پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

دویست و هفتمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

دوشنبه (20/2/1400)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد (ص)،  دویست و هفتمین (207) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز دوشنبه مورخ 20/2/1400 ساعت 18 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید آغاز گردید. سپس جناب آقای مهندس حجتی ریاست  محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیر مقدم  به اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و آرزوی  قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر دستور کار جلسه را مطرح فرمودند.

*مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه 207:
*با توجه به اعتراض جمعی از کشاورزان حاشیه بلوار کشاورز و حضور این عزیزان در محل شورای شهر، تلفنی با شهردار محترم هماهنگ شد که جلسه ای فوری روز چهارشنبه مورخ 22/2/1400 ساعت 10 صبح در محل شهرداری مرکزی با حضور معاونت محترم شهرسازی و مسئول محترم املاک شهرداری برگزار و به سخنان آنان توجه و موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد .

سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید.
1-نامه شماره 8625/1400 مورخ 20/2/1400 شهرداری ( به شماره 290/1400 مورخ 20/2/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 2077 مورخ 22/1/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 173 و 16/172 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2056960 متعلق به آقای ..... ( آقایان .. ، ...... فرزندان ....... و وراث ..... ( آقایان ... ، ... و ... و خانم ها ... ، ... شهرت همگی .... ) و خانم .... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس  است : 

حدود مشخصات قسمتی از پلاک 173             

حدود مشخصات قسمتی از پلاک 16/172

3609692:y                    532102 :x

3610870:y                   532143 :x

شمالاً بطول 31 متر به پلاک                                               

شمالاً بطول 60/21 متر به گذر

شرقاً بطول 65/79 متر به پلاک                                            

شرقاً بطول 36/102 متر به پلاک

جنوباً بطول 65/32 متر به گذر

جنوباً بطول 24 متر به پلاک و

غرباً بطول 65/79 متر به پلاک    

غرباً بطول 10/104 متر به پلاک

برابر گزارش واحد شهرسازی و نقشه برداری 40/2548 مترمربع که مقدار 40/2543 مترمربع آن در مسیر خیابان کشاورز و مقدار 5 مترمربع باقیمانده دارد که کلاً به شهرداری واگذار می گردد

برابر گزارش واحد شهرسازی و نقشه برداری 85/2373  متر مربع  کلاً در مسیر خیابان کشاورز قرار دارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(50/157 متر طول دیوارگلی و 650 اصله درختان انار – مو- انجیر و بادام و ...)
مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال میزان درمسیر و باقیمانده بنام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری ضمن واگذاری معوضات ملکی عرصه 8 پلاک مسکونی به شماره ردیف های 572 الی 579 پلاک ثبتی 1014 به مساحت 50/4061 مترمربع واقع در بلوار آزادگان ویلاشهر شهرک آپادانا و صدور مجوز هشت واحد مسکونی در طبقه همکف پلاک ثبتی 572 الی 579 بلوار آزادگان ویلاشهر شهرک آپادانا اقدام نماید. ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و  14 از ماده 80 قانون تشکیلات،  وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
2-نامه شماره 7502/1400 مورخ 15/2/1400 شهرداری ( به شماره 266/1400 مورخ 18/2/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 12و 11 و 10/1148 قطعه 7 نجف آباد متعلق به آقای ... واقع در بلوار ولیعصر ، کوچه قائم – کوچه حر ، نظر به اینکه برابر مفاد صورتجلسه شماره 2826 مورخ 24/1/1400 مقرر گردیده شهرداری باستناد ماده 19 قانون نوسازی و براساس نظریه ارزیابی شماره 89148 مورخ 19/2/99 نسبت به فروش و واگذاری گذر متروکه تصرفی به متراژ 48/16 مترمربع جهت الحاق به پلاکهای فوق الذکر اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و  14 از ماده 80 قانون تشکیلات،  وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
3-نامه شماره 7496/1400 مورخ 15/2/1400 شهرداری ( به شماره 265/1400 مورخ 18/2/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 329/1400 مورخ 10/1/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 22/235 قطعه 3 نجف آباد متعلق به آقای ... و خانم ... وکالتاً از طرف .... واقع در خیابان معرفت – کوچه شهسواری ، نظر به اینکه شهرداری قصد دارد باستناد ماده 19 قانون نوسازی نسبت به فروش و واگذاری گذر متروکه تصرفی به مساحت 90/8 مترمربع جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و  14 از ماده 80 قانون تشکیلات،  وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
4-نامه شماره 8624/1400 مورخ 20/2/1400 شهرداری ( به شماره 291/1400 مورخ 20/2/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 1976مورخ 21/1/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی 18 و 7/172 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری های 2052694 و 2056654 متعلق به آقایان .... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر پلاکهای فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :

                                      3609328:y                   532523:x

حدود پلاک 18/172

حدود پلاک 7/172

شمالاً بطول 80/58 متر به پلاک                                               

شمالاً بطول 73 و 13 و 24 متر به پلاک

شرقاً بطول 35/24 متر به پلاک                                            

شرقاً بطول 50/46 متر به پلاک

جنوباً بطول 60/78 متر به گذر  

جنوباً بطول 57/49  متر به پلاک و راهرو

غرباً بطول 70 متر به پلاک  

غرباً بطول 76  متر به راهرو

مساحت کل پلاک 18/172 برابر گزارش واحد شهرسازی و نقشه برداری 3125 مترمربع که مقدار 2419 مترمربع آن در مسیر و مقدار 706 مترمربع باقیمانده دارد .

 

مساحت کل پلاک 7/172 برابر گزارش واحد شهرسازی و نقشه برداری 6262 مترمربع که مقدار 861 مترمربع آن در مسیر و مقدار 5401 متر مربع باقیمانده دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (اعیان 25 اصله درخت و دیوارگلی ) مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال سند مالکیت میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات سه واحد تجاری به میزان 77 /476 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 18/172 ادامه خیابان آبسار نرسیده به بیشه ویک واحد تجاری به میزان 150 متر مربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 7/172 ادامه خیابان جوی خارون نرسیده به بیشه طبق ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هر گونه وجهی بغیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و همچنین پرداخت کلیه عوارضات و قدرالسهم ماده 101 باقیمانده پلاکها به غیر از مقدار عرصه توافق شده براساس امتیازات واگذاری بند ب بعهده مالکین می باشد . ضمناً شهرداری نسبت به صدور گواهی عدم خلاف حسب رأی ماده صد شماره 9900955 مورخ 7/5/99 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی با زیربنای 80/310 مترمربع بر روی پرونده پلاک ثبتی 2 و 4 /198 قطعه پنج به شماره کامپیوتری 3053840 بدون اخذ هرگونه وجهی  با توجه به پرداختی قبلی  به غیر از عوارضات نوسازی ، آموزش و پرورش و آتش نشانی اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و  14 از ماده 80 قانون تشکیلات،  وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
5-نامه شماره 8622/1400 مورخ 20/2/1400 شهرداری (به شماره 289/1400 مورخ 20/2/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 1978 مورخ 21/1/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 195 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 2056845 متعلق به آقای ... از طرف آقایان ... واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان درمسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
361007 : y                         532132 : x
شمالاً بطول 30/42 متر به پلاک – شرقاً بطول 60/14 متر به گذر – جنوباً بطول 30/42 متر به پلاک و غربا ً بطول 60/14 متر به پلاک . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 80/624 مترمربع که مقدار 366 مترمربع آن در مسیر و مقدار 80/258 مترمربع باقیمانده دارد (واگذاری سهم آب از شرکت زراعی 17 جوی ثبت 663 بانضمام کلیه ملزومات و متعلقات نسبت به 366 مترمربع میزان درمسیر ) مقرر گردید بازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال سند میزان در مسیر و واگذاری سهم آب از شرکت زراعی کشاورزان 17 جوی قنوات به شماره ثبت 663 بانضمام کلیه ملزومات و متعلقات (نسبت به 366 مترمربع میزان در مسیر) بنام شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوز ارزش افزوده ناشی از طرحهای عمرانی باقیمانده پلاک ( طبقه همکف ) به میزان 80/258 متر مربع پلاک ثبتی 195 به آدرس خیابان شهداء – انتهای کوی اعتماد- طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج ، بدیهی است به غیر از عوارضات مندرج در بند( ب ) کلیه عوارضات و محاسبات مقدار 80/258 مترمربع را بدهکار می باشد ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و  14 از ماده 80 قانون تشکیلات،  وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
6-نامه شماره 8627/1400 مورخ 20/2/1400 شهرداری (به شماره 292/1400 مورخ 20/2/1400 دبیرخانه شورا ) با عنایت به اعلام نیاز و لزوم اجرای عملیات احداث پیست اسکیت – فری استایل روباز واقع در پارک لاله (جنب زمین چمن مصنوعی روباز ) منطقه یک ، شهرداری در نظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 6050107 ( با عنوان پروژه احداث و تجهیز سالن های ورزشی و زمین های ورزشی روباز مناطق ) به مبلغ 000/000/000/30 ریال از مأموریت اجتماعی و فرهنگی اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری منطقه یک از محل فروش املاک متعلق به خود از طریق برگزاری مزایده عمومی با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری و پایدار نمودن ردیف منابع حاصل از واگذاری دارائی های سرمایه ای در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و  14 از ماده 80 قانون تشکیلات،  وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 30/19 با ذکر صلوات برمحمد و آل محمد (ص) خاتمه یافت.
 غائب  جلسه: جناب آقای محمد منتظری عضو محترم شورای اسلامی شهر+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.