پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دویست و دومین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (25/12/1399)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و دومین (202) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 25/12/99 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست  محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیر مقدم  خدمت  اعضاء محترم شوای اسلامی شهر و تبریک اعیاد فرخنده شعبانیه ، دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.


سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید
1-نامه شماره 90888/99 مورخ 25/12/99 شهرداری (به شماره 3552/99 مورخ 25/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 90496 مورخ 24/12/99بانضمام کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 1و6 و5/1020 قطعه 10 به شماره کامپیوتری 3053190 متعلق به آقای .. و آقای ...وکالتاً از طرف ... واقع در طرح خیابان شیخ بهایی جنوبی ،با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص  میزان واقع در مسیر پلاکهای فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3609908 Y:           534482: X
شمالاً به طول 10/11 متر به گذر-شرقاً به طول 70/13 متر به پلاک- جنوباً به طول 80/14 متر به پلاک و غرباً به طول 10/9 و 70/3 و 5 متر به پلاک و گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 22/187 مترمربع که مقدار 82/67 متر مربع در مسیر خیابان و مقدار 40/119 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال سند میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، متقابلاً شهرداری با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، ضمن صدور مجوزات دو واحد انباری تجاری به میزان 40/119 مترمربع در طبقه زیر زمین – دو واحد تجاری به میزان 80 مترمربع در طبقه همکف – یک واحد پارکینگ و راه پله به میزان 40/39 مترمربع در طبقه همکف و یک واحد مسکونی به میزان 60/71 مترمربع در طبقه اول باقیمانده پلاکهای ثبتی 1 و 6 و5/1020 واقع در قطعه 10 نجف آباد به آدرس خیابان شیخ بهایی جنوبی روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده 5 حسب ضوابط و مقررات شهرسازی با اخذ عوارضات آتش نشانی و نوسازی و بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

2-نامه شماره 90868/99 مورخ 25/12/99 شهرداری (به شماره 3553/99 مورخ 25/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 89059 مورخ 19/12/99 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 833 قطعه 5 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1016121 ) به نشانی خیابان 22 بهمن مرکزی قدرالسهم متعلق به آقای .... احدی از ورثه ... ، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص کل سهم مالکیت واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است: شمالاً به طول 53/3 متر به گذر – شرقاً بطول 40/18 متر به گذر – جنوباً به طول 42/3 متر به گذر و غرباً به طول 45/18 متر به گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 64 متر مربع و براساس سهم نامبرده 28/18 مترمربع که کلاً در مسیر خیابان قراردارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و انتقال قدر السهم مالکیت به متراژ 28/18 مترمربع در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و پرداخت مبلغ 000/000/980 (نهصد و هشتاد میلیون ) ریال به حساب شهرداری ، متقابلاً شهرداری پس از اعمال کاهش عوارضات مصوب  نسبت به صدور مجوز یک واحد انباری تجاری به میزان 40 مترمربع در زیر زمین و یک واحد تجاری به میزان 40 متر مربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 999 قطعه 6 واقع در بلوار آیت بر روی باقیمانده پلاک حسب ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده 5 و معوض ملکی عرصه یک واحد تجاری به مساحت 40 مترمربع پلاک ثبتی 999 قطعه 6 نجف آباد واقع در بلوار آیت طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ،آتش نشانی و آموزش و پرورش بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید . کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

3- نامه شماره 90985/99 مورخ 25/12/99 شهرداری (به شماره 3556/99 مورخ 25/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 90070/99 مورخ 24/12/99 فیمابین شهرداری و اداره گاز شهرستان نجف آباد با موضوع عملیات اجرای زیرسازی ، ترمیم و آسفالت ترانشه های ناشی از حفاری شبکه های گازرسانی معابر سطح شهر نجف آباد مطرح که پس از بحث و بررسی با عنایت به مفاد ماده 19آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346 و اصلاحات بعدی باستناد بندهای 4، 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

4-نامه شماره 90992/99 مورخ 25/12/99 شهرداری (به شماره 3557/99 مورخ 25/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 90575 مورخ 25/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 2/1121 و 1120 قطعه یک به شماره کامپیوتری 1001385 متعلق به وراث ..... (آقایان ... و ... و خانم ها ... و ... و ... ) شهرت همگی ... و خانم ... واقع در طرح تعریض خیابان شریعتی، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3611005Y:           534360:X
شمالاً به طول 40/7 متر به خیابان شریعتی -شرقاً به طول 30/12 و 27/4 و 45/2 متر به پلاک  - جنوباً به طول 70/2 و40/3 و 2 متر به پلاک - غرباً به طول 80/5 و 3و5 و 10/6 متر به پلاک. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 38/142 مترمربع که مقدار 25/62 مترمربع در مسیر خیابان و مقدار 13/80 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و انتقال سند میزان در مسیر به نحو ممکن در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری متقابلاً شهرداری با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 13/80 متر مربع در طبقه زیرزمین – یک واحد تجاری به میزان 13/80 متر مربع در طبقه همکف و یک واحد دفتر کار به میزان 13/80 متر مربع در طبقه اول روی باقیمانده پلاکهای ثبتی 1120و 2/1121 واقع در قطعه یک نجف آباد طبق ضوابط و مقررات شهرسازی در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده پنج با اخذ عوارضات آتش نشانی و نوسازی و بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

5-نامه شماره 91026/99 مورخ 25/12/99 شهرداری (به شماره 3568/99 مورخ 25/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 90632 مورخ 25/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه¬ای 59-21 به شماره کامپیوتری 2056621 متعلق به آقای .... واقع در طرح احداث خیابان کشاورز باعنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3608392Y:           532352:X
شمالاً به طول 23 متر به گذر -شرقاً به طول 15 متر به پلاک  - جنوباً به طول 20/20 متر به پلاک و غرباً به طول 15 متر به گذر. مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 324 متر مربع که مقدار 28 متر مربع آن در مسیر و مقدار 296 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/000/140/5 (پنج میلیارد و یکصد و چهل میلیون )ریال به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز یک واحد تجاری به میزان 150 متر مربع در طبقه همکف بر روی قسمتی از باقیمانده پلاک قولنامه ای 59-21 به آدرس خیابان کشاورز- روبروی فنی و حرفه¬ای طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجه دیگری به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید. بدیهی است باقیمانده پلاک به مساحت 146 مترمربع کلیه عوارضات و محاسبات را به غیر از عوارضات مندرج در بند ب بدهکار می باشد. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالکین می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 91009/99 مورخ 25/12/99 شهرداری (به شماره 3567/99 مورخ 25/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 90577 مورخ 25/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 999 قطعه 6 به شماره کامپیوتری 1054951 متعلق به آقای ... وکالتاً از طرف آقای ... در طرح آزادسازی بلوار آیت ، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3612560Y:           536923:X
شمالاً به طول 90/62 متر به پلاک -شرقاً به طول 30/16 متر به پلاک  - جنوباً به طول 80/59 متر به پلاک و غرباً به طول 25/16 متر به گذر. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 62/1365 مترمربع قبلاً در مسیر قرار گرفته است و مقدار 1000 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری و انتقال میزان درمسیر به نحو ممکن در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/987/495/1 (یک میلیارد وچهارصدو نودو پنج میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار ) ریال به حساب شهرداری علاوه بر پرداختهای قبلی به مبلغ 000/208/703 ریال متقابلاً شهرداری با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب نسبت به صدور گواهی عدم خلاف باقیمانده پلاک به شماره کامپیوتری (1054951) بصورت انباری تجاری با زیربنای 16مترمربع و یک واحد تجاری با زیر بنای 66 متر مربع در طبقه همکف حسب ضوابط و مقرات شهرسازی ، ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید . لازم به ذکر است تفکیک باقیمانده به غیر از 82 مترمربع بصورت باغی محاسبه و باقیمانده پلاک در صورت تغییر به غیر از آن کلیه عوارضات و مابه التفاوت 101 را بدهکار می باشد . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
7- نامه شماره 91001/99 مورخ 25/12/99 شهرداری (به شماره 3558/99 مورخ 25/12/99 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 90608 مورخ 25/12/99 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 89 و 88/172 قطعه 10 به شماره کامپیوتری 2052749 متعلق به آقای ...و .... و خانم ..... و خانم ... و آقایان .... و خانم ... و ....وکالتاً از طرف ..... واقع در طرح احداث خیابان کشاورز ، بیشه و بوستان زندگی ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاکهای فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

مختصات حدود اربعه ششدانگ پلاک 88/173

مختصات حدود اربعه ششدانگ پلاک 89/172

شمالاً به طولهای 30/115 متر و 53 متر و 33 متر و 70/50 متر و 50/9 متر به پلاک شرقاً به طول 30/53 متر به پلاک

شمالاً به طولهای 14 متر و 40/2 متر و 50/14 متر به پلاک شرقاً به طول 50/6 متر به پلاک

جنوباً به طول های 93 متر به گذر و 50/6 متر و 14 متر و 40/2 متر و 50/14 متر به پلاک

جنوباً به طول 23 متر به گذر

غرباً به طول 10/57 متربه بیشه

غرباً به طول 50/9 متربه بیشه

 

 

 

 

 

 

 

مساحت کل در پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 65/8889 متر مربع و برابر اسناد مالکیت ارائه شده 35/8617 که میزان03/3808 مترمربع در مسیر و میزان 35/4809 مترمربع باقیمانده دارد .
*مساحت ششدانگ پلاک 88/172 برابر سند مالکیت 35/8530 مترمربع که میزان 3721 مترمربع در مسیر و میزان 35/4809 مترمربع باقیمانده دارد .
*مساحت سه دانگ مشاع پلاک 89/172 برابر سند مالکیت 03/87 مترمربع که کلاً در مسیر قرار دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور معوضات امتیازی بر روی قسمتی از عرصه باقیمانده پلاک به میزان 2000 مترمربع شش واحد تجاری به میزان850 مترمربع در طبقه همکف و شش واحدتجاری به میزان 850 مترمربع در طبقه اول بر روی قسمتی از باقیمانده پلاک 88/172 به آدرس خیابان کشاورز و بیشه تقاطع بوستان زندگی (محمد آباد ) طبق ضوابط و مقررات طرح بیشه و ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات آموزش و پرورش و آتش نشانی و نوسازی بدون اخذ هر گونه وجه دیگری اقدام نماید. در ضمن کلیه حقوق ارتفاقی ، احتمالی برای مجاورین به عهده مالکین می باشد و شهرداری در این خصوص هیچگونه تعهدی ندارد . ضمناً باقیمانده پلاک به غیر از 2000 متر مربع کلیه عوارضات به غیر از ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی را بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.