پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

پنجاه و ششمین (56)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، پنجاه و ششمین (56) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 23/12/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 56:
1- نامه شماره 71857/1400 مورخ 20/11/1400 شهرداری (به شماره 2785/1400 مورخ 24/11/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، شهرداری در نظر دارد براساس مصوبه مورخ 12/11/1400 جلسه مشترک شورا و هیأت مدیره سازمان مذکور، نسبت به اعمال نرخ کرایه حمل و نقل عمومی بار و مسافر و همچنین عناوین تخلفات و بهاء خدمات در سال 1401 به شرح مجلد تعرفه پیشنهادی پیوست، اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی نرخ کرایه و بهای خدمات صدرالاشاره باستناد
بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 81538/1400 مورخ 23/12/1400 شهرداری (به شماره 3350/1400 مورخ 23/12/1400 دبیرخانه شورا) عطف به مصوبه 1737 مورخ 15/5/90 نظر به اینکه شماره پلاک ثبتی معوض داده شده بابت تملک کل پلاک واقع در طرح تعریض خیابان طالقانی مندرج در توافقنامه 33717 مورخ 27/4/90 بدلیل عدم دارا بودن مدارک مثبته ثبتی مالکیت شهرداری اشتباهاً به شماره 691 فرعی از 859 اصلی قطعه 4 نجف آباد متعلق به آقای یوسف خودسیانی تایپ شده لیکن پس از پیگیری و انتقال سند مالکیت بنام واگذار گیرنده از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشخص گردیده که شماره پلاک ثبتی صحیح همان محل مورد واگذاری تحت شماره 17 فرعی از 901 اصلی قطعه 4 نجف آبادبخش 11 ثبت اصفهان می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی با اصلاح شماره ثبتی پلاک معوض واگذار شده محل مذکور از 691/859 به قسمتی از پلاک ثبتی 17/901 در مصوبه صدرالاشاره با توجه به آدرس درج شده در توافقنامه فوق الذکر که محل معوض ملکی را خیابان وحدت باغ علوی مشخص شده است برابر بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3- نامه شماره 81309/1400 مورخ 23/12/1400 شهرداری (به شماره 3334/1400 مورخ 23/12/1400 دبیرخانه شورا) موضوع پیشنهاد محاسبه میزان خسارت ناشی از تردد وسائل نقلیه سنگین غیرمجاز در محدوده شهری کامیون ممنوع که به شرح ذیل منعکس است:

پیشنهاد بهای خدمات

ردیف

شرح

مبلغ (ريال)

1

کامیون 6 چرخ

000/000/3

2

کامیون 10 چرخ

000/000/5

3

تریلر ـ بوژی و بالاتر

000/000/7

مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4- نامه شماره 43605/1400 مورخ 25/7/1400 شهرداری (به شماره 1549/1400 مورخ 25/7/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 42577 مورخ 20/7/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 196 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2026157) واقع در طرح احداث بلوار کشاورز که به شرح ذیل منعکس است:    
3610058= y                      532187=x
شمالاً به طول 63  متر به پلاک ـ شرقاً به طول 39 متر به پلاک و گذر ـ جنوباً به طول 63  متر به پلاک و غرباً به طول 36 متر به پلاک. مساحت ششدانگ پلاک باستناد مدارک مالکیت 2457 متر مربع می باشد و با توجه به سند ارائه شده و گزارش واحد شهرسازی سهم مالکیت نامبرده به میزان چهار سهم مشاع از بیست سهم ششدانگ معادل مساحت 40/491 متر مربع عرصه می باشد که کلاً در مسیر قرار دارد. مقرر گردید به ازاء تحویل، آزادسازی و انتقال چهار سهم مشاع مذکور از پلاک 196 بنام شهرداری، متقابلاً شهرداری ضمن واگذاری ملکی یک عرصه پلاک مسکونی به شماره ردیف 627 نقشه پلاک ثبتی 1014 به مساحت 500 متر مربع  به آدرس بلوار آزادگان منطقه 3 شهرک آپادانا و صدور مجوز مسکونی حسب ضوابط شهرک پلاک ثبتی شماره ردیف 627 به آدرس بلوار آزادگان ـ ویلاشهر شهرک آپادانا طبق ضوابط و مقررات اقدام نماید. بدیهی است نقل و انتقال اسناد عوض و معوض همزمان در یکی از دفاتر اسناد رسمی صورت می پذیرد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5- نامه شماره 80625/1400 مورخ 21/12/1400 شهرداری (به شماره 3291/1400 مورخ 21/12/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری بهره برداری از امتیاز آژانس تاکسی تلفنی واقع در پارکینگ پایانه مسافر در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد به افراد واجد شرایط و بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری(تصویر پیوست) برای یک دوره یک ساله و از طریق فرآیند مزایده عمومی و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با توجه به مفاد مصوبه مورخ 9/12/1400 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره سازمان مذکور باستناد بندهای 8 و 14 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6- نامه شماره 79766/1400 مورخ 18/12/1400 شهرداری (به شماره 3281/1400 مورخ 21/12/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به افزایش چشمگیر هزینه های ارائه خدمات کشتارگاه دام سبک و سنگین و اهمیت و لزوم توجه به نحوه محاسبه و به روز رسانی اخذ هزینه های تمام شده بهای خدمات و عوارض کشتار و در راستای تأمین بخشی از هزینه های کشتارگاه دام از جمله حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان، هزینه های آب، برق و گاز مصرفی، هزینه های تعمیر و نگهداری تأسیسات و تجهیزات مربوطه، جدول نرخ بهای خدمات پیشنهادی کشتار دام سبک و سنگین جهت اجراء در سال 1401 به شرح ذیل با استناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

شهرداری نجف آباد

پیشنهاد خدمات کشتار دام

بهای خدمات فعلی

نوع دام

عوارض سال 1399

پیشنهادی 1401

قیمت های مصوب جهت اجرا در سال 1401

دام سبک

65.000

108.000

100.000 ریال

گاو و گوساله

1.185.150

1.980.000

1.800.000 ريال

شتر

1.314.850

2.185.000

2.000.000 ريال

شترمرغ

366.863

610.000

550.000 ريال

 

 

1-عوارض ارزش افزوده و همچنین عوارض دامپزشکی به مبالغ پیشنهادی اضافه خواهد شد.
2-در صورت ارجاع کشتار اضطراری در خارج از زمان فعالیت کشتارگاه به این واحد، بابت هزینه کارشناسی دامپزشکی، کارشناس ناظر ذبح شرعی نیروی خدماتی به جهت نظافت، نیروی اداری درآمد به جهت اخذ هزینه عوارض و چاپ لیبل، هزینه ایاب و ذهاب کلیه پرسنل و هزینه های آب و برق مصرفی عوارض دریافتی چهار برابر عوارض عادی اخذ گردد.
3-بابت هزینه پیش سرد در خارج از زمان فعالیت پیش سرد کشتارگاه، مبلغ دو میلیون ريال دریافت گردد.

7- نامه شماره 71783/1400 مورخ 20/11/1400 شهرداری (به شماره 2742/1400 مورخ 23/11/1400 دبیرخانه شورا) منضم به یک جلد دستورالعمل نحوه پرداخت یارانه به بهره برداران بخش خصوصی خطوط داخلی و بیرونی ناوگان اتوبوسرانی بانضمام آنالیز هزینه و درآمد ماهیانه هر خط که به منظور جبران بخشی از هزینه های بهره برداران و همچنین ارائه خدمات مطلوب و افزایش کیفیت سرویس دهی به شهروندان عزیز تهیه و تدوین و در جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره مورخ 23/10/1400 سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری، مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره پرداخت و هزینه کرد از سال 1401 و از محل ردیف بودجه شماره 4070102 (با عنوان ساماندهی سازمان حمل و نقل بار و مسافر) از مأموریت حمل و نقل و ترافیک (4) اعتبارات عمرانی و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه فوق الذکر از محل افزایش درآمدهای عمومی و شهرداری و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سالیانه با استناد بندهای 5، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8- نامه شماره 73289/1400 مورخ 27/11/1400 شهرداری (به شماره 2844/1400 مورخ 28/11/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به نامه شماره 16455/32/20 مورخ 27/2/1400 دفتر امور شهری و شوراهای استان اصفهان در خصوص اجرای تبصره یازده ماده صد قانون شهرداریها، تعرفه های پیشنهادی ارزش معاملاتی املاک موضوع جرائم ماده صد قانون شهرداریها برای سال 1401 که به شرح ذیل منعکس است:

ارزش معاملاتی پیشنهادی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها

قابل اجرا از سال 1401

الف) انواع ساختمان (اسکلت):                                                                                                 «مبالغ به ريال»

ردیف

شرح ساختمانها

مبلغ مصوب قبلی نجف آباد سال 1396

مبلغ مصوب سال 1401

1

ساختمانهای اسکلت بتونی با هر نوع سقف

000/500

000/000/1

2

ساختمانهای اسکلت فلزی با هر نوع سقف

000/480

000/000/1

3

ساختمانهای اسکلت مختلط با هرنوع سقف با ستون های فلزی یا بتونی

000/360

000/000/1

4

ساختمانهای اسکلت آجری

000/250

000/000/1

5

دیوارکشی با هر نوع مصالح از قرار هر متر مربع

000/150

000/700

 

ب) ساختمان انبارها با دهانه بیشتر از چهار متر:                                                             «مبالغ به ريال»

ردیف

شرح ساختمانها

مبلغ مصوب قبلی نجف آباد سال 1396

مبلغ مصوب سال 1401

1

اسکلت فلزی یا سوله های پیش ساخته با هر نوع سقف

000/360

000/000/1

 

 

 

توضیحات:
الف) مازاد بر تراکم مجاز:
1- مازاد بر تراکم مجاز بجز مرکز شهر مسکونی و غیرمسکونی دو برابر ارزش معاملاتی مصوب پایه
2- مازاد بر تراکم مجاز مرکز شهر طبق تبصره یک:
1-2-مسکونی                5/2 برابر ارزش معاملاتی ساختمان مصوب پایه
2-2-غیرمسکونی            5 برابر ارزش معاملاتی ساختمان مصوب پایه
تبصره 1: محدوده مرکز شهر عبارت است از :
شمالاً: شمال خیابان شریعتی حد فاصل بانک ملت (روبروی خیابان شیخ بهایی تا خیابان رضایی مرکزی (رجائی)
شرقاً: شرق خیابان شیخ بهایی حد فاصل خیابان شریعتی تا خیابان قدس
غرباً: غرب، خیابان رضایی مرکزی حد فاصل خیابان شریعتی تا خیابان قدس
جنوباً: جنوب، خیابان قدس حد فاصل خیابان شیخ بهایی تا خیابان رضایی مرکزی
ب: جرائم حذف یا کسر پارکینگ:
1-فرمول پیشنهادی ساختمان های مسکونی:
N(تعداد کسری پارکینگ)* 25 (فضای مورد نیاز پارکینگ)* A (دفترچه ارزش محاسباتی سال 1401)* 200 (ضریب جریمه)= P
الف: حداقل جریمه کسر پارکینگ مسکونی:     000/000/50 ريال
ب: حداکثر جریمه کسر پارکینگ مسکونی:     000/000/250 ريال

2-فرمول پیشنهادی ساختمان های غیرمسکونی:
N(تعداد کسری پارکینگ)* 25 (فضای مورد نیاز پارکینگ)* A (دفترچه ارزش محاسباتی سال 1401)* 250 (ضریب جریمه)= P
الف: حداقل جریمه پارکینگ غیرمسکونی:     000/000/100 ريال
ب: حداکثر جریمه پارکینگ غیرمسکونی:     000/000/500 ريال
1-2- جریمه کسر پارکینگ واحدهای صنعتی و کارگاهی یک دوم بند دوم محاسبه گردد. (این ضریب در حداقل و حداکثر مبلغ جریمه نیز اعمال گردد)
2-2- جریمه کسر پارکینگ ساختمانهای دارای انباری تجاری در طبقه همکف برابر بند دوم و در سایر طبقات یک سوم بند دوم محاسبه گردد. (این ضریب در حداقل و حداکثر مبلغ جریمه نیز اعمال گردد)
3-2- جریمه کسر پارکینگ واحدهای بهداشتی و درمانی و آزمایشگاهی بر مبنای مسکونی و مطب پزشکان بر مبنای غیر مسکونی محاسبه گردد.
*شهرداری موظف است از حذف پارکینگ جلوگیری نماید و هزینه های دریافتی کسر پارکینگ صرفاً در ساخت پارکینگ عمومی در همان منطقه گردد.
مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

9- قدرالسهم کارشناسی شده ماده 101 قانون شهرداریها بشرح جدول ذیل مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید:

قدرالسهم کارشناسی شده ماده 101 قانون شهرداری ها

ردیف

شماره و تاریخ نامه شهرداری

پلاک ثبتی/ قولنامه ای

شماره کامپیوتری

1

81551/1400  23/12/1400

5/70 قطعه 4

2055373

2

81559/1400  23/12/1400

174 قطعه 10

2057842

3

81572/1400  23/12/1400

2/897 قطعه 9

1055517

4

81576/1400  23/12/1400

9/15 قطعه 9

1055144

5

81534/1400  23/12/1400

772 قطعه 4

2052455

6

81622/1400  23/12/1400

639 قطعه 4

2055060

7

81581/1400  23/12/1400

6 و 7/198 قطعه 4

1055973

8

81485/1400  23/12/1400

21/51 قطعه 9

1053978

9

81487/1400  23/12/1400

1006 قطعه 6

1057370

10

81621/1400  23/12/1400

32-53

3050740

11

81598/1400  23/12/1400

310-28

2057908

12

81596/1400  23/12/1400

1753 قطعه 7

1057298

13

81523/1400  23/12/1400

13-61

5018695

14

81617/1400  23/12/1400

1014 قطعه 6

3055972

15

81630/1400  23/12/1400

8 و 464 قطعه 5

3052063

16

81629/1400  23/12/1400

186/1014 قطعه 4

3056034

17

81631/1400  23/12/1400

94/790 قطعه 8

3055946

18

81633/1400  23/12/1400

393 قطعه 8

1053590

19

81643/1400  23/12/1400

4/439 قطعه 6

1057034

20

81641/1400  23/12/1400

28-915

5017325

21

81595/1400  23/12/1400

905 قطعه 7

1055769

22

81531/1400  23/12/1400

899 قطعه 4

5018145

23

81525/1400  23/12/1400

7/358 قطعه 4

2052714

24

81541/1400  23/12/1400

1/1438 قطعه 10

1055454

25

81620/1400  23/12/1400

2/385 قطعه 8

1043024

26

81634/1400  23/12/1400

6-265

5018646

 

 

10- قدرالسهم کارشناسی شده ماده 101 قانون شهرداریها بشرح جدول ذیل مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید:

قدرالسهم کارشناسی شده ماده 101 قانون شهرداری ها

ردیف

شماره و تاریخ نامه شهرداری

پلاک ثبتی/ قولنامه ای

شماره کامپیوتری

1

81642/1400-23/12/1400

180 قطعه 6

1055724

2

81635/1400-23/12/1400

273-28

2056087

3

81639/1400-23/12/1400

94/790 قطعه 8

3055891

4

81644/1400-23/12/1400

265-25

2058058

5

81653/1400-23/12/1400

94/790

3055854

6

81645/1400-23/12/1400

94/790

3055851

7

81646/1400-23/12/1400

646  و 647 قطعه 6

1055492

8

81648/1400-23/12/1400

173 قطعه 7

2057991

9

81650/1400-23/12/1400

94/790 قطعه 8

3055986

10

81647/1400-23/12/1400

1756 قطعه 7

1056376

11

81660/1400-23/12/1400

94/790  قطعه 8

3055985

12

81659/1400-23/12/1400

94/790 قطعه 8

3055855

13

81658/1400-23/12/1400

94/790 قطعه 8

3055889

14

81657/1400-23/12/1400

94/790 قطعه 8

3055890

15

81656/1400-23/12/1400

94/790 قطعه 8

3055890

16

81649/1400-23/12/1400

94/790 قطعه 8

3055986

17

81654/1400-23/12/1400

94/790 قطعه 8

3052450

18

81655/1400-23/12/1400

1767 قطعه 7

1055345

19

81651/1400-23/12/1400

94/790 قطعه 8

3055927

20

81661/1400-23/12/1400

4-858

5019240

21

81662/1400-23/12/1400

21-26

1052847

22

81663/1400-23/12/1400

40 قطعه 8

1051838

23

81664/1400-23/12/1400

225/1014 قطعه 6

6009669

24

816665/1400-23/12/1400

166 قطعه 9

3050229

25

81652/1400-23/12/1400

94/790 قطعه 8

3055987

26

81640/1400-23/12/1400

2/586 قطعه 7

2055710

27

81637/1400-23/12/1400

188 قطعه  10

2047987

 

 

 

11- قدرالسهم کارشناسی شده ماده 101 قانون شهرداریها بشرح جدول ذیل مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید:

قدرالسهم کارشناسی شده ماده 101 قانون شهرداری ها

ردیف

شماره و تاریخ نامه شهرداری

پلاک ثبتی/ قولنامه ای

شماره کامپیوتری

1

82006/1400     2/12/1400

792 قطعه7

2057922

2

8208/1400    24 /12/1400

772قطعه4

2055840

3

82134/1400   24/12/1400

93/26

5018139

4

82041/1400   24/12/1400

1119قطعه7

1057059

5

82141/1400   24/12/1400

406/29

5015606

6

82322/1400   25/12/1400

3/542

2056886

7

82318/1400   25/12/1400

1006قطعه6

3055922

8

82311/1400   25/12/1400

16/16010

4008389

9

82332/1400   25/12/1400

82/12

2051273

10

82308/1400   25/12/1400

148/21

1057233

11

82290/1400   25/12/1400

2/1001قطعه7

2056885

12

82313/1400  25/12/1400

330/2

5019486

13

82305/1400   25/12/1400

437/7

5019185

14

82285/1400   25/12/1400

16/1601

2051816

15

82366/1400   25/12/1400

583قطعه7

2055828

 

 


 12-نامه شماره 17106/1/2059 مورخ 16/12/1400 فرمانداری ویژه شهرستان موضوع اعتراض به بودجه پیشنهادی سال 1401 شهرداری مطرح  که پس از بحث و بررسی اصلاحیه رونوشت بند 1 چهل و نهمین جلسه شورا به شرح ذیل مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
شهرداری نجف آباد
پیوست شماره یک آیین نامه امور رفاهی کارکنان
بودجه سال 1401
به منظور حفظ جایگاه مستخدمان شهرداری و خانواده آنها و همچنین ایجاد انگیزه در پیشرفت امورات شهرداری که موجب تسریع در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان می گردد ، به شهرداری اجازه داده میشود به استناد ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، ضوابط اجرائی بودجه سال 1401 و بند 4 ضوابط حقوق و دستمزد فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1401 ، پس از تامین اعتبار و پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان و در صورت وجود منابع نسبت به پرداخت رفاهیات طبق آیین نامه تنظیمی در سقف بودجه مصوب به شرح ذیل اقدام نماید .
*** پیش بینی هر یک از موارد ذیل مستلزم وجود منابع می باشد و در صورتی که پس از پیش بینی ، منابع آن طی سال مالی تحقق نیابد ، نمی توان به عنوان دیون در سال های آتی پرداخت نمود .
•    پرداخت مبلغ 000/000/14 ریال ماهیانه به عنوان کمک هزینه رفاهی به هر یک از کارکنان .
•    پرداخت مبلغ 000/500/6 ریال در هر یک از اعیاد ملی و مذهبی و مناسبت ها برای هر یک از کارکنان ( روز کارگر ، روز کارمند ، روز زن و روز مرد ) .
•    پرداخت جمعاً مبلغ 000/000/71ریال جهت تهیه سبد کالا در ایام ماه مبارک رمضان ، ایام دهه فجر و عید نوروز برای هر یک از کارکنان .
•    پرداخت مبلغ 000/000/20 ریال بابت کمک هزینه سفرهای زیارتی به هر یک از کارکنان .
•    پرداخت 50 درصد هزینه های بیمه تکمیلی هر یک از کارکنان .
•    پرداخت 50 درصد هزینه های بیمه عمر و حوادث هر یک از کارکنان .
•    پرداخت مبلغ 000/000/20 ریال بابت کمک هزینه تولد فرزند هر یک از کارکنان .
•    پرداخت مبلغ 000/200/1 ریال ماهیانه به عنوان کمک هزینه مهد کودک کارکنان زن .
•    پرداخت مبلغ 000/200/7 ریال بابت کمک هزینه تحصیلی فرزندان دانش آموز و دانشجوی کارکنان ( تشویق دانش آموزان ممتازو اوقات فراغت ) .
•    پرداخت مبلغ 000/000/50 ریال بابت بیماری های صعب العلاج کارکنان .
•    پرداخت کمک هزینه تلفن همراه شهردار و مدیران مناطق و ستادی بر اساس ابلاغیه ضوابط اجرائی بودجه سال 1401
*** سایر پرداخت های شهرداری به کارکنان پس از طی فرآیند قانونی مربوطه و تامین منابع آن در بودجه امکان پذیر خواهد بود.
*** پرداخت هر یک از بندهای فوق به استناد ماده 30 قانون ششم توسعه به بازنشستگان بلامانع می باشد.
*** رعایت بخشنامه شماره 647444 مورخ 11/05/95 شورای حقوق و دستمزد در پرداختی به مدیران و کارمندان الزامی میباشد.
این آیین نامه در جلسه مورخ 30/11/1400 شورای اسلامی شهر نجف آباد به همراه لایحه بودجه تصویب گردید.
                                       عبدالرسول امامی                                                                                           قربانعلی مومنی
                                       شهردار نجف آباد                                                                          رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد

به شهرداری  اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات در سال مالی 1401 نسبت به اجرای موارد ذیل اقدام نماید :
1-با استناد تبصره ذیل بند 14 از ماده 80 قانون شوراها و ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها ، سقف اجازه انجام معاملات سال 1401 تا سقف مبلغ 000/000/000/3 ( سه میلیارد ) ریال به شهردار واگذار می شود .
2-شهردار می تواند در اجرای ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به جابجایی از حسابی به حساب دیگر یا از حساب شهرداری به سازمان ها و بالعکس تا  سقف 10 % رقم بودجه مصوب سال 1401 اقدام نماید.
3-شهردار می تواند به استناد بند 7 ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1401 شهرداری ها به میزان مبلغ 000/000/000/16 ریال از بودجه سال 1401 را جهت هزینه کرد ردیف حوادث غیر مترقبه پیش بینی نماید.
    احکام فوق در جلسه مورخ 30/11/1400 به همراه لایحه بودجه سال 1401 شهرداری مورد بررسی و تصویب گردید.
                                 عبدالرسول امامی                                                                                                       قربانعلی مومنی
                                 شهردار نجف آباد                                                                                    رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد

  ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.