پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری شهرداری نجف آباد

سی و پنجمین (35) جلسه رسمی شوراي اسلامي شهر نجف‌آباد

شنبه (4/10/1400)

پس از حمد و ثنای قادر متعال و درود و سلام و صلوات بی پایان بر محمد و آل محمد(ص)، سی و پنجمین (35) جلسه رسمی شورای اسلامی شهر نجف آباد روز شنبه مورخ 4/10/1400 ساعت 15 با تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید در محل این شورا برگزار گردید . سپس جناب آقای مؤمنی ریاست محترم شورای اسلامی شهر ضمن عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضاء محترم شورا و میهمانان ارجمند، دستور کار جلسه را مطرح نمودند.
مشروح مذاکرات ، تصمیمات و مصوبات جلسه شماره 35:


*در ابتدای جلسه آقای جعفری سرپرست محترم انجمن خوشنویسان نجف آباد باتفاق آقای نمازیان معاون محترم انجمن در جلسه شورا حضور و پیرامون نداشتن مکانی مستقل برای انجمن خوشنویسان صحبت نمودند و ایشان عنوان نمودند هنر خوشنوسی نجف آباد ثبت جهانی یونسکو شد. در ادامه اعضاء شورا به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.
سپس نامه ها و لوایح واصله به دبیرخانه شورای اسلامی شهر مورد بررسی قرار گرفت و بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
1-نامه شماره 59423/1400 مورخ 4/10/1400 شهرداری (به شماره 2253/1400 مورخ 4/10/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به اعلام نیاز و لزوم اجرای عملیات لکه گیری و ترمیم ترانشه های معابر سطح منطقه دو، شهرداری درنظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای عملیات پروژه فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 4020103 (با عنوان پروژه لکه گیری و ترمیم ترانشه) به مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ريال از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری منطقه دو و از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

2-نامه شماره 58955/1400 مورخ 1/10/1400 شهرداری (به شماره 2237/1400 مورخ 4/10/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر صورتجلسه شماره 53162 مورخ 7/9/1400 و صورتجلسه 49505 مورخ 30/6/91 پیرامون تقسیم قدرالسهم امتیاز از کل 377 مترمربع تجاری در باقیمانده پلاک ثبتی 2/541 قطعه 5 نجف آباد به میزان 50/82 مترمربع و پرداخت مابه التفاوت مساحت درخواستی با امتیاز قدرالسهم ایشان به مساحت 33/23 مترمربع و همچنین واگذاری و انتقال مقدار 9/0 سانتیمتر مربع عرصه باقیمانده از پلاک ثبتی فوق الذکر متعلق به شهرداری تحت عنوان گذر متروکه به منظور الحاق به باقیمانده پلاک به استناد ماده 19 قانون نوسازی بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 2/541 قطعه 5 نجف آباد به شماره کامپیوتری 1056402 واقع در بلوار استقلال ، با عنایت به اینکه شهرداری درنظر دارد براساس ماده 19 قانون نوسازی و همچنین مفاد صورتجلسه فوق الذکر نسبت به فروش و واگذاری گذر متروکه به متراژ 9/0 سانتی مترمربع جهت الحاق به پلاک فوق اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

3-نامه شماره 58329/1400 مورخ 29/9/1400 شهرداری (به شماره 2221/1400 مورخ 2/10/1400 دبیرخانه شورا) با عنایت به اعلام نیاز و برنامه ریزی صورت پذیرفته جهت اجرای عملیات عمرانی احداث سرعت کاه و سرعت گیر در سطح معابر مناطق پنجگانه و لزوم انجام عملیات رنگ آمیزی و خط کشی ترافیکی و استاندارد سرعت کاه و سرعت گیرها، شهرداری درنظر دارد با رعایت مقررات و تشریفات آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به اجرای عملیات فوق الذکر و همچنین اضافه و تأمین اعتبار ردیف بودجه شماره 4010101 (با عنوان پروژه خرید و نصب تابلوهای ترافیکی و سرعت گیر) به مبلغ ده میلیارد ريال از مأموریت حمل و نقل و ترافیک اعتبارات عمرانی بودجه سال 1400 شهرداری مناطق و از محل افزایش درآمدهای عمومی و پایدار نمودن آن در اصلاح بودجه سال جاری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع صدرالاشاره در راستای رعایت و اجرای مفاد بندهای 8 و 9 از ماده 55 قانون شهرداریها، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

4-نامه شماره 58929/1400 مورخ 1/10/1400 شهرداری (به شماره 2239/1400 مورخ 4/10/1400 دبیرخانه شورا) منضم به تصویر توافقنامه شماره 57464 مورخ 25/9/1400 بانضمام تصویر کروکی موقعیت محل پلاک ثبتی 4/1216 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری 1055118 واقع در خیابان ملک الشعرای بهار، با عنایت به اینکه شهرداری در خصوص میزان در مسیر پلاک نامبرده به توافق رسیده که به شرح زیر منعکس است:             3609882= Y  535944= X
شمالاً به طول 50/11 متر به گذر ـ شرقاً به طول 25/9 متر به پلاک ـ جنوباً به طول 60/11 متر به پلاک و غرباً به طول 11 متر به پلاک. مساحت کل پلاک باستناد گزارش واحد شهرسازی 94/116 مترمربع و برابر سند ارائه شده 54/220 مترمربع که مقدار 60/89 مترمربع قبلاً در مسیر خیابان رها گردیده است و مقدار 94/116 متر مربع باقیمانده دارد. مقرر گردید به ازاء واگذاری، آزادسازی و انتقال سند مالکیت میزان در مسیر در یکی از دفاتر اسناد رسمی و پرداخت مبلغ 000/536/798 (هفتصد و نود و هشت میلیون و پانصد و سی و شش هزار) ريال به حساب شهرداری علاوه بر پرداختیهای قبلی به مبلغ 000/000/320 (سیصد و بیست میلیون) ريال متقابلاً شهرداری با اعمال مصوبه کاهش عوارضات نسبت به صدور گواهی عدم خلاف باقیمانده پلاک ثبتی 4/1216 قطعه 10 نجف آباد به شماره کامپیوتری (1055118) با زیربنای 94/116 مترمربع در طبقه همکف در قالب 3 واحد پارکینگ مسکونی و 94/116 مترمربع در طبقه اول بصورت یک واحد مسکونی و 07/380 مترمربع در طبقات (دوم ـ سوم ـ چهارم) هر طبقه بصورت یک واحد مسکونی و 75/9 مترمربع بالکن درگذر بنام مالک طبق ضوابط و مقررات شهرسازی، با اخذ عوارضات نوسازی، آتش نشانی و بدون اخذ هرگونه وجه دیگری اقدام نماید. مطرح که پس از بحث و بررسی مفاد توافقنامه صدرالاشاره، باستناد بندهای 8 و 14 از ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 مجلس محترم شورای اسلامی و اصلاحات بعدی مورد موافقت قرار گرفت و بتصویب رسید.

ختم جلسه: جلسه ساعت 19 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.+ 0
مخالفم - 0
نظرات : 0
منتشر نشده : 0

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنیدکد امنیتی کد جدید

© تمامی حقوق این سایت برای پایگاه خبری شورای اسلامی شهر نجف آباد محفوظ است/ هرگونه کپی و نقل قول از مطالب سايت با ذكر منبع بلامانع است.