پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

چهاردهمین جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد/ دوره ششم

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، چهاردهمین(14) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 3/7/1400 ساعت 16 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل شورای اسلامی شهر آغاز گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر نجف آباد ضمن عرض سلام و خیرمقدم  خدمت اعضاء محترم شورای اسلامی شهر کار جلسه را مطرح نمودند .

مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 14
*نامه شماره 37017/1400 مورخ 31/6/1400 شهرداری ( به شماره 1235/1400 مورخ 25/6/1400 دبیرخانه شورا ) موضوع صورتجلسه مورخ 20/12/99 درخصوص درخواست امام جمعه محترم منطقه 3 مطرح که مقرر گردید بررسی صورت گیرد .اعضای شورا که نماینده منطقه سه هستند بررسی های لازم را انجام دهند.
*نامه شماره 37844/1400 مورخ 27/6/1400 شهرداری موضوع مساعدت در هزینه های برنامه مسیر جاودانگی مورد بررسی اعضاء قرار گرفت و مقرر شد آقای جهانیان بررسی دقیق نمایند .
*نامه شماره 35056/1400 مورخ 17/6/1400 شهرداری موضوع نرخ بهای خدمات پیشنهادی آرامستان در سال 1400 نظر سنجی گردید و مقرر گردید آقای آخوندی نرخ نهائی را برای جلسه بعد اعلام نمایند .
*پیرامون تجهیزات سالن جلسات شورا جهت سامانه پایش مصوبات بحث و تبادل نظر گردید که  مقرر شد اقدام لازم بعمل آید.
*سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 38966/1400 مورخ 31/6/1400 شهرداری ( به شماره 1302 /1400 مورخ 3/7/1400 دبیرخانه شورا ) پیرو مکاتبه شماره 29252/1400 مورخ 16/5/1400 موضوع تفویض اختیارات شهردار در ثبت دعاوی و امضاء دادخواست و شکوائیه و لوایح و غیره در دفاتر خدمات قضائی در تفویض اختیارات شهردار (شامل ثبت دعاوی ، امضاء دادخواست و شکوائیه ، اقامه دعاوی حقوقی و کیفری اعم از مرحله بدوی و تجدید نظر ، اعتراض به نظریات کارشناسی ، اعتراض به آراء صادره از محاکم ، تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی ، اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف ، استرداد سند ، دعوای خسارت ، استرداد دعوا یا دادخواست جلب شخص ثالث ، دفاع در مقابل ثالث ، طرح دعوی تقابل و دفاع در مقابل آن ، صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات و ثبت کلیه لوایح شهرداری) به سرکار خانم فاطمه غلامی وفق تبصره ماده 54 قانون شهرداریها مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .
2-نامه شماره 37767/1400 مورخ 27/6/1400 شهرداری ( به شماره 1253/1400 مورخ 29/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 35874 مورخ 21/6/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای شماره کامپیوتری 5019105 متعلق به آقای .... واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه 5 (امیرآباد)، با عنایت به اینکه شهرداری برابر مفاد توافقنامه فوق الذکر درخصوص تملک کل
( میزان در مسیر و باقیمانده) پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :529722 :x               3613520:y
شمالاً بطول 5/7 متر به پلاک مجاور – شرقاً بطول 20 متربه گذر – جنوباً بطول 5/7 متر به پلاک و غرباً بطول 20 متر به پلاک . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 150 مترمربع که مقدار 149 مترمربع آن در مسیر و مقدار یک مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل، آزادسازی و تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی اراضی واقع  در مسیر و باقیمانده طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی ، متقابلاً شهرداری ضمن پرداخت مبلغ 000/000/060/1 (یک میلیارد و شصت میلیون ) ریال به حساب مالک نسبت به واگذاری معوض ملکی عرصه به متراژ 23مترمربع پلاک 89-26 و شماره کامپیوتری 5017692 به آدرس بلوار آیت اله امینی با نقاط مختصات :
3613494 :         y 529762 :x   و معوض انباری تجاری به میزان 23 مترمربع در زیرزمین و تجاری به میزان 23 مترمربع در طبقه همکف پلاک 5017692 واقع در خیابان آیت اله امینی طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج حسب ضوابط و مقررات شهرسازی  ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاک و پلاکهای مجاور اقدام گردد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره  باستناد بندهای 8 و14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 37574/1400 مورخ 27/6/1400 شهرداری ( به شماره 1241/1400 مورخ 27/6/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 35828 مورخ 20/6/1400بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 9/821 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 3044487 متعلق به آقای ....واقع در طرح تعریض و اصلاح گذر شهیدان کثیری با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص تملک کل یک واحد مسکونی با کلیه ملحقات و انشعابات ( میزان در مسیر و باقیمانده ) تحت شماره پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3609965 : Y           533762: X
شمالاً بطول 40/10 متر به خیابان- شرقاً بطول 80/14 و 60/3 متر به پلاک – جنوباً بطول 50/13 متر به پلاک و غرباً بطول 40/13 متر به گذر . مساحت کل پلاک به گزارش واحد شهرسازی و باستناد مدارک مالکیت 175 مترمربع عرصه که مقدار 55/80 مترمربع در مسیر و 45/94 مترمربع باقیمانده قراردارد که کلاً به شهرداری واگذار می گردد . مقرر گردید به ازاء تحویل ، آزادسازی و انتقال ششدانگ پلاک 9/821 قطعه 10 در یکی از دفاتر اسناد رسمی، متقابلاً شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ 000/263/232/4 (چهارمیلیارد و دویست و سی و دو میلیون و دویست و شصت و سه هزار ) ریال بصورت نقد و اقساط در وجه مالک اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8و 14  از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 36099/1400 مورخ 21/6/1400 شهرداری ( به شماره 1209/1400 مورخ 22/6/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 26227 مورخ 3/5/1400 بانضمام تصویر کروکی قسمتی از پلاک ثبتی 6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به شماره کامپیوتری 5016548 متعلق به آقای ... واقع در خیابان شهداء منطقه پنج (امیرآباد) با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
شمالاً بطول 50 متر به گذر –شرقاً بطول 15 متر به گذر – جنوباً بطول 50 متر به پلاک و غرباً بطول 15 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد مدارک مالکیت 750 مترمربع که مقدار 83/584 مترمربع در مسیر خیابان شهداء و مقدار 17/165 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل و کسر میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ، ضمن پرداخت مبلغ 000/000/150 (یکصد و پنجاه میلیون ) ریال به حساب شهرداری ، با توجه به اعمال کاهش عوارضات مصوب ، متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات دو واحد تجاری به میزان 17/165 مترمربع در طبقه همکف و دو واحد دفتر کار به میزان 17/165 مترمربع در طبقه اول و دو واحد دفتر کار به میزان 17/165 مترمربع در طبقه دوم پلاک ثبتی 6 اصلی بخش 12 ثبت اصفهان به آدرس بلوار شهداء و عطار طبق ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی و فضای سبز اقدام نماید . ضمناً رعایت حقوق ارتفاقی برای مجاورین بعهده مالکین بوده و شهرداری تعهدی در این خصوص ندارد . مطرح که پس از بحث و بررسی مراتب فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
5-نامه شماره 36096/1400 مورخ 21/6/1400 شهرداری ( به شماره 1208/1400 مورخ 22/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 20596 مورخ 8/4/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 267-28 به شماره کامپیوتری 2055860 (معروف به چاه مهرآباد ) متعلق به آقایان .... و صاحبان امضاء معرفی شده از طرف دفتر قنوات نجف آباد به شماره 271 مورخ 10/8/99 واقع در طرح احداث بلوار کشاورز ، تقاطع کمربندی جنوبی، با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص تملک میزان در مسیر همچنین مقدار 74/697 مترمربع از باقیمانده پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است:
532378 : X         3608115:Y
شمالاً بطول 60/73 متر به پلاک مجاور – شرقاً بطول 30/37 متر به پلاک مجاور – جنوباً بطول 40/60 متر به کمربندی جنوب و غرباً بطول 40/37 و 8 متر به گذر . مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 41/2725مترمربع که مقدار 67/1837 مترمربع آن در مسیر و مقدار 74/887 مترمربع باقیمانده دارد . پس از تخریب و تحویل ، آزادسازی مقدار 67/1838 مترمربع در مسیر و واگذاری مقدار 74/697 مترمربع از باقیمانده پلاک جمعاً به مساحت 41/2535 مترمربع و تنظیم سند اقرار نامه ترک دعوی میزان در مسیر و مقدار 74/697 مترمربع از باقیمانده پلاک در حق شهرداری در یکی از دفاتر اسناد رسمی از طرف نمایندگان معرفی شده متقابلاً شهرداری ضمن واگذاری معوض ملکی عرصه یک قطعه زمین پلاک ثبتی 3/1892 عرصه به مساحت 2400 مترمربع واقع در کمربندی جنوب روبروی CNG و صدور معوض امتیازی سه واحد تجاری به میزان 350 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 3/1892 به آدرس کمربندی جنوب روبروی CNG طبق ضوابط و مقررات شهرسازی بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات فضای سبز ، آتش نشانی و آموزش و پرورش و مجوز دیوارکشی باقیمانده پلاک قولنامه ای 267-28 به میزان 190 مترمربع جهت حفظ چاه آب و تأسیسات و ملحقات آن اقدام نماید . همچنین رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالکین می باشد . (بدیهی است سند مالکیت معوض با امضاء بیش از 50 % (سهامداران چاه) طبق تأیید دفتر قنوات نجف آباد به فرد یا افراد معرفی شده انتقال گردد . لازم به ذکر است 190 مترمربع باقیمانده صرفاً بعنوان چاه آب و تأسیسات جانبی فاقد بدهی می باشد و در صورت تغییر نوع استفاده مشمول پرداخت کلیه محاسبات و عوارضات می گردد) .
*کلیه شرکاء و سهامداران چاه امضاء کنندگان این توافقنامه می باشند که توسط نمایندگان مندرج در ماده 2 تأیید گردیده اند مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

6-نامه شماره 37859/1400 مورخ 27/6/1400 شهرداری ( به شماره 1257/1400 مورخ 29/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به نظریه توافقات شماره 35775 مورخ 20/6/1400 و همچنین کروکی موقعیت محل پلاکهای ثبتی659 و 1/659 قطعه یک نجف آباد به شماره کامپیوتری 1000662 متعلق به آقای ....... ، با عنایت به اینکه برابر نظریه ارزیابی شماره 12540 مورخ 24/2/91 شهرداری قصد دارد مستند به ماده 19 قانون نوسازی نسبت به فروش مقدار 25/20 مترمربع گذر متروکه تصرفی جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی صورتجلسه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

7-نامه شماره 37728/1400 مورخ 27/6/1400 شهرداری ( به شماره 1260/1400 مورخ 29/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 35824 مورخ 20/6/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 20/1585 قطعه 2 نجف آباد متعلق به آقای ....واقع در خیابان شیخ بهایی جنوبی – کوچه فاضل ، با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد براساس ماده 19 قانون نوسازی و همچنین مفاد صورتجلسه فوق الذکر نسبت به فروش و واگذاری گذر متروکه تصرفی به متراژ 94/14 متر مربع جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

8-نامه شماره 37745/1400 مورخ 27/6/1400 شهرداری ( به شماره 1263/1400 مورخ 29/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر توافقنامه شماره 35829 مورخ 20/6/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل پلاک قولنامه ای 241-24 به شماره کامپیوتری 5018067 متعلق به آقای ....واقع در طرح احداث بلوار آیت اله امینی منطقه پنج( امیرآباد ) با عنایت به اینکه شهرداری برابر مفاد توافقنامه فوق الذکر درخصوص میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذل منعکس است :
36313404 : Y         529825:X
شمالاً بطول 3/54 متر به پلاک و گذر – شرقاً بطول 9/25 متر به پلاک– جنوباً بطول 3/54 متر به پلاک مجاور- غرباً بطول 6/25 متر به گذر – مساحت کل پلاک برابر گزارش واحد شهرسازی 1400 مترمربع که مقدار 23/104 مترمربع آن در مسیر و مقدار 77/1295 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء تحویل ، آزاد سازی و تنظیم سند اقرارنامه ترک دعوی میزان واقع در مسیر طرح فوق در یکی از دفاتر اسناد رسمی و همچنین در نظر گرفتن دستور شماره 36198 مورخ 1/6/99 ذیل درخواست آقای .... مبنی بر تهاتر طلب خود منظور شده در توافقنامه 85332 مورخ 16/12/93 به مبلغ یکصد میلیون و دویست و نود و شش هزار ریال بر روی پرونده قولنامه به شماره کامپیوتری 5018067 متقابلاً شهرداری ضمن صدور مجوزات امتیازی دو واحد تجاری به میزان 80 مترمربع در طبقه همکف پلاک قولنامه¬ای 5018067 طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و درصورت نیاز ارجاع به کمیسیون ماده پنج بدون اخذ هر گونه وجهی به غیر از عوارضات آتش نشانی و آموزش و پرورش و نوسازی اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور و کلیه محاسبات باقیمانده پلاک به عهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.
9-نامه شماره 37809/1400 مورخ 27/6/1400 شهرداری ( به شماره 1255/1400 مورخ 29/6/1400 دبیرخانه شورا ) منضم به تصویر اصلاحیه توافقنامه شماره 35872 مورخ 21/6/1400 بانضمام کروکی موقعیت محل قسمتی از پلاک ثبتی3/279 قطعه 10 به شماره کامپیوتری 2026327 متعلق به آقای .... واقع در طرح احداث خیابان امام (چهار باغ ) با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص کل میزان واقع در مسیر پلاک فوق با نامبرده به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
3610882: Y                      531869 :X
شمالاً بطول 25/11 متر به پلاک – شرقاً بطول 50 متر به پلاک – جنوباً بطول 25/11 متر به گذر و غرباً بطول 52 متر به پلاک . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 75/573 مترمربع که میزان 90 مترمربع آن قبلاً در مسیر قرار گرفته و مجدداً مقدار 29/49 مترمربع در مسیر خیابان و مقدار 46/434 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید بازاء واگذاری ، آزادسازی و تحویل زمین و انتقال میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری و واریز مبلغ 000/000/250 (دویست و پنجاه میلیون ) ریال به حساب شهرداری متقابلاً شهرداری نسبت به صدور مجوزات یک واحد تجاری به میزان 50 مترمربع در طبقه همکف پلاک ثبتی 3/279 قطعه 10 به آدرس خیابان امام بر روی قسمتی از باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی ضمن اخذ عوارضات نوسازی ، آتش نشانی و آموزش و پرورش اقدام نماید . در ضمن رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور به عهده مالک می باشد . ضمناً مالک کلیه عوارضات به غیر از 50 مترمربع را بدهکار می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید .

10-نامه شماره 37868/1400 مورخ 27/6/1400 شهرداری ( به شماره 1254/1400 مورخ 29/6/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 35825 مورخ 20/6/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 2/986 قطعه 10 نجف آباد متعلق به آقای ......... بموجب وکالتنامه شماره 4223 مورخ 11/11/90 دفترخانه 275 نجف آباد و آقای ......... ، با عنایت به اینکه شهرداری در نظر دارد براساس ماده 19 قانون نوسازی و همچنین مفاد صورتجلسه فوق الذکر نسبت به فروش و واگذاری گذر متروکه تصرفی به متراژ 42/6 مترمربع جهت الحاق به پلاک فوق الذکر اقدام نماید . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد صورتجلسه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

11-نامه شماره 37612/1400 مورخ 27/6/1400 شهرداری ( به شماره 1243/1400 مورخ 28/6/1400 دبیرخانه شورا) در راستای اجرای مفاد مصوبه شماره 4810 مورخ 25/12/97 شورای شهر ، منضم به تصویر نظریه توافقات 35692 مورخ 20/6/1400 که به شرح ذیل منعکس است :
با عنایت به اینکه لایحه ارسالی به شورای اسلامی شهر به شماره 76985 مورخ 18/12/97 براساس سوابق موجود در پرونده و بعنوان پلاک ثبتی 1015 تنظیم و ارسال و مصوبه 4810 مورخ 25/12/97 شورای اسلامی شهر براساس آن تصویب گردیده لیکن اسناد انتقال شده از پلاک 1/1015 قطعه 6  بوده بدین ترتیب طی لایحه ای شماره پلاک صحیح تحت شماره 1/1015 قطعه 6 نجف آباد ارسال می گردد . مطرح که پس از بحث وبررسی مفاد نظریه توافقات فوق باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

12-نامه شماره 37604/1400 مورخ 27/6/1400 شهرداری ( به شماره 1242/1400 مورخ 28/6/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به مصوبه شماره 24147/1 مورخ 23/9/1372 منضم به تصویر اصلاحیه توافقنامه شماره 30520 مورخ 23/5/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 3/934 قطعه 5 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1036842 ) واقع در طرح تعریض خیابان 17 شهریور متعلق به آقای .....با عنایت به اینکه شهرداری درخصوص میزان در مسیر مجدد پلاک فوق با نامبردگان به توافق رسیده که به شرح ذیل منعکس است :
535164:x      3612006: y
شمالاً بطول 15/10 متر به گذر – شرقاً بطول 20/5 متر به پلاک و گذر – جنوباً بطول 80/9 متر به گذر و غرباً بطول 80/4 متر به پلاک و گذر . مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 90/49 مترمربع و برابر توافقنامه اولیه انجام شده 60/54 مترمربع که مجدداً مقدار 67/27 مترمربع آن درمسیر و مقدار 93/26 مترمربع باقیمانده دارد . مقرر گردید پس از آزادسازی ، تحویل و انتقال سند مالکیت کل میزان در مسیر اولیه و ثانویه در یکی از دفاتر اسناد رسمی بنام شهرداری ،  متقابلاً شهرداری با توجه به اعمال کاهش عوارضات ضمن صدور مجوزات یک واحد تجاری به میزان 93/26 مترمربع در زیرزمین و یک واحد تجاری به میزان 93/26 مترمربع در زیرزمین و یک واحد تجاری به میزان 93/26 مترمربع در طبقه همکف باقیمانده پلاک ثبتی 3/934 قطعه 5 نجف آباد روی باقیمانده پلاک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و در صورت نیاز ارسال به کمیسیون ماده 5 نسبت به صدور معوض امتیازی شناور تا سقف مبلغ 000/780/949 ریال  بر روی هر پرونده و پلاکی که مالکین معرفی نمایند حسب ضوابط و مقررات شهرسازی براساس محاسبات سال 1399 تا پایان سال 1400 با اخذ عوارضات نوسازی، آتش نشانی اقدام نماید . ضمناً رعایت کلیه حقوق مکتسبه ارتفاقی و احتمالی برای پلاکهای مجاور بعهده مالک می باشد . مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 20 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.
غائب جلسه: سرکار خانم ارزانی که با توجه به هماهنگی قبلی غیبت ایشان مجاز تلقی گردید .+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.