پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و نود و ششمین(196)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد_سه شنبه مورخ (1/12/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و نود وششمین (196) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز یکشنبه مورخ 1/12/1402 ساعت  15 صبح در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید . سپس جناب آقای آخوندی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم  خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند دستور کار جلسه را مطرح نمودند .

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 196:
*در ابتدا جلسه آقایان ترابی مدیرمحترم منابع مالی انسانی و رفاه شهرداری باتفاق صالحی مدیر محترم مالی و ذیحسابی شهرداری در جلسه حضور و به توضیحاتی پیرامون پیوست بودجه 1403 شهرداری در خصوص رفاهیات و پرداختی ها به کارکنان شهرداری طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور پرداختند در ادامه اعضاء محترم شورا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
*  سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی  بحث و تبادل نظر گردید که به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
1-    نامه شماره 67578 /1402 مورخ 14/11/1402 شهرداری (به شماره 3588/1402مورخ 17/11/1402 دبیرخانه شورا) موضوع توافقنامه شماره 66595 مورخ 11/11/1402 بانضمام کروکی قسمتی از موقعیت محل پلاک ثبتی 140 واقع در قطعه 6 نجف آباد به شماره کامپیوتری 1018194 متعلق به آقای براتعلی قدیریان و خانم زهرا یزدانی اسفیدواجانی واقع در خیابان بهمن جنب مجتمع مسکونی یاس مدینه که به شرح ذیل منعکس است:

شمالاً

به طول 20/8 متر به پلاک

y= 3611855

525052 x=

شرقاً

به طول های 18متر به پلاک و70/8 متربه پلاک و گذر و 60/3 متر به گذر

y=3611854

525061 x=

جنوباً

به طول 17متر به پلاک

y= 3611833

525068 x=

غرباً

به طول 22  متر به پلاک

y=3611835

525049 x=

 

 

 

 

 

مساحت کل دو حبه ،یک دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ در تصرف حسب تقسیم نامه ارائه شده و مدارک ثبتی برابر 26/236 مترمربع که میزان 52/18 مترمربع در مسیر و میزان 74/217 مترمربع باقیمانده دارد که با توجه به تراضی طرفین کل میزان 26/236 مترمربع موضوع توافق میباشد. مقرر گردید پس از تحویل و انتقال میزان دو حبه و یک دهم حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پلاک ثبتی 140 واقع در قطعه 6 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به متراژ 26/236 مترمربع در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری اقدام ، متقابلاً شهرداری به پرداخت مبلغ 000/000/000/32 (سی و دو میلیارد ) ریال پس از تصویب شورای اسلامی شهر و طی مراحل قانونی به حساب مالکین اقدام نماید. مقرر گردید شهرداری نسبت به الحاق 70/38 مترمربع عرصه متعلق به خود تحت پلاک ثبتی 140 جنب پلاک مذکور به توافق فوق الذکر اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مقرر گردید با توجه به مشکلات محله مذکور و نبود امکانات فرهنگی ، شهرداری زمین را تملک و اقدام به احداث مجموعه فرهنگی با مالکیت و مدیریت شهرداری انجام پذیرد که مراتب فوق به استناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-    نامه شماره 60880/1402 مورخ 20/10/1402 شهرداری (به شماره 3235/1402 مورخ 21/10/1402 دبیرخانه شورا) موضوع تمدید قرداد شماره 149 مورخ 14/2/1402 شرکت نیکان پخش صد وسی و سه زنده رود مبنی بر پیشنهاد اجاره بهاء ماهانه مبلغ 00/000/000/5 ریال و نظریه کارشناسان رسمی دادگستری از تاریخ 1/1/1403 الی 29/12/1403 مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد  بندهای 8 ، 14 و 26 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید

3-    نامه شماره 63952/1402 مورخ 1/11/1402 شهرداری ( به شماره 3444/1402 مورخ 8/11/1402 دبیرخانه شورا ) موضوع توافقنامه شماره 63147 مورخ 28/10/1402 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 101-1 به شماره کامپیوتری 3054714 متعلق به آقای محسن آقا بابائیان واقع در طرح تعریض بلوار آزادگان که به شرح ذیل منعکس است:

شمالاً

به طول 18 متر به پلاک

y= 3611364

538644 x=

شرقاً

به طول 20/5 متر به گذر

y=3611363

538662 x=

جنوباً

به طول 18متر به پلاک

y= 3611358

538661 x=

غرباً

به طول20/5 متر به گذر

y=3611359

538643 x=

 

 

 

 

 

مساحت کل در تصرف بر اساس گزارش واحد شهرسازی و مدارک مثبته و آخرین اصلاحات طرح تفصیلی برابر با 60/93 متر مربع می باشد که متراژ 95/36 متر مربع در مسیر تعریض بلوار آزادگان و متراژ 65/56 متر مربع باقیمانده دارد.
1)    مقرر گردید پس از تحویل و آزاد سازی و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی میزان در مسیر در حق شهرداری و ضمن پرداخت مبلغ 000/200/679/2 ( دو میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون و دویست هزار ریال) به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به معوض امتیازی قید شده به شرح جدول ذیل بدون اخذ هر گونه وجهی اقدام نماید.

نوع امتیاز

میزان به متر مربع

طبقات

پلاک

آدرس

توضیحات

تجاری و بالکن در گذر

28/7+65/56متر مربع

همکف

قولنامه ای به شماره پرونده 3054714

بلوار آزادگان

صدور گواهی عدم خلاف یک واحدتجاری حسب رأی شماره 140200536 مورخ 30/3/1402

 

 

 

 

 

 

 

 

2)    کلیه مفاد توافقنامه قبلی به شماره 37569 مورخ 27/6/1400 کان لم یکن تلقی می گردد.
همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد و شهرداری در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدر الاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-    نامه شماره 68410/1402 مورخ 16/11/1402 شهرداری (به شماره 3657/1402 مورخ 24/11/1402 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 65969 مورخ 10/11/1402 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 798 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2051891 واقع در شهرک سعید فر – خیابان میثم کوچه یاسر متعلق به آقای فرج اله مظاهری که به شرح ذیل منعکس است:
در اجرای نظریه های کمیسیون توافقات 50603 مورخ 5/9/1402 و 56353 مورخ 2/10/1402 مبنی بر رعایت تبصره های 3 و 4 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها به منظور تفکیک قسمتی از پلاک ثبتی 798 قطعه 4 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2051891) به مساحت 1856مترمربع متعلق به آقای فرج اله مظاهری به شماره ملی 1091376891 واقع در شهرک سعیدفر خیابان میثم کوچه یاسر جلسه ای در محل شهرداری منطقه دو تشکیل و به شرح تصمیمات اتخاذ گردید.
1)    مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی و طرح تفکیکی ارائه شده به متراژ 1856 متر مربع که مقدار 35/218 متر مربع در مسیر و مقدار 65/1637 متر مربع باقیمانده دارد.
2)    مقرر گرید باقیمانده پلاک به مساحت 65/1637 مترمربع به تعداد 5 پلاک تفکیک که 4 پلاک مسکونی به ( شماره های 1 الی 4 حسب نقشه تفکیکی به متراژ 50/732 مترمربع و یک پلاک بصورت باغ ویلا مسکونی به ( شماره 5) نقشه تفکیکی به متراژ 15/905 متر مربع طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح تفکیکی ضمیمه که به امضاء و تأئیده کلیه صاحبان امضاء رسیده تفکیک گردید.
3)    مقرر گردید برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 1947 مورخ 13/10/1402 عرصه چهار پلاک مسکونی به متراژ 50/732 متر مربع از قرار هر متر مربع 000/000/45 ریال جمعاً به مبلغ 000/500/962/33 ریال که قدر السهم شهرداری برابر با 25 درصد به مبلغ 000/625/240/8 ریال و عرصه یک پلاک بصورت باغ ویلا مسکونی به متراژ 15/905 متر مربع از قرار هر متر مربع 000/000/20ریال جمعاً به مبلغ 000/000/103/18 ریال که قدرالسهم شهرداری برابر با 12 درصد به مبلغ 000/390/353/2 ریال می باشد مقرر گردید مالک نسبت به پرداخت مبلغ 000/015/594/10 ریال به حساب شهرداری اقدام نمایند.
4)    مقر گردید مالکین نسبت به واگذاری و انتقال سند مالکیت عرصه در مسیر به مساحت 35/218 متر مربع بنام شهرداری نجف آباد اقدام نمایند.
5)    هرگونه اختلاف ملکی و همچنین رعایت حقوق ارتفاقی به عهده مالکین می باشد.
6)    تائید نقشه تفکیکی جهت صدور سند مالکیت پس از انجام کلیه تعهدات مالکین و پس از رعایت  ضوابط و مقررات انجام خواهد شد.
7)    مفاد صورتجلسه مذکور پس از تائید وتصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرائی دارد.

5-    نامه شماره 68025/1402 مورخ 15/11/1402 شهرداری ( به شماره 3593/1402 مورخ 17/11/1402 دبیرخانه شورا) موضوع واگذاری پارکینگ سرپوشیده میرداماد واقع در بلوار میر داماد حسب نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به مبلغ ماهیانه 000/000/558 ریال از طریق فرآینده مزایده عمومی و طبق مواد 13 و 14 آئین نامه مالی شهرداریها ، مطرح که پس از بحث و بررسی باتوجه به مفاد مصوبه مورخ 9/11/1402 جلسه مشترک شورا و هئیت مدیره محترم سازمان مذکور باستناد مفاد قانونی فوق و بندهای 8 و 14 از ماده80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.


6-    نامه شماره 45646/1402 مورخ 11/8/1402 شهرداری ( به شماره 2485/1402 مورخ 16/8/1402 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 40771 مورخ 18/7/1402 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محلی پلاکهای ثبتی 21/878 و 54/880 قطعه 1 نجف آباد متعلق به خانم اشرف حقیقی واقع در خیابان منتظری شمالی – انتهای کوی پورقاسمیان بن بست سمت راست پلاک 33 و اینکه شهرداری در نظر دارد براساس ماده 19 قانون نوسازی و مفادصورتجلسه فوق الذکر نسبت به الحاق مقدار 45/11 متر مربع گذر متروکه تصرفی که مقدار 60/8 متر مربع قبلاً تعیین تکلیف گردیده است نسبت به الحاق مقدار 85/2 متر مربع جهت الحاق به پلاکهای فوق الذکر اقدام نماید مطرح که پس از بحث و بررسی در صورت نداشتن معارض و با رعایت ضوابط قانونی باستناد بندهای 8 و 14 از ماده80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7-    نامه شماره 70642/1402 مورخ 26/11/1402 شهرداری (به شماره 70642/1402 مورخ 26/11/1402 دبیرخانه شورا) وبا توجه به اعتراض فرمانداری به بند یک جلسه 182 این شورا موضوع تخفیف هزینه های دریافتی توسط سازمان آرامستان های شهرداری به خانواده محترم محمدعلی یاری به مبلغ 000/000/100 (یکصد میلیون ریال ) باتوجه به عدم بضاعت مالی ایشان مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به بند 10 ماده 55 قاون شهرداریهاو شیوه نامه ابلاغی کمکهای شهرداری به بخش عمومی و خصوصی و همچنین بندهای 8 و 9 قانون تشکیلات ،وظلیف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرارگرفت و بتصویب رسید.


ختم جلسه: جلسه ساعت18  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

 غائبین جلسه: آقایان مهندس بهرامی- محمود جهانیان و مهندس یوسفی نژاد اعضا محترم شورا که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی گردید+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.