پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و چهل نهمین (149) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ (3/5/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و چهل و نهمین (149) جلسه رسمی شورای اسلامی روز سه شنبه مورخ 3/5/1402 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا آغاز گردید. سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر ، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
* مشروح تصمیمات ، مذاکرات و مباحث جلسه 149 :
* سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :

1- نامه شماره 17225/1402 مورخ 29/3/ 1402 شهرداری (به شماره921/1402 مورخ 29/3/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تأمین امنیت تعداد¬¬ ¬¬حدودی 13مکان از محل ها و اماکن شهرداری که فاقد یا دارای کسری نگهبان می¬باشد و همچنین تقویت سایر نقاط دارای نگهبان با واگذاری مسئولیت کامل حفظ و حراست فیزیکی و امنیتی به شرکت های واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مناقصه به صورت برون سپاری (واگذاری کار) بااعتباری بالغ بر 000/000/000/80 ريال(هشتاد میلیارد ريال) در کد 2010101 توسعه و نگهداری فضای سبز از محل مأموریت محیط زیست و خدمات شهری بودجه سال 1402 به جهت افزایش بهروری نیروهای نگهبان به جهت شیفتهای 48 ساعته و تبدیل به شیفتهای 72 ساعته مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به ماده 46 آئین نامه مالی شهرداری¬ها ، بند¬های 7 و 8 و9 ماده 55 قانون شهرداری¬ها و بند¬های 8 و 9 و 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، انتخابات و وظایف شوراهای اسلامی شهرها مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-    نامه شماره 22667/1402 مورخ 20/4/1402 شهرداری (به شماره 1157/1402 مورخ 22/4/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه اجرای روشنایی معابر واقع در محدوده شهرداری منطقه چهار و لزوم اجرای عملیات فوق و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/25 ريال (بیست و پنج میلیارد ريال) از محل درآمد های عمومی و اختصاصی مازاد شهرداری¬ها در سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد بند های 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداری¬ها و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری¬ها مراتب فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری¬ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-    نامه شماره 25484/1402 مورخ 1/5/1402 شهرداری (به شماره 1294/1402 مورخ 1/5/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه تکمیل بلوار مفتح حد فاصل خیابان شریعتی تا کمربندی شمال واقع در محدوده شهرداری منطقه پنج از ردیف بودجه شماره 4080149 از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 شهرداری و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/000/000/35ريال (سی وپنج میلیارد ريال) از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی مازاد شهرداری در سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون
شهرداری¬ها مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق و پایداری در اصلاح بودجه سال جاری به استناد بندهای 8 و 14 از ماده80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شواری اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری¬ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-    نامه شماره 22649/1402 مورخ 20/4/1402 شهرداری (به شماره 1156/1402 مورخ 22/4/1402 دبیرخانه شورا) منضم به نامه شماره 0414/ ر/367/517/زم مورخ 14/4/1402 فرمانده ناحیه مقاومت بسیج نجف آباد در خصوص هزینه برگزاری برنامه روز شنبه 17/4/1402 ناحیه در محل شهربازی نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی با کمک و مساعدت به مبلغ 000/000/300 ريال به استناد دستورالعمل کمک های بلاعوض شهرداری و از محل اعتبارات جاری بودجه سال 1402 بند 10 ماده 55 قانون شهرداری¬ها و بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی
مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5-    نامه شماره 24473/1402 مورخ 28/4/1402 شهرداری (به شماره 1267/1402 مورخ 1/5/1402 دبیرخانه شورا) منضم به مدارک و اسناد مالکیت و درخواست به شماره 6570 مورخ 12/2/1402 و درخواست مجدد مورخ 28/3/1402 موضوع مغایرت مکان تحویلی شهرداری از پلاک 3و2/1892 واقع در کمربندی جنوبی که در حال حاضر در تصرف اداره راهنمائی و رانندگی و غیره می باشد و به اشتباه به نام آقایان انتقال گردیده با عنایت به معطل ماندن اجرای مفاد مصوبه شماره 965 مورخ 17/6/82 تاکنون موضوع انتقال همزمان هشت- بیست و پنجم حبه از 72 حبه شش دانگ از هر یک از پلاک های 2 و3 فرعی پلاک 1892 از طرف آقایان بنام شهرداری و انتقال دویست وچهل و هشت هزارم حبه مشاع از 72 حبه شش دانگ پلاک 14/1892 به صورت بالسویه بنام آقایان از طرف شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به معطل ماندن اجرای مفاد مصوبه 965 مورخ 17/6/82 تا کنون و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرا گرفت و بتصویب رسید .

6-    نامه شماره 21806 /1402 مورخ 17/4/1402 شهرداری ( به شماره 1123/1402 مورخ 18/4/1402 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 21018 مورخ 14/4/1402 پیرامون جابجایی کلانتری12 به شماره ثبتی 30/507 متعلق به شهرداری واقع در خیابان میرداماد و شریعتی با پلاک ثبتی 6/1349 واقع در خیابان فردوسی شمالی که به شرح ذیل منعکس است:
((توافق نامه))
نظر به اینکه ملک کلانتری 12 نجف آباد واقع در خیابان شریعتی روبروی آموزش و پروش به پلاک ثبتی 30/507 و به صورت قرارداد اجاره 99 ساله با حق بهره برداری در تصرف نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد قرار دارد و در حال حاضر در آن خدمات انتظامی به مردم شریف شهرستان ارائه میگردد ، کل عرصه مذکور در طرح عمرانی و تعریض خیابان میرداماد شریعتی قرار دارد .
با توجه به ضرورت و اولویت اجرای طرح ، این توافق نامه فی مابین امضاء کنندگان ذیل شهردای نجف آباد و نمایندگان انتظامی استان و با تراضی و توافق طرفین به شرح ذیل تنظیم گردد.
1)ملک کلانتری 12 فرماندهی انتظامی شهرستان بر اساس توافق حاصله پس از اجرای تعهدات شهرداری و اخذ مجوز ستاد کل نیروهای مسلح تخلیه و به شهردای واگذار گردد .
2)یک باب ساختمان واقع در نجف آباد خیابان فردوسی شمالی قطعه یک به پلاک ثبتی 6/1349 دارای 368 مترمربع عرصه و میزان 648 مترمربع اعیان پس از اخذ مجوز شورا به جهت بهره برداری از منافع به صورت 99 ساله بصورت رایگان به نیروی انتظامی شهرستان نجف آباد واگذار گردید .
(3کلیه هزینه های مربوط به تعمیر و بازسازی ساختمان تا مرحله بهره برداری طبق طرح و نظر فنی مهندسی نیروی انتظامی استان بر عهده شهرداری است .
4) پس از تنظیم قرارداد و بهره برداری از ملک معوض و آماده شدن ساختمان بر اساس نیازمندی و استقرار کلانتری 12 در محل ملک معوض ، محل فعلی کلانتری طبق بند یک تخلیه و تحویل می گردد .
 (5اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش از طرفین به عمل آورد و صیغه بر مراتب بالا جاری گردد.
6)مفاد این توافقنامه جهت تصویب وفق بند 14 ماده 80 اصلاحیه قانون تشکیلات وظایف شورای اسلامی کشور مصوب 20/04/1396 مجلس شورای اسلامی به شورای شهر ارسال و پس از تصویب شورا و اخذ مجوز از ستاد کل نیروهای مسلح قابل اجرا خواهد بود .
مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-    نامه شماره 24934/1402 مورخ 29/4/1402 شهرداری (به شماره 1269/1402 مورخ 1/5/1402 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 21968 مورخ 18/4/1402 به انضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 909 قطعه 2 به شماره کامپیوتری 3003572  واقع در تعریض خیابان میرداماد و قدس که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً

به طول 05/3 متر به گذر

y=3610533

534052 x=

شرقاً

به طول 20/15  متر پلاک 

y=3610532

534055  x=

جنوباً

به طول 05/3  متر به گذر

y=3610517

534053 x=

غرباً

به طول 20/15  متر به پلاک

y=3610518

534050 x=

 

 

 

مساحت کل یک باب مغازه حسب گزارش واحد شهرسازی و نقشه برداری و تصرف مالکین 75/47 مترمربع می باشدکه کل پلاک در مسیر قرار دارد . مقرر گردید پس از تحویل و آزادسازی و انتقال میزان 75/45 مترمربع یک واحد تجاری واقع در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری اقدام و متقابلاً شهرداری در خصوص غرامت در مسیر حسب ماده 4 این توافقنامه بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 1419 مورخ 28/9/1401 به مبلغ 000/500/012/16 (شانزده میلیارد و دوازده میلیون و پانصد هزار ريال) برآورد گردیده نسبت به موارد ذیل اقدام نماید  :
1)مقرر گردید ضمن تخفیف اعمال شده به مبلغ 000/000/000/2 ريال (دو میلیارد ريال بر اساس توافق با مالکین به شماره وارده 9901 مورخ 27/2/1402 دبیرخانه شورا و کسر آن از مبلغ کارشناسی صدرالاشاره متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/500/012/14 (چهارده میلیارد و دوازده میلیون و پانصد هزار ريال) پس از تصویب این توافقنامه طی سه قسط به صورت ماهیانه در وجه مالکین اقدام نماید.
2)رعایت کیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاک های مجاور به عهده مالک می باشد و شهرداری در این خصوص هیچ تعهدی ندارد.
مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق به استناد بندهای 8  و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرا گرفت و بتصویب رسید
8-    نامه شماره 23591/1402 مورخ 24/4/1402 شهرداری به شماره 1227/1402 مورخ 27/4/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات پروژه بلوار مفتح یزدانشهر واقع در محدوده شهرداری منطقه چهار از ردیف بودجه شماره 4080137 مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1402 و لزوم اجرای عملیات فوق و تأمین کسری اعتبار به مبلغ 000/0000/000/15 ريال(پانزده میلیارد ريال) از محل درآمد های عمومی و اختصاصی مازاد شهرداری در سال جاری در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و9 از ماده 55 قانون شهرداری ها ، باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

9-    نامه شماره 25058/1402 مورخ 31/4/1402 شهرداری (به شماره 1280/1402 مورخ 1/5/1402 دبیرخانه شورا) موضوع قدرالسهم پلاک ثبتی 1/970 واقع در قطعه 6 نجف آباد به شماره کامپیوتری 1053599 واقع در منطقه یک به آدرس نجف آباد کمربندی شمالی گذر فرعی به مساحت 34/3631 مترمربع با کاربری باغ و اراضی کشاورزی و استفاده به صورت باغ به مبلغ 400/086/486/3 (سه میلیارد و چهارصد و هشتادو شش میلیون و هشتاد وشش هزار و چهارصد ريال ) ضمن انتقال میزان در مسیر تعیین و برآورد گردیده ، مطرح که پس از بحث و بررسی در اجرای تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری¬ها بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
10-    نامه شماره 25051/1402 مورخ 31/4/1402 شهرداری(به شماره 1278/1402 مورخ 1/5/1402 دبیرخانه شورا) موضوع توافقنامه شماره 24322 مورخ 27/4/1402 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 144 قطعه 10 به شماره کامپیوتری 2058860 واقع در طرح احداث بلوار بهارستان با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسید که به شرح ذیل منعکس است:

شمالاً

به طول 21 متر به پلاک

y=3609542

532492 x=

شرقاً

به طول 10/35  متر پلاک 

y=3609535

532512  x=

جنوباً

به طول 21  متر به پلاک

y=3609501

532503 x=

غرباً

به طول 47/36  متر به پلاک

y=3609507

532483 x=

 

 

 

 

 

2)مساحت کل دو دانگ در تصرف حسب تقسیم نامه ارائه شده ، مدارک ثبتی برابر با 56/749 مترمربع که میزان 26/344 مترمربع در مسیر و 30/405 مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید پس از تحویل و
 آزاد سازی و انتقال میزان 26/344 مترمربع واقع در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیازات ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی30/405 مترمربع و قدرالسهم 101 به میزان 30/405 مترمربع در طبقه همکف بر روی قسمتی از پلاک ثبتی 144 به آدرس بلوار بهارستان تقاطع شهید ابراهیمی حسب ضوابط و مقررات شهرسازی و ارجاع به کمیسیون ماده 5 امتیاز سه واحد تجاری به مساحت 150 مترمربع بر مبنای محاسبات بر بلوار بهارستان به صورت شناور ضمن تأمین پارکینگ و ارزش امتیازات به مبلغ 000/500/606/8 (هشت میلیارد و ششصدو و شش میلیون و پانصد هزار) ريال با اعمال کاهش عوارضات اقدام نماید لازم بذکر است کلیه محاسبات باقیمانده به غیر از امتیازات قید شده را مالک زمان اخذ پروانه و یا تسویه حساب بدهکار میباشد و رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاک های مجاور به عهده مالک می باشد و شهرداری در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری¬ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
11-نامه شماره24936/1402 مورخ 29/4/1402 شهرداری (به شماره 1268/1402 مورخ 1/5/1402 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 10816 مورخ 31/2/1402 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 207 واقع در قطعه یک به شماره کامپیوتری1051208 واقع در طرح احداث رمپ پارکینگ میرداماد با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

 

 

 

y=3610892

534047 x=

شمالاً

به طول 3 و95/2 و60/4 متر به گذر پلاک مجاور

شرقاً

به طول 3/24  متر به پلاک مجاور

جنوباً

به طول 40/11  متر به پلاک مجاور

غرباً

به طول 17 و 44/3 و  80/10  متر به پلاک مجاور دالان

 

 

 

 

 

مساحت کل پلاک حسب مدارک ارائه شده و گزارش واحد شهرسازی برابر با 60/331 مترمربع که کلاً به شهرداری واگذار می گردد . مقرر گردید پس از انتقال میزان کل مالکیت شش دانگ پلاک ثبتی 207 قطعه یک نجف آباد و حقوق مکتسبه به نام شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ000/000/060/116 (یکصدو شانزده میلیاردو شصت میلیون ريال) حسب نظریه هیئت کارشناس رسمی دادگستری مورخ 3/10/1401 پس از طی مراحل قانونی و اخذ مصوبات مربوطه یک ماهه در وجه مالکین پرداخت و اقدام نماید . لازم به ذکر است در صورت موافقت مالکین مبلغ فوق الذکر از املاک متعلق به شهرداری پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری تهاتر و مجدداً جهت اخذ مصوبه به شورای اسلامی ارجاع می گردد.
ب)کلیه ادعا های حقیقی و حقوقی به عهده مالکین بوده و شهرداری در این خصوص مسئولیتی ندارد .
ج) در صورت عدم حصول نتیجه نسبت به پرداخت وجه و یا واگذاری املاک شهرداری قرارداد فی مابین ملغی و مجدداً به روز رسانی می گردد .
د) با تنظیم این اصلاح توافقنامه کلیه حقوق مکتسبه و مفاد توافقنامه مصوب شورای اسلامی شهر به شماره 314 مورخ 14/2/92 مفاد توافقنامه شماره 8117 مورخ 9/2/92 کان لم یکن می¬گردد و هرگونه حقی از طرفین سلب می گردد.
مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و همچنین ماده 23 آئین نامه مالی شهرداری ها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
12-نامه شماره 15841/1402 مورخ 23/3/1402 شهرداری (به شماره 845/1402 مورخ 25/3/1402 دبیرخانه شورا) پیرو مصوبه شماره 3530 مورخ 25/12/1401 منضم به نامه شماره 156861 مورخ 31/2/1402 بانک شهر موضوع افزایش20% اجاره ماهیانه نسبت به سال قبل شهر نت مستقر در روبروی شهرداری مرکزی با توجه به اینکه اجاره بهای مصوب 43% نسبت به سال قبل باعث عدم صرفه و صلاح بانک در راه اندازی شهرنت بوده و به جهت جلوگیری از بروز مشکلی برای همشهریان مطرح که پس از بحث و بررسی با افزایش 20% اجاره نسبت به سال گذشته با استناد بند های 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
13-نامه شماره 17527/1402 مورخ 30/3/1402 شهرداری (به شماره 937/1402 مورخ 31/3/1402 دبیرخانه شورا) موضوع پرداخت هزینه دفن زباله شهری به ازاء هر کیلوگرم 200/1 ريال در سال جاری جهت تخلیه روزانه زباله مناطق پنجگانه شهرداری به محل دفن شرکت پسماند مطرح که پس از بحث و بررسی مبلغ 000/1 ريال به ازاء هر کیلوگرم در سال جاری جهت تخلیه روزانه زباله مناطق پنجگانه شهرداری به محل دفن شرکت پسماند با عنایت به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداری¬ها مورد موافقت گرفت و بتصویب رسید .
14-نامه شماره 21894/1402 مورخ 17/4/1402 شهرداری (به شماره 1124/1402 مورخ 18/4/1402 دبیرخاننه شورا) موضوع مساعدت در هزینه کفن و دفن و خدمات مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت و بتصویب نرسید .
15-نامه شماره 19448/1402 مورخ 7/4/1402 شهرداری (به شماره 1031/1402 مورخ 11/4/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تهیه پرچم به مناسبت محرم برای هیئات مذهبی مناطق پنجگانه شهرداری با هزینه¬ای به مبلغ  000/000/300/2 ريال مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت و بتصویب نرسید .
16-نامه شماره 16330/1402 مورخ 25/3/1402 شهرداری ( به شماره 901/1402 مورخ 28/3/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تعیین پیمانکار و اجرای عملیات امور مکمل حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق پنجگانه در محدوده شهرداری مناطق پنجگانه مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت و بتصویب نرسید .

  17-نامه شماره 20973/1402 مورخ 14/4/1402 شهرداری (به شماره 1092/1402 مورخ 17/4/1402 دبیرخانه شورا) موضوع مساعدت در پرداخت هزینه طبقه دوم مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار نگرفت و بتصویب نرسید .

ختم جلسه: جلسه ساعت 20  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت .
غائب جلسه: جناب آقای مهندس یوسفی نژاد که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی گردید .+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.