پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

شصت و نهمین (69)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

شنبه (7/3/1401)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، شصت و نهمین (69) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 7/3/1401 ساعت 17 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 69:

*در ابتدای جلسه آقای شفیعی ریاست محترم شورای اسلامی شهر قهدریجان باتفاق آقایان هادیان ـ امینی و جعفرزاده اعضاء محترم شورای اسلامی شهر قهدریجان جهت تبادل اطلاعات و بیان مشکلات منطقه در شورا حضور یافتند. آقای شفیعی پیرامون جاده دسترسی نجف آباد و قهدریجان صحبت داشتند و همچنین خطوط حمل و نقل عمومی بین قهدریجان و نجف آباد و جانمائی آن می تواند بسیار کمک کننده باشد. اعضاء محترم شورا به بیان نقطه نظرات خویش پرداختند و مقرر گردید جلسه ای با حضور شوراهای اسلامی نجف آباد ـ گلدشت ـ قهدریجان و آب منطقه ای پیرامون مسیر دسترسی برگزار گردد. در نهایت آقای مهندس یوسفی نژاد از شورای نجف آباد و آقای جعفرزاده از شورای قهدریجان به عنوان رابط دو شورا جهت پیگیری امور معرفی گردیدند.

*با توجه به لیست املاک ارائه شده مقرر گردید شهرداری اصل توافقات انجام شده در شهرک امام علی (ع) و شهرک آپادانا و لیست واگذاری های انجام شده از طریق مزایده و همچنین لیست واگذاری ها از طریق توافقنامه را بصورت مجزا و با قید پلاک ثبتی هر پلاک به صورت مکتوب ظرف یک هفته به این شورا ارسال نماید.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1- نامه شماره 9990/1401 مورخ 29/2/1401 شهرداری (به شماره 444/1401 مورخ 31/2/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 94/790 قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 3055986 واقع در منطقه 3 به آدرس ویلاشهر ـ بلوار آزادگان ـ پشت شهرک گلستان به مساحت 2009 متر مربع با کاربری باغ و اراضی کشاورزی و استفاده به صورت باغ، نظر به اینکه در اجرای تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها بر اساس ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری صورت پذیرفته مبلغ قدرالسهم شهرداری 000/040/134/3 (سه میلیارد و یکصد و سی و چهار میلیون و چهل هزار) ريال تعیین و برآورد گردیده مطرح که پس از بحث و بررسی قدرالسهم فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 100 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2- نامه شماره 79779/1400 مورخ 18/12/1400 شهرداری (به شماره 3278/1400 مورخ 31/12/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 69406 مورخ 14/11/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 89 قطعه 3 نجف آباد به شماره کامپیوتری 1005843 واقع در طرح تعریض تقاطع خیابان رجایی شمالی و خیابان شکیب که به شرح ذیل منعکس است:             3611716= y                 533584=x
شمالاً به طول 90/29  متر به گذر ـ شرقاً به طول 10/23 متر به پلاک ـ جنوباً به طول 90/29  متر به پلاک و غرباً به طول 10/20 متر به پلاک. مساحت کل پلاک باستناد سند مالکیت ارائه شده 85/840 متر مربع می باشد که معادل 85/456 متر مربع آن در مسیر و مقدار 189 متر مربع باقیمانده دارد. لازم به ذکر است مقدار 195 متر مربع از مالکیت …. به مسجد الحاق گردیده است.
مقرر گردید به ازاء تحویل، آزادسازی و انتقال مقدار در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور گواهی عدم خلاف دو واحد تجاری به میزان 195 متر مربع در زیرزمین ـ صدور گواهی عدم خلاف پنج واحد تجاری به میزان 189 متر مربع در همکف و بالکن در گذر تجاری به میزان 90/21 متر مربع بر روی قسمتی از پلاک 89 قطعه 3 به آدرس خیابان رجائی شمالی و خیابان شکیب با توجه به رأی ماده صد شماره 9901342 مورخ 13/6/99 و تعهد اخذ شده از مالک در خصوص تصرف مازاد با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید و همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالکین می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3- نامه شماره 10004/1401 مورخ 29/2/1401 شهرداری (به شماره 448/1401 مورخ 31/2/1401 دبیرخانه شورا) عطف به مصوبه 816 مورخ 28/6/79 و در اجرای نظریه توافقات شماره 2129 مورخ 23/1/1401، نظر به اینکه مساحت امتیاز مندرج در صورتجلسه توافقی شماره 22897 مورخ 9/6/79 مقدار 90/33 متر مربع بوده لیکن در مصوبه فوق الذکر مقدار 90/23 متر مربع تایپ شده است. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق برابر بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4- نامه شماره 9991/1401 مورخ 29/2/1401 شهرداری (به شماره 443/1401 مورخ 31/2/1401 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 94/790 قطعه 8 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 3055890 واقع در منطقه 3 به آدرس ویلاشهر ـ بلوار آزادگان پشت شهرک گلستان به مساحت 2009 متر مربع با کاربری باغ و اراضی کشاورزی و استفاده به صورت باغ نظر به اینکه در اجرای تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها بر اساس ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری صورت پذیرفته مبلغ قدرالسهم شهرداری 000/040/134/3 (سه میلیارد و یکصد و سی و چهار میلیون و چهل هزار) ريال تعیین و برآورد گردیده مطرح که پس از بحث و بررسی با قدرالسهم مذکور باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5- نامه شماره 8016/1401 مورخ 21/2/1401 شهرداری (به شماره 364/1401 مورخ 22/2/1401 دبیرخانه شورا) موضوع خرید یک دستگاه خودرو کاپرا 2 از شرکت بهمن موتور با قیمت مصوب روز شرکت با پیش پرداخت مبلغ 000/000/800/2 ريال و تحویل 90 روزه (با سود مشارکت 12% سالیانه، سود انصراف 9% سالیانه و جریمه تأخیر برابر با سود مشارکت بعلاوه 1% ماهانه) بدون برگزاری تشریفات معاملات بر اساس درخواست سازمان آتش نشانی و در راستای تجهیز خدمات ایمنی شهرداری نجف آباد و با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری در جهت خرید مستقیم از نمایندگی شرکت بهمن موتور مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد تبصره 3 از ماده 4 آئین نامه مالی شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
         ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت. + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.