پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

یکصد و نود و نهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  یکصد و نود و نهمین (199) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 11/12/99 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست  محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیر مقدم  خدمت اعضاء محترم شوای اسلامی شهر دستور کار جلسه را مطرح نمودند.

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 199:
*در ابتدا به بررسی نامه ها و لوایح واصله به کمیسیونهای فرهنگی – بودجه و فنی پرداخته شد و گزارشی از 3 کمیسیون به صحن ارائه گردید .
 سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 86251/99 مورخ 11/12/99 شهرداری (به شماره 3351/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 86234 مورخ 11/12/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 65/172 به شماره های کامپیوتری 2056979 و 2054895 متعلق به آقای ...... واقع در طرح احداث خیابان کشاورز ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
حدود اربعه ملک : 65/172 :     3609537:y         532138:x
شمالاً به طول 37/30 متر به پلاک– شرقاً به طول 50/50 متربه پلاک – جنوباً به طول 37/30 متر به پلاک و غرباً به طول 50/50 متر به پلاک. مساحت ششدانگ پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی و سند مالکیت به میزان 1534 مترمربع که مقدار 50/1458 مترمربع در مسیر احداث خیابان کشاورز و مقدار 50/75 مترمربع باقیمانده دارد .
حدود اربعه ملک : 103/172 :     3609737:y         532088:x
شمالاً به طول 66 متر به پلاک– شرقاً به طول 70/20 متربه پلاک – جنوباً به طول 66 متر به پلاک و غرباً به طول 80/20 متر به گذر. مساحت ششدانگ پلاک باستناد مدارک مالکیت 50/1369 مترمربع  می باشد و با توجه به سند ارائه شده و گزارش واحد شهرسازی سهم نامبردگان به میزان 5/1 دانگ مشاع از ششدانگ به مساحت 37/342 مترمربع می باشد که کلاً در مسیر قرار دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال اسناد مالکیت میزان درمسیر دو پلاک و باقیمانده پلاک 65/172 در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/000/36 (سی و شش میلیارد ) ریال طی چهار قسط ماهیانه در وجه مالک اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 86254/99 مورخ 11/12/99 شهرداری (به شماره 3347/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به مفاد مصوبه شماره 497 مورخ 5/9/93 شورای اسلامی شهر و نظر به اینکه قسمتی از عرصه معوض واگذاری به آقای ....... تحت شماره پلاک ثبتی 2157 قطعه 7 مجدداً به دلیل تغییر خط بدنه کمربندی در مسیر واقع شده و شهرداری درخصوص میزان عرصه در مسیر مجدداً برابر صورتجلسه شماره 68965 مورخ 19/11/98 که به شرح ذیل منعکس است:
در اجرای نظریه توافقات 40537 مورخ 16/7/1397 و پیرو توافقنامه 65917 مورخ 11/9/1392 و مصوبه شماره 497 مورخ 5/3/93 پیرامون واگذاری کل پلاک ثبتی 10/198 قطعه 5 واقع در طرح تعریض بلوار ولیعصر و میدان شهدای مدافع حرم متعلق به آقای ..... و با عنایت به اینکه شهرداری از پلاک ثبتی 2157 قطعه 7 به مساحت 672 مترمربع به نامبرده واگذار کرده و با توجه به اینکه خط بدنه کمربندی جنوب در زمان واگذاری 38 متر بوده و در حال حاضر به 5/52 متر تغییر نموده است از پلاک واگذاری شهرداری معادل 25/345 مترمربع در مسیر و باقیمانده 76/326 مترمربع می باشد که پیرامون این موضوع جلسه ای در محل شهرداری منطقه دو تشکیل و به شرح ذیل تصمیم گیری شد :
1)    مقرر گردید بازاء واگذاری و انتقال پلاک ثبتی 1/198 قطعه 5 در بلوار ولیعصر توسط مالک به شهرداری ، متقابلاً شهرداری ضمن واگذاری عرصه باقیمانده پلاک 2157 قطعه 7 به مساحت 76/326 متر مربع و نسبت به صدور مجوز احداث پارکینگ در طبقه زیر زمین به مساحت 76/326 و عرصه 2 واحد تجاری در طبقه همکف به مساحت 76/172 و چهار واحد انباری تجاری به مساحت 152 مترمربع و بالکن تجاری به مساحت 44/24 مترمربع بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید .
2)    با تنظیم این صورتجلسه هر گونه ادعای احتمالی از طرفین ساقط می گردد
3)    کلیه مفاد این توافقنامه پس از تصویب شورای اسلامی شهر و مراجع ذیصلاح قابلیت اجرائی دارد
مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3-نامه شماره 86252/99 مورخ 11/12/99 شهرداری (به شماره 3350/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 86232 مورخ 11/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 142-29 به شماره کامپیوتری 2057165 متعلق به آقای ...... واقع در طرح احداث کشاورز با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
532355 x:      3608202: y
شمالاً به طول 42 متر به پلاک– شرقاً به طول 50/19 متربه پلاک – جنوباً به طول 49/49 متر به گذر باغی و غرباً به طول 13/16 متر به گذر. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 50/755 مترمربع که مقدار 272 مترمربع آن در مسیر و مقدار 50/483 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل آزادسازی و تنظیم اقرار نامه ترک دعوی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/830/1 (یک میلیارد و هشتصد و سی میلیون) ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری ضمن اجرای دیوار کشی ضلع غربی پلاک محدود به بلوار احداثی کشاورز نسبت به صدور مجوز دو واحد تجاری به میزان 250 مترمربع در طبقه همکف طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجه دیگری به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین کلیه محاسبات و عوارضات پلاک به غیر از امتیازات واگذاری بند (ب) به عهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی موافقت بعمل آمد و بتصویب رسید .
4-نامه شماره 86238/99 مورخ 11/12/99 شهرداری (به شماره 3345/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به اعلام نیاز و برنامه ریزی صورت پذیرفته جهت زیباسازی درخصوص خرید رنگ ، رنگ آمیزی مبلمان شهری و جداول سطح منطقه یک ، شهرداری درنظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط و اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره 1030401 (با عنوان پروژه نکوسازی و مبلمان شهری ) از مأموریت کالبدی و شهرسازی اعتبارات عمرانی بودجه سال 99 شهرداری منطقه یک به مبلغ 000/000/000/5 ریال ازمحل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

5- نامه شماره 86253/99 مورخ 11/12/99 شهرداری (به شماره 3349/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 86235 مورخ 11/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 37/172 قطعه 10 به شماره کامپیوتری 2056996 متعلق به آقای .... واقع در طرح احداث خیابان کشاورز، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

532068 x:      3609567: y
شمالاً به طول 42و 27 و 4 متر به پلاک و گذر– شرقاً به طول 35/103 متربه پلاک  مجاور– جنوباً به طول 80/14و50/12 و 85/29 متر به پلاک مجاور و غرباً به طول 20/48 متر به پلاک. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت ارائه شده 2900 مترمربع که 2075 متر مربع آن درمسیر احداث خیابان کشاورز و مقدار 825 مترمربع باقیمانده دارد .مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال سند میزان در مسیر و واگذاری میزان سهم آب از شرکت زراعی 17 جوی نجف آباد ثبت 663 بانضمام کلیه ملزومات و متعلقات بابت میزان درمسیر (2075 مترمربع ) بنام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی، متقابلاً شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 000/000/000/1 (یک میلیارد ) ریال در وجه مالک نسبت به صدور معوضات امتیازی 7 واحد تجاری به میزان825 مترمربع در طبقه همکف باقیمانده پلاک 37/172 قطعه 10 نجف آباد واقع در محور گردشگری بیشه فرعی سوم غربی بعد از کوی اول جنوبی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالکین می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه  صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

6- نامه شماره 86249/99 مورخ 11/12/99 شهرداری (به شماره 3341/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به اعلام نیاز وبرنامه¬ریزی صورت پذیرفته جهت اجرای زیرسازی محوطه و محل توقف و پارک اتوبوسهای برون شهری پایانه مسافربری جنوب منطقه یک ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط و اجرای عملیات پروژه             فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره 4020101 ( با عنوان پروژه زیرسازی و جدول گذاری  معابر ) از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 99 شهرداری منطقه یک به مبلغ 000/000/500/6 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سالیانه اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

7-نامه شماره 86247/99 مورخ 11/12/99 شهرداری (به شماره 3344/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 85768 مورخ 10/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک            قولنامه¬ای 711-5 به شماره کامپیوتری 5018501 متعلق به آقای ........... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی  منطقه پنج ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً به طول 5/30 متر به پلاک مجاور– شرقاً به طول 10 متر به گذر – جنوباً به طول 5/30 متر به پلاک و غرباً به طول 10 متر به پلاک. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 305 متر مربع که مقدار 225 آن در مسیر و مقدار 80 متر مربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزاد سازی و تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی، اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/400 ریال به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 80 مترمربع درطبقه همکف پلاک 711-15 واقع در باقیمانده پلاک بلوار آیت اله امینی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام گردد . ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . همچنین معافیت از پرداخت کلیه عوارضات و محاسبات 40 مترمربع از توافقنامه شماره 13944 مورخ 18/3/88 از پارکینگ به تجاری به غیر از آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی مطرح که پس از بحث وبررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

8- نامه شماره 86222/99 مورخ 11/12/99 شهرداری (به شماره 3331/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 2633/99 مورخ 2/10/99 شورای اسلامی شهر انجام فرآیند قانونی آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری و جذب مشارکتها و انتخاب آقای ......... بعنوان سرمایه گذار پروژه مشارکتی تکمیل و ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال مجموعه فرهنگی شهر کتاب از سوی هیأت عالی سرمایه گذاری و مشارکتها، شهرداری درنظر دارد در راستای اجرای فرآیند تأمین منابع سرمایه گذاری و آورده سهم شهرداری در ساخت و توسعه محل اجرای پروژه شهر کتاب طبق مفاد و شرایط فراخوان و همچنین تسریع در اجرای عملیات آماده سازی مکان احداث مجموعه فرهنگی ، فروشگاه محصولات فرهنگی و کافه کتاب در محل خانه تاریخی نوریان جهت بهره برداری بهینه در اوایل سال 1400 با توجه به محدودیت زمانی جهت برگزاری مناقصه عمومی در ایام پایانی سال جاری و با در نظرگرفتن صرفه و صلاح شهرداری و اعلام آمادگی آقای شهرداد میرزایی (سرمایه گذار پروژه مشارکتی کافه کتاب ) با دارا بودن حسن سابقه و توان و تجربه فنی و اجرائی بالا در این زمینه ، نسبت به واگذاری عملیات اجرای سقف سایبان با ورق پلی کربنات سنگین وزن ، اجرای اسکلت فلزی خرپا ، قوطی کشی، رنگ و نقاشی و غیره طبق شرایط فنی مربوطه با هزینه ای تا سقف مبلغ سیزده میلیارد ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده متعلقه از قرار هر متر مربع زیربنا به مبلغ 000/174/19 ریال بصورت مقطوع و بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح از محل اعتبارات عمرانی ردیف بودجه شماره 6060205  شهرداری ( با عنوان شرکت در احداث مجموعه فرهنگی شهر کتاب نجف آباد) از مأموریت اجتماعی و فرهنگی اعتبارات عمرانی بودجه سال 1399 و از طریق ترک تشریفات مناقصه و واگذاری به نامبرده طبق ضوابط و مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به ماده 4 آئین نامه مالی شهرداریها و اصلاحات بعدی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

9- نامه شماره 86244/99 مورخ 11/12/99 شهرداری (به شماره 3340/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به اعلام نیاز و برنامه ریزی صورت پذیرفته جهت اجرای ادامه و تکمیل عملیات لوله گذاری و دفع آبهای سطحی خیابان مولوی شمالی و اتصال آن به سپتیک خیابان فرخی (فاز دوم) شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط و اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره 2070201 با عنوان پروژه دفع آبهای سطحی و کانیو گذاری ) از مأموریت محیط زیست و خدمات شهری اعتبارات عمرانی بودجه سال 99 شهرداری به مبلغ 000/000/000/16 ریال از محل فروش املاک متعلق به خود ازطریق برگزاری مزایده عمومی ، بارعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری و پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه¬ای در اصلاح بودجه سالیانه اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد  بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

10- نامه شماره 86242/99 مورخ 11/12/99 شهرداری(به شماره 3337/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 85766 مورخ 10/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای به شماره کامپیوتری 5018820 متعلق به آقای ......... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
529616 x:          3612546: y
شمالاً به طول 30 متر به پلاک مجاور– شرقاً به طول 10 متربه گذر– جنوباً به طول 30 متر به پلاک و غرباً به طول 10 متر به پلاک. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 300 مترمربع که مقدار 222 مترمربع آن در مسیر و مقدار 78 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز تجاری ( تفکیک ، کاربری ، کسر پارکینگ و ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی) به میزان 78 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 5018820 واقع در خیابان آیت اله امینی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ، ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور اقدام گردد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد  بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

11- نامه شماره 86240/99 مورخ 11/12/99 شهرداری ( به شماره 3338/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) با عنایت به درخواست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر ،شهرداری در نظر دارد براساس مصوبه مورخ 14/11/99 جلسه مشترک شورا و هیأت مدیره محترم سازمان نسبت به افزایش نرخ کرایه حمل و نقل عمومی بار و مسافر و همچنین جدول عناوین تخلفات و بهای خدمات در سال 1400 به شرح مجلد پیوست اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی نرخ کرایه و بهای خدمات صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 26 از ماده 80 قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

12-نامه شماره 86216/99 مورخ 11/12/99 شهرداری ( به شماره 3332/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 10304 مورخ 30/2/98 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 1522 قطعه 10 به شماره کامپیوتری 2054750 متعلق به خانم ....... واقع در طرح تعریض خیابان شهداء غربی با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً به طول 70/48 متر به گذر– شرقاً به طول 53 متر به بیشه– جنوباً به طول 60/64  متر به گذر و غرباً به طول 50/66 متر به پلاک. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 31/3325 مترمربع عرصه که 56/1434 مترمربع در مسیر گذر و مقدار 22/726 مترمربع باقیمانده در کاربری فضای سبز و مقدار 53/1164 مترمربع از باقیمانده در کاربری باغات و کشاورزی قرار دارد . مقرر گردید پس از انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ضمن رعایت حقوق ارتفاقی و گذر بندی حسب طرحهای آتی و مشرفیت و سایه اندازی با ارائه نقشه تفکیکی مورد تأیید شهرداری و مالک ، متقابلاً شهرداری در باقیمانده پلاک به مساحت 22/726 متر مربع در چهار قسمت تفکیک که در هر پلاک 40 متر مربع تجاری و مابقی طبقه همکف بصورت پارکینگ و در طبقات اول و دوم هر پلاک در حد 60 درصد حسب ضوابط و مقررات شهرسازی روی باقیمانده پلاک و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجه دیگری مجوزات صادر نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد  بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

13- نامه شماره 86212/99 مورخ 11/12/99 شهرداری ( به شماره 3333/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 83597 مورخ 3/12/99 بانضمام کروکی پلاک ثبتی 2/223 قطعه 10 نجف آباد متعلق به آقای .......وکالتاً از طرف آقای ....... واقع در ادامه خیابان شهداء منطقه دو با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً به طول 50/47 متر به گذر– شرقاً به طول 50/59 متر به گذر – جنوباً به طول 20/48  متر به پلاک و غرباً به طول 40/60 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 2868 متر مربع عرصه که 46/541 متر مربع در مسیر گذر خیابان شهداء و مقدار 51/612 متر مربع در طرح بیشه و مقدار 03/1714 متر مربع باقیمانده دارد که از این مقدار 37/566 متر مربع در کاربری فضای سبز و مابقی در کاربری باغ و اراضی کشاورزی می باشد . مقرر گردید پس از تحویل ، واگذاری و انتقال میزان در مسیر از طریق اجرای ماده 45 قانون ثبت اسناد بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری در قسمتی از باقیمانده پلاک 238 متر مربع به عنوان پارکینگ ورودی پلاک و مساحت 323 متر مجوز احداث 3 واحد تجاری در طبقه همکف در ضلع شمال غربی پلاک ، همچنین(5) عدد آلاچیق به مساحت 200 متر مربع در باقیمانده پلاک و بالکن در گذر به مساحت 33 متر مربع ضمن رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش بدون اخذ هر گونه وجه دیگری مجوزات صادر گردد . لازم به ذکر است به غیر از مساحت توافق شده 323 متر مربع تجاری و 238 متر مربع پارکینگ ورودی و 200 متر مربع آلاچیق مابقی پلاک عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

14-نامه شماره 86248/99 مورخ 11/12/99 شهرداری( به شماره 3342/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به توافقنامه شماره 85771 مورخ 10/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای              167-6 به شماره کامپیوتری 5018454 متعلق به خانم .......... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج (صالح آباد ) با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
529669 x:          3612678: y
شمالاً به طول 6/88 متر به پلاک مجاور– شرقاً به طول 40 متر به گذر و پلاک – جنوباً به طول 6/62+24+26 متر به پلاک و گذر و غرباً به طول 16 متر به گذر. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 3564 مترمربع که مقدار 55/1766 متر مربع آن در مسیر و مقدار 45/1797 متر مربع باقیمانده دارد . (که از این مقدار معادل 1000 متر مربع حسب قباله خانم مریم جمشیدی می باشد که از این مقدار 28/445 متر مربع در مسیر و با توجه به موقعیت ملکی در ضلع شرق پلاک  72/554 متر مربع باقیمانده دارد ) و دارای نیم ساعت آب از چاه شاپور راستی می باشد مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم اقرار نامه ترک دعوی اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/000/20 ریال در وجه مالک و همچنین صدور مجوز سه واحد تجاری به میزان 150 متر مربع در طبقه همکف طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات  آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی  اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین کلیه محاسبات باقیمانده پلاک وماده 101 به غیر از مورد توافق به عهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

15-نامه شماره 86228/99 مورخ 11/12/99 شهرداری ( به شماره 3330/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا)با عنایت به اعلام نیاز و برنامه ریزی صورت پذیرفته جهت نصب دوربین های ترافیکی و پایش تصویری در سطح معابر منطقه سه ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به انتخاب پیمانکاران واجد شرایط و اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین کسری اعتبار ردیف بودجه شماره 4010102 (با عنوان پروژه مطالعات ، طراحی و اجرای پروژه های ترافیکی  و دوربین) از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 99 شهرداری منطقه سه به مبلغ 000/000/000/3 ریال از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

16-نامه شماره 86246/99 مورخ 11/12/99 شهرداری ( به شماره 3343/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 85758 مورخ 10/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی 6 اصلی به شماره کامپیوتری 5018061 متعلق به خانم ..... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3613193 : y        529793 : x
شمالاً به طول 48 متر به پلاک – شرقاً به طول 5/29 متر به باقیمانده – جنوباً به طول 50 متر به گذر احداثی 8 متری و غرباً به طول 32 متر به گذر. مساحت کل پلاک حسب تقسیم نامه و برابر گزارش واحد شهرسازی 1500 مترمربع که مقدار 78/477 متر مربع آن در مسیر و مقدار 22/1022 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید بازاء تحویل ، آزاد سازی و انتقال سند میزان در مسیر بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات کاربری و تفکیک و ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی دو واحد تجاری و کسر پارکینگ به میزان 150 مترمربع طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج  و رعایت پخ حسب طرحهای آتی ، به غیر از عوارضات  آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی  و غیره و خرید و تحویل 300 عدد بلوک دیواری اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد و شهرداری در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد . ضمناً کلیه محاسبات باقیمانده به غیر از امتیازات مورد توافق به عهده مالکین می¬باشد.  مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

17-نامه شماره 86215/99 مورخ 11/12/99 شهرداری( به شماره 3335/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 85763 مورخ 10/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای به شماره کامپیوتری 5018666 متعلق به آقای ...... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3612855 : y        5229717 : x
شمالاً به طول 19 متر به پلاک – شرقاً به طول 7/27 متر به گذر  – جنوباً به طول 19 متر به پلاک  و غرباً به طول 7/27 متر به پلاک . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 3/526 متر مربع که مقدار 235 متر مربع آن در مسیر و مقدار 291 متر مربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزاد سازی و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز تفکیک و کاربری تجاری و ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی به میزان 100 متر مربع در طبقه همکف طبق ضوابط و مقررات ضمن اخذ عوارضات آتش نشانی ، آموزش و پرورش و نوسازی و غیره و همچنین تعداد 100 عدد بلوک دیواری اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین کلیه عوارضات و محاسبات و ماده 101 باقیمانده پلاک به غیر از امتیازات واگذاری به عهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

18- نامه شماره 86245/99 مورخ 11/12/99 شهرداری( به شماره 3346/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 85760 مورخ 10/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای 2689 به شماره کامپیوتری 5017692 متعلق به آقای .......... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
529762 : x        3613494 : y
شمالاً به طول 5/13 متر به پلاک – شرقاً به طول 21 متر به گذر – جنوباً به طول 5/13 متر به پلاک  و غرباً به طول 21 متر به پلاک . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 5/283 متر مربع که مقدار 5/260 متر مربع آن در مسیر و مقدار 23 متر مربع باقیمانده دارد که میزان در مسیر و باقیمانده در تملک شهرداری قرار می گیرد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی اراضی واقع در مسیر طرح فوق و باقیمانده 23 متر مربع در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/900 (نهصد میلیون) ریال بصورت نقد و اقساط در وجه شهرداری ، متقابلاً شهرداری ضمن صدور مجوز مسکونی در حد ضوابط و مقررات در طبقه همکف و اول پلاک 2927 فاز چهار آزادگان و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و واگذاری معوض ملکی عرصه مسکونی به میزان 215 مترمربع پلاک 2927 واقع در فازچهار آزادگان که دارای سند نیز می باشد . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد . و هر گونه ادعایی در این خصوص مالک پاسخگو و شهرداری هیچ گونه تعهدی ندارد.  مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

19-نامه شماره 86243/99 مورخ 11/12/99 شهرداری (به شماره 3339/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 85773 مورخ 10/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 624-8 به شماره کامپیوتری 5018662 متعلق به آقای .... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3613237 :y       529796: x
شمالاً به طول 99/19 متر به پلاک مجاور– شرقاً به طول 7/13 متر به پلاک – جنوباً به طول 20 متر به پلاک مجاور و غرباً به طول 4/14 متر به گذر . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 06/180 متر مربع که مقدار 130 متر مربع آن در مسیر و پخ و مقدار 06/50 متر مربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی اراضی واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات تفکیک و کاربری و ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی 06/114 در باقیمانده به مساحت 06/50 متر مربع در قالب دو واحد تجاری و مابقی به متراژ 64 مترمربع در پلاک 5018809 در قالب دو واحد تجاری طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و پخ و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج نسبت به قدرالسهم حسب تقسیم نامه ، ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد . و شهرداری هیچ گونه تعهدی در این خصوص ندارد.  مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

20- نامه شماره 86211/99 مورخ 11/12/99 شهرداری (به شماره 3334/99 مورخ 11/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 82586 مورخ 30/11/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای 750-2 به شماره کامپیوتری (5017875)متعلق به آقای ..... واقع در طرح تعریض بلوار جمهوری منطقه پنج ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق الذکر با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
529863 : x        3612341 : y
شمالاً به طول 60/25 متر به گذر – شرقاً به طول 60/20 متر به گذر – جنوباً به طول 60/25 متر به پلاک  و غرباً به طول 60/20 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 36/527            متر مربع عرصه که مقدار 36/271 متر مربع در مسیر بلوار  و مقدار 12/32 در مسیر گذر فرعی و  مقدار 88/223 متر مربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزاد سازی و تحویل زمین و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی تا پنجاه سال شمسی در یکی از دفاتر اسناد رسمی و همچنین پرداخت مبلغ 000/000/150 ریال به حساب شهرداری منطقه 5 ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز 5 واحد تجاری به میزان 150 متر مربع در طبقه همکف روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش ، فضای سبز اقدام نماید. و مابقی عوارضات متعلقه را بدهکار می باشد . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.