پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

یکصد و پنجاه و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد دوشنبه (21/11/1398)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)، یکصد و پنجاه و دومین (152) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روزدوشنبه مورخ 21/11/98 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای طرقی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 152:


 

در ابتدای جلسه گزارشی از لوایح و نامه های مطرح شده در کمیسیونهای فنی ، فرهنگی و بودجه روز شنبه مورخ 19/11/98 در جلسه ارائه گردید.

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-نامه شماره 67645 /98 مورخ 14/11/98 شهرداری ( به شماره 3554/98 مورخ 15/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 81037 مورخ 28/12/97 با موضوع اجرای بند 10 -7 قرارداد مشارکتی شماره 28312 مورخ 29/4/93 تنظیمی فیمابین شهرداری بعنوان شریک و سرمایه گذار میدان میوه و تره بار نجف آباد که به شرح ذیل منعکس است :

در اجرای دستور شماره 62276 مورخ 20/10/97 ذیل درخواست میدان میوه و تره بار درخصوص اجرای بند 10-7 قرارداد مشارکتی 28312 مورخ 29/4/1393 ضمن مدنظر قرار دادن بندهای 11-2-6 و 12-2-6 قرارداد مذکور با مضامین "افزایش و کاهش قیمت مصالح ساختمانی و عوارض شهرداری، قیمت زمین و هزینه های مازاد تراکم و غیره هیچگونه تأثیری در سهم طرفین نخواهد داشت . " و " هرگونه تغییرات که خارج از نقشه های تأیید شده شهرداری و در حین اجرا درخواست شود با موافقت شهرداری و با رعایت ضوابط شهرسازی در قالب اصلاح پروانه امکان پذیر خواهد بود " همچنین لحاظ نمودن تغییرات اساسی انجام شده در ساختار اصلی و زیربنائی میدان میوه که این اصلاحات براساس دستور کارهای صادره از سوی شهرداری در جلسات کارگروه احداث میدان میوه و تره بار در محل پروژه اجراء گردیده (ازجمله تغییر در سازه غرفات از شیروانی به سقف تیرچه بلوک و افزایش زیربنای بالکن داخل و ایجاد محلی بعنوان سردخانه در همه غرفه ها و افزایش ارتفاع سقف غرفات ، همچنین تخریب فنداسیون اجرا شده اولیه بلحاظ اصلاح زاویه تابش نور خورشید در بعد از ظهر و جابجایی عمده غرفات خشکبار با گذر 16 متری از داخل میدان (ضلع شرقی) به خارج آن و حذف عرصه غرفه های مذکور و تبدیل آن به گذر 26 متری داخل میدان میوه و تره بار و افزایش زیربنائی به مساحت 100 مترمربع براساس پروانه اصلاحی صادره برای هر یک از غرفه ها) ضمن توجه به این موضوع که تغییرات انجام شده مذکور با اعلام شهرداری جهت ایجاد ارزش افزوده بهتر براساس مطالعات انجام شده شهرداری از میادین دیگر استان توسط شریک انجام شده و با عنایت به اینکه میزان افزایش تراکم ایجاد شده برای هریک از غرفه ها ) ضمن توجه به این موضوع که تغییرات انجام شده مذکور با اعلام شهرداری جهت ایجاد ارزش افزوده بهتر براساس مطالعات انجام شده شهرداری از میادین دیگر استان توسط شریک انجام شده و باعنایت به اینکه میزان افزایش تراکم ایجاد شده برای هریک از غرفه ها بیشتر از منظور قید شده در بند11-2-6 قرارداد مشارکت می باشد لذا جلسه­ای با حضور امضاءکنندگان زیر در محل دفتر جذب سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تشکیل و بشرح ذیل تصمیم گیری شد:

1) درخصوص بندهای 12و 11-2-6 مقرر گردید هزینه های متعلق به عرصه های مشاعی تصرف شده و اعیان مازاد ساخته شده در آنها، با هزینه های صدور پروانه زیربنای مازاد احداثی مربوط به 31 غرفه قدرالسهم شهرداری و 26 غرفه قدرالسهم شریک با همدیگر تهاتر گردد و از این بابت هیچگونه طلب و ادعائی از طرفین قابلیت طرح و پذیرش نخواهد بود.

2) درخصوص بند 10-7 قرارداد مشارکتی موصوف با لحاظ موارد قید شده صدرالذکر نظر به اینکه تعداد 14 غرفه خریداری شده توسط شهرداری براساس زیربنای اولیه 220 مترمربع بوده مقررگردید برای زیربنای مازاد ساخته شده 14 غرفه مذکور به متراژ 1350 مترمربع با توجه به اعلام نظر و قیمت از سوی معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری از قرار هر مترمربع مبلغ 000/000/10 ریال و جمعاً به مبلغ 000/000/500/13 ریال محاسبه و توافق گردید که بعنوان طلب آقای مصطفی مهدیه منظور و در حسابهای فیمابین اعمال گردد. .

3) مفاد این صورتجلسه پس از تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر قابلیت اجرائی دارد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 67638/98 مورخ 14/11/98 شهرداری ( به شماره 3558/98 مورخ 15/11/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست منطقه چهار شهرداری و لزوم اجرای طرح فضای ورزشی چند منظوره روباز شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکاران واجدالشرایط و اجرای عملیات پروژه فوق الذکر از محل ردیف شماره 360905 (احداث سالن ورزشی و زمین های ورزشی روباز) اعتبارات عمرانی بودجه سال 98 منطقه چهار و همچنین تأمین کسری اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه مذکور به مبلغ 000/000/000/4 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شواهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 67617 /98 مورخ 14/11/98 شهرداری (به شماره 3555/98 مورخ 15/11/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست منطقه پنج شهرداری و لزوم اجرای طرح فضای ورزشی چند منظوره روباز شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی و معاملات شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکاران واجدالشرایط و اجرای عملیات پروژه فوق الذکر، از محل ردیف شماره 360905 ( احداث سالن ورزشی و زمینهای ورزشی روباز ) اعتبارات عمرانی بودجه سال 98 منطقه پنج و همچنین تأمین کسری اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه مذکور به مبلغ 000/000/000/4 از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 68341/98 مورخ 16/11/98 شهرداری ( به شماره 3562/98 مورخ 19/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 67042 مورخ 12/11/98 همچنین کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 14/1148 قطعه 7 نجف آباد به نشانی بلوار ولیعصر – کوچه قائم – کوچه حر ، نظر به اینکه شهرداری قصد دارد نسبت به فروش و الحاق مقدار 60/16 مترمربع گذر متروکه در تصرف پلاک فوق براساس نظریه ارزیابی شماره 53176 مورخ 13/9/98 از قرار هرمترمربع 000/500/8 ریال و جمعاً به مبلغ 000/100/141 ریال باستناد ماده 19 قانون نوسازی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شواهای اسلامی شهر مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 67605/98 مورخ 14/11/98 شهرداری (به شماره 3556/98 مورخ 15/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 67390/98 مورخ 13/11/98 فیمابین شهرداری و سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری با موضوع مدیریت فنی، اجرائی، مالی، اداری و ... بمنظور اجرای عملیات ساخت المان نوری منطقه یک شهرداری نجف آباد جهت نصب در بلوار استقلال ) با برآورد اولیه پس از اعمال 15% (پانزده درصد) حق مدیریت جمعاً به مبلغ 000/000/000/5 (پنج میلیارد)ریال از محل اعتبارات عمرانی سال 98 ردیف شماره 350403 (طراحی و احداث المانها و نمادهای هویت دار) منطقه یک ، مطرح که پس از بحث و بررسی توافقنامه صدرالاشاره و همچنین تأمین اعتبار مورد نیاز ردیف بودجه فوق از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سالیانه باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 68327/98 مورخ 16/11/98 شهرداری (به شماره 3587/98 مورخ 19/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 67047 مورخ 12/11/98 به انضمام تصویر کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 3213/790 قطعه 8 نجف آباد بخش 11ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری­های (6009069-6009439 ) متعلق واقع در منطقه سه ، پشت پارک کبیرزاده – کوچه ایثار، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص تملک پلاکهای فوق الذکر با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

3213/790 شماره ردیف 9 متعلق به اسماعیل اکبری  

3213/790 شماره ردیف 10 متعلق به امین اله قاسمی

3613743   :y     539030 :x

  539038 :x3613745: y

شمالاً بطول 8 متر به گذر  

شمالاً بطول 8 متر به گذر

شرقاً بطول 19 متر به پلاک                              

شرقاً بطول 22 متر به پلاک

جنوباً بطول 8 متر به گذر احداثی                         

جنوباً بطول 8 متر به پلاک

غرباً بطول 19 متر به پلاک                             

غرباً بطول 2و19متر به دور برگردان و پلاک

مساحت 152 مترمربع  

مساحت 176 مترمربع

 

مساحت کل پلاک آقای استناد به گزارش واحد شهرسازی 152 مترمربع و مساحت پلاک آقای امین اله قاسمی باستناد گزارش واحد شهرسازی 176 مترمربع می باشد . مقرر گردید برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شماره 64853 مورخ 2/11/98 پس از واریز مبلغ 000/000/976 ریال به حساب شهرداری منطقه چهار و تحویل کلیه مدارک مرتبط با حقوق از پلاک ثبتی 3213/790 قطعه 8 نجف آباد به شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به واگذاری و انتقال معوض ملکی عرصه یک پلاک تجاری پلاک ثبتی 4711 بخش 12 ثبت اصفهان به مساحت 426 به ارزش ریالی هر مترمربع 000/000/20 و ارزش کل 000/000/520/8 ریال واقع در یزدانشهر– بلوار شورا طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید

تبصره : اقرار می­نمایند با اطلاع کامل از مفاد این صورتجلسه توافقی آن را قبول نموده و حق هرگونه اعتراض و شکایت اعم از حقوقی و کیفری در این مورد را در آینده با هر موضوع از خودم سلب و ساقط نمودم و پس از امضاء و تأیید این صورتجلسه اعتراضی از ما مسموع و پذیرفته نمی باشد .

مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 68258/98 مورخ 15/11/98 شهرداری (به شماره 3561/98 مورخ 19/11/98 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 64100 مورخ 29/10/98 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه­ای 97-1 به شماره کامپیوتری (3054669) به نشانی بلوار آزادگان منطقه 3 به نمایندگی از اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نجف آباد با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

3610592:y 538543: x

شمالاً بطول 90/33 متربه پلاک – شرقاً بطول 25/6 متربه آبرو – جنوباً بطول 80/33 متر به آبرو و غرباً بطول 45/9 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 94/263مترمربع و برابر وفق نامه20/259 مترمربع عرصه که مقدار 45/115 مترمربع در مسیر و مقدار 75/143 مترمربع باقیمانده دارد. مقرر گردید پس از آزاد سازی ، تحویل و تنظیم سند اقرار ترک دعوی میزان در مسیر درحق شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز تا مبلغ 000/350/346 ریال (سیصدو چهل و شش میلیون و سیصد و پنجاه هزار) ریال بر روی املاک معرفی شده از طرف مالک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید. لازم بذکر است باقیمانده پلاک کلیه عوارضات متعلقه و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی را بدهکار میباشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8-نامه شماره 67501/98 مورخ 13/11/98 شهرداری ( به شماره 3513/98 مورخ 14/11/98 دبیرخانه شورا) با عنایت به گزارش و درخواست منطقه یک شهرداری مبنی بر لزوم اجرای عملیات رنگ آمیزی و زیباسازی معابر شهری ، ساخت المان جهت نصب در سطح شهر و نصب تابلوها و خط کشی ترافیکی در ماههای پایانی سال جاری و شب عید ، شهرداری در نظر دارد نسبت به تأمین کسری اعتبار ردیف شماره 350403 (بعنوان طراحی و احداث المانها و نمادهای هویت دار و آبنما در سطح شهر ) به مبلغ 000/000/000/5 ریال و ردیف شماره 331001 (با عنوان خرید و نصب تابلوهای ترافیکی سطح شهر) به مبلغ 000/000/000/4 ریال اعتبارات عمرانی بودجه سال 98 شهرداری منطقه یک از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

9-نامه شماره 68359/98 مورخ 16/11/98 شهرداری ( به شماره 3563/98 مورخ 19/11/98 دبیرخانه شورا) در ارتباط با مصوبه شماره 2806/98 مورخ 17/9/98 شورای اسلامی شهر دائر بر تفویض اختیارات شهردار محترم نجف آباد در مراجعه به دفاتر خدمات قضائی و طرح و پیگیری دعاوی به کارکنان واحد حقوقی شهرداری با توجه به افزایش صلاحیتهای دفاتر خدمات قضائی از جمله درخصوص اخذ لوایح مربوط به اعتراض به نظریات کارشناسی واصله و همچنین تعدد دعاوی و امکان استفاده از اختیارات ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی مطرح که پس از بحث و بررسی با تفویض اختیارات شهردار در مراجعه به دفاتر خدمات قضائی جهت اعتراض به نظریات کارشناسی و همچنین تفویض اختیار نسبت به اعتراض به آراء صادره از محاکم ، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تراید نسبت به سند طرف، استرداد سند، دعوای خسارت، استرداد دعوا یا دادخواست ، جلب شخص ثالث ، دفاع در مقابل ثالث ، طرح دعوی تقابل و دفاع در مقابل آن ، صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات و ثبت کلیه لوایح شهرداری را به مدیر امور حقوقی شهرداری و احد از کارشناسان واحد حقوقی بنام خانم فاطمه غلامی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

10- نامه شماره 63872/98 مورخ 28/10/98 شهرداری( به شماره 3296/98 مورخ 28/10/98 دبیرخانه شورا) در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 67 قانون شهرداریها، چهارجلد بودجه غیرنقدی پیشنهادی سال 99 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی بودجه غیرنقدی سال 99 شهرداری با عنایت به بند 8 از ماده قانون شهرداریها ، باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

11- عطف به نامه شماره 63873/98 مورخ 28/10/1398 با موضوع بودجه پیشنهادی سال 1399 شهرداری نجف آباد و سازمان های وابسته ( سازمانهای وابسته موضوع ماده 54 قانون شهرداریها شامل 1. سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی 2. سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 3. سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 4. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ) که از حیث منابع و مصارف جمعاً مبلغ 000/000/000/800/1 ریال اعلام گردیده ، پس از بررسی در کمیسیونهای مربوطه و به استناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و با رعایت ماده 11 و بندهای ذیل آن از آئین نامه اجرائی در جلسه مورخ 28/11/1398 شورای اسلامـی شهر نجف آباد تصویب و تعداد چهار نسخه بودجه مصوب که ذیل صفحات آن امضاء و مهر گردیده به انضمام ضوابط مالی ناظر بر عملیات بودجه به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد .

بند 1) به منظور پیشرفت امور و تسریع در انجام کارهای شهرداری و مردم ، در اجرای تبصره ذیل بند 14 از ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور اختیار صدور دستور مصرف کل اعتبارات مندرج در بودجه مصوب سال 1399 شهرداری با رعایت مفاد آئین نامه مالی شهرداریها و سایر مقررات مشمول موضوع به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .

بند 2) در جهت تحقق وصول درآمدها با رعایت ماده 37 آئین نامه مالی شهرداریها و موضوع تبصره ذیل بند 12 از ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور همت نموده و درخصـوص انجام هزینه ها نیز با رعایت مواد 33 و 34 آئین نامه مالی شهرداریها و با در نظر گرفتن اولویت پروژه های عمران شهری و رعایت صرفه و صلاح شهرداری اقدام و گزارش های شش ماهه درآمد و هزینه را وفق مواد 71 و 79 قانون شهرداریها ارسال و نسخه ای از آن از طریق استانداری به وزارت کشور منعکس گردد .

بند 3) مصرف اعتبارات و انجام هزینه ها باید با رعایت حد نصابهای قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 68 و ماده 79 قانون شهرداری و رعایت مفاد آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 و اصلاحات بعدی آن و به تناسب وصولی و توزیع آن در فصلهای مربوطه مجاز خواهد بود و رعایت صرفه جوئی در هزینه ها و کاهش و حذف هزینه های زائد و غیر ضروری و غیر مرتبط با وظایف قانونی شهرداری از الزامات قطعی است .

بند 4) پرداخت مازاد بر اعتبارات مصوب یا تأمین اعتبار از محل فصلهای نامناسب تجویز قانونی ندارد و اعمال هر گونه کاهش ، افزایش ، حذف یا اضافه در اقلام درآمد و هزینه ، مستلزم ارائه گزارش توجیهی و پیشنهاد و کسب مجوز از شورا و منظور نمودن آنها در اصلاح بودجه سال 1399 خواهد بود .

بند 5) با توجه به ماده 20 مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداریها مصوب سال 1380 مجلس محترم شورای اسلامی و تصویبنامه شماره ی 128761/ت50986 مورخ 29/10/1393 و شماره ی 21957/ت56566 ه مورخ 28/02/1398 هیات محترم وزیران موضوع بند الف ماده 4 آئین نامه مذکور مبنی بر تجویز انجام معاملات تا مبلغ ده میلیارد و نهصد و سی میلیون ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه با تصویب شورای اسلامی شهر ، به منظور تسریع و تسهیل در انجام کارها ، اختیار شورای اسلامی شهر نیز در این باره تا سقف مبلغ پنج میلیارد ریال به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .

بند 6) پرداخت حقوق و دستمزدها و سایر مزایای قانونی شهردار و کارکنان بر اساس احکام صادره یا قراردادهای تنظیمی و مستند و پرداخت اضافه کار ساعتی ، تعطیل کاری و شبکاری به کارکنان شهرداری بر اساس نظر شهردار خواهد بود . در این باره به شهردار نجف آباد اختیار داده می شود علاوه بر موارد ذیل ، به منظور ایجاد تحول و بهبود سیستم گردش کار در شهرداری و در قالب اعتبارات مربوطه در بودجه مصوب اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره 1 بند 6 )

پرداخت اضافه کار برابر روال و مصوبات جاری مجاز می باشد .

تبصره 2 بند 6 )

براساس مفاد بخشنامه بودجه شهرداریهای کشور ، اعطای تسهیلات و مساعدت مالی به کارکنان و صندوق قرض الحسنه کارکنان در حدود امکانات و ظرفیت بودجه مجاز می باشد .

تبصره 3 بند 6 )

بکارگیری کارگران جهت امور نکوسازی ، فضای سبز و گروه امانی با رعایت قانون کار و تأمین اجتماعی و از محل اعتبارات مربوطه مجاز می باشد .

تبصره 4 بند 6 )

پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مامور از شهرداری نجف آباد به سایر شهرداریها و دستگاه های اجرایی بر حسب موافقت دستگاه متبوع درخواست کننده نیرو با تامین و واریز وجه حقوق و مزایای ماهیانه مامورین توسط شهرداری و دستگاه اجرایی مربوطه از محل اعتبارات بودجه شهرداری مجاز می باشد .

بند7 ) اعتبار منظور شده در ردیف اعتباری (( تامین اعتبار بودجه شورای اسلامی شهر )) بر اساس قسمت ج ( ضوابط کمک به بودجه شورای اسلامی شهر ) ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 99 شهرداریهای کشور به حساب جاری شماره 0106484662002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی نجف آباد بنام شورای اسلامی شهر واریز گردد .

بند 8 ) پرداخت هر گونه علی الحساب و پیش پرداخت موکول به اخذ تضمین های کافی ( ضمانتنامه های معتبر بانکی ) است و اسناد علی الحساب باید در اولین فرصت های ممکن قطعی گردد و همچنین میزان تنخواه گردان کارپردازان و عاملین مالی شهرداری و سایر موارد مرتبط با این امور ( مرکزی ، مناطق ، سازمانهای وابسته و واحدها ) بر اساس میزان و درصد مشخص شده در بند 7 از قسمت د ( سایر ضوابط تنظیم بودجه ) ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 99 شهرداریهای کشور و با رعایت مفاد مندرج در دستورالعمل نحوه واگذاری ، میزان و واریز تنخواه گردان ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره 173501 مورخ 18/12/1395 و از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته قابل پرداخت میباشد .

بند 9 ) کلیه پروژه های عمرانی بایستی دارای طرح ، نقشه و مشخصات کامل اجرایی و برآورد اولیه باشد و ارجاع کار به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه بندی مناسب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و صلاحیت ارجاع و انجام کار مورد پیمان و بر طبق فهرست آحاد بهای سال 1398 یا آخرین فهرست بهای ابلاغی و اصلاحات احتمالی بعدی آن و با صدور آگهی مناقصه صورت گیرد . همچنین جهت واگذاری کارهای عمرانی و خدماتی به پیمانکاران واجد شرایط و خرید و تدارکات مایحتاج و نیازمندیهای شهرداری با رعایت ضرورت و اولویت و مفاد آئین نامه مالی شهرداریها از طریق مناقصه نیاز به کسب مجوز از شورا نمی باشد. انجام کارهای امانی مستلزم رعایت مواد 4 و 15 آئین نامه مالی شهرداریها خواهد بود .

ترتیب اولویت اجرای طرحهای عمرانی از محل اعتبارات عمرانی بودجه مصوب بر اساس جلسات کمیته عمران و مالی و شهردار نجف آباد خواهد بود .

بند 10 ) به هنگام تنظیم اسناد قطعی و صدور چک تحت هر عنوان ابتدا باید کسورات قانونی متعلقه از قبیل : مالیات ، بیمه و غیره پرداخت و سپس وجه سند به ذینفع پرداخت گردد .

بند 11 ) بر حسب تاکیدات مکرر دولت و مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر ضرورت خودکفایی شهرداریها و در اجرای بند 5 از ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور بایستی در انجام برنامه های عمرانی به ویژه آسفالت کوچه ها ، پیاده روسازی ، زیباسازی و اموری از این قبیل ، مشارکت و جلب خودیاری مردم و دریافت سهم شهروندان با نظر شهردار نجف آباد و درصدی از هزینه ها در سرلوحه برنامه های شهرداری منظور و به اجراء درآید .

بند 12) در اجرای ماده 103 قانون شهرداری و حسب تأکیدات مکرر وزارت کشور و براساس دستورالعملهای ابلاغ شده توسط کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی کشور ، مراقبت مستمر در جلوگیری از حفاریهای بدون مجوز و بی مورد بعمل آید و در حفظ آسفالت معابر کوشش وافی مبذول و به هنگام صدور مجوزات حفاری با کمال دقت و رعایت صرفه و صلاح شهرداری هزینه های ترمیم و خسارت وارده به ساخت معابر و هزینه تنظیف و حق نظارت شهرداری ، محاسبه و قبل از صدور مجوز با نظر شهردار نجف آباد دریافت گردد و در صورت هر گونه سهل انگاری و تخطی طبق قسمت اخیر ماده 103 قانون شهرداریها قاطعانه عمل گردد .

بند 13) در اجرای ماده 67 قانون شهرداری ، تفریغ بودجه سال 1398 تنظیم ، آماده و در موعد مقرر ارسال گردد.

بند 14) هرگونه کمک به موسسات عمومی و همچنین هزینه کرد در راستای باشگاه ورزشی شهرداری با ارائه لایحه از سوی شهرداری و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء میباشد .

بند 15) در اجرای مصوبات موضوعه کاهش ویژه عوارض از سوی شورای اسلامی شهر در طول سال ، مساعدت به مودیان پرونده های ساختمانی و شهرسازی جهت پرداخت بدهی عوارضات خود به صورت نقد و اقساط کوتاه مدت و بلند مدت ( تا اقساط 36 ماهه ) با رعایت مفاد قانون شهرداریها و سایر مقررات مشمول این موضوع به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .

16) به منظور پیشرفت امور و تسریع در انجام کارهای شهرداری و مردم ، در اجرای ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و همچنین تبصره ذیل 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اختیار صدور دستور انعقاد توافقنامه فی مابین شهرداری و سازمانها و ارگانهای مشمول این قانون از قبیل : سازمان همیاری شهرداریهای استان ، سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان ، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری و غیره براساس اعتبارات مندرج در بودجه مصوب سالیانه شهرداری و سایر مقررات مشمول موضوع به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .

17) در راستای تکریم ارباب رجوع و به منظور تسریع در امور و جلوگیری از مکاتبات اداری ، صدور مجوز استرداد وجه آن تعداد از مودیان که در زمان محاسبه و پرداخت عوارض مبالغی را اضافه به حساب شهرداری واریز می نمایند ، پس از کنترل نهائی و تائید توسط واحد درآمد و شهرسازی تا سقف مبلغ 000/000/200 ریال به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .

18) با عنایت به اینکه مواردی جهت پرداخت به تعدادی از پرسنل به عنوان مساعدت و کمک ایجاد میشود و همچنین اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر با توجه به طی مراحل قانونی مستلزم زمان طولانی میباشد ، در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و به منظور ارائه تامین رفاهیات و خدمات مطلوبتر پرسنل و تسریع در انجام و پیشبرد امور شهرداری و شهروندان و به استناد های 8 ، 12 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی ، مجوز پرداخت تا سقف مبلغ 000/000/25 ریال برای هر نفر / مورد از کارکنان و افراد موثر در پیشبرد اهداف شهرداری به عنوان مساعدت و کمک به صورت بلاعوض و از محل اعتبارات جاری سالیانه شهرداری به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .

بند 19) با عنایت به مفاد فصل اول قانون و مقررات شهرداریها مبنی بر تجویز انجام مراحل قانونی واگذاری قسمتی از وظایف و اختیارات شهردار به معاونین و سایر مسئولان شهرداری ، به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان و تکریم ارباب رجوع در حوزه معاونت ها ، مناطق و واحدهای مختلف شهرداری ، اختیار شورای اسلامی شهر نیز در این باره به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .

بند 20) در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و به منظور تقدیر از زحمات شبانه روزی ، تلاش ، کوشش و عملکرد مطلوب و فعالیت چشمگیر پرسنل زحمتکش مجموعه شهرداری و ارائه خدمات مطلوبتر و تسریع در انجام و پیشبرد هر چه بهتر امور جاری ، اداری و مالی ، عملیاتی پروژه های عمرانی ، خدماتی ، شهری و غیره در حوزه واحد های مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته و به جهت تامین و جبران بخشی از مزایای نقدی و غیر نقدی ماهیانه کارکنان و افراد موثر در پیشبرد اهداف شهرداری در سال 1399 و ایجاد تسهیلات رفاهی و همچنین رعایت مفاد ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 1399 شهرداریهای کشور و به استناد بندهای 8 ، 12 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی ، ضمن تصویب تخصیص اعتبار لازم ، مجوز پرداخت تا سقف میزان 20 درصد افزایش نسبت به مبالغ تخصیص یافته طبق بند 20 از مصوبه شماره 4433/97 مورخ 29/11/97 و آخرین مبالغ مصوبات شورای اسلامی شهر در سال 1398 به صورت خالص و به عنوان پاداش عملکرد ، پاداش پایان سال ، کمک هزینه سفر و تهیه لباس ، بن کارت خرید کالا جهت ماه مبارک رمضان و شب عید ، کمک هزینه اوقات فراغت و غیره طبق ضوابط مندرج در آئین نامه داخلی تنظیمی مصوب و از محل اعتبارات جاری بودجه سالیانه شهرداری به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .

21) در راستای رعایت و اجرای مفاد قانونی ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و به منظور تامین رفاهیات و تقدیر از زحمات شبانه روزی ، تلاش ، کوشش و عملکرد مطلوب و فعالیت چشمگیر پرسنل زحمتکش مجموعه شهرداری و ارائه خدمات مطلوبتر و تسریع در انجام و پیشبرد هر چه بهتر امور جاری ، اداری و مالی ، عملیاتی پروژه های عمرانی ، خدماتی ، شهری و غیره در حوزه واحد های مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته و به جهت ایجاد انگیزه و تامین و جبران بخشی از مزایای نقدی و غیر نقدی ماهیانه کارکنان و افراد موثر در پیشبرد اهداف شهرداری و ایجاد تسهیلات رفاهی و حفظ جایگاه مستخدمان و خانواده ایشان و همچنین رعایت و اجرای مفاد 3 ضوابط حقوق و دستمزد فصل سوم ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 1399 شهرداریهای کشور و به استناد بندهای 8 ، 9 و 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی ، ضمن تصویب تخصیص اعتبار مورد نیاز و در صورت وجود نقدینگی لازم ، مجوز تقسیم و پرداخت رفاهیات بر مبنای مجموع سرانه تعداد نفر / کارکنان شاغل در مجموعه شهرداری و سازمانهای وابسته و تا سقف مبلغ 000/500/11 ریال ماهیانه و به عنوان کمک هزینه رفاهی طبق ضوابط مندرج در آئین نامه داخلی تنظیمی مصوب ( پیوست روکش بودجه ) و از محل اعتبارات جاری و سقف بودجه مصوب سالیانه به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .

بند 22) در راستاي پيشرفت امور و تسريع در مراحل اجرايي عمليات عمراني پروژه هاي سطح شهر و نظر به اينكه در سير مراحل برنامه ريزي اوليه و عمليات اجرايي زير ساخت پروژه هاي عمراني تعيين شده و ابلاغي از سوي شوراي اسلامي شهر در بودجه مصوب ساليانه شهرداري بعضاً در موارد اضطرار نياز به مشاركت و تامين بخشي از هزينه هاي تاسيسات زیر ساختی شبكه هاي مورد نیاز و اعلامی از سوی ادارات خدمات رسان شهری از قبیل : برق ، آب ، گاز ، مخابرات و غيره میباشد ، با عنايت به ماده 19 آئين نامه مالي شهرداري مصوب 1346 و اصلاحات بعدي و به استناد بندهاي 8 و 14 از ماده 80 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي ، ضمن تصویب تامين اعتبار مورد نیاز رديف بودجه عمراني مربوطه از محل افزايش درآمدها و پايدار نمودن آن دراصلاح بودجه ساليانه شهرداري ، اختیار صدور دستور توافق با سازمان هاي ذيربط و انجام هزينه كرد با اعتبار مورد نیاز جهت پروژه هاي سطح شهر وفق آئين نامه مالي شهرداريها به شهردار نجف آباد تفویض میگردد .

23 ) به منظور پیشرفت امور و تسریع در انجام کارهای شهرداری و مردم و به استناد مفاد 10 از ماده 55 قانون شهرداریها ، اختیار صدور دستور قبول اعانات و هدایا به نام شهر تا سقف مبلغ 000/000/500 ریال به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .

بند 24 ) در راستای اجرای مفاد بند 14 از ماده 55 قانون شهرداریها و همچنین بند 5 ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1399 شهرداریها و به منظور حفظ ایمنی شهر و کاهش هزینه های حاصله از خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه ، اختیار صدور دستور انجام مراحل قانونی بیمه نمودن اماکن و ساختمان های شهروندان با میزان مشارکت 50 درصد سهم شهروندان و 50 درصد سهم شهرداری وفق آئين نامه مالي شهرداريها به شهردار نجف آباد تفویض می گردد . ضمناً به استناد بند 9 ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1399 شهرداریهای کشور ، در صورت نیاز اختیار هزینه کرد ردیف حوادث غیر مترقبه به میزان 5 درصد از بودجه سال 1399 ، به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .

بند 25 ) در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 39 آئین نامه مالی شهرداریها ، اختیار صدور دستور جابجائی از حسابی به حساب دیگر و یا از حساب شهرداری به سازمان های وابسته و بالعکس به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .

لذا خواهشمند است دستور فرمائید براساس خط مشی های اساسی و ضوابط مالی ناظر بر عملیات بودجه صدرالاشاره ، کمال دقت را در اعمال ضوابط تعیین شده معمول نمایند .

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنـابعالی و همکاران محتـرم را در اجرای وظایف محولـه مسئـلت می نمائیم.

من الله التوفیق

عیدی محمد طرقی

رئیس شورای اسلامی شهر نجف آباد

 

 + 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.