پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و نود و هشتمین (198)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد یکشنبه مورخ (15/12/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و نود وهشتمین (198) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز  یکشنبه مورخ 15/12/1402 ساعت  15 در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید . سپس جناب آقای آخوندی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم  خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند دستور کار جلسه را مطرح نمودند .

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 198:
*در ابتدای جلسه با دعوت و هماهنگی قبلی مشاور محترم طرح ساماندهی میدان امام خمینی (ره) به همراه نمایندگان مطلع شهرداری ( آقایان مرادی سرپرست محترم منطقه 2-خزایئلی سرپرست محترم منطقه 1 مهندس کاظمی سرپرست محترم ایمنی و ترافیک - مهندس محمودی معاون محترم امور زیربنائی و حمل و نقل شهری – مهندس منصوری سرپرست محترم اداره اجرائی و نظارت فنی) در جلسه شورا حضور و به بحث و تبادل نظر پرداختند .مشاورمحترم به ارائه دو طرح پیشنهادی پرداختند و در نهایت مقررگردید اعضاء محترم از بین طرح 1 و2 نظرات خود را ارائه نمایند. و همچنین جلسه ای جهت ساماندهی نمای مغازه های سطح شهر با شورای بازار گرفته شود.
* سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی  بحث و تبادل نظر گردید که به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
1- نامه شماره 70160/1402 مورخ 24/11/1402 شهرداری ( به شماره 3842/1402 مورخ 7/12/1402 دبیرخانه شورا) موضوع پرداخت مبلغی به کارکنان شهرداری بر اساس عملکرد و تلاش و کوشش پرسنل بعنوان کمک هزینه معیشت و رفاهی مطرح که پس از بحث و بررسی با پرداخت کمک هزینه معیشت و رفاهی درحد مبلغ 000/000/000/30 ریال از محل ردیف بودجه 160200 مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.  
2-    نامه شماره 63982/1402 مورخ 1/11/1402 شهرداری (به شماره 3445/1402 مورخ 8/11/1402 دبیرخانه شورا)موضوع توافقنامه شماره 62717 مورخ 26/10/1402 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 131 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2026094 واقع در طرح احداث بلوار بهارستان که به شرح ذیل منعکس است:

شمالاً

به طول21/96 متر به پلاک

y= 3609518

532531 x=

شرقاً

به طول 56/24-5/5 -17/8 متر به پلاک

y=3609498

532625 x=

جنوباً

به طول 5/81 متر به گذر

y=3609467

532612 x=

غرباً

به طول 67/11 -20/6 -7/21 متر به پلاک

y=3609484

532522 x=

 

 

 

 

 

مساحت کل شش دانگ در تصرف و بر اساس مدارک ثبتی و گزارش واحد شهر سازی برابر با 92/3001 متر مربع می باشدکه مقدار 85/2576 متر مربع در مسیر احداث بلوار بهارستان و 07/425 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید پس از تحویل و آزاد سازی و اجرای ماده 45 و با انتقال در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری و ضمن پرداخت مبلغ 000/000/000/1 (یک میلیارد ریال ) در وجه شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به معوض امتیازی قید شده به شرح جدول ذیل (ضمن تأمین پارکینگ) و معوض ملکی قید شده در جدول ذیل و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری به غیر از عوارضات نوسازی ، آتش نشانی، آموزش و پرورش اقدام نماید. رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد و شهرداری در این خصوص هیچ گونه تعهدی ندارد.

ب) معوض امتیازی:

نوع امتیاز

میزان  به متر مربع

طبقات

پلاک

آدرس

توضیحات

 

تجاری

 

 

  07/425 متر مربع

 

 

همکف

 

 

شناور

 

بر اساس محاسبات  بلوار بهارستان ( حد فاصل مهر تا حکیم سنائی)

 

حسب ضوابط و مقررات شهرسازی و پس از ارجاع به کمیسیون ماده پنج و تأیید نهایی نقشه تفکیکی شامل دریافت ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری نمی باشد

جمع امتیازات مبلغ000/082/263/20 بیست میلیارد و دویست و شصت و سه میلیون و هشتاد و دو هزار) ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) معوض ملکی:

نوع معوض

پلاک ثبتی

مساحت

عرصه        اعیان        

ارزش ریالی(هر متر مربع)

ارزش کل

آدرس

عرصه پلاک مسکونی به شماره ردیف668 با امتیاز کاربری و تفکیک

 

قسمتی از پلاک 1012

 

500

--

000/500/48

   000/000/250/24

 

ویلاشهر شهرک آپادانا

عرصه پلاک مسکونی به شماره ردیف669 با امتیاز کاربری و تفکیک

   500      

--

       000/500/48

000/000/250/24

جمع کل

000/000/500/48 چهل و هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 8 و 14 از ماده80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
3- نامه شماره 70668/1402 مورخ 26/11/1402 شهرداری (به شماره 3737/1402 مورخ 29/11/1402 دبیرخانه شورا ) موضوع توافقنامه شماره 69726 مورخ 23/11/1402 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل ششدانگ پلاک ثبتی 64/172 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2050477 ) واقع در طرح تعریض بلوار کشاورز و بلوار بهارستان به شرح ذیل منعکس است:

شمالاً

به طول 50/61 و 25 و 7 متر به گذر و پلاک

3609629 y=

532139 x=

شرقاً

به طول 64 متر به پلاک

y=3609588

532205 x=

جنوباً

به طول 50/67 متر به پلاک

y=3609537

532193 x=

غرباً

به طول 50/82 متر به پلاک

y=3609547

532126 x=

 

 

 

 

 

مساحت کل پلاک براساس سند ارائه شده برابر 4390 متر مربع می باشد که به میزان 4/222 متر مربع در تصرف پلاک 63/172 قرار گرفته و مقدار 30/1190 مترمربع در مسیر بلوار کشاورز و مقدار30/2977 متر مربع باقیمانده دارد.
مقرر گردید به ازاء تحویل آزادسازی و انتقال میزان واقع در مسیر در یکی از دفاتر رسمی به نام شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز قید شده بشرح جدول ذیل ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پروش  و نوسازی و تأمین پارکینگ مورد نیاز در باقیمانده و بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید و شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/830/13 (سیزده میلیارد و هشتصد و سی میلیون) ریال پس از طی مراحل قانونی و مصوبه شورای اسلامی شهر در وجه مالک طی اقساط اقدام نماید. مجوزات قید شده بدون دریافت هزینه های تفکیکی و عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی و تفصیلی(340 متر مربع) قید شده در جدول معوض امتیازی و محاسبات باقیمانده به غیر از توافق را بدهکار می باشد. با امضاء این توافقنامه کلیه حقوق متعلقه و مکتسبه در مسیر را به شهرداری واگذار و هر گونه ادعایی از ایشان سلب می گردد و در رضایت کامل ایشان در خصوص اجرایی شدن ماده 9 قانون نحوه تملک حاصل گردید.

 (ب) معوض امتیازی:

نوع امتیاز

میزان به متر مربع

طبقات

پلاک ثبتی

آدرس

توضیحات

تجاری

340

همکف

64/172

(240 متر مربع) ضلع غرب پلاک

(100 متر مربع)ضلع شمال پلاک

 

 

طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج

دیوار کشی بر باقی مانده بر اساس وضع موجود اجراء شده

ایوان باغ موجود به مساحت 149 متر مربع در باقی مانده

جمع کل: 000/555/324/17 ( هفیده میلیاردو سیصد و بیست چهار میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار ) ریال بدون محاسبه کسر پارکینگ

 

 

 

 

 

 

 

 

مطرح که پس از بحث و بررسی باستناد بندهای 8 و 14 از ماده80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 18  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.
غائبین جلسه: آقایان مهندس حجتی و قربانعلی مومنی اعضا محترم شورا که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی گردید .+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.