مالکه نسبت به واگذاری و تحویل ساختمان مسکونی مورد بهره برداری با زیربنای 66/557 مترمربع و دیگر ساختمانهای موجود از جمله انبارها و پارکینگ های ساخته شده بانضمام تأسیسات و استخر و اشتراکات ، انشعابات و ملحقات و منضمات متعلقه و مربوطه در عرصه سهم شهرداری می باشد مندرج در بند 2 این صورتجلسه توافقی بدون هیچگونه ادعای اخذ وجهی به شهرداری نجف آباد اقدام نماید .
7) مفاد این صورتجلسه توافقی پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرائی دارد .
مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به بند 5 صورتجلسه توافقی مذکور با اولویت بالای پنج سال کاربری زمین براساس تبصره یک ماده واحده قانون نحوه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مفاد صورتجلسه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 18495/99 مورخ 1/4/99 شهرداری( به شماره 902 /99 مورخ 2/4/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به مفاد ماده 8 قانون مدیریت پسماندها و اهمیت و لزوم توجه ویژه و به روز رسانی نحوه محاسبه و همچنین اخذ هزینه¬های تمام شده بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری در جهت حمل زباله شهروندان از سطح شهر و نظر به عدم اعمال افزایش نرخ بهای خدمات مذکور از سال 97 تا کنون( براساس مصوبه شماره 4974/96 مورخ 13/12/96 شورای اسلامی شهر ) منضم به جدول اصلاحی نرخ بهای خدمات پیشنهادی حمل زباله جهت اجراء در سال 99 مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای تأمین هزینه های مدیریت پسماند و تحقق منابع درآمدی مصوب و ارائه مطلوب خدمات شهرداری به شهروندان عزیز و با توجه به رونوشت نامه شماره 4094/1/2059 مورخ 19/3/99 هیأت محترم تطبیق شهرستان نجف آباد موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص)خاتمه یافت.
 جناب آقای محمدحسن آسیابانی عضو محترم شورای اسلامی شهر که با توجه به هماهنگی قبلی با مرخصی ایشان موافقت بعمل آمد+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.