پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و هفتاد و پنجمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (27/5/1399)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  یکصد و هفتاد و پنجمین(175) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 27/5/99 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم به اعضاء محترم شورا و فرا رسیدن 26 مرداد سالروز آزادی آزادگان سرافراز و الماس های درخشان دفاع مقدس ، را به همه ایثارگران بویژه همکار عزیز ، جناب آقای محمد حسن آسیابانی آزاده سرافراز و نائب رئیس محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد تبریک گفتند . ریاست محترم شورا ضمن تفسیر کوتاه و ترجمه آیه¬ای از سوره مبارکه حشر ، خود و همه همکاران را به تقوای الهی دعوت نمود و آرزو نمودند به   گونه ای عمل نمائیم که در روز جزا و " یوم تبلی السرائر" شرمنده مردم و بویژه شهداء گرانقدر نباشیم .جناب آقای مهندس حجتی درخصوص تشکیل کمیسیونهای شورا و شهرداری و اهمیت این کمیسیونها توضیحاتی ارائه نمودند و مقرر گردید :
الف ) اعضاء شرکت کننده هر هفته گزارشی از جلسات تشکیل شده در صحن علنی شورا ارائه نمایند .
ب) با تقسیم کار انجام شده مقرر گردید کمیسیونهای شورا (فنی ، حقوقی ، فرهنگی ) همزمان تشکیل گردید  .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 33121/99 مورخ 21/5/99 شهرداری ( به شماره 1465/99 مورخ 25/5/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 30679 مورخ 13/5/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 200 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 2054830 متعلق به خانم ..........واقع در طرح احداث خیابان کشاورز که به شرح ذیل منعکس است:  شمالاً بطول 50/26 متر به پلاک و آبرو، شرقاً بطول 66/25 متر به پلاک . جنوباً بطول 50/26 متر به پلاک و غرباً بطول 66/25 متر به پلاک . مساحت کل پلاک به گزارش واحد شهرسازی و مدارک مالکیت 680 متر مربع که کلاً در مسیر تعریض بلوار کشاورز می باشد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال راضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی، متقابلاً شهرداری در وجه مالک اقدام و صدور مجوز امتیازی شناور حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بر روی هر پلاک و پرونده¬ای که مالک معرفی نماید تا سقف مبلغ 000/000/420/4 (چهار میلیارد و چهارصد و بیست میلیون) ریال بر مبنای محاسبات سال 1398 اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف  و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی  مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 32975/99 مورخ 21/5/99 شهرداری ( به شماره 1457/99 مورخ 25/5/99 دبیرخانه شورا ) با عنایت به برنامه زمان بندی اجرای مراحل تکمیلی راه اندازی و بهره برداری فاز اول پروژه بزرگ کشتارگاه صنعتی دام نجف آباد و به جهت تسریع و عدم ایجاد وقفه در اجرای مراحل تکمیلی پروژه شامل: عملیات احداث محوطه و ابنیه مربوطه تأمین روشنایی ، احداث منبع هوایی و غیره ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و از طریق فرآیند برگزاری مناقصه عمومی نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط و اجرای عملیات فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره 20501002 ( با عنوان احداث و تکمیل کشتارگاه صنعتی دام) از مأموریت محیط زیست و خدمات شهری اعتبارات عمرانی بودجه سال 99 شهرداری مرکزی به مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد ریال از محل فروش املاک متعلق به خود از طریق برگزاری مزایده عمومی ، با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری و پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه¬ای در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و  انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 33151/99 مورخ 21/5/99 شهرداری ( به شماره 1462/99 مورخ 25/5/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 30663 مورخ 13/5/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 833 قطعه 5 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1016121) به نشانی خیابان 22 بهمن مرکزی قدرالسهم متعلق به آقای .... احدی از ورثه ..... ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص کل سهم مالکیت واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است : شمالاً بطول 53/3 متر به گذر – شرقاً بطول 40/18 متر به گذر -جنوباً بطول 42/3 متر به گذر وغرباً بطول 45/18 متر به گذر. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 64 مترمربع و براساس سهم نامبرده 28/18 متر مترمربع که کلاً در مسیر خیابان قرار دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و انتقال قدرالسهم مالکیت به متراژ 28/18 مترمربع در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به معرفی پلاک معوض ظرف  مدت سه ماه براساس قیمت روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری برابر ضوابط و مقررات اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 33138/99 مورخ 21/5/99 شهرداری ( به شماره 1464/99 مورخ 25/5/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 30254 مورخ 12/5/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک                 قولنامه ای 68-23 به شماره کامپیوتری 2056036 متعلق به آقای ....... واقع در طرح احداث خیابان کشاورز ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 40/7 متر به گذر(کوچه اختر ) – شرقاً بطول 14 متر به پلاک مجاور -جنوباً بطول 40/7 متر به پلاک مجاور و غرباً بطول 14 متر به پلاک مجاور مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی و مدارک مالکیت 60/103 مترمربع که کلاً در مسیر احداث خیابان کشاورز قراردارد . مقرر گردید بازاء تحویل، آزاد سازی و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی و ظهور حق ثالث تا پنجاه سال شمسی در یکی از دفاتر اسناد رسمی در حق شهرداری ، متقابلاً شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 250/078/564 ریال ( پانصد و شصت و چهار میلیون و هفتاد و هشت هزار و دویست و پنجاه) ریال در وجه مالک بصورت نقد و اقساط نسبت به صدور معوضات امتیازی یک واحد تجاری به میزان 68/92 مترمربع در طبقه زیرزمین و یک واحد تجاری به میزان 68/92 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد دفتر کار به میزان 79 مترمربع در طبقه اول پلاک ثبتی 1/1863 قطعه 2 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب حسب ضوابط و مقررات شهرسازی برمبنای برگه محاسبات مورخ 27/1/99 بدون اخذ هرگونه وجهی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی دیگری به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می¬باشد مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی  و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 31693/99 مورخ 16/5/99 شهرداری ( به شماره 1429/99 مورخ 20/5/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به اجرای مراحل تکمیلی تملک دوباب خانه تاریخی سطح شهر و لزوم مرمت و بازسازی خانه های علم و ایثار ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شراط و اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعبتار ردیف بودجه شماره 10101003 ( با عنوان احیاء و بازسازی خانه های تاریخی ) از مأموریت کالبدی و شهرسازی بودجه عمرانی سال 99 شهرداری به مبلغ 000/000/000/20 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و فروش املاک متعلق به خود از طریق برگزاری مزایده عمومی با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری و پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از واگذاری دارایی¬های سرمایه¬ای در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 33099/99 مورخ 21/5/99 شهرداری (به شماره 1460/99 مورخ 25/5/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 27762 مورخ 2/5/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاکهای ثبتی 13و 9 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2048744 متعلق به وراث عباسعلی شمس به غیر از سهم مرحوم .......... ) و وراث .....( خانم ها ....واقع در طرح تعریض بلوار شهداء خیابان شهید صانعی ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاکهای فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 30/18 متر به پلاک – شرقاً بطول 20/53 متر به گذر – جنوباً بطول 10/25 متر به پلاک و غرباً بطول 30/35 و 9و 10/19 متربه پلاک و گذر – مساحت کل پلاک باستناد مدارک مالکیت و گزارش واحد شهرسازی 12/1098 مترمربع که سهم نامبردگان فوق الذکر 48/970 مترمربع که مقدار 71/666 در مسیر خیابان و کوچه و مقدار 77/303 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و تحویل و انتقال میزان درمسیر به نحو ممکن و پرداخت مبلغ 000/000/135 (یکصد و سی و پنج میلیون ) ریال به حساب شهرداری با توجه به کاهش عوارضات مصوب متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز هفت  واحد تجاری به میزان 77/303 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 7 و 13 قطعه 10 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج صمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . ضمناً رعایت حقوق ارتفاقی برای مجاورین بعهده مالکین بوده و شهرداری تعهدی در این خصوص ندارد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب  فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7-نامه شماره 33076/99 مورخ 21/5/99 شهرداری ( به شماره 1459/99 مورخ 25/5/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 30259 مورخ 12/5/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 421 قطعه 10 بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 2056196 متعلق به خانم ....... واقع در طرح احداث خیابان کشاورز با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 60/6 متر به پلاک – شرقاً بطول 50/16 متر به پلاک – جنوباً بطول 60/6 متر به گذر –مساحت کل پلاک به گزارش واحد شهرسازی 32/109 مترمربع که کلاً در مسیر تعریض خیابان کشاورز قررار دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزاد سازی و انتقال میزان درمسیر و باقیمانده طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/500/366/1 ریال (یک میلیارد و سیصدو شصت و شش میلیون و            پانصد هزار ریال) در وجه مالک اقدام و همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8-نامه شماره 33148/99 مورخ 21/5/99 شهرداری (به شماره 1463/99مورخ 25/5/99) دبیرخانه شورا منضم به تصویر توافقنامه شماره 30673 مورخ 13/5/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 3/807 قطعه 7 نجف آباد به شماره کامپیوتری 3022308 به نشانی خیابان بوستان زندگی متعلق به آقای ..... وکالتاً از طرف ..... با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با وکیل مالک آن به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
مختصات ملک : 534546 :x                 3608667:y
شمالاً بطول 25/12 متربه گذر – شرقاً بطول 60/6 و 85/10 متر به گذر و پلاک – جنوباً بطول 80/11 متر به راهرو و غرباً بطول 30/19 متر به گذر – مساحت کل پلاک باستناد سند 91/226 مترمربع و برابر گزارش واحد شهرسازی 86/220 مترمربع که مقدار 76/158 مترمربع در مسیر و مقدار 10/62 مترمربع باقیماند دارد. مقرر گردید پس از تحویل ،واگذاری و انتقال میزان درمسیر بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز شناور تا مبلغ 000/840/428/1 (یک میلیارد و چهارصدو بیست و هشت میلیون و هشتصدو چهل هزار)ریال بر روی هر پرونده ای که مالک معرفی نماید حسب ضوابط و مقررات شهرسازی برمبنای محاسبات سال 99 و مصوبات کاهش عوارضات شورا در اردیبهشت 99 اقدام نماید. همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد. لازم بذکر است باقیمانده پلاک کلیه عوارضات متعلقه را بدهکار می¬باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

9-نامه شماره 33194/99 مورخ 22/5/99 شهرداری ( به شماره 1458/99 مورخ 25/5/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 30669 مورخ 13/5/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 833 قطعه 5 نجف آباد به شماره کامپیوتری 1016121 به نشانی خیابان 22 بهمن مرکزی قدرالسهم متعلق به خانم .......... با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص کل سهم مالکیت واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 53/3 متر به گذر – شرقاً بطول 40/18 متر به گذر – جنوباً بطول 42/3 متر به گذر و غرباً بطول 45/18 متر به گذر. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 64 مترمربع و براساس سهم نامبرده 14/9 مترمربع که کلاً در مسیر خیابان قرار دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزاد سازی و انتقال قدرالسهم مالکیت به متراژ 14/9 مترمربع در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/914 (نهصد و چهارده میلیون ) ریال در وجه مالک طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید .  مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

10-نامه شماره 33180/99 مورخ 22/5/99 شهرداری (به شماره 1461/99 مورخ 25/5/99 دبیرخانه شورا)منضم به تصویر توافقنامه شماره 26654 مورخ 29/4/99 متعلق به آقای ....... واقع در طرح تعریض بلوار  امام (ره ) با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
شمالاً بطول 70/5 متر به گذر – شرقاً بطول 16 متر به پلاک – جنوباً بطول 70/5 متر به خیابان و غرباً بطول 16 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد مدارک مالکیت 20/91 مترمربع عرصه که مقدار 24/26 مترمربع درمسیر بلوار امام (ره)  و مقدار 96/64 مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید بازاء تحویل، آزاد سازی و انتقال اراضی واقع درمسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، ضمن پرداخت مبلغ 000/000/335/1 (یک میلیارد و سیصد و سی و پنج میلیون )ریال به حساب شهرداری، با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً  شهرداری نسبت به صدور مجوزات صدور عدم خلاف یک واحد تجاری به میزان 96/64 مترمربع در طبقه همکف و صدور عدم خلاف بالکن تجاری به میزان 25/19 مترمربع نیم طبقه پلاک ثبتی 724 قطعه 4 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی حسب رأی کمیسیون ماده صد به شماره 9801667 مورخ 30/7/98 بدون اخذ هرگونه وجه دیگری بغیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه : جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.