پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

هشتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد /دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، هشتمین(8) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 8/6/1400ساعت 17 در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید .سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم  خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهرو بزرگداشت سالروز شهادت شهیدان باهنر و رجائی، دستور کار جلسه را مطرح نمودند .

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 8
*در ابتدای جلسه آقای مهندس یوسفی نژاد به ارائه گزارشی از کمیسیون عمران و حمل و نقل که صبح روز دوشنبه مورخ 8/6/1400 برگزار شده بود پرداختند تعداد 15 لایحه و 2 نامه در این کمیسیون مطرح شد .
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 31880/1400 مورخ 3/6/1400 شهرداری ( به شماره 1027/1400 مورخ 6/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 30221 مورخ 20/5/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 149 قطعه 6 نجف آباد به شماره کامپیوتری 1055173 واقع در طرح تعریض بلوار فجر متعلق به آقای سعید وسائلی ، باعنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3611988 : Y         535278:X
شمالاً بطول 40/4 متر به گذر – شرقاً بطول 21 متر به پلاک – جنوباً بطول 60/4 متر به گذر و غرباً بطول 21 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند و گزارش واحد شهرسازی 50/94 مترمربع که مقدار 67/46 مترمربع در مسیر بلوار فجر و مقدار 83/47 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از آزادسازی ، تحویل و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/510 (پانصد و ده میلیون ) ریال به حساب شهرداری پس از اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد تجاری به میزان 83/47 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد انباری تجاری به میزان 83/47 مترمربع در طبقه اول پلاک ثبتی 149 قطعه 6 نجف آباد روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده 5 ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید (با 8 رأی موافق)

2-نامه شماره 31876/1400 مورخ 3/6/1400 شهرداری ( به شماره 1033/1400 مورخ 7/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 30527 مورخ 23/5/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 3/428 قطعه 8 نجف آباد به شماره کامپیوتری (6007045 ) واقع در طرح تعریض بلوار آزادگان ویلاشهر متعلق به آقای اکبر آقابابائیان با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است : 538557 : X    3610778 : Yشمالاً بطول 20/19 متر به پلاک – شرقاً بطول 90/10 متر به پلاک – جنوباً بطول 20/19 متر به پلاک و غرباً بطول 10/10 متر به گذر ، مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 60/201 مترمربع که مقدار 65/139 مترمربع در مسیر و مقدار 95/61 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید مالک پس از تحویل ، واگذاری و انتقال سند میزان در مسیر بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز شناور تا مبلغ 000/550/977 (نهصد و هفتاد و هفت میلیون و پانصد و پنجاه هزار ) ریال بر روی هر پرونده و پلاکی که مالک تا پایان سال 1401 و براساس صورتحساب و محاسبات سال 1400 معرفی نماید . طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . لازم بذکر است باقیمانده پلاک کلیه عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای  8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. (با 8 رأی موافق)

3-نامه شماره 31879/1400 مورخ 3/6/1400 شهرداری ( به شماره 1026/1400 مورخ 6/6/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر اصلاحیه توافقنامه شماره 30525 مورخ 23/5/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای به شماره کامپیوتری 5014686 متعلق به آقای قدیرعلی طالب واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه 5 (امیرآباد ) با عنایت به اینکه شهرداری برابر مفاد توافقنامه  فوق الذکر درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :    3613391:Y          529783:X
شمالاً بطول 50/52 متر به گذر – شرقاً بطول 20/88 متر به گذر – جنوباً بطول 50/52 متر به گذر – غرباً بطول 20/88 متر به گذر . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی و قولنامه های ارائه شده برابر 50/4630 مترمربع که مقدار 1839 مترمربع آن در مسیر و مقدار 5/2791 مترمربع باقیمانده دارد (اعیان شامل دیوار بلوکی بطول 80 متر در ارتفاع 2 متر – واگذاری سهم آب از چاه فاطمیه معادل 20/5 ساعت بانضمام کلیه متعلقات و ملزومات مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی برروی قدرالسهم واگذاری پنج ساعت و بیست دقیقه آب از چاه فاطمیه و ارائه تسویه حسابهای مربوطه تا تاریخ تنظیم توافقنامه و همچنین میزان در مسیر ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات امتیازی شانزده واحد تجاری به میزان 980 مترمربع و تفکیک مسکونی به میزان 1490 مترمربع در طبقه همکف پلاک قولنامه ای 5014686 به آدرس تقاطع بلوار آیت اله امینی و عطار طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ، ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و معافیت از پرداخت (تفکیک پارکینگ ) ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی و تفصیلی و عوارض پذیره تجاری ) اقدام نماید .ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و هر گونه ادعای احتمالی مالکیتی و همچنین کلیه عوارضات باقیمانده پلاک به غیر از امتیازات مورد واگذاری در بند ب بعهده مالک می باشد . لازم بذکر است با تنظیم این صورتجلسه کلیه مفاد توافقنامه 33308 مورخ 22/5/99 کان لم یکن تلقی می گردد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای  8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. (با 8 رأی موافق)

4-نامه شماره 31649/1400 مورخ 2/6/1400 شهرداری ( به شماره 1010/1400 مورخ 3/6/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 17666 مورخ 29/3/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 3/405 قطعه 11 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2035899 متعلق به آقای رمضانعلی میرزائی و خانم رضوان کاظمی واقع در مسیر تعریض خیابان آیت جنوبی نرسیده به خیابان قدس ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3610658:Y    532878:X
شمالاً بطول 10/11 متر به گذر – شرقاً بطول 20/20 متر به پلاک – جنوباً بطول 16 متر به پلاک و غرباً بطول 65/3 و 65/3 و 60/16 متر به گذر و پلاک . مساحت کل پلاک به گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت ارائه شده 80/242 مترمربع که 26/13 در مسیر خیابان آیت و مقدار 54/229 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور معوض امتیازی یک واحد تجاری به میزان 25 مترمربع در طبقه همکف باقیمانده پلاک 3/405 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هرگونه وجهی به غیر از عوارضات فضای سبز ، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید و همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای  8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. (با 8 رأی موافق)

5-نامه شماره 31663/1400 مورخ 2/6/1400 شهرداری ( به شماره 1007/1400 مورخ 3/6/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 30858 مورخ 24/5/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1/749 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2053341 متعلق به وراث بلقیس و اسداله           پورمحمدی( آقای محمدعلی و خانم ها عذرا ، بتول ، بیگم ، عفت ، زهره و مهری شهرت همگی  پورمحمدی) واقع در طرح تعریض کوچه پورمحمدی با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:

3611179: Y          531705:X

شمالاً بطول 20/16 متر به پلاک

شمالاً بطول 86/16 متر به پلاک

شرقاً بطول 20/16 متر به پلاک

شرقاً بطول 60/16 متر به پلاک

جنوباً بطول 24/15 متر به پلاک

جنوباً بطول 10/17 متر به پلاک

غرباً بطول 10/16 متر به گذر

غرباً بطول 67/16 متر به گذر

 

 

 

 

 

 

مساحت کل دو پلاک باستناد مدارک مالکیت 74/535 مترمربع که مقدار 38/343 مترمربع آن در مسیر خیابان پورمحمدی و پخ و مقدار 50/160 مترمربع در مسیر گذر فرعی و مقدار 36/192 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/700/221 (دویست و بیست و یک میلیون و هفتصد هزار ) ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات چهار واحد انباری تجاری به میزان 36/192 مترمربع در زیرزمین و چهار واحد تجاری به میزان 316/192 مترمربع در طبقه همکف بر روی باقیمانده پلاک 1/749 بلوار شریعتی خیابان شهیدان قاهری – نبش کوچه رهبری طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید .ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای  8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. (با 8 رأی موافق)

6-نامه شماره 31671/1400 مورخ 2/6/1400 شهرداری ( به شماره 1005/1400 مورخ 3/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 13559 مورخ 10/3/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 3/172 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2055599 متعلق به آقایان عبدالحسین کاظمی و دکتر احمدرضا کاظمی و شاهرخ پورقاسمیان و صدیقه رشیدی و وراث مرحومه زهرا محمدی           ( آقایان محمدرضا، مظاهر ، داود و احسان همگی کاظمی ) واقع در طرح احداث بلوار کشاورز با عنایت به  اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق بانامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3609414:Y          532200:X
شمالاً به دیواریست بطول 56/180 متر به پلاک – شرقاً بطول 57/30 متر به گذر باغی  – جنوباً بطول 87/71 و 71/9و71/9 و 88/42 و 18/68  متر به حریم قنات قلعه شاه و غرباً بطول 90/76 متر به پلاک  . مساحت کل پلاک ثبتی 3/172 برابر گزارش واحد شهرسازی و نقشه برداری 75/10427 مترمربع که مقدار 3948 مترمربع آن در مسیر خیابان کشاورز و مقدار 75/6479 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل، آزادسازی و انتقال سند میزان در مسیر و باقیمانده ( ضلع شمال غربی به مساحت 80/546 مترمربع) بنام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات امتیازی دوازده واحد تجاری به میزان 31/2474 مترمربع – دوازده واحد دفترکار به میزان 31/2474 مترمربع – مجوزات سیزده واحد مسکونی به میزان 61/3178 مترمربع در طبقات همکف + اول پلاک ثبتی 3/172 به آدرس محور گردشگری بیشه فرعی دوم غربی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی از زمان تاریخ توافق اقدام نماید و ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین  می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای  8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
(با 8 رأی موافق)

7-نامه شماره 31670/1400 مورخ 2/6/1400 شهرداری ( به شماره 1006/1400 مورخ 3/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 30239 مورخ 20/5/1400 بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 7/93 قطعه 3 نجف آباد متعلق به آقای سید احمد حسینی واقع در خیابان 15 خرداد شمالی ، بلوار نمازی ، نبش کوی شهید ابوترابی ، نظر به اینکه شهرداری قصد دارد باستناد ماده 19 قانون نوسازی نسبت به فروش و واگذاری گذر متروکه تصرفی به مساحت 78/16 مترمربع جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. (با 8 رأی موافق)

8-نامه شماره 31656/1400 مورخ 2/6/1400 شهرداری ( به شماره 1008/1400 مورخ 3/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 30526 مورخ 23/5/1400 بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 1241 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1055165) واقع در طرح تعریض خیابان ملک الشعرای بهار متعلق به خانم ریحانه حشمی ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3609885:Y          535943:X
شمالاً بطول 75/8 متر به پلاک – شرقاً بطول 90/25 متر به پلاک  – جنوباً بطول 75/8  متر به گذر –غرباً بطول 18/26 متر به پلاک . مساحت سهم مشاعی پلاک باستناد سند ارائه شده مقدار 08/92 مترمربع که کلاً در مسیر گذر واقع شده است مقرر گردید پس از آزادسازی ، تحویل و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/800/614 ( ششصد و چهارده میلیون و هشتصد هزار ) ریال به حساب شهرداری با اعمال کاهش عوارضات مصوب متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد پارکینگ مسکونی به میزان 15 مترمربع در طبقه همکف – یک واحد مسکونی به میزان 20/121 مترمربع در طبقه همکف و  یک واحد مسکونی به میزان 20/136 مترمربع در طبقه اول پلاک ثبتی 3/1241 قطعه 10 نجف آباد به آدرس : خیابان ملک الشعرای بهار روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده پنج ، ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید. در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک و متعهد به پاسخگو می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. (با 8 رأی موافق)

9-نامه شماره 31635/1400 مورخ 2/6/1400 شهرداری ( به شماره 1009/1400 مورخ 3/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 31224 مورخ 1/6/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 3/1522 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2055548 متعلق به آقای ابراهیم نادی پور واقع در مسیر تعریض خیابان شهداء غربی ، بعد از بیشه با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3610233:Y          531435:X
شمالاً بطول 6/14 متر به پلاک – شرقاً بطول 3/25 متر به پلاک  – جنوباً بطول 14 متر به گذر و غرباً بطول 28 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 81/378 مترمربع عرصه که به میزان 9/191 در مسیر و مقدار 81/186 باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال میزان درمسیر از طریق اجرای ماده 45 قانون اداره ثبت طرح فوق ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات دو واحد تجاری به میزان 80 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 3/1522 قطعه 10 حسب مقررات و ضوابط شهرسازی و درصورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجهی ضمن اخذ عوارضات فضای سبز ، آتش نشانی و آموزش و پرورش مورد توافق اقدام نماید ( صرفاً هشتاد متر مربع) در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. (با 8 رأی موافق)

10-نامه شماره 31892/1400 مورخ 3/6/1400 شهرداری ( به شماره 1031/1400 مورخ 7/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 31226 مورخ 1/6/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 5/1522 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2055547 متعلق به ورثه علی نادی پور (آقایان ابراهیم، اسماعیل ، مرتضی و حسن و خانم ها  زهرا ، مهری ، مریم شهرت همگی نادی پور و خانم ایران شماعی ) واقع در مسیر تعریض خیابان شهداء غربی ، بعد از بیشه با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
531418:X         380237:Y
شمالاً بطول 20 متر به پلاک – شرقاً بطول 52 متر به پلاک  – جنوباً بطول 20 متر به گذر و غرباً بطول 56 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 66/1068 مترمربع عرصه که به میزان 93/265 در مسیر و مقدار 73/802 باقیمانده دارد. مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال میزان درمسیر از طریق اجرای ماده45 قانون اداره ثبت طرح فوق متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز سه واحد تجاری به میزان 120 مترمربع درطبقه همکف پلاک ثبتی 5/1522 قطعه 10 واقع در بلوار شهداء بعد از بیشه حسب ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجهی ضمن اخذ عوارضات فضای سبز، آتش نشانی و آموزش و پرورش مورد توافق اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. (با 8 رأی موافق)

11-نامه شماره 31677/1400 مورخ 2/6/1400 شهرداری ( به شماره 1003/1400 مورخ 3/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 30245 مورخ 20/5/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 174 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2051987 متعلق به آقای مهدی عابدینی و خانم عفت موسوی وکالتاً از طرف آقای ابوالقاسم ذکریا واقع در مسیر تعریض خیابان بلوار کشاورز با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
532072:X         36097850:Y      حدود مشخصات قسمتی از پلاک 174    
شمالاً بطول 50/8 متر به پلاک – شرقاً بطول 24 متر به پلاک- جنوباً بطول 50/8 متر به پلاک و غرباً بطول 24 متر به پلاک. باستناد گزارش واحد شهرسازی 204 مترمربع می باشد که با مقدار  50/45 مترمربع بعنوان عرصه قدرالسهم مسیر گذر 10 متری دسترسی پلاک جمعاً به مساحت 50/249 متر مربع در مسیر می باشد مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال میزان در مسیر بنام شهرداری به نحو ممکن در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/800/611 (ششصد و یازده میلیون و هشتصد هزار )ریال به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری ضمن واگذاری معوض ملکی عرصه یک پلاک مسکونی فاز 9 پلاک ثبتی 7141/87 به مساحت 10/294 مترمربع به آدرس  شهرک امام علی غرب یزدانشهر و صدور مجوز یک واحد مسکونی به میزان 160مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 7141/87 به آدرس فاز 9 شهرک امام علی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. (با 8 رأی موافق)

12-نامه شماره 31883/1400 مورخ 3/6/1400 شهرداری ( به شماره 1028/1400 مورخ 6/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 30250 مورخ 20/5/1400 بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 149 قطعه 6  نجف آباد به شماره کامپیوتری 1055172 واقع در طرح تعریض بلوار فجر متعلق به آقای سعید موسی عرب با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
535281:X         3611988:Y
شمالاً بطول 7 متر به گذر – شرقاً بطول 21 متر به گذر- جنوباً بطول 7 متر به گذر-غرباً بطول 21 متر به پلاک . مساحت کل پلاک  باستناد سند و گزارش واحد شهرسازی 147 مترمربع که مقدار 93/72 مترمربع در مسیر بلوار فجر و مقدار 42/26 مترمربع در مسیر پخ و گذر شرقی و مقدار 66/48 متر مربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از آزادسازی ، تحویل و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/530 (پانصد و سی میلیون ) ریال به حساب شهرداری پس از اعمال کاهش عوارضات مصوب متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد انباری تجاری به میزان 66/48 مترمربع در زیرزمین – یک واحد تجاری به میزان 66/48 مترمربع در طبقه همکف - یک واحد انباری تجاری به میزان 66/48 مترمربع در طبقه اول پلاک ثبتی 149 قطعه 6 نجف آباد به آدرس بلوار فجر روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید .در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک  می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. (با 8 رأی موافق)

13-نامه شماره 31890/1400 مورخ 3/6/1400 شهرداری ( به شماره 1029/1400 مورخ 6/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 29199 مورخ 16/5/1400 بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 386-28 به شماره کامپیوتری 3053160 واقع در بلوار دفاع مقدس متعلق به آقای عباسعلی مغزی ،  با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
535720:X         3607943:Y
شمالاً بطول 46/19 متر به پلاک – شرقاً بطول 32 متر به پلاک- جنوباً بطول 46/19 متر به گذر-غرباً بطول 40 متر به پلاک . مساحت کل پلاک  باستناد گزارش واحد شهرسازی 25/700 مترمربع که مقدار 10/306  مترمربع در مسیر و مقدار 15/394 متر مربع باقیمانده دارد  مقرر گردید مالک پس از تحویل ، واگذاری  و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 500/993/832 (هشتصد و سی و دو میلیون و نهصد و نود و سه هزار و پانصد)  ریال با اعمال مصوبه کاهش عوارضات به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری صرفاً نسبت به عدم دریافت هزینه تفکیک (صرفاً بصورت باغ ) و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی باقیمانده پلاک به مساحت 15/394 مترمربع طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید . لازم بذکر است باقیمانده پلاک به غیر از هزینه تفکیک و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی کلیه عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد.مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. (با 8 رأی موافق)

14-نامه شماره 31675/1400 مورخ 2/6/1400 شهرداری ( به شماره 1004/1400 مورخ 3/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 29992 مورخ 19/5/1400 بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 31-163475 نجف آباد به شماره کامپیوتری 4013645 متعلق به وراث نادعلی صالحی (آقایان مصطفی ، مجتبی و سجاد و خانمها فاطمه و فرح همگی صالحی ) واقع  در طرح تعریض خیابان چناران منطقه چهار ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص کل پلاک واقع در مسیر فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
530861:X         3610270:Y
شمالاً بطول 40/3 متر به پلاک – شرقاً بطول 8 متر به پلاک- جنوباً بطول 40/3 متر به گذر وغرباً بطول 8 متر به پلاک . مساحت کل پلاک  طبق گزارش واحد شهرسازی 20/27 مترمربع که کلاً در مسیر خیابان چناران قرار دارد مقرر گردید بازاء تحویل، آزاد سازی و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی به میزان 20/27 متر مربع در یکی از دفاتر اسناد رسمی در حق شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/360/1 ( یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون ) ریال در وجه مالک اقدام نماید .مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. (با 8 رأی موافق)

15-نامه شماره 31895/1400 مورخ 3/6/1400 شهرداری ( به شماره 1032/1400 مورخ 7/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 30254 مورخ 20/5/1400 بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 149 قطعه 6 نجف آباد به شماره کامپیوتری( 1055174) واقع  در طرح تعریض بلوار فجر متعلق به آقای شهرام زمانی ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
535278:X         3611988:Y
شمالاً بطول 5 متر به گذر – شرقاً بطول 21 متر به پلاک- جنوباً بطول 5 متر به گذر -غرباً بطول 21 متر به پلاک . مساحت کل پلاک  باستناد گزارش واحد شهرسازی 105 مترمربع که مقدار 40/51 مترمربع  در مسیر بلوار فجر و مقدار 60/53 متر مربع باقیمانده دارد  مقرر گردید پس از  آزاد سازی ، تحویل و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 500/443/569 (پانصد و شصت و نه میلیون و چهارصدو چهل و سه هزار و پانصد) ریال به حساب شهرداری پس از اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد تجاری به میزان 60/53 مترمربع در طبقه همکف -یک واحد انباری تجاری به میزان 60/53 مترمربع در طبقه اول  پلاک ثبتی 149 قطعه 6 نجف آباد روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده 5 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید. در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک  می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید. (با 8 رأی موافق)

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

غائب جلسه: جناب آقای محمود جهانیان که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی گردید .+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.