پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و نود و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (27/11/1399)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  یکصد و نود و هفتمین (197) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 27/11/99 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست  محترم شورای اسلامی شهر  ضمن عرض سلام و خیر مقدم  خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و تبریک فرا رسیدن ماه رجب المرجب و تسلیت ایام شهادت حضرت امام علی النقی الهادی (ع ) دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 197:
*نامه شماره 35435/800 مورخ 21/11/99 شرکت ملی پخش فرآوده های نفتی منطقه اصفهان با موضوع بدهی گاز بهای مصرفی جایگاههای CNGکمربندی و پلیس راه شهرداری نجف آباد ، تعطیلی جایگاه CNGپلیس راه (امام) شهرداری نجف آباد مطرح ، بررسی و با توجه به حساسیت اجتماعی موضوع و اعتراضات عمومی مبنی بر عدم راه اندازی جایگاه مذکور ، مقرر گردید شهرداری در اسرع وقت به موضوع رسیدگی و نتیجه به این شورا ارسال نمایند .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 81174/99 مورخ 26/11/99 شهرداری ( به شماره 3156/99 مورخ 27/11/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 75735 مورخ 7/11/99 بانضمام کروکی پلاک ثبتی 915 قطعه 10 نجف آباد متعلق به آقای ........ واقع در ادامه بلوار شهید حججی منطقه دو ، باعنایت به اینکه شهرداری درخصوص قسمتی از پلاک فوق واقع در مسیر خیابان مذکور با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3610019:Y      544101:X
شمالاً بطول 12 متر به پلاک – شرقاً بطول 70 متر به پلاک – جنوباً بطول 50/12 متر به خیابان و غرباً بطول 5/74 متر به گذر – مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 19/896 مترمربع عرصه که مقدار 47/510 مترمربع در مسیر خیابان و مقدار 72/385 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و تحویل زمین و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد تجاری به میزان 70 مترمربع و یک واحد مسکونی با تأمین پارکینگ به میزان 19/117 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد مسکونی با تأمین پارکینگ به میزان 19/187 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 915 قطعه 10 روی باقیمانده پلاک حسب ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش ، فضای سبز اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 4 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 81225/99 مورخ 26/11/99 شهرداری ( به شماره 3146/99 مورخ 27/11/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 74875 مورخ 4/11/99 بانضمام کروکی پلاک ثبتی 5/212 قطعه 11 نجف آباد متعلق به آقای .... واقع در ادامه خیابان باهنر جنوبی منطقه دو ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص قسمتی از پلاک فوق واقع در مسیر خیابان مذکور با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
حدود اربعه ملک : 532624: X3610708:Y
شمالاً بطول 18 متر به پلاک – شرقاً بطول 5/22 متر به پلاک – جنوباً بطول 40/19 متر به گذر و غرباً بطول 20/24متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد مدارک مالکیت 05/436 مترمربع که مقدار 60/193  در مسیر خیابان باهنر و کوچه خوشبخت و مقدار 31/242 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل، آزادسازی و کسر میزان در مسیر از طریق اجرای ماده 45 بنام شهرداری ، ضمن پرداخت مبلغ 000/000/50 (پنجاه میلیون ) ریال به حساب شهرداری، با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد تجاری به میزان 32/47 مترمربع در طبقه همکف و مسکونی به میزان 15/121 مترمربع در زیرزمین و مسکونی به میزان 83/73 مترمربع در طبقه همکف و مسکونی به میزان 15/121 مترمربع در طبقه اول پلاک ثبتی 5/212 قطعه 10 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و فضای سبز اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره
باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 81221/99 مورخ 26/11/99 شهرداری( به شماره 3151/99 مورخ 27/11/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 75762مورخ 7/11/99 بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 6 اصلی بخش 12 ثبت به شماره کامپیوتری (5009431) متعلق به آقای .... و ... واقع در طرح تعریض خیابان شریعتی غربی منطقه پنج، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق الذکر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
528969:X 3612273:Y
شمالاً  بطول 80/41 متر به پلاک – شرقاً به طولهای 80/8 و 7 و 40/24 متر به پلاک – جنوباً به طول 80/48 متر به خیابان و غرباً به طول 20/33 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد سند و گزارش واحد شهرسازی 1449 مترمربع عرصه که 20/317 مترمربع در مسیر خیابان شریعتی و مقدار 80/1131 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری،آزادسازی ، تحویل و انتقال عرصه میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 70 مترمربع در طبقه همکف و دو واحد مسکونی با تأمین پارکینگ به میزان 191 مترمربع در طبقه همکف و  اول پلاک ثبتی 6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان حسب ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش ، بر روی مقدار 250 مترمربع از باقیمانده پلاک اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . همچنین باقیمانده پلاک به غیر از 250 مترمربع کلیه عوارضات و ماده 101 را بدهکار می باشد.  مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 81182/99 مورخ 26/11/99 شهرداری (به شماره 3152/99 مورخ 27/11/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 73620 مورخ 29/10/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای به شماره 30-16347 به شماره کامپیوتری4013532 متعلق به آقای .... واقع در طرح تعریض بلوار چناران منطقه 4 ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسید که به شرح ذیل منعکس است :
  3610287:Y530834:X
شمالاً  بطول 45/7 متر به پلاک – شرقاً به طول 2/22 متر به پلاک – جنوباً به طول 45/7 متر به گذر و غرباً به طول 2/22 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 40/165 مترمربع عرصه که مقدار 37/57 در مسیر و مقدار 04/108 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی وتنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی میزان درمسیر تا پنجاه سال شمسی در یکی از دفاتر اسناد رسمی در حق شهرداری و پرداخت مبلغ 000/880/291 (دویست و نود و یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال ) به حساب شهرداری منطقه ، با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد تجاری به میزان 40/57 مترمربع در طبقه همکف - یک واحد پارکینگ به میزان 50/16 مترمربع در طبقه همکف- و راه پله مسکونی به میزان 80/7 مترمربع در طبقه همکف – انباری مسکونی به میزان 18 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد مسکونی به میزان 70/99 مترمربع در طبقه اول پلاک قولنامه ای 30-16347 واقع در خیابان چناران طبق ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هیچ گونه وجه دیگری بغیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و فضای سبز اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک بوده و شهرداری تعهدی در این خصوص ندارد  مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 81199/99 مورخ 26/11/99 شهرداری (به شماره 3153/99 مورخ 27/11/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 376-24 به شماره کامپیوتری 5015714 متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض بلوار شهید بهشتی منطقه پنج ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق الذکر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
   3612829:Y530836:X
شمالاً  بطول 44/13 متر به گذر – شرقاً به طول 057/14 متر به گذر به پلاک – جنوباً به طول 75/3 و 35/9 متر به گذر و پلاک و غرباً به طول7 و 30/8 و 2/0 و 05/5 متر به گذر و پلاک  . مساحت کل پلاک باستناد مدارک مالکیت 55/186 مترمربع که مقدار 35/66 در مسیر بلوار شریعتی و مقدار 20/120 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم اقرارنامه ترک دعوی تا پنجاه سال شمسی در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، ضمن پرداخت مبلغ 000/000/650 (ششصد و پنجاه میلیون ) ریال به حساب شهرداری ، با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز چهار واحد تجاری به میزان 20/120 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 376-24 واقع در بلوار بهشتی – نبش کوچه سپیدار – و بدون اخذ هر گونه وجه دیگر به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و فضای سبز طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج اقدام نماید . ضمناً رعایت حقوق ارتفاقی برای مجاورین به عهده مالکین بوده و شهرداری تعهدی در این خصوص ندارد .مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6-نامه شماره 81176/99 مورخ 26/11/99 شهرداری ( به شماره 3157/99 مورخ 27/11/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 75764 مورخ 7/11/99 بانضمام کروکی قسمتی از پلاک ثبتی 1/27 قطعه 4 نجف آباد متعلق به آقای ... واقع در ادامه بلوار جمهوری منطقه دو ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص قسمتی از پلاک فوق واقع در مسیر خیابان مذکور با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
532520:X3610359:Y
شمالاً  بطول 50/8 متر به گذر – شرقاً به طول 32 متر به پلاک – جنوباً به طول 35/9 متر به پلاک و غرباً به طول 32 متربه پلاک  . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی و نقشه برداری 03/283 مترمربع عرصه که مقدار 68/111 مترمربع در مسیر بلوار جمهوری و مقدار 35/171 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید مالک پس از نقل و انتقال میزان درمسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی ضمن پرداخت مبلغ 000/474/351 (سیصد و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار) ریال به حساب شهرداری با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 120 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 1/27 قطعه 4 واقع در بلوار جمهوری بعد از خیابان بهارستان طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجه دیگری بغیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . باقیمانده پلاک به غیر از 120 مترمربع کلیه عوارضات را بدهکار می باشد . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7- نامه شماره 81189/99 مورخ 26/11/99 شهرداری ( به شماره 3154/99 مورخ 27/11/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 75734 مورخ 6/11/99 بانضمام تصویرکروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای 163-6 به شماره کامپیوتری (5018237 ) متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض بلوار جمهوری منطقه پنج ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق الذکر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
530067:Y3612321:X
شمالاً  بطول 5/53 متر به پلاک – شرقاً به طول 7/33 متر به پلاک – جنوباً به طول 5/53 متر به گذر و غرباً به طول 7/33 متربه پلاک  . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی و مدارک مالکیت ارائه شده 1800 مترمربع که به میزان 96/661 مترمربع آن در مسیر خیابان جمهوری امیرآباد و 04/1138 مترمربع باقیمانده دارد مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم اقرارنامه ترک دعوی تا پنجاه سال شمسی در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و ضمن پرداخت مبلغ 000/591/487 (چهارصدو هشتاد و هفت میلیون و پانصد و نود و یک هزار ) ریال به حساب شهرداری ، با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات 6 واحد تجاری و راه پله به میزان 350 مترمربع و 6 واحد دفترکار به میزان 350 مترمربع در طبقه اول باقیمانده پلاک قولنامه¬ای 163-6 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی درصورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجهی دیگری (اعم از تفکیک و ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی و غیره ) به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و فضای سبز اقدام نماید . ضمناً باقیمانده پلاک به غیر از 350 مترمربع کلیه عوارضات را بدهکار می باشد. رعایت حقوق ارتفاقی برای مجاورین بعهده مالکین بوده و شهرداری هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8-نامه شماره 81463/99 مورخ 27/11/99 شهرداری (به شماره 3164/99 مورخ 27/11/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، شهرداری در نظر دارد در راستای اجرای مفاد نامه شماره 37671 مورخ 23/9/99 معاون محترم امور شهرداریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور با موضوع قواعد مربوط به هزینه صدور پروانه فعالیت ناوگان دیزل مسافری شهری نسبت به انجام فرآیند صدور و تمدید پروانه فعالیت ناوگان اتوبوسرانی شهری که در خطوط معین شده توسط شهرداری در حال فعالیت می باشند بصورت رایگان و تا زمان ابلاغ بخشنامه های بعدی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره با توجه به مفاد مصوبه مورخ 2/10/99 جلسه مشترک شورا و هیئت مدیره سازمان مذکور و مساعدت و رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9  از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 8 و 30 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

9-نامه شماره 81179/99 مورخ 26/11/99 شهرداری ( به شماره 3155/99 مورخ 27/11/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به مفاد مصوبه شماره 203 مورخ 30/1/89 تصویر اصلاحیه توافقنامه شماره 77690 مورخ 13/10/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای 4-25 به شماره کامپیوتری (6004282) متعلق به آقای ... واقع در طرح تعریض بلوار آزادگان منطقه سه ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص تملک کل باقیمانده (میزان درمسیر و باقیمانده ) پلاک با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3610660:Y538477:X
شمالاً  بطول 65/19 متر به پلاک – شرقاً به طول 40/10 متر به گذر – جنوباً به طول 65/19 متر به پلاک و غرباً به طول 40/10 متربه گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 62/100 مترمربع که مقدار 62/59 مترمربع درمسیر و مقدار 41 مترمربع باقیمانده دارد مقررگردید پس از تحویل ، آزادسازی میزان درمسیر و باقیمانده وتنظیم سند اقرار ترک دعوی در حق شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری نسبت به صدور امتیاز شناور تا مبلغ 000/100/534/5 (پنج میلیارد و پانصد و سی و چهار میلیون و یکصد هزار ) ریال بر روی املاک معرفی شده توسط مالک تا پایان سال 1400 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و براساس صورتحساب و محاسبات سال 99 اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد اصلاحیه توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

10-نامه شماره 76476/99 مورخ 9/11/99 شهرداری ( به شماره 3006/99 مورخ 11/11/99 دبیرخانه شورا) موضوع بودجه پیشنهادی سال 1400 شهرداری نجف آباد و سازمانهای وابسته (سازمانهای وابسته موضوع ماده 54 قانون شهرداریها شامل : 1)  سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی ، 2)سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری 3) سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 4) سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی که از حیث منابع و مصارف جمعاً مبلغ 000/000/000/800/3 ریال اعلام گردیده پس از بررسی در کمیسیونهای مربوطه و باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی و با رعایت ماده 11 و بندهای ذیل آن در جلسه مورخ 27/11/99 شورای اسلامی شهر نجف آباد تصویب و تعداد 4 نسخه بودجه مصوب که ذیل صفحات آن امضاء و مهر گردیده بانضمام ضوابط عالی ناظر به عملیات بودجه به شرح ذیل ابلاغ می گردد .
بند1) به منظور پیشرفت امور و تسریع در انجام کارهای شهرداری و مردم ، در اجرای تبصره ذیل بند 14 از ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور اختیار صدور دستور مصرف کل اعتبارات مندرج در بودجه مصوب سال 1400 شهرداری با رعایت مفاد آئین نامه مالی شهرداریها و سایر مقررات مشمول موضوع به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند2)در جهت تحقق وصول درآمدها با رعایت ماده 37 آئین نامه مالی شهرداریها و موضوع تبصره ذیل بند 12 از ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور همت نموده و درخصـوص انجام هزینه ها نیز با رعایت مواد33 و 34 آئین نامه مالی شهرداریها و با در نظر گرفتن اولویت پروژه های عمران شهری و رعایت صرفه و صلاح شهرداری اقدام و گزارش های شش ماهه درآمد و هزینه را وفق مواد 71 و 79 قانون شهرداریها ارسال و نسخه ای از آن از طریق استانداری به وزارت کشور منعکس گردد .
بند3) مصرف اعتبارات و انجام هزینه ها باید با رعایت حد نصابهای قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده 68 و ماده 79 قانون شهرداری و رعایت مفاد آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 12/4/1346 و اصلاحات بعدی آن و به تناسب وصولی و توزیع آن در فصلهای مربوطه مجاز خواهد بود و رعایت صرفه جوئی در هزینه ها و کاهش و حذف هزینه های زائد و غیر ضروری و غیر مرتبط با وظایف قانونی شهرداری از الزامات قطعی است .
بند4) پرداخت مازاد بر اعتبارات مصوب یا تأمین اعتبار از محل فصلهای نامناسب تجویز قانونی ندارد و اعمال هر گونه کاهش ، افزایش ، حذف یا اضافه در اقلام درآمد و هزینه ، مستلزم ارائه گزارش توجیهی و پیشنهاد و کسب مجوز از شورا و منظور نمودن آنها در اصلاح بودجه سال 1400 خواهد بود .
بند5) با توجه به ماده 20 مکرر الحاقی به قانون آئین نامه مالی شهرداریها مصوب سال 1380 مجلس محترم شورای اسلامی و تصویبنامه شماره ی128761/ت50986 مورخ 29/10/1393و شماره ی9853/ت57607 ه مورخ 07/02/1399هیات محترم وزیران موضوع بند الف ماده 4 آئین نامه مذکور مبنی بر تجویز انجام معاملات تا مبلغ چهارده میلیارد و نهصد و هفتاد و چهار میلیون و یکصد هزار ریال از طریق ترک تشریفات مناقصه با تصویب شورای اسلامی شهر ، به منظور تسریع و تسهیل در انجام کارها ، اختیار شورای اسلامی شهر نیز در این باره تا سقف مبلغ هفت میلیارد ریال به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند6)پرداخت حقوق و دستمزدها و سایر مزایای قانونی شهردار و کارکنان بر اساس احکام صادره یا قراردادهای تنظیمی و مستند و پرداخت اضافه کار ساعتی ، تعطیل کاری و شبکاری به کارکنان شهرداری بر اساس نظر شهردارخواهد بود . در این باره به شهردار نجف آباد اختیار داده می شود علاوه بر موارد ذیل ، به منظور ایجاد تحول و بهبود سیستم گردش کار در شهرداری و در قالب اعتبارات مربوطه در بودجه مصوب اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره 1 بند 6 )
پرداخت اضافه کار برابر روال و مصوبات جاری مجاز می باشد .
تبصره 2 بند 6 )
براساس مفاد بخشنامه بودجه شهرداریهای کشور ، اعطای تسهیلات و مساعدت مالی به کارکنان و صندوق قرض الحسنه کارکنان در حدود امکانات و ظرفیت بودجه ( به صورت استقراضی و غیر از محل منابع اعتبارات جاری و عمرانی ) مجاز می باشد .
تبصره 3 بند 6)
بکارگیری کارگران جهت امور نکوسازی ، فضای سبز و گروه امانی با رعایت قانون کار و تأمین اجتماعی و از محل اعتبارات مربوطه مجاز می باشد .
تبصره 4 بند 6 )
پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مامور از شهرداری نجف آباد به سایر شهرداریها و دستگاه های اجرایی بر حسب موافقت دستگاه متبوع درخواست کننده نیرو با تامین و واریز وجه حقوق و مزایای ماهیانه مامورین توسط شهرداری و دستگاه اجرایی مربوطه از محل اعتبارات بودجه شهرداری مجاز می باشد .
بند7 )اعتبار منظور شده در ردیف اعتباری (( کمک به بودجه شورای اسلامی شهر )) بر اساس قسمت ج ( ضوابط کمک به بودجه شورای اسلامی شهر ) ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداریهای کشور به حساب جاری شماره 0106484662002 نزد بانک ملی شعبه مرکزی نجف آباد بنام شورای اسلامی شهر طبق ضوابط و مقررات مربوطه واریز گردد .
بند 8 )پرداخت هر گونه علی الحساب و پیش پرداخت موکول به اخذ تضمین های کافی (ضمانتنامه های معتبر بانکی ) است و اسناد علی الحساب باید در اولین فرصت های ممکن قطعی گردد و همچنین میزان تنخواه گردان کارپردازان و عاملین مالی شهرداری و سایر موارد مرتبط با این امور ( مرکزی ، مناطق ، سازمانهای وابسته و واحدها ) بر اساس میزان و درصد مشخص شده در بند 10 از قسمت د ( سایر ضوابط تنظیم بودجه ) ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداریهای کشور و با رعایت مفاد مندرج در دستورالعمل نحوه واگذاری ، میزان و واریز تنخواه گردان ابلاغی وزیر محترم کشور به شماره 173501 مورخ 18/12/1395 و از محل اعتبارات مصوب تخصیص یافته قابل پرداخت میباشد .  
بند 9 )کلیه پروژه های عمرانی بایستی دارای طرح ، نقشه و مشخصات کامل اجرایی و برآورد اولیه باشد و ارجاع کار به پیمانکاران واجد شرایط و دارای رتبه بندی مناسب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و صلاحیت ارجاع و انجام کار مورد پیمان و بر طبق فهرست آحاد بهای سال 1399یا آخرین فهرست بهای ابلاغی و اصلاحات احتمالی بعدی آن و با صدور آگهی مناقصه صورت گیرد . همچنین جهت واگذاری کارهای عمرانی و خدماتی به پیمانکاران واجد شرایط و خرید و تدارکات مایحتاج و نیازمندیهای شهرداری با رعایت ضرورت و اولویت و مفاد آئین نامه مالی شهرداریها از طریق مناقصه نیاز به کسب مجوز از شورا نمی باشد . انجام کارهای امانی مستلزم رعایت مواد 4 و 15 آئین نامه مالی شهرداریها خواهد بود .
ترتیب اولویت اجرای طرحهای عمرانی از محل اعتبارات عمرانی بودجه مصوب بر اساس جلسات کمیته عمران و مالی و شهردار نجف آباد خواهد بود .
بند 10 )به هنگام تنظیم اسناد قطعی و صدور چک تحت هر عنوان ابتدا باید کسورات قانونی متعلقه از قبیل : مالیات ، بیمه و غیره پرداخت و سپس وجه سند به ذینفع پرداخت گردد .
بند 11 )بر حسب تاکیدات مکرر دولت و مجلس محترم شورای اسلامی مبنی بر ضرورت خودکفایی شهرداریها و در اجرای بند 5 از ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور بایستی در انجام برنامه های عمرانی بویژه آسفالت کوچه ها ، پیاده روسازی ، زیباسازی و اموری از این قبیل ، مشارکت و جلب خودیاری مردم و دریافت سهم شهروندان با نظر شهردار نجف آباد و درصدی از هزینه ها در سرلوحه برنامه¬های شهرداری منظور و به اجراء درآید.
بند 12)در اجرای ماده 103 قانون شهرداری و حسب تأکیدات مکرر وزارت کشور و  براساس دستورالعملهای ابلاغ شده توسط کمیسیون عالی هماهنگی امور اجرایی کشور ، مراقبت مستمر در جلوگیری از حفاریهای بدون مجوز و بی مورد بعمل آید و در حفظ آسفالت معابر کوشش وافی مبذول و به هنگام صدور مجوزات حفاری با کمال دقت و رعایت صرفه و صلاح شهرداری هزینه های ترمیم و خسارت وارده به ساخت معابر و هزینه تنظیف و حق نظارت شهرداری ، محاسبه و قبل از صدور مجوز با نظر شهردار نجف آباد دریافت گردد و در صورت هر گونه سهل انگاری و تخطی طبق قسمت اخیر ماده 103 قانون شهرداریها قاطعانه عمل گردد .
بند 13) در اجرای ماده 67 قانون شهرداری ، تفریغ بودجه سال 1399 تنظیم ، آماده و در موعد مقرر ارسال گردد.
بند 14) هرگونه کمک به موسسات عمومی و همچنین هزینه کرد در راستای باشگاه ورزشی شهرداری با ارائه لایحه از سوی شهرداری و پس از تصویب شورای اسلامی شهر قابل اجراء میباشد .
بند 15) در اجرای مصوبات موضوعه کاهش ویژه عوارض از سوی شورای اسلامی شهر در طول سال ، مساعدت به مودیان پرونده های ساختمانی و شهرسازی جهت پرداخت بدهی عوارضات خود به صورت نقد و اقساط کوتاه مدت و بلند مدت ( تا اقساط 36 ماهه ) با رعایت مفاد قانون شهرداریها و سایر مقررات مشمول این موضوع به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 16)   به منظور پیشرفت امور و تسریع در انجام کارهای شهرداری و مردم ، در اجرای ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی و همچنین تبصره ذیل بند 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اختیار صدور دستور انعقاد توافقنامه فی مابین شهرداری و سازمانها و ارگانهای مشمول این قانون از قبیل : سازمان همیاری شهرداریهای استان ، سازمان خدمات طراحی شهرداریهای استان ، سازمانها و شرکتهای وابسته به شهرداری و غیره براساس اعتبارات مندرج در بودجه مصوب سالیانه شهرداری و سایر مقررات مشمول موضوع بهشهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 17) در راستای تکریم ارباب رجوع و به منظور تسریع در امور و جلوگیری از مکاتبات اداری ، صدور مجوز استرداد وجه آن تعداد از مودیان که در زمان محاسبه و پرداخت عوارض مبالغی را اضافه به حساب شهرداری واریز می نمایند ، پس از کنترل نهائی و تائید توسط واحد درآمد و شهرسازی تا سقف مبلغ 000/000/300 ریال به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 18)   با عنایت به ابلاغ شیوه نامه کمک های بلاعوض شهرداریها ( مفاد بخشنامه ابلاغی شماره 29463 مورخ 21/07/1399 سازمان محترم شهرداریها و دهیاریهای کشور ) و به منظور تسریع در انجام امور ، مجوز پرداخت به مشمولین شیوه نامه مذکور به عنوان مساعدت و کمک به صورت بلاعوض و از محل اعتبارات جاری سالیانه شهرداری به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 19)   با عنایت به اینکه مواردی جهت پرداخت به تعدادی از پرسنل به عنوان مساعدت و کمک ایجاد میشود و همچنین اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر با توجه به طی مراحل قانونی مستلزم زمان طولانی میباشد ، در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و به منظور ارائه تامین رفاهیات و خدمات مطلوبتر پرسنل و تسریع در انجام و پیشبرد امور شهرداری و شهروندان و به استناد بندهای 8 ، 12 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی ، مجوز پرداخت تا سقف مبلغ 000/000/30ریال برای هر نفر / مورد ازکارکنان و افراد موثر در پیشبرد اهداف شهرداری به عنوان مساعدت و کمک به صورت بلاعوض حسب مفاد شیوه نامه ابلاغی کمک های بلاعوض شهرداری و از محل اعتبارات جاری سالیانه شهرداری به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 20)  با عنایت به مفاد فصل اول قانون و مقررات شهرداریها مبنی بر تجویز انجام مراحل قانونی واگذاری قسمتی از وظایف و اختیارات شهردار به معاونین و سایر مسئولان شهرداری ، به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان و تکریم ارباب رجوع در حوزه معاونتها ، مناطق و واحدهای مختلف شهرداری، اختیار شورای اسلامی شهر نیز در این باره به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 21)   در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و به منظور تقدیر از زحمات شبانه روزی ، تلاش ، کوشش و عملکرد مطلوب و فعالیت چشمگیر پرسنل زحمتکش مجموعه شهرداری و ارائه خدمات مطلوبتر و تسریع در انجام و پیشبرد هر چه بهتر امور جاری ، اداری و مالی ، عملیاتی پروژه های عمرانی ، خدماتی ، شهری و غیره در حوزه واحد های مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته و به جهت تامین و جبران بخشی از مزایای نقدی و غیر نقدی ماهیانه کارکنان و افراد موثر در پیشبرد اهداف شهرداری در سال 1400و ایجاد تسهیلات رفاهی و همچنین رعایت مفاد ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداریهای کشور و به استناد بندهای 8 ، 12 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی ، ضمن تصویب تسری مفاد ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) به اجرای مصوبات سال 1399 ( 6 ماهه دوم ) در این زمینه و همچنین تخصیص اعتبار لازم ، مجوز پرداخت تا سقف میزان درصد افزایش مجاز سالانه تعیین شده و مصوب توسط هیات محترم وزیران ( سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ) نسبت به مبالغ تخصیص یافته طبق بندهای 20 و 21 از مصوبه شماره 3666/98 مورخ 28/11/98 و آخرین مبالغ مصوبات شورای اسلامی شهر در سال 1399به صورت خالص و به عنوان پاداش عملکرد ، پاداش پایان سال ، کمک هزینه سفر و تهیه لباس ، بن کارت خرید سبد کالا جهت ماه مبارک رمضان و شب عید ، کمک هزینه اوقات فراغت و غیره و در قالب کمک هزینه رفاهی کارکنان و طبق ضوابط مندرج در آئین نامه داخلی تنظیمی مصوب و از محل اعتبارات جاری بودجه سالیانه شهرداری به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 22)  در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 75 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و به منظور تامین رفاهیات و تقدیر از زحمات شبانه روزی ، تلاش ، کوشش و عملکرد مطلوب و فعالیت چشمگیر پرسنل زحمتکش مجموعه شهرداری و ارائه خدمات مطلوبتر و تسریع در انجام و پیشبرد هر چه بهتر امور جاری ، اداری و مالی ، عملیاتی پروژه های عمرانی ، خدماتی ، شهری و غیره در حوزه واحد های مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته و به جهت ایجاد انگیزه و تامین و جبران بخشی از مزایای نقدی و غیر نقدی ماهیانه کارکنان و افراد موثر در پیشبرد اهداف شهرداری و ایجاد تسهیلات رفاهی و حفظ جایگاه مستخدمان و خانواده ایشان و همچنین رعایت و اجرای مفاد بند 3 ضوابط حقوق و دستمزد فصل سوم ضوابط مالی تهیه و تنظیم بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداریهای کشور و به استناد بندهای 8 ، 9 و 12 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی ، ضمن تصویب تخصیص اعتبار مورد نیاز و در صورت وجود نقدینگی لازم ، مجوز تقسیم و پرداخت رفاهیات بر مبنای مجموع سرانه تعداد نفر / کارکنان شاغل در مجموعه شهرداری و سازمانهای وابسته و تا سقف مبلغ 000/500/11 ریال ماهیانه به اضافه میزان افزایش مصوب هیئت محترم وزیران جهت حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی کارکنان در سال 1400 و به عنوان کمک هزینه رفاهی طبق ضوابط مندرج در آئین نامه داخلی تنظیمی مصوب ( پیوست روکش بودجه ) و از محل اعتبارات جاری و سقف بودجه مصوب سالیانه به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 23) در راستاي پيشرفت امور و تسريع در مراحل اجرايي عمليات عمراني پروژه هاي سطح شهر و نظر به اينكه در سير مراحل برنامه ريزي اوليه و عمليات اجرايي زير ساخت پروژه هاي عمراني تعيين شده و ابلاغي از سوي شوراي اسلامي شهر در بودجه مصوب ساليانه شهرداري بعضاً در موارد اضطرار نياز به مشاركت و تامين بخشي از هزينه هاي تاسيسات زیر ساختی شبكه هاي مورد نیاز و اعلامی از سوی ادارات خدمات رسان شهری از قبیل : برق ، آب ، گاز ، مخابرات و غيره میباشد ، با عنايت به ماده 19 آئين نامه مالي شهرداري مصوب 1346 و اصلاحات بعدي وبه استناد بندهاي 8 و 14 از ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي ، ضمن تصویب تامين اعتبار مورد نیاز رديف بودجه عمراني مربوطه از محل افزايش درآمدها و پايدار نمودن آن دراصلاح بودجه ساليانه شهرداري ، اختیار صدور دستور توافق با سازمان هاي ذيربط و انجام هزينه كرد با اعتبار مورد نیاز جهت پروژه هاي سطح شهر وفق آئين نامه مالي شهرداريها به شهردار نجف آباد تفویض میگردد .
بند 24) در راستای تسریع در پيشرفت عملیات عمرانی پروژه های سطح شهر و تزریق به موقع نقدینگی و تامین منابع مورد نیاز پروژه های مصوب و به استناد بندهاي 8 و 14 از ماده 80  قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شوراي اسلامي و اصلاحات بعدي ، اختیار صدور مجوز فروش اموال غیر منقول متعلق به شهرداری تا سقف میزان مندرج در ردیف شماره 220000 بودجه مصوب سال 1400 واز طریق برگزاری مزایده عمومی ، با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و همچنین پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای در اصلاح بودجه سالیانه به شهردار نجف آباد تفویض میگردد .
بند 25)   به منظور پیشرفت امور و تسریع در انجام کارهای شهرداری و مردم و به استناد مفاد بند 10 از ماده 55 قانون شهرداریها ، اختیار صدور دستور قبول اعانات و هدایا به نام شهر تا سقف مبلغ 000/000/500 ریال به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 26)  در راستای اجرای مفاد بند 14 از ماده 55 قانون شهرداریها و همچنین بند 7 ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداریها و به منظور حفظ ایمنی شهر و کاهش هزینه¬های حاصله از خطرات ناشی از بلایای طبیعی و حوادث غیر مترقبه ، اختیار صدور دستور انجام مراحل قانونی بیمه نمودن اماکن و ساختمان های شهروندان با میزان مشارکت 50 درصد سهم شهروندان و 50 درصد سهم شهرداری وفق آئين نامه مالي شهرداريها به شهردار نجف آباد تفویض می گردد . ضمناً به استناد بند 9 ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1400 شهرداریهای کشور ، در صورت نیاز اختیار هزینه کرد ردیف حوادث غیر مترقبه و حوزه سلامت اجتماعی به میزان 5 درصد از بودجه سال 1400 ، به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
بند 27)  در راستای رعایت و اجرای مفاد ماده 39 آئین نامه مالی شهرداریها ، اختیار صدور دستور جابجائی از حسابی به حساب دیگر و یا از حساب شهرداری به سازمان های وابسته و بالعکس به شهردار نجف آباد تفویض می گردد .
لذا خواهشمند است دستور فرمائید براساس خط مشی¬های اساسی و ضوابط مالی ناظر بر عملیات بودجه صدرالاشاره ، کمال دقت را در اعمال ضوابط تعیین شده معمول نمایند . لازم به ذکر است کلیه اختیارات مندرج در ضوابط مالی ناظر بر عملیات بودجه صدرالاشاره صرفاً به آقای محمد مغزی نجف آبادی ( شهردار نجف آباد ) تفویض گردیده است .

از خداوند متعال توفیق روز افزون جنـابعالی و همکاران محتـرم را در اجرای وظایف محولـه مسئـلت می نمائیم.

من الله التوفیق
جواد حجتی
رئیس شورای اسلامی شهرنجف آباد

رونوشت :بضمیمه 4 جلد بودجه مصوب مهمور به مهر شورای اسلامی شهر نجف آباد .
* جناب آقای غلامی معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان جهت استحضار .
* جناب آقای راعی معاون محترم  استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد جهت استحضار

11-نامه شماره 76478/99 مورخ 9/11/99 شهرداری( به شماره 3005/99 مورخ 11/11/99 دبیرخانه شورا) موضوع چهار جلد بودجه غیرنقدی پیشنهادی سال 1400 شهرداری مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به بند 8 از ماده 55 قانون شهرداریها باستناد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

12-نامه شماره 3092/99 مورخ 20/11/99 دبیرخانه شورا موضوع بودجه سال 1400 شورای اسلامی شهر نجف آباد شامل فرم های خلاصه کل بودجه و تعادل درآمدها و هزینه ها – درآمدها از منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه¬ها مطرح که پس از بحث و بررسی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.
غائب  جلسه: جناب آقای مهندس پزشکی خزانه دار محترم شورای اسلامی شهر+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.