پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دویست و دوازدهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (31/3/1400)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و دوازدهمین (212) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 31/3/1400 ساعت 30/16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید  آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم و تبریک میلاد با سعادت ثامن الحجج امام رضا (ع ) دستور کار جلسه را  مطرح نمودند.
*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 212:


*در آغاز جلسه شکایت پیشنهادی آقایان محمدحسن آسیابانی ، جواد حجتی و عیدی محمد طرقی با موضوع شکایت از بداخلاقی ها، هتک حرمت ها ، تهمت ها و افتراهای افراد معلوم الحال نسبت به کاندیدهای عضو شورای اسلامی شهر نجف آباد (آقایان محمدحسن آسیابانی ، جواد حجتی و عیدی محمد طرقی ) و زیرسوال بردن عملکرد مطلوب نمایندگان مردم در شورای شهر نجف آباد در دوره پنجم ، که در روزهای پایانی ایام تبلیغات شورای ششم به اوج خود رسید و افرادی تمام قد تلاش کردند با انتشار فایل صوتی تقطیع شده و مصاحبه های کذایی با آبروی افراد بازی کنند مطرح ، بررسی و به تصویب اکثریت اعضاء شورای شهر رسید و مقرر گردید این شکایت بدون اغماض وگذشت با توجه به هتک حیثیت افراد و ظلم بی حد به برخی اعضاء شورای شهر و خانواده مظلوم این عزیزان از طریق مراجع قضایی و پلیس فتا پیگیری و افراد و مسببین این بداخلاقی ها و هتک حرمت ها که موجب زیان روحی ، روانی و ... اعضاء شورای شهر نجف آباد گردید شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و نتیجه نهایی به اطلاع عموم شهروندان عزیز برسد .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 10678/1400 مورخ 29/2/1400 شهرداری (به شماره 358/1400 مورخ 1/3/1400دبیرخانه شورا) در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 67 قانون شهرداریها ، منضم به یک جلد تفریغ بودجه و بیلان سال 99 شهرداری و سازمانهای وابسته ، مطرح که پس از بحث و بررسی تفریغ بودجه و بیلان سال 99 مذکور باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید . مقرر گردید روابط عمومی نسبت به اطلاع رسانی تفریغ بودجه مذکور به عموم شهروندان از طریق سایت شورا و شهرداری اقدام نماید.

2-نامه شماره 10680/1400 مورخ 29/2/1400 شهرداری ( به شماره 362/1400 مورخ 1/3/1400 دبیرخانه شورا ) در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 67 قانون شهرداریها ،منضم به یک جلد تفریغ بودجه غیرنقدی سال 99 شهرداری ، مطرح که پس از بحث و بررسی تفریغ بودجه غیر نقدی سال 99 شهرداری باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.مقرر گردید روابط عمومی نسبت به اطلاع رسانی تفریغ بودجه مذکور به عموم شهروندان از طریق سایت شورا و شهرداری اقدام نماید.

3- یک جلد تفریغ بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر نجف آباد به شماره 441/1400 مورخ 10/3/1400 دبیرخانه شورا شامل خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها – صورت مقایسه وصولی قطعی با پیش بینی درآمدها و صورت مقایسه هزینه های پرداختی با برآورد اعتبارات مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید . مقرر گردید روابط عمومی نسبت به اطلاع رسانی تفریغ بودجه مذکور به عموم شهروندان از طریق سایت شورا و شهرداری اقدام نماید.

4-نامه شماره 18457/1400 مورخ 31/3/1400 شهرداری ( به شماره 596/1400 مورخ 31/3/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 15768 مورخ 20/3/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 833 قطعه 5 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1016121) قدرالسهم متعلق به آقای                ... واقع در طرح تعریض خیابان 22 بهمن مرکزی ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص کل سهم مالکیت واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 53/3 متر به گذر – شرقاً بطول 40/18 متر به گذر – جنوباً بطول 42/3 متر به گذر و غرباً بطول 45/18 متر به گذر – مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 64 مترمربع و براساس سهم نامبرده 28/18 مترمربع که کلاً در مسیر خیابان قرار دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و انتقال سند مالکیت قدرالسهم مالک به میزان 28/18 مترمربع در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/000/2 (دومیلیارد) ریال به حساب شهرداری علاوه بر پرداختی¬های قبلی به مبلغ 000/000/540 (پانصد وچهل میلیون) ریال متقابلاً شهرداری پس از اعمال مصوبه کاهش عوارضات نسبت به صدور گواهی عدم خلاف پلاک ثبتی 688 قطعه 9 نجف آباد به شماره کامپیوتری 3036802 با زیربنای 517 مترمربع در طبقه همکف در قالب 5 واحد تجاری متعلق به آقای .... طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید .مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-نامه شماره 17636/1400مورخ 29/3/1400 شهرداری ( به شماره 569/1400 مورخ 30/3/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 681/99 مورخ 20/3/99 شورای اسلامی شهر ، شهرداری در نظر دارد در سال جاری و در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و به منظور ایجاد و ارتقاء سطح تسهیلات رفاهی و تسریع و تسهیل در ارائه خدمات مطلوبتر بیمه تکمیلی و پرداخت کمک هزینه درمان کارکنان شهرداری و سازمانهای وابسته طبق شرایط و آئین نامه داخلی عضویت اعضاء متقاضی خدمات بیمه تکمیلی ، نسبت به افزایش میزان سرانه حق بیمه ماهیانه بصورت 50 درصد سهم کارکنان و 50 درصد سهم شهرداری از هر نفر جمعاً به مبلغ 000/800 ریال( مربوط  به دوره معین از تاریخ 1/4/99 لغایت 31/3/1400 ) به هر نفر جمعاً به مبلغ 000/000/1 ریال و تأمین و تخصیص اعتبار لازم ردیف بودجه جاری مربوط از محل افزایش درآمدها و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سالیانه شهرداری و همچنین اختصاص و پرداخت تا سقف میزان 95 درصد از مانده اعتبار استفاده نشده جدول میزان تعهدات پیوست آئین نامه داخلی صندوق مشارکت درمان طی دو دوره یکساله معین قبلی (دوره اول از تاریخ 1/4/98 لغایت 31/3/1399) و دوره دوم از تاریخ 1/4/99 لغایت 31/3/1400) اعضاء اصلی و وابسته مرتبط (تحت تکفل ) بعنوان کمک هزینه درمانی و خدمات دندانپزشکی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 ، 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 18478/1400 مورخ 31/3/1400 شهرداری ( به شماره 594/1400 مورخ 31/3/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 16962 مورخ 25/3/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 5/1214 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (3052975) به آدرس کوچه بصیرت ، تقاطع بهار متعلق به خانم ...، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص کل پلاک واقع در مسیر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
536318 : x            3609818 : y
شمالاً بطول 4 متر به پلاک – شرقاً بطول 40/5 متر به گذر – جنوباً بطول 4 متر به گذر و غرباً بطول 40/5 متر به پلاک مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 60/21 مترمربع که کلاً در مسیر خیابان قرار دارد . مقرر گردید مالک پس از تحویل ، واگذاری و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز شناور تا مبلغ 000/000/756 (هفتصد و پنجاه و شش میلیون) ریال بر روی هر پرونده و پلاکی که مالک معرفی نماید طبق ضوابط و مقررات شهرسازی براساس محاسبات سال 99 تا پایان سال 1400 اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 17650/1400مورخ 29/3/1400شهرداری ( به شماره 566/1400 مورخ 30/3/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، شهرداری در نظر دارد نسبت به اعمال نرخ پیشنهادی کرایه سرویس حمل و نقل دانش آموزی برای سال 1401-1400 که براساس مفاد مصوبه مورخ 18/3/1400 جلسه کارگروه ماده 18 جمع بندی و طبق تعرفه پیوست بتصویب رسیده است .که به شرح ذیل منعکس است :

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس برای سال تحصیلی 1400-1401

ردیف

مسیرتردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

کرایه هرنفر ماهیانه بر اساس 22 روز کاری

مینی بوس

ون

سواری

سال 1399-1400

سال 1400-1401

سال 99-1400

سال 1400-1401

سال 1399-1400

سال 1400-1401

1

داخلی نجف آباد

000/600

000/750

000/880

000/100/1

000/300/1

000/560/1

2

امیرآباد به نجف آباد و بالعکس

000/670

000/840

000/980

000/230/1

000/530/1

000/840/1

3

آزادگان به نجف آباد و بالعکس

000/740

000/930

000/040/1

000/300/1

000/620/1

000/950/1

4

یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

000/740

000/930

000/040/1

000/300/1

000/620/1

000/950/1

5

ویلاشهر به نجف آباد و بالعکس

000/740

000/930

000/040/1

000/300/1

000/620/1

000/950/1

6

گلدشت به نجف آباد و بالعکس

000/750

000/940

000/080/1

000/350/1

000/630/1

000/960/1

7

کهریز سنگ به نجف آباد و بالعکس

000/840

000/050/1

000/150/1

000/440/1

000/750/1

000/100/2

8

جوزدان به نجف آباد و بالعکس

000/800

000/000/1

000/150/1

000/440/1

000/780/1

000/140/2

9

حاجی آباد به نجف آباد و بالعکس

000/940

000/180/1

000/510/1

000/890/1

000/180/2

000/610/2

10

نهضت آباد به نجف آباد و بالعکس

000/180/1

000/480/1

000/070/2

000/590/2

000/000/3

000/600/3

11

تیران به نجف آباد و بالعکس

000/410/1

000/760/1

000/300/2

000/890/2

000/310/3

000/980/3

12

فولادشهر به نجف آباد و بالعکس

000/210/1

000/510/1

000/070/2

000/590/2

000/910/2

000/500/3

13

کوشک به نجف آباد و بالعکس

000/050/1

000/310/1

000/630/1

000/040/2

000/170/2

000/600/2

14

فیروزآباد به نجف آباد و بالعکس

000/720

000/900

000/980

000/230/1

000/510/1

000/810/1

15

جلال آباد به نجف آباد و بالعکس

000/730

000/910

000/020/1

000/280/1

000/610/1

000/930/1

16

قلعه سفید به نجف آباد و بالعکس

000/840

000/050/1

000/150/1

000/440/1

000/750/1

000/100/2

17

آزادگان به امیرآباد و بالعکس

000/600

000/750

000/880

000/100/1

000/170/1

000/400/1

18

اصغرآباد به نجف آباد و بالعکس

000/850

000/060/1

000/270/1

000/590/1

000/880/1

000/260/2

19

داخلی یزدانشهر

000/570

000/710

000/780

000/980

000/150/1

000/380/1

20

داخلی امیرآّباد

000/570

000/710

000/780

000/980

000/150/1

000/380/1

21

داخلی آزادگان

000/570

000/710

000/780

000/980

000/150/1

000/380/1

22

داخلی ویلاشهر

000/570

000/710

000/780

000/980

000/150/1

000/380/1

23

یزدانشهر به امیرآباد و بالعکس

000/600

000/750

000/880

000/100/1

000/170/1

000/400/1

24

جلال آباد به یزدانشهر و بالعکس

000/600

000/750

000/860

000/080/1

0000/170/1

000/400/1

25

جلال آباد به امیرآباد  و بالعکس

000/600

000/750

000/880

000/100/1

000/170/1

000/400/1

26

مسکن مهر به نجف آباد و بالعکس

000/780

000/980

000/070/1

000/340/1

000/660/1

000/990/1

27

قسمت سوم یزدانشهر به نجف آباد و بالعکس

000/780

000/980

000/070/1

000/340/1

000/660/1

000/990/1

28

صالح آباد به نجف آباد و بالعکس

000/720

000/900

000/010/1

000/260/1

000/510/1

000/810/1

29

خیابان طالقانی به نجف آباد و بالعکس

000/720

000/900

000/010/1

000/260/1

000/510/1

000/810/1

30

خیابان طالقانی به امیرآباد و بالعکس

000/600

000/750

000/810

000/010/1

000/170/1

000/400/1

31

فیروزآباد به امیرآباد و بالعکس

000/600

000/750

000/810

000/010/1

000/170/1

000/400/1

32

صالح آباد به امیرآباد  و بالعکس

000/600

000/750

000/810

000/010/1

000/170/1

000/400/1

33

شهرک بهاران به نجف آباد و بالعکس

000/670

000/840

000/980

000/230/1

000/530/1

000/840/1

34

قهدریجان به نجف آباد و بالعکس

000/860

000/080/1

000/280/1

000/600/1

000/900/1

000/280/2

مبلغ 10 % بابت تأمین هزینه های فرهنگی و نظارتی مرتبط با حمل و نقل دانش آموزی و عوامل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مستقر در مدرسه در مبالغ پیشنهادی نرخ خرید خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان پیش بینی شده است .

در صورت رعایت پروتکل های بهداشتی در تعداد سرنشین خودروها هزینه کسری تعداد سرنشین بین حاضرین در سرویس تقسیم می گردد .

 

 

پیشنهاد تعرفه های نرخ کرایه سرویس های دانش آموزی مجتمع آموزشی فرهنگی شهید حججی و هنرستان شهید پارسا ، برای سال 1400-1401

ردیف

مسیر تردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

(کرایه هر نفر ماهیانه بر اساس 22 روز کاری

مینی بوس

ون بنزینی

سواری

سال 1399-1400

سال 1400-1401

سال 1399-1400

سال 1400-1401

سال 1399-1400

سال 1400-1401

1

نجف آباد

000/830

000/040/1

000/070/1

000/340/1

000/530/1

000/840/1

2

امیرآباد

000/910

000/140/1

000/150/1

000/440/1

000/610/1

000/930/1

3

آزادگان

000/020/1

000/280/1

000/310/1

000/640/1

000/850/1

000/220/2

4

صالح آباد

000/870

000/090/1

000/150/1

000/440/1

000/680/1

000/020/2

5

یزدانشهر قسمت 1و2

000/910

000/140/1

000/100/1

000/380/1

000/600/1

000/920/1

6

فیروزآباد

000/830

000/040/1

000/100/1

000/380/1

000/550/1

000/860/1

7

جوزدان

000/650

000/810

000/880

000/100/1

000/350/1

000/620/1

8

گلدشت

000/020/1

000/280/1

000/250/1

000/560/1

000/850/1

000/220/2

9

قلعه سفید

000/120/1

000/400/1

000/400/1

000/750/1

000/060/2

000/470/2

10

کهریزسنگ

000/120/1

000/400/1

000/400/1

000/750/1

000/080/2

000/500/2

11

اصغرآباد

000/220/1

000/530/1

000/520/1

000/900/1

000/150/2

000/580/2

12

کوشک

000/310/1

000/640/1

000/000/2

000/500/2

000/530/2

000/040/3

13

قهدریجان

000/310/1

000/640/1

000/000/2

000/500/2

000/530/2

000/040/3

14

تیران

000/420/1

000/780/1

000/310/2

000/890/2

000/010/3

000/610/3

15

نهضت آباد

000/270/1

000/590/1

000/000/2

000/500/2

000/530/2

000/040/3

16

ویلاشهر

000/000/1

000/250/1

000/220/1

000/530/1

000/850/1

000/220/2

17

حاجی آباد

000/120/1

000/200/1

000/400/1

000/750/1

000/070/2

000/480/2

18

جلال آباد

000/760

000/950

000/000/1

000/250/1

000/470/1

000/760/1

19

فولادشهر

000/150/1

000/440/1

000/560/1

000/950/1

000/210/2

000/650/2

20

یزدانشهر قسمت سوم

000/000/1

000/250/1

000/150/1

000/440/1

000/620/1

000/940/1

21

زازران

000/430/1

000/790/1

000/070/2

000/590/2

000/700/2

000/240/3

22

تیرانچی

000/430/1

000/790/1

000/070/2

000/590/2

000/700/2

000/240/3

23

خیابان طالقانی امیرآباد

000/830

000/040/1

000/070/1

000/340/1

000/550/1

000/860/1

24

مسکن مهر فولاد شهر

000/220/1

000/530/1

000/680/1

000/100/2

000/380/2

000/860/2

25

فاز چهار آزادگان

000/070/1

000/340/1

000/410/1

000/760/1

000/950/1

000/340/2

مبلغ 10 % بابت تأمین هزینه های فرهنگی و نظارتی مرتبط با حمل و نقل دانش آموزی و عوامل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مستقر در مدرسه در مبالغ پیشنهادی نرخ خرید خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان پیش بینی شده است .

در صورت رعایت پروتکل های بهداشتی در تعداد سرنشین خودروها هزینه کسری تعداد سرنشین بین حاضرین در سرویس تقسیم می گردد .

 

 

تعرفه های نرخ کرایه سرویس مدارس، برای سال تحصیلی 1400-1401

سرویس های دانش آموزی مدارس سماء ، ماهیانه نفرات براساس 22 روزکاری

ردیف

مسیر تردد

(قیمت ها به ریال می باشد )

(کرایه هر نفر ماهیانه بر اساس 22 روز کاری

مینی بوس

ون بنزینی

سواری

سال 1400-1399

1401-1400

سال 1400-1399

1401-1400

سال 1400-1399

1401-1400

1

نجف آباد

000/900

000/130/1

000/100/1

000/380/1

000/580/1

000/900/1

2

امیرآباد

000/960

000/200/1

000/210/1

000/510/1

000/770/1

000/120/2

3

آزادگان فاز 1و2

000/950

000/190/1

000/160/1

000/450/1

000/720/1

000/060/2

4

آزادگان فاز 3و4

000/060/1

000/330/1

000/280/1

000/600/1

000/870/1

000/240/2

5

صالح آباد

000/980

000/230/1

000/220/1

000/530/1

000/830/1

000/200/2

6

یزدانشهر قسمت 1و2

000/010/1

000/260/1

000/300/1

000/630/1

000/870/1

000/240/2

7

فیروزآباد

000/960

000/200/1

000/220/1

000/530/1

000/830/1

000/200/2

8

جوزدان

000/270/1

000/590/1

000/620/1

000/030/2

000/080/2

000/500/2

9

گلدشت

000/010/1

000/260/1

000/230/1

000/540/1

000/830/1

000/200/2

10

قلعه سفید

000/120/1

000/400/1

000/310/1

000/640/1

000/020/2

000/420/2

11

کهریزسنگ

000/130/1

000/410/1

000/310/1

000/640/1

000/020/2

000/420/2

12

اصغرآباد

000/210/1

000/510/1

000/550/1

000/940/1

000/120/2

000/540/2

13

کوشک

000/310/1

000/640/1

000/820/1

000/280/2

000/470/2

000/960/2

14

قهدریجان

000/330/1

000/660/1

000/880/1

000/350/2

000/470/2

000/960/2

15

تیران

000/500/1

000/870/1

000/570/2

000/210/3

000/620/3

000/340/4

16

نهضت آباد

000/380/1

000/730/1

000/220/2

000/780/2

000/750/2

000/300/3

17

ویلاشهر

000/860

000/080/1

000/100/1

000/380/1

000/470/1

000/760/1

18

حاجی آباد

000/180/1

000/480/1

000/720/1

000/150/2

000/210/2

000/650/2

19

جلال آباد

000/010/1

000/260/1

000/270/1

000/590/1

000/830/1

000/200/2

20

فولاد شهر

000/380/1

000/730/1

000/330/2

000/910/2

000/270/3

000/920/3

21

یزدانشهر قسمت سوم

000/050/1

000/310/1

000/350/1

000/690/1

000/960/1

000/350/2

22

زازران

000/380/1

000/730/1

000/880/1

000/350/2

000/570/2

000/080/3

23

تیرانچی

000/380/1

000/730/1

000/880/1

000/350/2

000/570/2

000/080/3

24

خیابان طالقانی امیرآباد

000/980

000/230/1

000/220/1

000/530/1

000/780/1

000/140/2

25

درچه

000/380/1

000/730/1

000/220/2

000/780/2

000/750/2

000/300/3

26

خمینی شهر

000/300/1

000/630/1

000/800/1

000/250/2

000/500/2

000/000/3

27

اصفهان

000/450/1

000/810/1

000/450/2

000/060/3

000/500/3

000/200/4

مبلغ 10 % بابت تأمین هزینه های فرهنگی و نظارتی مرتبط با حمل و نقل دانش آموزی و عوامل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مستقر در مدرسه در مبالغ پیشنهادی نرخ خرید خدمات مربوط به حمل و نقل دانش آموزان پیش بینی شده است .

در صورت رعایت پروتکل های بهداشتی در تعداد سرنشین خودروها هزینه کسری تعداد سرنشین بین حاضرین در سرویس تقسیم می گردد .

 

مطرح که پس از بحث و بررسی نرخ کرایه صدرالاشاره با توجه به مفاد مصوبه مورخ 19/3/1400 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره محترم سازمان مذکور باستناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 17163/1400 مورخ 26/3/1400 شهرداری ( به شماره 571/1400 مورخ 30/3/1400 دبیرخانه شورا) در راستای ارتقای سطح نشاط اجتماعی شهروندان و توسعه زیرساختهای ورزشی و همچنین تأمین و ایجاد امکانات آموزشی ورزشکاران در حوزه ورزش های آبی ، شهرداری در نظر دارد با همکاری اداره ورزش و جوانان شهرستان نجف آباد نسبت به اجرای مفاد تفاهم نامه شماره 59/1400 مورخ 5/2/1400 با موضوع احداث و راه اندازی پیست قایقرانی اسلالوم مجموعه شهربازی لاله امضاء و مبادله شده فیمابین سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری و هیئت قایقرانی شهرستان نجف آباد اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد تفاهم نامه صدرالاشاره با عنایت به مفاد صورتجلسه شماره 285 مورخ 23/1/99 مشترک شورا و هیئت مدیره محترم سازمان مذکور باستناد بندهای 4 و 8 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

9-نامه شماره 18466/1400 مورخ 31/3/1400 شهرداری ( به شماره 595/1400 مورخ 31/3/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 18240 مورخ 30/3/1400بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 228 قطعه 10به شماره کامپیوتری 2054251 متعلق به آقای ... واقع در طرح احداث خیابان شهداء غربی ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است : شمالاً بطول 90/6+40/3 متر به پلاک –شرقاً بطول 09/24 متر به پلاک – جنوباً بطول 60/5+ 80/2 متر به گذر و غرباً بطول 65/23 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی و مدارک مالکیت ارائه شده 86/221مترمربع عرصه که حسب گزارش نقشه برداری مقدار 81 مترمربع در مسیر گذر و مقدار 86/140 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری، آزادسازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، ضمن پرداخت مبلغ 000/793/978 (نهصد و هفتاد و هشت میلیون و هفتصد و نود و سه هزار) ریال به حساب شهرداری با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 86/140 مترمربع در طبقه همکف برروی باقیمانده قسمتی از پلاک ثبتی 228 قطعه 10 طبق ضوابط شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هیچگونه وجه دیگری به غیر از عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک بوده و شهرداری تعهدی در این خصوص ندارد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد  بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

10-نامه شماره 18525/1400 مورخ 31/3/1400 شهرداری ( به شماره 597/1400 مورخ 31/3/1400 دبیرخانه شورا) در راستای اجرای مفاد نامه شماره 6546 مورخ 20/2/1400 مدیر کل محترم دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور با موضوع شرایط اجرای طرح بازسازی اتوبوسهای شهری از محل تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1399 کشور، با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر و نظر به اینکه تمامی اتوبوسهای ناوگان حمل و نقل درون شهری به بخش خصوصی واگذار و کلاً فرسوده می باشند و برای بازسازی آنها نیاز به اعتبار و نقدینگی قابل توجهی دارد که تأمین آن در توان بهره برداران ناوگان بخش خصوصی در این شرایط سخت اقتصادی نبوده و از سوی دیگر نیز استفاده از تسهیلات مذکور و تأمین و ارائه وثایق سنگین مورد نیاز و باز پرداخت اقساط آن با توجه به بازه زمانی پایان دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و همچنین ایجاد دیون و تعهدات مالی نیر توسط شهرداری امکان پذیر نمی باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با توجه به مفاد مصوبه مورخ 21/2/1400جلسه مشترک هیأت مدیره و شورای محترم سازمان مذکور باستناد بندهای 8 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.
غایب جلسه : جناب آقای مهدی حاجی صادقیان عضو محترم شورای اسلامی شهر.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.