پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و نود و نهمین (199)جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد سه شنبه مورخ (17/12/1402)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، یکصد و نود ونهمین (199) جلسه شورای اسلامی شهر نجف آباد روز سه شنبه مورخ 17/12/1402 ساعت  15 در محل شورای اسلامی شهر با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید . سپس جناب آقای آخوندی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم  خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و میهمانان ارجمند دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 199:
*در ابتدای جلسه موارد مربوطه به کمیسیون بودجه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
* سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورا مطرح که پس از بحث و بررسی  بحث و تبادل نظر گردید که به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
1- نامه شماره 72084/1402 مورخ 2/ ۱۲ /۱۴۰۲ شهرداری(به شماره ۳۸۲۲/ ۱۴۰۲ مورخ 7/12/ ۱۴۰۲ دبیرخانه شورا ) موضوع صورتجلسه شماره ۶۸2۴۲ مورخ ۱۵/ ۱۱/ ۱۴۰۲ مبنی بر فروش مقدار 20/2 مترمربع (دو متر و بیست سانتی‌متر) گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاک ثبتی 45/1034 واقع در قطعه ۱۰ نجف آباد به شماره پرونده شهرسازی (3030772) ه نشانی خیابان شیخ بهایی جنوبی کوی زواران حسینی کوی رحیمیان پلاک ۱۳ مطرح که پس از بحث و بررسی در صورت نبود تعارض باستناد ماده ۱۹ قانون نوسازی و بندهای ۸ و ۱۴ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.
2-نامه شماره ۷۲۰۲۵/1402 مورخ ۱/12/ ۱۴۰۲ شهرداری( به شماره ۳۸۲۴ /1402 مورخ 7/12/1402دبیرخانه شورا) موضوع واگذاری اماکن و فضاهای در اختیار سازمان جهت غرفه گل فروشی آرامستان نجف آباد- خدمات مجلس -سنگتراشی‌های آرامستانهای سطح شهر (مناطق پنجگانه شهرداری) از طریق فرایند برگزاری مزایده عمومی به افراد واجد شرایط و به صورت استیجاری و با اجاره بهای ماهیانه بر اساس قیمت پایه کارشناس رسمی دادگستری برای یک دوره یک ساله قابل تمدید تا ۳ سال با افزایش سالانه طبق نظر کارشناس دادگستری مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مشروط به اینکه مبالغ کارشناسی به شورا ارسال گردد باستناد بندهای 13 و ۱۴ و ۳۰ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس محترم شورای اسلامی اصلاحات بعدی و همچنین مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه‌ مالی شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.

3-نامه شماره 64071/1402 مورخ 2/11/1402 شهرداری(به شماره 3448/1402 مورخ 8/11/1402 دبیرخانه شورا) موضوع توافقنامه شماره 62712 مورخ 26/10/1402 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 126 قطعه 10 به شماره کامپیوتری 2059091 واقع در طرح احداث بلوار بهارستان که به شرح ذیل منعکس است:

شمالاً

به طول 97/31 متر به پلاک

y= 3609633

533325 x=

شرقاً

به طول 45/58 متر به پلاک

y=3609602

532347 x=

جنوباً

به طول 25/22متر به پلاک

y= 3609544

532337 x=

غرباً

به طول 12/75  متر به گذر

y=3609549

532316 x=

 

 

 

 

 

مساحت کل در تصرف بر اساس مدارک ثبتی برابر با 65/1672 مترمربع می باشد که مقدار95/1136 مترمربع در مسیر احداث بلوار بهارستان و مقدار70/535 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید پس از تحویل و آزاد سازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به معوض ملکی قید شده به شرح جدول ذیل  اقدام و مابقی طلب مالک به مبلغ 000/000/000/5 ریال (پنج میلیارد ) ریال را بر روی پرونده‌های درخواست پروانه یا تسویه حساب معرفی شده از طرف مالک حسب محاسبات و تعرفه‌های عوارض سال ۱۴۰۲ تا پایان سال 1404 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید.
ب- معوض ملکی:

نوع معوض

پلاک ثبتی

مساحت

عرصه        اعیان        

ارزش ریال (هر متر مربع)

ارزش کل

آدرس

عرصه پلاک تجاری اداری به شماره ردیف23با امتیاز کاربری و تفکیک

قسمتی از پلاک 1014

100

--

000/000/150

000/000/000/15

ویلاشهر شهرک آپادانا

عرصه پلاک تجاری اداری به شماره ردیف23با امتیاز کاربری و تفکیک

قسمتی از پلاک 1014

100

--

000/000/150

000/000/000/15

ویلاشهر شهرک آپادانا

جمع کل

000/000/000/30 سی میلیارد ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رعایت کلی حقوق مکتسبه ارتفاقی احتمالی و رعایت حق قنات به عهده مالک می‌باشد و شهرداری در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه به صدرالاشاره به استناد بندهای ۸ و ۱۴ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.

4-نامه شماره 64045 /1402 مورخ 2/11/1402 شهرداری (به شماره ۳۴۴۶/1402 مورخ 8/11/1402 دبیرخانه شورا) موضوع توافقنامه شماره 62511 مورخ 26/10/1402 به انضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی ۴۲۹ قطعه ۵ نجف آباد به شماره کامپیوتری 3048548 واقع در مسیر خیابان دلگشا و رسالت که به شرح ذیل منعکس است:

شمالاً

به طول 71/8 متر به پلاک

y= 3610056

536285 x=

شرقاً

به طول 60/31 متر به پلاک

y=3610056

536292 x=

جنوباً

به طول 70/10متر به پلاک

y= 3610036

536293 x=

غرباً

به طول 50/33  متر به گذر

y=3610033

536287 x=

 

 

 

 

 

مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی برابر با 310 متر مربع می باشد که مقدار 113 متر مربع در مسیر قرار دارد و مقدار 197 متر مربع باقیمانده دارد.
1-مقرر گردید شهرداری بازاء غرامت میزان در مسیر حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/650/5 ریال در وجه مالک اقدام نماید.
 ۲ -مقرر گردید مالک بابت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرائی طرحهای عمرانی حسب نظریه کارشناسی رسمی دادگستری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/364/2 ریال در وجه شهرداری اقدام نماید.
 ۳- مقرر گردید مالک بابت قدرالسهم تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبلغ 000/800/836/2 ریال در وجه شهرداری اقدام نماید.
 ۴- مقرر گردید بازاء مابه التفاوت پرداخت ریالی قید شده در بند ۱ یا ۲ و ۳ به مبلغ 000/200/449 ریال(چهارصد و چهل و نه میلیون و دویست هزار ریال) متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز صرفاً (امتیازی) بر روی پرونده‌های درخواست پروانه یا تسویه حساب معرفی شده از طرف مالک حسب محاسبات و تعرفه‌های عوارض سال ۱۴۰۲ تا پایان سال ۱۴۰۳ اقدام نماید لازم به ذکر است باقیمانده پلاک به غیر مجوزات صادر شده در بند (ب) ماده ۵ کلیه عوارضات متعلقه را بدهکار می‌باشد. همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاک‌های مجاور بعهده مالک می‌باشد.
ب- معوض امتیازی:

نوع امتیاز

میزان به متر مربع

طبقات

پلاک

آدرس

توضیحات

ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

همکف

در باقیمانده پلاک 429 قطعه نجف آباد

تقاطع خیابان رسالت و دلگشا

روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرداری در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج

قدر السهم ماده 101

جمع کل ارزش مجوزات

مبلغ 000/800/200/5 (پنج میلیاردو دویست میلیون و  هشتصد هزار ) ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطرح که پس از بحث و بررسی به استناد بندهای ۸ و ۱۴ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید
5-نامه شماره 69868 /1402مورخ ۲۴/11/1402 شهرداری (به شماره 3680/1402 مورخ 26/11/1402دبیرخانه شورا) موضوع صورت جلسه شماره 68246 مورخ 15/11/1402 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 5/1176 قطعه ۲ نجف آباد واقع در خیابان منتظری جنوبی نبش کوچه باستانی که به شرح ذیل منعکس است:                                                 
صورتجلسه
در تاریخ 14/10/1402 در اجرای نظریه کمیسیون املاک شماره 48608 مورخ 24/8/1402 پیرامون الحاق مقدار 55/1 متر مربع گذر متروکه تصرفی (باستناد ماده 19 قانون نوسازی) به پلاک ثبتی 5/1176 قطعه 2 نجف آباد واقع در خیابان منتظری جنوبی نبش کوچه باستانی جلسه ای باحضور امضاء کنندگان زیر در محل شهرداری تشکیل و به شرح ذیل توافق گردید.
حدود اربعه و مختصات پلاک:

شمالاً

به طول 85/10 متر به پلاک

y= 3610315

534187 x=

شرقاً

به طول های 45/3 متر به گذر

y= 3610313

534198 x=

جنوباً

به طول 85/10 متر به گذر

y= 3610310

534197 x=

غرباً

به طول 45/3  متر به پلاک

y=3610311

534187 x=

 

 

 

 

 

1)با عنایت به نظریه کار شناس رسمی داد گستری به شماره 1991 مورخ 5/10/1402 مقدار 55/1 متر مربع گذر متروکه تصرفی از قرار هر متر مربع 000/000/150 ( یکصد و پنجاه میلیون ) ریال جمعاً به مبلغ 000/500/232 ( دویست و سی و دو میلیون و پانصد هزار ) ریال بر آورد و تعیین قیمت گردیده است.
2)مقرر شد پس از اخذ مصوبه شورای اسلامی و واریز مبلغ 000/500/232 ( دویست و سی و دو میلیون و پانصد هزار )ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً نسبت به مکاتبه با اداره ثبت اسناد و املاک نجف آباد جهت الحاق گذر متروکه به پلاک فوق الذکر اقدام نماید.
3)مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجرا می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی به استناد بندهای ۸ و ۱۴ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.
6-    نامه شماره 71204/1402 مورخ ۲۹/۱۱/1402 شهرداری( به شماره ۳۷۶۷/1402 مورخ 1/12/1402دبیرخانه شورا) موضوع تصویر توافقنامه شماره ۶۶۵۹۴/1402 مورخ 11/11/1402  به انضمام کروکی قسمتی از موقعیت محل پلاک ثبتی ۶۰۹  فرعی ۱۶ واقع در قطعه ۶ نجف آباد به شماره کامپیوتری ۱۰۵۷854 واقع در مسیر تعریض بلوار فجر- کوی مهرگان که به شرح ذیل منعکس است:

شمالاً

به طول 50/18 متر به گذر

y= 3611564

535892 x=

شرقاً

به طول 40/31 متر به پلاک

y=3611561

535910 x=

جنوباً

به طول 50/18 متر به پلاک

y= 3611530

535906 x=

غرباً

به طول 32  متر به گذر

y=3611532

535887 x=

 

 

 

 

 

مساحت به استناد گزارش واحد شهرسازی برابر با 60/585 مترمربع می‌باشد که مقدار 60/265 مترمربع در مسیر قرار دارد و مقدار ۳۲۰ مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید پس از آزادسازی ، تحویل و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری متقابلاً شهرداری به شرح ذیل اقدام نماید:
1) مقرر گردید شهرداری به ازای غرامت میزان در مسیر حسب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری نسبت به پرداخت مبلغ 000/800/093/10 ریال در وجه مالک اقدام نماید.
1)    مقرر گردید مالک بابت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/096/4 ریال در وجه شهرداری اقدام نماید.
 3)مقرر گردید به ازاء مابه التفاوت پرداخت ریالی قید شده در بند ۱ و ۲ به مبلغ 000/800/996/5 (پنج میلیارد و نهصدو نود و شش میلیون و هشتصد هزار ریال) متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز صرفاً (امتیازی) بر روی پرونده های درخواست پروانه یا تسویه حساب معرفی شده از طرف مالک حسب محاسبات و تعرفه های عوارض سال 1402 تا پایان 1403 اقدام نماید.لازم به ذکر است باقیمانده پلاک به غیر از مجوزات صادره کلیه عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی به استناد بندهای ۸ و ۱۴ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.
7-نامه شماره 63943/1402 مورخ 1/11/1402 شهرداری (به شماره 63943/1402 مورخ 1/11/1402 دبیرخانه شورا) موضوع توافقنامه شماره 62708 مورخ 26/10/1402 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 1 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (2052407) واقع در تعریض خیابان شهید صانعی که به شرح ذیل منعکس است:

شمالاً

به طول50/1 متر به گذر

y= 3609618

532738 x=

شرقاً

به طول 10/36 متر به گذر

y=3609618

532738 x=

جنوباً

به طول 50/1 متر به  گذر

y= 3609618

532739 x=

غرباً

به طول 36  متر به گذر

y=3609583

532730 x=

 

 

 

 

 

مساحت کل پلاک برابر با سند مالکیت و گزارش واحد شهر سازی به متراژ 07/54 متر مربع می باشد که کاملاً در مسیر خیابان قرار گرفته است . مقرر گرید به ازاء تحویل آزاد سازی و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی به نام شهرداری ، مقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/550/514/3 (سه میلیارد و پانصد و چهارده میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال) در وجه مالکین حسب ضوابط و مقررات اقدام نماید.
 مطرح که پس از بحث و بررسی به استناد بندهای ۸ و ۱۴ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.

8-نامه شماره 72717/1402 مورخ 5/12/1402 شهرداری ( به شماره 3823/1402 مورخ 7/12/1402 دبیرخانه شورا) موضوع توافقنامه شماره 68241 مورخ 15/11/1402 بانضمام کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی  1180 از 5 اصلی مفروز و مجزی شده از 6 واقع در ناحیه 4 نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 5011672 متعلق به انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان که به شرح ذیل منعکس است:

شمالاً

به طول 50/43 متر به پلاک

y= 3611677

531516 x=

شرقاً

به طول 18 متر به پلاک و کوچه

y=3611665

531557 x=

جنوباً

به طول 85/42 متر به پلاک و کوچه

y= 3611647

531552 x=

غرباً

به طول45/11متر به پلاک

y=3611660

531511 x=

 

 

 

 

 

مساحت کل پلاک برابر با سند مالکیت 98/763 متر مربع که مقدار 18/173 متر مربع در مسیر گذر 8 متری احداثی و میزان 80/590 متر مربع باقیمانده دارد.مقرر گردید با توافق شهرداری و انجمن خیرین مسکن ساز پس از تحویل و آزاد سازی و انتقال میزان احداثی در مسیر به نام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی و با اجرای ماده 45 قانون ثبت اسناد املاک ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مازاد برتراکم در سه طبقه به صورت مساوی (همکف – اول و دوم ) مجموعاً به مساحت 327 متر مربع بر حسب ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هرگونه وجه دیگری به غیر از عوارضات آتش نشانی – آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید و رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی به عهده انجمن خیرین مسکن ساز می باشد و ضمناً کلیه مفاد پروانه صادره به شماره 11659 مورخ 6/3/96 بقوت خود باقی است ، مطرح که پس از بحث و بررسی به استناد بندهای ۸ و ۱۴ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.

9-نامه شماره 66257/1402 مورخ 10/11/1402شهرداری (به شماره 3528/1402 مورخ 14/11/1402 دبیرخانه شورا) موضوع توافقنامه شماره 62218 مورخ 25/10/1402 بانضمام کروکی قسمتی از موقعیت محل پلاک ثبتی 390 واقع در قطعه 6 نجف آباد به شماره کامپیوتری 1056626 واقع در مسیر تعریض بلوار فجر که به شرح ذیل منعکس است :

شمالاً

به طول 5 متر به گذر

y= 3611922

535519 x=

شرقاً

به طول 70/19 متر به پلاک

y=3611921

535524 x=

جنوباً

به طول 5 متر به گذر

y=3611901

535522 x=

غرباً

به طول 7/19متر به پلاک

y=3611902

535517 x=

 

 

 

 

 

مساحت باستناد گزارش واحد شهرسازی برابر با 50/98 مترمربع می باشد که مقدار 75/37 متر مربع در مسیر قرار گرفته و مقدار 75/60 مترمربع باقیمانده دارد.مقرر گردید پس از آزاد سازی تحویل و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری نجف آباد متقابلاً شهرداری به شرح ذیل اقدام نماید.
1) مقرر گردید شهرداری بازاء غرامت میزان در مسیر حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به پرداخت به مبلغ 000/000/530/4 ریال در وجه مالک اقدام نماید.
2)مقرر گردید مالک بابت عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرائی طرحهای عمرانی حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به پرداخت مبلغ 000/500/822/1 ریال در وجه شهرداری اقدام نماید.
3)مقرر گردید مالک بابت قدر السهم تبصره 3 و 4 ماده 101 قانون شهرداریها حسب نظریه کار شناس رسمی دادگستری مبلغ 000/750/733/3 ریال در وجه شهرداری اقدام نماید.
4)مقرر گردید مالک نسبت  به پرداخت مبلغ 000/250/26 ریال مابه التفاوت قید شده در بند 1 با بند 2 و 3 توافقنامه در وجه شهرداری اقدام نماید.
همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد.
معوض امتیازی:

نوع امتیاز

میزان  به متر مربع

طبقات

پلاک

آدرس

توضیحات

ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی

 

 

75/60

 

 

همکف

 

در باقیمانده پلاک 390 قطعه 6 نجف آباد

 

بلوار فجر بعد از خیابان فرخی

روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز  ارجاع به کمیسیون ماده پنج

قدر السهم  ماده 101

جمع کل ارزش مجوزات

مبلغ 000/250/556/4 (چهار میلیارد و پانصد و پنجاه و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ) ریال

 

 

 

 

 

 

 

مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره مستند به ماده 19 قانون نوسازی و باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
10-نامه شماره 68013/1402 مورخ 15/11/1402 شهرداری (به شماره 3587/1402 مورخ 17/11/1402 دبیرخانه شورا) موضوع واگذاری یک واحد تجاری به متراژ 44 متر مربع واقع در بلوار طالقانی جنب پارکینگ اتوبوسرانی سابق حسب نظریه کار شناسی رسمی دادگستری ماهیانه به مبلغ 000/000/45 ریال از طریق فرآیند مزایده عمومی و طبق آئین نامه مالی شهرداریها مطرح که پس از بحث بررسی باتوجه به مفاد مورخ 9/11/1402 جلسه مشترک شورا و هئیت مدیره محترم سازمان مذکور موضوع صدرالاشاره باستناد مواد 13 و 14 آیین نامه مالی شهرداریها و بندهای 8 و 14 از ماده قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.
11-نامه شماره 72034/1402 مورخ 1/12/1402 شهرداری (به شماره 38250/1402 مورخ 7/12/1402 دبیرخانه شورا) موضوع واگذاری فروش و آگهی مزایده 8 غرفه بازار ایثارگران واقع در جاده نجف آباد تیران بعد از روستای همت آباد با عنایت به نیاز مبرم منطقه 5 جهت پیشبرد پروژهای عمرانی و تادیه بدهی شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی وفق مواد 13 و 14 آئین نامه مالی شهرداریها و بندهای 4 و 9  از ماده 55 قانون شهرداریها و بندهای 8 و 9 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.
12-نامه شماره 59706/1402 مورخ 16/10/1402 شهرداری (به شماره 3180/1402 مورخ 17/10/1402دبیرخانه شورا ) و با توجه به نامه شماره 16302/1/2059 مورخ 10/10/1402 فرمانداری ویژه شهرستان در خصوص اعتراض به بند 4 جلسه 177 این شورا درخصوص افزایش اعتبار ردیف های بودجه ای منطقه 4 ( جدول پیوستی ) از محل افزایش درآمدهای فروش اموال غیرمنقول (کد220000) - عوارض مالیات بر ارزش افزوده ( کد 110100) درآمدهای ناشی از توسعه شهری (کد110200) درآمدی حاصل از اجرای ماده 101 قانون شهرداریها (کد210000) جرائم کمیسیون ماده صد (کد160205) و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری ، مطرح که پس از بحث و بررسی در راستای رعایت و اجرای مفاد بند های 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها و ماده 23 آئین نامه مالی شهرداریها باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و به تصویب رسید.
13– نامه شماره 59793/1402 مورخ 16/10/1402 شهرداری (به شماره 3189/1402 مورخ 17/10/1402 دبیرخانه شورا) و با توجه به نامه شماره 16302/1/2059 مورخ 10/10/1402 فرمانداری ویژه شهرستان در خصوص اعتراض به بند 3 جلسه 177 شورا موضوع افزایش اعتبار ردیف های بودجه ای منطقه 5 از محل افزایش درآمدی فروش اموال غیر منقول (کد 220000) عوارض مالیات بر ارزش افزوده (کد110100)- درآمدهای ناشی از توسعه شهری (کد 110200)- درآمدهای حاصل از اجرای ماده 101 قانون شهرداریها (کد210000) جرائم کمیسیون ماده صد (کد160205) و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.


ختم جلسه: جلسه ساعت 18  با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.