پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و هفتاد و یکمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (30/4/1399)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  یکصد و هفتادو یکمین(171) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 30/4/99 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان جلسه ، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 171:

*در ابتدا آقایان مهندس احمدی معاونت محترم برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی و بیگدلی معاونت محترم خدمات شهری شهرداری در جلسه رسمی این شورا با دعوت و هماهنگی قبلی حضور بهم رساندند و به ارائه توضیحاتی پیرامون لوایح شماره 25386/99 مورخ 25/4/99 و 18344/99 مورخ 1/4/99 و چگونگی محاسبه تعرفه عوارض آتش نشانی پرداختند .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 26739/99 مورخ 30/4/99 شهرداری (به شماره 1229/99 مورخ 30/4/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در نظر دارد باستناد مصوبه مورخ 24/4/99 جلسه مشترک شورا و هیأت مدیره سازمان مذکور نسبت به خرید و تحویل مقدار 25 حلقه زاپاس همراه با جک و آچار چرخ اتوبوس رنو به بهره برداران بخش خصوصی (طی لیست پیوست) اقدام نماید.
مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 26363/99 مورخ 28/4/99 شهرداری (به شماره 1223/99 مورخ 28/4/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به مزین شدن شهر نجف¬آباد به شهر علم و ایثار براساس فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)، شهرداری در نظر دارد نسبت به تملک یک واحد مسکونی قدیمی متعلق به خانواده شهیدان حجتی جهت احداث خانه ایثار به شماره پلاکهای 463 و قسمتی از پلاک 470 قطعه 2 نجف آباد تحت شماره کامپیوتری (3003063) متعلق به آقای ..... و خانم ..... واقع در خیابان قدس کوچه حجتی اقدام نماید و نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 26359 مورخ 28/4/99 مستند به ماده 111 قانون شهرداریها درخصوص تملک مسکونی فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3610439 :y                     533832 :x
شمالاًبطول 3/9 و 2/2 و 2/4 به پلاک مجاور – شرقاً بطول 2/37 متر به پلاک – جنوباً بطول 5/2 متر به گذر و غرباً بطول 18 و 8/11 و 2/21 متربه پلاک مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی و سند مالکیت 319 مترمربع که مقدار 8/4 مترمربع آن در مسیر و مقدار 20/314 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید به ازاء تحویل ، واگذاری و انتقال اسناد مالکیت پلاک فوق به نحو ممکن شهرداری نجف آباد متقابلاً شهرداری نسبت به صدور معوض امتیازی شناور به مبلغ 000/000/450/6 (شش میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ) ریال بر روی پرونده های معرفی مالکین حسب محاسبات سال 99 و مصوبات مربوطه تا پایان سال 1401 اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوارهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 26364/99 مورخ 28/4/99 شهرداری (به شماره 1222/99 مورخ 28/4/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به مزین شدن شهر علم و ایثار براساس فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ، شهرداری در نظر دارد نسبت به تملک یک واحد مسکونی قدیمی متعلق به عالم بزرگ حضرت آیت اله آیت جهت احداث خانه عالم به شماره پلاکهای ثبتی 867 و 868 قطعه 2 نجف آباد تحت شماره کامپیوتری (3003541) متعلق به ....واقع در خیابان گلبهار غربی – کوی میرزاخانیها اقدام نماید و نظر به اینکه شهرداری حسب توافقنامه شماره 26358 مورخ 28/4/99 مستند به ماده 111 قانون شهرداریها درخصوص تملک مسکونی قدیمی فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3610324 :y             534040 :x
شمالاً بطول 40/12 متر به پلاک مجاور - شرقاً بطول 9/29 متر به پلاک - جنوباً بطول 3/12 متر به گذر و غرباً بطول 9/29 متر به پلاک . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی و سند مالکیت 2/370 مترمربع می باشد. مقرر گردید بازاء تحویل ، واگذاری و انتقال سند بنام شهرداری نجف آباد ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات به مبلغ 000/000/900/7 (هفت میلیارد و نهصد میلیون ) ریال بر روی پرونده های معرفی مالک حسب محاسبات سال 99 و مصوبات مربوطه تا پایان سال 1401 اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 25330/99 مورخ 25/4/99 شهرداری ( به شماره 1200/99 مورخ 28/4/99 دبیرخانه شورا) عطف به مصوبه 1377 مورخ 26/4/96 و پیرو شماره 21745 مورخ 22/4/96 نظر باینکه باستناد مدارک و نقشه ثبتی جدید ارائه شده مشخص گردیده که در توافقنامه اولیه تحت شماره 18685 مورخ 10/4/96 با .......... شماره پلاکهای ثبتی 7/835 و 3/835 و 836 قطعه 3 نجف آباد اشتباهاً ذکر شده لذا برابر مفاد اصلاحیه توافقنامه شماره 23382 مورخ 17/4/99 درخصوص اصلاح شماره پلاکهای ثبتی به شماره به مالکین 3/8535 و اقاله سند مالکیت پلاکهای 14/835 و 835 به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
در اجرای نظریه توافقات شماه 11282 مورخ 1/3/99 و پیرو توافقنامه شماره 18685 مورخ 10/4/96 با حضور امضاء کنندگان زیر پیرامون اصلاح پلاکهای ثبتی درج شده درتوافقنامه صدرالاشاره متعلق به وراث ............ به آدرس تقاطع خیابان های ابوذر و لا جلسه ای در محل شهرداری منطقه یک تشکیل و به شرح ذیل توافق بعمل آمد :
1)باستناد مدارک مالکیت و نقشه ثبتی جدید ارائه شده مشخص گردید که پلاکهای 7/835 و 3/835 و 836 موضوع توافق نبوده که اشتباهاً ذکر شده و پلاکهای ثبتی موضوع توافق قسمتی از پلاکهای ثبتی 835 و 14/835 می باشد .
2) مقرر شد مالکان سند مالکیت میزان عرصه های در مسیر را از پلاک ثبتی 835 در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری منتقل و متقابلاً شهرداری نسبت به اقاله سند مالکیت پلاک 3/835 بنام مالکین و وراث اقدام نماید.
3) مابقی مفاد توافقنامه شماره 18685 مورخ 10/4/96 به قوت خود باقیست .
4) مفاد این صورتجلسه توافقی پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء می باشد .
مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق برابر بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 25607/99 مورخ 25/4/99 شهرداری ( به شماره 1194/99 مورخ 28/4/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 260 مورخ 8/2/97 شورای شهر و تغییر خط بدنه بلوار آیت و پیرو آن تغییرات میزان در مسیر قسمتی از عرصه معوض واگذار شده به آقای .......... و خانم .......... تحت شماره پلاک ثبتی 999 قطعه 6 ، منضم به تصویر اصلاحیه توافقنامه شماره 11291 مورخ 1/3/99 بانضمام کروکی پلاک مذکور، با توجه به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر مجدد پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
1)    مقرر گردید بازاء عرصه در مسیر به مساحت 77/21 مترمربع ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز تا سقف مبلغ 000/000/300/1 ( یک میلیارد و سیصد میلیون ) ریال بصورت شناور ( معوض امتیازی) بر روی پلاکهای معرفی مالک تا پایان سال 1400 اقدام نماید و ضمن اعلام و درج رضایت خویش بر روی دادخواست ارائه شده در شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی نجف آباد
2)    امتیازات واگذاری باقیمانده پلاک 999 به مساحت 83/44 مترمربع بصورت یک واحد تجاری در طبقه همکف و یک واحد دفتر کار در طبقه اول بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج صادر می گردد .
3)    مقرر گردید نقل و انتقال اسناد مالکیت پلاک عوض و معوض بصورت همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت پذیرد .
4)    با تنظیم این اصلاحیه توافقنامه کلیه مفاد توافقنامه قبلی ملغی می گردد .
5)    مالکین متعهد میگردند نسبت به تحویل و واگذاری و تخریب یک باب مغازه توافق شده در بلوار استقلال تحت پلاک ثبتی 785 قطعه 8 بخش 11 ثبت اصفهان تا تاریخ 28/12/1398 اقدام نمایند.
6 )مفاد این اصلاحیه توافقنامه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرائی دارد .
مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید

 

فعلی

پیشنهادی

نوع دام

سلاخی

لاشه بر

ارزش افزوده

دامپزشکی

عوارض

جمع

سلاخی،ذابح

لاشه بر

ارزش افزوده

دامپزشکی

عوارض

جمع

گاو و گوساله

000/600

000/100

000/18

000/15

000/200

000/933

000/800

000/150

850/149

000/15

150/851/1

000/300/2

شتر

000/500

000/100

800/19

000/15

000/220

800/854

000/700

000/150

150/120

000/15

850/314/1

000/300/2

گوسفند ناقص کشی

000/68

-

2700

800/1

000/30

500/102

000/80

200/5

670/5

800/1

000/65

670/157

گوسفند کامل کشی

000/100

-

2700

800/1

000/30

500/134

000/110

-

470/7

800/1

730/80

000/200

شترمرغ

000/300

-

300/15

-

000/170

300/489

000/400

-

737/32

800/1

863/366

000/800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-نامه شماره 25386/99 مورخ 25/4/99 شهرداری ( به شماره 1199/99 مورخ 28/4/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به افزایش چشمگیر هزینه¬های ارائه خدمات کشتار دام سبک و سنگین و اهمیت و لزوم توجه به نحوه محاسبه و به روز رسانی اخذ هزینه¬های تمام شده بهای خدمات و عوارض کشتار و در راستای تأمین بخشی از هزینه های کشتارگاه دام ازجمله حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان، هزینه¬های آب ، برق و گاز مصرفی ، هزینه های تعمیر و نگهداری تأسیسات و تجهیزات مربوطه ، اجرت سلاخی و غیره و همچنین عدم اعمال افزایش نرخ بهای خدمات مذکور از سال 94 تاکنون ، جدول نرخ بهای خدمات پیشنهادی کشتار دام سبک و سنگین جهت اجراء در سال 99 که به شرح ذیل منعکس است :
*همچنین در صورتیکه هزارلا کشتار گاو، تحویل شهرداری گردید مبلغ 000/300/1 ریال از قیمت کسر گرددمطرح که پس از بحث و بررسی با توجه به نامه شماره 009/99 مورخ 8/2/99 انجمن صنفی کشتارگاه¬های دام استان اصفهان و بمنظور همسان سازی تعرفه¬های نرخ خدمات کشتارگاهی شهر نجف آباد با سایر کشتارگاههای استان موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7-نامه شماره 24421/99 مورخ 22/4/99 شهرداری (به شماره 1143/99 مورخ 23/4/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به اهمیت و لزوم توجه به نحوه محاسبه و به روز رسانی اخذ هزینه های تمام شده بهای خدمات آرامستان در کلیه مناطق شهر و در راستای تأمین بخشی از هزینه های کفن و دفن آرامستان ها و حوزه متوفیات و همچنین عدم اعمال افزایش نرخ بهای خدمات مذکور از سال 95 تا کنون ، جدول نرخ بهای خدمات پیشنهادی درگذشتگان آرامستان های مناطق شهر نجف آباد جهت اجراء در سال 99 (بپیوست) مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7-نامه شماره 24421/99 مورخ 22/4/99 شهرداری (به شماره 1143/99 مورخ 23/4/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به اهمیت و لزوم توجه به نحوه محاسبه و به روز رسانی اخذ هزینه های تمام شده بهای خدمات آرامستان در کلیه مناطق شهر و در راستای تأمین بخشی از هزینه های کفن و دفن آرامستان ها و حوزه متوفیات و همچنین عدم اعمال افزایش نرخ بهای خدمات مذکور از سال 95 تا کنون ، جدول نرخ بهای خدمات پیشنهادی درگذشتگان آرامستان های مناطق شهر نجف آباد جهت اجراء در سال 99 (بپیوست) مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8-نامه شماره 25691/99 مورخ 26/4/99 شهرداری (به شماره 1191/99 مورخ 28/4/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به اینکه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری در نظر دارد باستناد مصوبه مورخ 20/3/99 جلسه مشترک هیأت مدیره و شورای سازمان مذکور نسبت به دریافت هزینه نقل و انتقال خودروی تاکسی به شرح نامه شماره 726/99 مورخ 21/3/99 (تصویر پیوست ) اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

9-نامه شماره 25862/99 مورخ  26/4/99 شهرداری (به شماره 1190/99 مورخ 28/4/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ، 4 برگه تعرفه پیشنهادی نرخ کرایه سرویس حمل و نقل دانش آموزی برای سال تحصیلی 1399-1400 که براساس مفاد مصوبه مورخ 1/3/99 جلسه کارگروه ماده 18 جمع بندی و بتصویب رسید که به شرح ذیل منعکس است :

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1400-1399

ردیف

مسیرتردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

کرایه هرنفر ماهیانه بر اساس 22 روز کاری

مینی بوس

ون

سواری

سال 98-99

سال 1399-1400

سال 98-99

سال 99-1400

سال 98-99

سال 1399-1400

1

داخلی نجف آباد

000/480

000/600

000/700

000/880

000/040/1

000/300/1

2

امیرآباد به نجف آباد و بالعکس

000/530

000/670

000/780

000/980

000/230/1

000/530/1

3

آزادگان به نجف آباد و بالعکس

000/590

000/740

000/830

000/040/1

000/300/1

000/620/1

4

یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

000/590

000/740

000/830

000/040/1

000/300/1

000/620/1

5

ویلاشهر به نجف آباد و بالعکس

000/590

000/740

000/830

000/040/1

000/300/1

000/620/1

6

گلدشت به نجف آباد و بالعکس

000/600

000/750

000/870

000/080/1

000/310/1

000/630/1

7

کهریز سنگ به نجف آباد و بالعکس

000/670

000/840

000/920

000/150/1

000/400/1

000/750/1

8

جوزدان به نجف آباد و بالعکس

000/640

000/800

000/920

000/150/1

000/430/1

000/780/1

9

حاجی آباد به نجف آباد و بالعکس

000/750

000/940

000/210/1

000/510/1

000/750/1

000/180/2

10

نهضت آباد به نجف آباد و بالعکس

000/940

000/180/1

000/660/1

000/070/2

000/400/2

000/000/3

11

تیران به نجف آباد و بالعکس

000/130/1

000/410/1

000/840/1

000/300/2

000/650/2

000/310/3

12

فولادشهر به نجف آباد و بالعکس

000/970

000/210/1

000/660/1

000/070/2

000/330/2

000/910/2

13

کوشک به نجف آباد و بالعکس

000/840

000/050/1

000/310/1

000/630/1

000/740/1

000/170/2

14

فیروزآباد به نجف آباد و بالعکس

000/570

000/720

000/780

000/980

000/210/1

000/510/1

15

جلال آباد به نجف آباد و بالعکس

000/580

000/780

000/820

000/070/1

000/290/1

000/660/1

16

قلعه سفید به نجف آباد و بالعکس

000/670

000/840

000/920

000/150/1

000/400/1

000/750/1

17

آزادگان به امیرآباد و بالعکس

000/480

000/600

000/700

000/880

000/940

000/170/1

18

اصغرآباد به نجف آباد و بالعکس

000/680

000/850

000/020/1

000/270/1

000/510/1

000/880/1

19

داخلی یزدانشهر

000/450

000/570

000/620

000/780

000/920

000/150/1

20

داخلی امیرآّباد

000/450

000/570

000/620

000/780

000/920

000/150/1

21

داخلی آزادگان

000/450

000/570

000/620

000/780

000/920

000/150/1

22

داخلی ویلاشهر

000/450

000/570

000/620

000/780

000/920

000/150/1

23

یزدانشهر به امیرآباد و بالعکس

000/480

000/600

000/700

000/880

000/940

000/170/1

24

جلال آباد به یزدانشهر و بالعکس

000/480

000/600

000/690

000/860

000/940

000/170/1

25

جلال آباد به امیرآباد و بالعکس

000/480

000/600

000/700

000/880

000/940

000/170/1

26

مسکن مهر به نجف آباد و بالعکس

000/620

000/780

000/860

000/070/1

000/330/1

000/660/1

27

قسمت سوم یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

000/620

000/780

000/860

000/070/1

000/330/1

000/660/1

28

صالح آباد به نجف آباد و بالعکس

000/570

000/720

000/810

000/010/1

000/210/1

000/510/1

29

خیابان طالقانی به نجف آباد و بالعکس

000/570

000/720

000/810

000/010/1

000/210/1

000/510/1

30

خیابان طالقانی به امیرآباد و بالعکس

000/480

000/600

000/650

000/810

000/940

000/170/1

31

فیروز آباد به امیرآباد و بالعکس

000/480

000/600

000/650

000/810

000/940

000/170/1

32

صالح آباد به امیرآّباد و بالعکس

000/480

000/600

000/650

000/810

000/940

000/170/1

33

شهرک بهاران به نجف آباد و بالعکس

--

000/670

--

000/980

--

000/530/1

34

قهدریجان به نجف آباد و بالعکس

--

000/860

--

000/280/1

--

000/900/1

مبلغ 10 % بابت تأمین هزینه های فرهنگی و نظارتی مرتبط با حمل و نقل دانش آموزی و عوامل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مستقر در مدرسه در مبالغ پیشنهادی نرخ خرید خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان پیش بینی شده است

 

تعرفه های نرخ سرویس مدارس ، برای سال تحصیلی 1400-1399

سرویس های دانش آموزی مدارس سماء ، ماهیانه  نفرات براساس 22 روزکاری

ردیف

مسیرتردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

کرایه هرنفر ماهیانه  بر اساس 22 روز کاری

مینی بوس

ون بنزینی

سواری

سال 98-99

سال 99-1400

سال 98-99

سال 99-1400

سال 98-99

سال 99-1400

1

نجف آباد

000/720

000/900

000/880

000/100/1

000/270/1

000/580/1

2

امیرآباد

000/770

000/960

000/970

000/210/1

000/420/1

000/770/1

3

آزادگان  فاز 1و2

000/760

000/950

000/930

000/160/1

000/380/1

000/720/1

4

آزادگان  فاز 3و4

000/850

000/060/1

000/030/1

000/280/1

000/500/1

000/870/1

5

صالح آباد

000/790

000/980

000/980

000/220/1

000/470/1

000/830/1

6

یزدانشهر اول و دوم              

000/810

000/010/1

000/040/1

000/300/1

000/500/1

000/870/1

7

فیروز آباد

000/770

000/960

000/980

000/220/1

000/470/1

000/830/1

8

جوزدان

000/020/1

000/270/1

000/300/1

000/620/1

000/670/1

000/080/2

9

گلدشت

000/810

000/010/1

000/990

000/230/1

000/470/1

000/830/1

10

قلعه سفید

000/900

000/120/1

000/050/1

000/310/1

000/620/1

000/020/2

11

کهریزسنگ

000/910

000/130/1

000/050/1

000/310/1

000/620/1

000/020/2

12

اصغرآباد

000/970

000/210/1

000/240/1

000/550/1

000/700/1

000/120/2

13

کوشک

000/050/1

000/310/1

000/460/1

000/820/1

000/980/1

000/470/2

14

قهدریجان

000/070/1

000/330/1

000/510/1

000/880/1

000/980/1

000/470/2

15

تیران

000/200/1

000/500/1

000/060/2

000/570/2

000/900/2

000/620/3

16

نهضت آباد

000/110/1

000/380/1

000/780/1

000/220/2

000/200/2

000/750/2

17

ویلاشهر

000/690

000/860

000/880

000/100/1

000/180/1

000/470/1

18

حاجی آباد

000/950

000/180/1

000/380/1

000/720/1

000/770/1

000/210/2

19

جلال آباد

000/810

000/010/1

000/020/1

000/270/1

000/460/1

000/830/1

20

فولادشهر

000/110/1

000/380/1

000/870/1

000/330/2

000/620/2

000/270/3

21

یزدانشهر قسمت سوم

000/840

000/050/1

000/080/1

000/350/1

000/570/1

000/960/1

22

زازران

000/110/1

000/380/1

000/510/1

000/880/1

000/060/2

000/570/2

23

تیرانچی

000/110/1

000/380/1

000/510/1

000/880/1

000/060/2

000/570/2

24

خیابان طالقانی امیرآباد

000/790

000/980

000/980

000/220/1

000/430/1

000/780/1

25

درچه

--

000/380/1

--

000/220/2

--

000/750/2

26

خمینی شهر

--

000/300/1

--

000/800/1

--

000/500/2

27

اصفهان

--

000/450/1

--

000/450/2

--

000/500/3

مبلغ 10 % بابت تأمین هزینه های فرهنگی و نظارتی مرتبط با حمل و نقل دانش آموزی و عوامل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مستقر در مدرسه در مبالغ پیشنهادی نرخ خرید خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان پیش بینی شده است

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس، برای سال تحصیلی 1400-1399

سرویس های دانش آموزی مدارس سماء ، ماهیانه نفرات براساس 22 روزکاری

ردیف

مسیر تردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

(کرایه هر نفر ماهیانه بر اساس 22 روز کاری

مینی بوس

ون بنزینی

سواری

سال  99-98

سال  1400-99

سال  99-98

سال  1400-99

سال  99-98

سال  1400-99

1

نجف آباد

000/720

000/900

000/880

000/100/1

000/270/1

000/580/1

2

امیرآباد

000/770

000/960

000/970

000/210/1

000/420/1

000/770/1

3

آزادگان فاز 1و2

000/760

000/950

000/930

000/160/1

000/380/1

000/720/1

4

آزادگان فاز 3و4

000/850

000/060/1

000/030/1

000/280/1

000/500/1

000/870/1

5

صالح آباد

000/790

000/980

000/980

000/220/1

000/470/1

000/830/1

6

یزدانشهر قسمت 1و2

000/810

000/010/1

000/040/1

000/300/1

000/500/1

000/870/1

7

فیروزآباد

000/770

000/960

000/980

000/220/1

000/470/1

000/870/1

8

جوزدان

000/020/1

000/270/1

000/300/1

000/620/1

000/670/1

000/830/1

9

گلدشت

000/810

000/010/1

000/990

000/230/1

000/470/1

000/080/2

10

قلعه سفید

000/900

000/120/1

000/050/1

000/310/1

000/620/1

000/830/1

11

کهریزسنگ

000/910

000/130/1

000/050/1

000/310/1

000/620/1

000/020/2

12

اصغرآباد

000/970

000/210/1

000/240/1

000/550/1

000/700/1

000/120/2

13

کوشک

000/050/1

000/310/1

000/460/1

000/820/1

000/980/1

000/470/2

14

قهدریجان

000/070/1

000/330/1

000/510/1

000/880/1

000/980/1

000/470/2

15

تیران

000/200/1

000/500/1

000/060/2

000/570/2

000/900/2

000/620/3

16

نهضت آباد

000/110/1

000/380/1

000/780/1

000/220/2

000/200/2

000/750/2

17

ویلاشهر

000/690

000/860

000/880

000/100/1

000/180/1

000/470/1

18

حاجی آباد

000/950

000/180/1

000/380/1

000/270/1

000/770/1

000/210/2

19

جلال آباد

000/810

000/010/1

000/020/1

000/330/2

000/460/1

000/830/1

20

فولاد شهر

000/110/1

000/380/1

000/870/1

000/350/1

000/620/2

000/270/3

21

یزدانشهر قسمت سوم

000/840

000/050/1

000/080/1

000/350/1

000/570/1

000/960/1

22

زازران

000/110/1

000/380/1

000/510/1

000/880/1

000/060/2

000/570/2

23

تیرانچی

000/110/1

000/380/1

000/510/1

000/880/1

000/060/2

000/570/2

24

خیابان طالقانی امیرآباد

000/790

000/980

000/980

000/220/1

000/430/1

000/780/1

25

درچه

--

000/380/1

--

000/220/2

--

000/750/2

26

خمینی شهر

--

000/300/1

--

000/800/1

--

000/500/2

27

اصفهان

--

000/450/1

--

000/450/2

--

000/500/3

 

مبلغ 10 % بابت تأمین هزینه های فرهنگی و نظارتی مرتبط با حمل و نقل دانش آموزی و عوامل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مستقر در مدرسه در مبالغ پیشنهادی نرخ خرید خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان پیش بینی شده است

پیشنهاد تعرفه های نرخ کرایه سرویس های دانش آموزی مجتمع آموزشی فرهنگی شهید حججی و

هنرستان شهید پارسا ، برای سال تحصیلی 1399-1400

ردیف

مسیر تردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

(کرایه هر نفر ماهیانه بر اساس 22 روز کاری

مینی بوس

 

ون بنزینی

سواری

سال 98-99

سال 99-400

سال 98-99

سال 99-400

سال 98-99

سال 400-99

1

نجف آباد

000/670

000/830

000/860

000/070/1

000/230/1

000/530/1

2

امیرآباد

000/730

000/910

000/920

000/150/1

000/290/1

000/610/1

3

آزادگان

000/820

000/020/1

000/050/1

000/310/1

000/480/1

000/850/1

4

صالح آباد

000/700

000/870

000/920

000/150/1

000/350/1

000/680/1

5

یزدانشهر قسمت 1و2

000/730

000/910

000/880

000/100/1

000/280/1

000/600/1

6

فیروزآباد

000/670

000/830

000/880

000/100/1

000/240/1

000/550/1

7

جوزدان

000/520

000/650

000/710

000/880

000/080/1

000/350/1

8

گلدشت

000/820

000/020/1

000/000/1

000/250/1

000/480/1

000/850/1

9

قلعه سفید

000/900

000/120/1

000/120/1

000/400/1

000/650/1

000/060/2

10

کهریزسنگ

000/900

000/120/1

000/120/1

000/400/1

000/670/1

000/080/2

11

اصغرآباد

000/980

000/220/1

000/220/1

000/520/1

000/720/1

000/150/2

12

کوشک

000/050/1

000/310/1

000/600/1

000/000/2

000/030/2

000/530/2

13

قهدریجان

000/050/1

000/310/1

000/600/1

000/000/2

000/030/2

000/530/2

14

تیران

000/140/1

000/420/1

000/850/1

000/310/2

000/410/2

000/010/3

15

نهضت آباد

000/020/1

000/270/1

000/600/1

000/000/2

000/030/2

000/530/2

16

ویلاشهر

000/800

000/000/1

000/980

000/220/1

000/480/1

000/850/1

17

حاجی آباد

000/900

000/120/1

000/120/1

000/400/1

000/660/1

000/070/2

18

جلال آباد

000/610

000/760

000/800

000/000/1

000/180/1

000/470/1

19

فولادشهر

000/920

000/150/1

000/250/1

000/560/1

000/770/1

000/210/2

20

یزدانشهر قسمت سوم

000/800

000/000/1

000/920

000/150/1

000/300/1

000/620/1

21

زازران

000/150/1

00/430/1

000/660/1

000/070/2

000/160/2

000/700/2

22

تیرانچی

000/150/1

000/430/1

000/660/1

000/070/2

000/160/2

000/700/2

23

خیابان طالقانی امیرآباد

000/670

000/830

000/860

000/070/1

000/240/1

000/550/1

24

مسکن مهر فولاد شهر

000/980

000/220/1

000/350/1

000/680/1

000/910/1

000/380/2

25

فاز 4 آزادگان

000/860

000/070/1

000/130/1

000/410/1

000/560/1

000/950/1

مطرح که پس از بحث و بررسی نرخ کرایه صدرالاشاره با توجه به مفاد مصوبه مورخ 6/3/99 جلسه مشترک شورا و هیأت مدیره محترم سازمان مذکور باستناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

 

ختم جلسه: جلسه ساعت 20با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.